Baggrund: Nyborg Slot – et udfordret partnerskabsprojekt

Massive forsinkelser, stigende udgifter, to forskellige museumssyn, uheldige dobbeltroller, inhabilitet og beskyldninger om magtarrogance. Sagen om renovering og ombygning af Nyborg Slot, med støtte fra A.P. Møller Fonden og Realdania, rummer alle ingredienser til et nutidigt drama – opført på et bagtæppe af Danmarks ældste bevarede kongeborg.

"Slot­tet vi­ste sig at væ­re i rig­tig dår­lig stand, så si­den Øst­fyns Mu­se­er i 2010 lan­ce­re­de vi­sio­nen om Ny­borg Slot, er der ble­vet ar­bej­det med at gø­re Ny­borg Slot til­gæn­ge­ligt for al­le og for at for­mid­le den vig­ti­ge mid­delal­der­hi­sto­rie, der har ud­spil­let sig på Ny­borg Slot,” for­tæl­ler Met­te La­de­gaard Thø­ger­sen, mu­se­ums­in­spek­tør på Øst­fyns Mu­se­er og le­der af Ny­borg Slot (fo­to: JAJA-Architects).

Da mu­se­ums­di­rek­tør for Øst­fyns Mu­se­er, Er­land Po­rs­mo­se for før­ste gang i 2010 præ­sen­te­re­de tan­ker­ne om en ud­byg­ning for Ny­borg Slot var må­let, at pro­jek­tet skul­le stå fær­digt i 2016.

Sa­gen om renove­ring og om­byg­ning af Ny­borg Slot er endt som et de­ci­de­ret dra­ma, og he­le ot­te kul­tur­mi­ni­stre – fra den kon­ser­va­ti­ve Per Stig Møl­ler til den ny­ligt til­t­rå­d­te Jakob En­gel-Sch­midt fra Mo­de­ra­ter­ne har stif­tet be­kendt­skab med Ny­borg Slot-projektet.

Det he­le be­gynd­te, da fu­sio­nen mel­lem Ker­te­min­de Mu­se­um og Ny­borg Mu­se­um i 2009 blev en re­a­li­tet. Med ska­bel­sen af Øst­fyns Mu­se­er lå der en bun­den op­ga­ve; at der skul­le kig­ges på Ny­borg Slot, som si­den 1991 hav­de hørt un­der Ny­borg museer.

”Slot­tet vi­ste sig at væ­re i rig­tig dår­lig stand, så si­den Øst­fyns Mu­se­er i 2010 lan­ce­re­de vi­sio­nen om Ny­borg Slot, er der ble­vet ar­bej­det med at gø­re Ny­borg Slot til­gæn­ge­ligt for al­le og for at for­mid­le den vig­ti­ge mid­delal­der­hi­sto­rie, der har ud­spil­let sig på Ny­borg Slot,” for­tæl­ler Met­te La­de­gaard Thø­ger­sen, mu­se­ums­in­spek­tør på Øst­fyns Mu­se­er og le­der af Ny­borg Slot.

I for­å­ret 2011 ved­ta­ger Ny­borg By­råd vi­sions­op­læg­get for slot­tet, og her for­ven­tes det om­byg­ge­de slot fær­digt i 2016. I 2013 præ­sen­te­res renove­rings­pla­ner­ne, og al­le­re­de her er bå­de A.P. Møl­ler Fon­den og Re­al­da­nia med i pro­jek­tet, hvor de til­sam­men har be­vil­get 10 mil­li­o­ner kro­ner til forprojekter.

I 2015 ind­går Ny­borg Kom­mu­ne her­un­der Øst­fyns Mu­se­er, den da­væ­ren­de Sty­rel­sen for Slot­te og Kul­tu­re­jen­dom­me, A.P. Møl­ler Fon­den og Re­al­da­nia en part­ner­skabs­af­ta­le om renove­ring og om­byg­ning af slottet.

Kort ef­ter bli­ver den in­ter­na­tio­na­le ar­ki­tekt­kon­kur­ren­ce skudt i gang – ba­se­ret på et væld af forun­der­sø­gel­ser – så­vel ar­kæ­o­lo­gi­ske som tek­ni­ske og bygningsmæssige.

Spørgsmål om habilitet

Det er sta­ten – i form af Slots- og Kul­tursty­rel­sen, der ejer Ny­borg Slot. Ef­ter de to tid­li­ge­re sty­rel­ser – Sty­rel­sen for Slot­te og Kul­tu­re­jen­dom­me og Kul­tursty­rel­sen - den 1. ja­nu­ar 2016 bli­ver sam­men­lagt un­der Slots- og Kul­tursty­rel­sen står en og sam­me sty­rel­se nu bå­de som ejer og byg­her­re, men og­så som den byg­nings­fred­nings- og for­tids­min­de­myn­dig­hed, der skal god­ken­de slotsprojektet.

Si­den 2017 har der væ­ret om­fat­ten­de de­bat om pro­jek­tet. Bå­de om det ri­me­li­ge i at byg­ge nyt ved en gam­mel mid­delal­der­borg, men og­så om spørgs­mål om ha­bi­li­tet. Ik­ke kun i for­hold til at én og sam­me sty­rel­se er så­vel ejer som god­ken­den­de myn­dig­hed, men og­så i form af sty­rel­sens rå­d­gi­ven­de ud­valg – Det Sær­li­ge Bygningssyn.

Om Ny­borg Slot

Ny­borg Slot om­ta­les før­ste gang i skrift­li­ge kil­der i 1193.

Slot­tet er byg­get cir­ka år 1200 som en ring­murs­borg un­der Kong Val­de­mar Sejr.

I 1200-tal­let be­gynd­te Kong Erik Klip­ping at be­nyt­te bor­gen som mø­de­ste­der til mø­der med ri­gets mæg­tig­ste mænd.

I 1282 un­der­skrev Erik Klip­ping Dan­marks før­ste hånd­fæst­ning på Ny­borg Slot.

Fra mid­ten af 1300-tal­let til 1413 blev der holdt Da­ne­hof på Ny­borg Slot.

I 1525 blev Ny­borg ud­pe­get som lan­dets før­ste residensstad.

1658-1660: Sven­ske­kri­ge­ne går hårdt ud over slot­tet. Slot­tet be­sæt­tes og mi­ster sta­tus som kongeborg.

Fra 1660 til 1913 garnisonsslot.

Na­tio­nal­mu­se­et re­stau­re­rer slot­tet mel­lem 1917 og 1925.

For vil man byg­ge på et fre­det om­rå­de, som det er til­fæl­det med pro­jek­tet i Ny­borg, skal man bru­ge en til­la­del­se fra Slots- og Kul­tursty­rel­sen, og i sa­ger om be­byg­gel­se på fre­de­de om­rå­der får sty­rel­sen rå­d­giv­ning af Det Sær­li­ge Bygningssyn.

Mens Det Sær­li­ge Byg­nings­syn har skul­let rå­d­gi­ve om net­op om­byg­ning og ny­byg­ning ved Ny­borg Slot, har så­vel ud­val­gets for­mand, ar­ki­tekt Lars Juul Thi­is og det fred­ning­s­kyn­di­ge med­lem, Mo­gens A. Mor­gen, pro­fes­sor i ar­ki­tek­tur ved Ar­ki­tekt­sko­le i Aar­hus beg­ge væ­ret di­rek­te in­vol­ve­ret i vin­der­pro­jek­tet af net­op om­byg­nin­gen af Ny­borg Slot.

For Lars Juul Thi­is er stif­ter af Cu­bo Ar­ki­tek­ter, der står i spid­sen for det konsor­ti­um, der vandt ar­ki­tekt­kon­kur­ren­cen om Ny­borg Slot, og Mo­gens Mor­gen er hy­ret som rå­d­gi­ver af Cu­bo Ar­ki­tek­ter til pro­jek­tet på Ny­borg Slot.

Da de to har væ­ret in­ha­bi­le i sa­gen, har de måt­tet gå uden for dø­ren, når sa­gen har skul­let be­hand­les, og Fre­de­rik Siem­s­sen, for­mand for for­e­nin­gen Ny­borg Slots Ven­ner har kaldt det ”dybt pro­ble­ma­tisk”, og tid­li­ge­re ud­talt: ”Hvor­dan skul­le kul­tur­mi­ni­ste­rens rå­d­gi­ven­de ud­valg kun­ne af­gø­re sa­gen på et fuld­stæn­digt grund­lag, når man ik­ke har kun­net be­tje­ne sig af den vi­den, som net­op for­man­den og den sær­ligt fred­ning­s­kyn­di­ge pro­fes­sor besidder?”

I ok­to­ber 2019 blev de dog beg­ge skif­tet ud, da kul­tur­mi­ni­ste­ren ef­ter en ud­løbs­pe­ri­o­de skul­le ud­pe­ge nye med­lem­mer til Det Sær­li­ge Byg­nings­syn. Det sam­me gjor­de Anja Kongs­dal, by­rå­ds­med­lem i Ny­borg Kom­mu­ne, som og­så sad i Det Sær­li­ge Bygningssyn.

Projektet godkendes i 2019

Al­le­re­de i ju­ni 2019 god­ken­der Slots- og Kul­tursty­rel­sen pla­ner­ne om at ud­byg­ge Ny­borg Slot. Selv­om der for­ud for god­ken­del­sen er brugt tre år med at til­pas­se vin­der­pro­jek­tet, så det kun­ne god­ken­des af myn­dig­he­der­ne, skal byg­ge­tek­ni­ker­ne nu igen på banen.

For til­la­del­ser­ne til byg­ge­ri­et gi­ves un­der en ræk­ke be­tin­gel­ser og krav om ef­ter­føl­gen­de god­ken­del­ser. Blandt an­det bli­ver der ik­ke gi­vet til­la­del­se til at gen­nem­bry­de tag­fla­den, så al­le – og­så kø­re­stols­bru­ge­re – kun­ne kom­me op på lof­tet og se bryst­vær­net og tag­kon­struk­tio­nen. Ad­gan­gen til det for­hø­je­de vagt­tårn skal og­så væ­re anderledes.

In­tet af det kan dog slå mu­se­ums­di­rek­tør Er­land Po­rs­mo­se ud, der den 20. ju­ni 2019 ud­ta­ler sig i Fy­ens Stift­s­ti­den­de om godkendelsen:

”Det helt af­gø­ren­de er, at fred­ningsmyn­dig­he­der­ne nu god­ken­der pro­jek­tet i sin hel­hed og kan se ri­me­lig­he­den og for­nuf­ten i det. De ac­cep­te­rer, at vi ik­ke øde­læg­ger kul­tu­rar­ven ved at gen­nem­fø­re det­te pro­jekt. Og det er jo net­op det mod­sat­te, der er he­le for­må­let med pro­jek­tet,” si­ger han.

Stor kritik af nedrivninger

Med god­ken­del­se af pro­jek­tet – sæt­tes kla­ge­pro­ces­sen og­så i gang, og da fri­sten for kla­ger ud­lø­ber i juli 2019, har fi­re for­e­nin­ger ind­gi­vet kla­ger til Mil­jø- og Fø­de­va­re­kla­ge­næv­net: For­e­nin­gen for Gam­le Byg­nin­gers Be­va­ring, Kul­tur & Arv, For­e­nin­gen for Ny­borgs Fors­køn­nel­se samt Eu­ro­pa No­stra Danmark.

Kla­ger­ne me­ner, at renove­rin­gen over­træ­der mu­se­ums­lo­ven pa­ra­graf 29 stk. 1, hvori der står, at man som ud­gangs­punkt ik­ke må byg­ge på et fre­det fortidsminde.

Læn­ge in­den bå­de god­ken­del­se og kla­ger ne­dri­ves to gar­ni­sons­byg­nin­ger ved Ny­borg Slot – for at gi­ve plads til byg­nin­gen af det nye slot. Den før­ste af de to byg­nin­ger ri­ves ned al­le­re­de i marts 2017, og net­op ne­driv­nin­gen af de to gar­ni­sons­byg­nin­ger har få­et om­fat­ten­de kri­tik – blandt an­det fra den tid­li­ge­re le­der af Kol­ding­hus, Po­ul Dedenroth-Schou.

I ju­ni 2020 skri­ver han et to si­der langt brev til Mil­jø- og Fø­de­va­re­kla­ge­næv­net, hvor han ad­va­rer næv­net mod at gi­ve dis­pen­sa­tion, så pro­jek­tet i Ny­borg kan gen­nem­fø­res, da han me­ner, at en dis­pen­sa­tion ”ud fra kul­tur­hi­sto­ri­ske og byg­nings­mæs­si­ge hen­syn er uforsvarlig”.

Po­ul De­den­ro­th-Schou un­drer sig ik­ke mindst over, at man i Ny­borg vil fo­ku­se­re på Mid­delal­de­ren og blandt an­det fjer­ner hi­sto­ri­en om Ny­borg Slots man­ge år som ar­se­nal for gar­ni­so­nen i Nyborg.

Til kri­tik­ken har Slots- og Kul­tursty­rel­sen ud­talt, at de to byg­nin­ger ik­ke var fre­det, men kun be­va­rings­vær­di­ge, og at der der­med har væ­ret lov­hjem­mel til at ri­ve byg­nin­ger­ne ned.

Klagenævn lægger nybyggeri ned

Den 17. de­cem­ber 2020 fal­der så den læn­ge ven­te­de af­gø­rel­se fra Mil­jø- og Fø­de­va­re­kla­ge­næv­net, og til stor over­ra­skel­se for part­ner­ne i pro­jek­tet væl­ger næv­net at om­stø­de en dis­pen­sa­tion, som Slots- og Kul­tursty­rel­sen i ju­ni 2019 gav til at op­fø­re et ny­byg­ge­ri op ad det fre­de­de slot.

Med en snæ­ver 4-3 af­gø­rel­se me­ner næv­net ik­ke, at der må ny­byg­ges på det gam­le slot. I af­gø­rel­sen skri­ver næv­net blandt andet:

”At hen­sy­net til de for­mid­lings­mæs­si­ge in­ter­es­ser ik­ke op­ve­jer pro­jek­tets om­fat­ten­de fy­si­ske og visu­el­le ind­greb i fortidsmindet”.

Fler­tal­let i næv­net har sam­ti­dig lagt vægt på, at en dis­pen­sa­tion fra mu­se­ums­lo­ven ”vil kun­ne med­fø­re uøn­sket præ­ce­dens virk­ning.” Af­gø­rel­sen kan ik­ke ankes.

Hos kla­ger­ne væk­ker af­gø­rel­sen stor glæ­de, og Fre­de­rik Siem­s­sen, for­mand for kul­tur­be­va­rings­for­e­nin­gen Kul­tur & Arv, der i 2018 blev stif­tet blandt an­det på grund af Ny­borg Slot-pro­jek­tet, ud­ta­ler i Kri­ste­ligt Dag­blad, at Slots- og Kul­tursty­rel­sen har ud­vist uhørt ”mag­tar­ro­gan­ce” i sa­gen ved, at pro­jek­tet, som an­ke­næv­net nu har brem­set, al­le­re­de er sat i gang.

”Pro­ble­met har væ­ret, at Slots- og Kul­tursty­rel­sen bå­de er ejer af Ny­borg Slot, for­val­ter af fred­nings­lo­ven og byg­her­re på pro­jek­tet. Det vil si­ge, at sty­rel­sen har skul­let gi­ve sig selv til­la­del­se til no­get, som vi me­ner en kul­turskat som Ny­borg Slot er tredob­belt be­skyt­tet imod af loven”, si­ger Fre­de­rik Siem­s­sen i en ar­ti­kel da­gen ef­ter af­gø­rel­sen og ud­dy­ber, at pro­jek­tet er på kant med bå­de byg­nings­fred­nings­lo­ven, lov­be­stem­mel­ser om at sik­re for­tids­min­der og en lov om, at der skal væ­re en 100 me­ters zo­ne om­kring fre­de­de byg­nin­ger, hvor man ik­ke må bygge.

To forskellige museumssyn

Trods af­gø­rel­sen har in­gen af par­ter­ne i pro­jek­tet tænkt sig at gi­ve op, og al­le­re­de den 23. de­cem­ber 2020 be­der kul­tur­mi­ni­ster Joy Mo­gen­sen (S) om en re­de­gø­rel­se for det for­løb, der nu ser ud til at ha­ve lagt et hi­sto­risk be­va­rings- og for­mid­lings­pro­jek­tet i ruiner.

Sam­ti­dig an­non­ce­rer Hans Chri­sti­an Sch­midt (V), at sa­gen om Ny­borg Slot vil kom­me på dags­or­de­nen i Fol­ke­tin­gets Kul­tur­ud­valg, som han på da­væ­ren­de tids­punkt og­så er for­mand for.

Trods an­ke­nævns­af­gø­rel­sen øn­sker kul­tur­mi­ni­ste­ren at hol­de liv i pla­nen om en til­byg­ning til Ny­borg Slot.

Ue­nig­he­den om pro­jek­tet er stor og bun­der i grund­læg­gen­de to for­skel­li­ge mu­se­ums­syn – to mu­se­um­stra­di­tio­ner som gen­nem de se­ne­ste 100 år har be­kri­get hin­an­den, for­tæl­ler Tho­mas Bloch Ravn, di­rek­tør for Den Gam­le By i Aar­hus i en ar­ti­kel i Kri­ste­ligt Dag­blad den 12. ja­nu­ar 2021.

”En dyb dis­kus­sion som hand­ler om, hvor­vidt det at be­va­re byg­nin­ger og gen­stan­de sker af hen­syn til vi­den­ska­ben, el­ler om det er den for­tæl­ling, re­flek­sion og er­ken­del­se, som kan gi­ves vi­de­re til al­min­de­li­ge men­ne­sker, der er vig­tigt,” si­ger han.

Tho­mas Bloch Ravn er selv af den over­be­vis­ning, at ”kul­tu­rarv er til for os men­ne­sker nu og i frem­ti­den”, og han me­ner, ”det er et stort pro­blem, at be­sø­gen­de på Ny­borg Slot ik­ke får for­talt hi­sto­ri­en om den sto­re be­tyd­ning ste­det hav­de for kon­ge­mag­ten i middelalderen.”

Jes Fa­bri­ci­us Møl­ler, lek­tor i hi­sto­rie ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet stil­ler dog – i sam­me ar­ti­kel - spørgs­mål ved om den ene­ste må­de at for­tæl­le en hi­sto­rie om et slot er at byg­ge den i mursten.

”Med fa­re for at mo­tiv­for­tol­ke vil jeg si­ge, at Ny­borg-pro­jek­tet lig­ner en uhel­dig sam­men­stil­ling af, at man har haft for man­ge pen­ge og for man­ge fik­se ide­er. Det har over­ra­sket mig, at pro­fes­sio­nel­le mu­se­ums­folk og Slots- og Kul­tursty­rel­sen har kun­net sy­nes, det­te pro­jekt er en god ide, når det gri­ber så dybt ind i et ek­si­ste­ren­de hi­sto­risk mil­jø,” si­ger han i ar­tik­len i Kri­ste­ligt Dagblad.

Bananrepublik eller en god ide

I slut­nin­gen af ja­nu­ar 2021 lan­der en re­de­gø­rel­se fra Slots- og Kul­tursty­rel­sen på Joy Mo­gen­sens bord, og iføl­ge Slots- og Kul­tursty­rel­sen kræ­ver det, at po­li­ti­ker­ne gri­ber ind med en lovæn­dring el­ler med en sær­lig an­lægs­lov, hvis pla­ner­ne om at om­byg­ge og ud­byg­ge Ny­borg Slot skal bli­ve til noget.

I den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske re­ge­ring og hos Ven­stre ar­bej­der man hårdt på at få pro­jek­tet på skin­ner igen – de øv­ri­ge par­ti­er er no­get me­re lor­ne, og blandt an­det me­ner den da­væ­ren­de kon­ser­va­ti­ve kul­tu­r­ord­fø­rer Bir­git­te Berg­man, at man nær­mer sig ”ba­nan­re­pu­blik-til­stan­de,” hvis man skrot­ter næv­nets afgørelse.

Hos for­man­den for Fol­ke­tin­gets Kul­tur­ud­valg er der dog in­gen slin­ger i valsen:

”Vi har i man­ge år øn­sket det­te pro­jekt for Ny­borg Slot. Hvis vi ik­ke syn­tes, det var en god ide, vil­le Fol­ke­tin­gets Fi­nans­ud­valg ik­ke ha­ve ved­ta­get at gi­ve pen­ge til det,” ud­ta­ler Hans Chri­sti­an Sch­midt i fe­bru­ar 2021.

I be­gyn­del­sen af marts går or­ga­ni­sa­tio­nen Dan­ske Mu­se­er ind i sa­gen. I et brev til kul­tur­mi­ni­ster Joy Mo­gen­sen og er­hvervs­mi­ni­ster Si­mon Kol­lerup be­skyl­der de Mil­jø- og Kla­ge­næv­net for mang­len­de kom­pe­ten­ce på området.

De me­ner ik­ke, at der er kul­tur­fag­lig eks­per­ti­se i af­gø­rel­sen om Ny­borg Slot og un­drer sig over, at mu­se­ums­lo­ven en­der med at bli­ve be­hand­let i et fø­de­va­re­nævn un­der Erhvervsministeriet.

Det politiske spil

I slut­nin­gen af ju­ni 2021 ven­der Joy Mo­gen­sen tom­mel­finge­ren nedad for en an­lægs­lov for pro­jek­tet. I ste­det ned­sæt­ter hun en ar­bejds­grup­pe, der skal kom­me med an­be­fa­lin­ger til æn­drin­ger af mu­se­ums­lo­ven, så pro­jek­ter med en tids­sva­ren­de og udad­vendt for­mid­ling af Dan­marks kul­tu­rarv som mål ik­ke lø­ber pan­den mod mu­se­ums­lo­vens pa­ra­graf­fer om for­bud mod ind­greb på fre­de­de fortidsminder.

Hos A.P. Møl­ler Fon­den og Re­al­da­nia ta­ger man kul­tur­mi­ni­ste­rens be­slut­ning ”til ef­ter­ret­ning” og ”imø­de­ser en for­hå­bent­lig snar­lig afklaring”.

Den 16. au­gust sam­me år ta­ger Ane Hals­boe-Jør­gen­sen over som kul­tur­mi­ni­ster ef­ter Joy Mo­gen­sen, og i novem­ber kan hun præ­sen­te­re et for­slag til en ny mu­se­ums­lov. Ved frem­læg­gel­sen af lov­for­sla­get åb­ner hun igen op for en an­lægs­lov for Ny­borg Slot.

”Jeg er ik­ke til­hæn­ger af, at man per au­to­ma­tik gri­ber po­li­tisk ind med en an­lægs­lov og til­si­de­sæt­ter alt an­det, men li­ge præ­cis i for­hold til Ny­borg Slot må det væ­re no­get af det, vi drøf­ter, når vi al­li­ge­vel æn­drer i mu­se­ums­lo­ven. Så er det na­tur­ligt, at vi drøf­ter, hvor­dan pro­ces­sen skal væ­re i Ny­borg, der står midt i det sce­na­rie, som for­sla­get til mu­se­ums­lo­ven æn­drer på,” si­ger hun til TV 2 Fyn.

Ny krise for projektet

I de­cem­ber 2021 frem­sæt­tes lov­for­sla­get om en ny mu­se­ums­lov – bag lov­for­sla­get står et stort fler­tal af Fol­ke­tin­gets par­ti­er. Lov­for­sla­get væk­ker stor vre­de hos de for­e­nin­ger, som fik med­hold i Mil­jø- og Fødevareklagenævnet.

”Vi kon­sta­te­rer ve­mo­digt, at loven ik­ke gæl­der, når man har 351 mil­li­o­ner kro­ner i hån­den,” ly­der det Claus Sch­midt, for­mand i For­e­nin­gen til Gam­le Byg­nin­gers Bevaring.

I fe­bru­ar 2022 kom­mer der - for man­ge - en over­ra­sken­de mel­ding fra A.P. Møl­ler Fon­den – de træk­ker 60 mil­li­o­ner kro­ner af de­res støt­te. Der­med ka­stes Ny­borg Slot-pro­jek­tet ud i en ny kri­se. Fle­re po­li­ti­ke­re ud­tryk­ker for­stå­el­se for, at fon­den har truk­ket fø­le­hor­ne­ne til sig.

”Når en sag på den må­de træk­ker unø­digt i lang­drag, og der end ik­ke fo­re­lig­ger en tro­vær­dig tids­plan for pro­jek­tet, kan jeg godt for­stå, hvis in­ve­sto­rer­ne mi­ster tå­l­mo­dig­he­den,” lød det blandt an­det fra Hans Chri­sti­an Sch­midt (V) i en ar­ti­kel på Fy​ens​.dk

Anlægslov og museumslov

I sam­me må­ned frem­sæt­ter det fyn­s­ke fol­ke­tings­med­lem for Ven­stre, Er­ling Bon­ne­sen – sam­men med par­ti­fæl­ler­ne Ja­ne Heit­mann, Jan E. Jør­gen­sen, Stén Knut og Hans Chri­sti­an Sch­midt et be­slut­nings­for­slag, der på­læg­ger re­ge­rin­gen at ud­ar­bej­de et for­slag til en an­lægs­lov for Ny­borg Slot-projektet.

For selv­om Ven­stre har ind­gå­et en af­ta­le med kul­tur­mi­ni­ste­ren og et bredt fler­tal i Fol­ke­tin­get om at stem­me for en ny mu­se­ums­lov, er det iføl­ge Er­ling Bon­ne­sen ik­ke tilstrækkeligt.

”Hvis Ny­borg Slot-pro­jek­tet skal gen­nem­fø­res ef­ter en ny mu­se­ums­lov, føl­ger der en be­ty­de­lig pro­ces­ri­si­ko med, for­di par­ter­ne bag pro­jek­tet igen skal til at sø­ge om til­la­del­se til det. Så bli­ver pro­jek­tet slå­et til­ba­ge til start,” ud­tal­te han i en ar­ti­kel i Fy­ens Stift­s­ti­den­de den 21. fe­bru­ar 2022.

Al­le­re­de den 26. fe­bru­ar kan sam­me avis be­ret­te om en stem­me­af­ta­le mel­lem Ven­stre, Kon­ser­va­ti­ve og So­ci­al­de­mo­kra­ti­et, der vil frem­sæt­te en an­lægs­lov, når der igen kom­mer styr på det fi­nan­si­el­le grundlag.

I ju­ni 2022 bli­ver der ved­ta­get en ny mu­se­ums­lov af et stort fler­tal af fol­ke­tin­gets par­ti­er. En lov, der skal sik­re en bed­re ba­lan­ce mel­lem be­skyt­tel­se, for­mid­ling og til­gæn­ge­lig­hed, og som i nog­le til­fæl­de vil gø­re det let­te­re at æn­dre på for­tids­min­der af hen­syn til blandt an­det til­gæn­ge­lig­hed og for­mid­ling. Et an­det ele­ment af loven er, at Mil­jø- og Fø­de­va­re­kla­ge­næv­net får en sær­lig kulturarvsafdeling.

Til gen­gæld er an­lægs­lo­ven fort­sat ik­ke ved­ta­get – selv­om fle­re fol­ke­tings­po­li­ti­ke­re kæm­per ak­tivt for at få Ny­borg Slot-pro­jek­tet på skin­ner igen.

Her står sa­gen frem til de­cem­ber, hvor lan­dets nye kul­tur­mi­ni­ster til­træ­der og får en af­gø­ren­de rol­le i det bli­ver et ’Skæb­ne­år for Ny­borg Slot-pro­jek­tet’, læs me­re her. 

Tidslinje for Nyborg Slot-projektet

2009: Her på­be­gyn­des ar­kæ­o­lo­gi­ske un­der­sø­gel­ser, som på­går frem til 2022. I før­ste om­gang for at bli­ve klo­ge­re og si­den for at sik­re, at byg­ge­ri­et ik­ke be­rø­rer fortidsminder.

Maj 2010: Øst­fyns Mu­se­er of­fent­lig­gør en stor 10-års plan med sto­re am­bi­tio­ner for Ny­borg Slot. Her næv­ner man før­ste gang om­byg­nin­gen af slottet.

For­å­ret 2011: Ny­borg By­råd ved­ta­ger vi­sions­op­læg­get fra Øst­fyns Mu­se­er ”Ny­borg som ver­den­skul­tu­rarv”. Her ven­tes det om­byg­ge­de slot fær­digt i 2016.

2013: Renove­rings­pla­ner præ­sen­te­res. Nu for­ven­tes pro­jek­tet fær­digt i 2017. A.P. Møl­ler Fon­den og Re­al­da­nia be­vil­ger til­sam­men 10 mil­li­o­ner kro­ner til forprojekter.

2015: En­de­li­ge pla­ner frem­læg­ges. Nu an­slås ud­gif­ter­ne til 277 mil­li­o­ner kro­ner, og slot­tet for­ven­tes fær­digt i 2020. Re­al­da­nia, A.P. Møl­ler Fon­den, Ny­borg Kom­mu­ne og sta­ten støt­ter renove­rin­gen økonomisk.

Ju­ni 2015: In­ter­na­tio­nal ar­ki­tekt­kon­kur­ren­ce ud­skri­ves. Ud af et an­sø­ger­felt på 34 er seks na­tio­na­le og in­ter­na­tio­na­le teams ud­valgt til at del­ta­ge i projektkonkurrencen.

Ok­to­ber 2015: Tre konsor­ti­er ud­pe­ges til at gå vi­de­re til fi­na­len i arkitektkonkurrencen.

Marts 2016: Cu­bo Ar­ki­tek­ter A/S og en ræk­ke sam­ar­bejds­part­ne­re vin­der ar­ki­tekt­kon­kur­ren­cen. Dom­mer­ko­mi­te­en har en ræk­ke de­tal­jer, der skal ar­bej­des vi­de­re med – blandt an­det et hø­je­re vagttårn.

Novem­ber 2017: Det en­de­li­ge pro­jekt of­fent­lig­gø­res. Nu er pri­sen 351 mil­li­o­ner kroner.

Ja­nu­ar 2018: Renove­rin­gen af Ny­borg Slot går i gang, og slot­tes luk­kes for offentligheden.

April 2018: Ny­borg By­råd ved­ta­ger lo­kal­plan for Slotsholmen.

Ok­to­ber 2018: Da­to for fær­dig renove­ring ud­sky­des til 2021.

Ju­ni 2019: Slots- og Kul­tursty­rel­sen, som er bå­de byg­nings­fred­nings- og for­tids­min­de­myn­dig­hed, god­ken­der slots­pro­jek­tet. Sam­me må­ned gi­ver Slots- og Kul­tursty­rel­sen dis­pen­sa­tion fra mu­se­ums­lo­ven. Åb­nin­gen af Ny­borg Slot ud­sky­des til 2023.

Juli 2019: Klage­frist til Slots- og Kul­tursty­rel­sens dis­pen­sa­tio­ner ud­lø­ber. Fi­re for­e­nin­ger kla­ger til Mil­jø- og Fødevareklagenævnet.

Ju­ni 2020: Fol­ke­tin­gets fi­nans­ud­valg ved­ta­ger bud­get og be­vil­ger sta­tens an­del til renoveringen.

De­cem­ber 2020: Mil­jø- og Fø­de­va­re­kla­ge­næv­net gi­ver kla­ger­ne med­hold i sagen.

Juli 2021: Det vur­de­res, at Ny­borg Slot kan åb­ne i 2024, hvis løs­nin­gen bli­ver en ny an­lægs­lov. Hvis det der­i­mod er en re­vi­sion af den nu­væ­ren­de mu­se­ums­lov, vil slot­tet tid­ligst åb­ne i 2025.

Novem­ber 2021: Kul­tur­mi­ni­ster Ane Hals­boe-Jør­gen­sen (S) præ­sen­te­rer for­slag til en ny museumslov.

Fe­bru­ar 2022: A.P. Møl­ler Fon­den træk­ker 60 ud af de 109 mil­li­o­ner kro­ner til­ba­ge, som fon­den har be­vil­get til projektet.

Ju­ni 2022: Ny mu­se­ums­lov ved­ta­ges i Folketinget.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer