Ny STUK-afgørelse sætter Herlufsholm i vedtægtskaos uden forstander

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) betragter fortsat Torben von Lowzow som bestyrelsesformand for Herlufsholm Skole og Gods, viser en ny aktindsigt. Samtidig er den tiltrædende formand, Jon Stokholm, sat helt uden for indflydelse, indtil Civilstyrelsen har udtalt sig om skolens ønske om at ændre vedtægter for fonden, der er stiftet i år 1565.

Scre­en­dump fra Her­lufsholms hjem­mesi­de. Her­af frem­går sta­dig, at Jon Stok­holm er for­stan­der og be­sty­rel­ses­for­mand for den er­hvervs­dri­ven­de fond Her­lufsholm Sko­le og Gods. Det er fondsmyn­dig­he­den dog ik­ke enig i. Sty­rel­sen for Un­der­vis­ning og Kva­li­tet be­trag­ter der­i­mod fort­sat Tor­ben von Lowzow som rets­mæs­sig for­stan­der og formand.

Et usæd­van­ligt sags­be­hand­lings­for­løb i sa­gen om be­sty­rel­ses- og vedtægts­æn­drin­ger for Her­lufsholm Sko­le og Gods be­ty­der, at sko­lens le­del­ses­for­hold fort­sat er uafklarede.

”Det er selvsagt en uhen­sigts­mæs­sig si­tu­a­tion for Stif­tel­sen Her­lufsholm Sko­le og Gods, at stif­tel­sen re­elt er uden en for­stan­der, der er ind­sat som fo­re­skre­vet i fun­dat­sen,” skri­ver sko­lens ad­vo­kat Alek­s­an­der Pil­gaard fra Si­ri­us ad­vo­ka­ter i et brev til Sty­rel­sen for Un­der­vis­ning og Kva­li­tet (STUK).

Si­tu­a­tio­nen er op­stå­et, ef­ter STUK har med­delt, at sty­rel­sen som fondsmyn­dig­hed fort­sat an­ser Tor­ben Von Lowzow som den ret­mæs­si­ge be­sty­rel­ses­for­mand og for­stan­der for skolefonden.

Og­så selv­om Tor­ben von Lowzow sam­men med den øv­ri­ge da­væ­ren­de be­sty­rel­se den 25. ju­ni sid­ste år valg­te at træk­ke sig på grund af hård kri­tik af for­hol­de­ne for sko­lens elever.

Det frem­går af nye do­ku­men­ter i sa­gen, som Fun­dats har få­et ak­tind­sigt i.

”Tor­ben von Lowzow er end­vi­de­re ik­ke fri­ta­get for hver­vet som for­stan­der ved kon­ge­lig fri­ta­gel­se i med­før af § 2, li­tra a), i Fun­dat­stil­læg­get fra 2012,” skri­ver STUK i et brev til fonds­le­del­sen på Herlufsholm.

Der­for har Jon Stok­holm hel­ler ik­ke haft kom­pe­ten­ce til at sid­de for bor­den­den, da den nye be­sty­rel­se i sen­som­me­ren be­slut­te­de at æn­dre vedtæg­ter­ne og fjer­ne al­ders­græn­sen på 70 år for bestyrelsesmedlemmer.

Ugyldig bestyrelsesbeslutning

I au­gust må­ned be­kræf­te­de STUK over­for Fun­dats, at den nye be­sty­rel­ses­for­mand og for­stan­der Jon Stok­holm age­re­de uden hjem­mel i vedtæg­ter­ne, for­di han ik­ke var for­melt god­kendt af myn­dig­he­der­ne og for­di de gæl­den­de vedtæg­ter fo­re­skrev, at in­tet be­sty­rel­ses­med­lem kan va­re­ta­ge sit hverv ef­ter ved­kom­men­de er fyldt 70 år.

Her­lufsholms le­del­se be­trag­te­de spørgs­må­let om vedtæg­ter­ne som en for­ma­li­tet, der skul­le på plads, mens den nye be­sty­rel­se trak i ar­bejd­s­tø­jet og blandt an­det ud­nævn­te den nye rek­tor Git­te Nørgaard.

Den nye be­sty­rel­se be­slut­te­de der­for at æn­dre de gæl­den­de vedtæg­ter og blandt an­det til­ba­gerul­le den al­ders­græn­se for be­sty­rel­ses­med­lem­mer, som den tid­li­ge­re be­sty­rel­se med un­der­vis­nings­mi­ni­ste­rens god­ken­del­se hav­de få­et ind­ført i 2012.

I ly­set af un­der­vis­ningsmyn­dig­he­der­nes hår­de kri­tik om mi­striv­sel og over­greb blandt sko­lens ele­ver, hav­de be­sty­rel­sen travlt med at få styr på de sko­le­mæs­si­ge for­hold, og vedtægts­æn­drin­ger­ne blev i hast sendt ind­til STUK, der i sin egen­skab af fondsmyn­dig­hed for den er­hvervs­dri­ven­de fond har til op­ga­ve at god­ken­de æn­drin­ger i den me­re end 400 år gam­le fundats.

Den op­ga­ve er STUK gå­et sær­de­les grun­digt til værks for at lø­se, frem­går det af do­ku­men­ter­ne i sa­gen. Sty­rel­sen har ad fle­re om­gan­ge bedt fonds­le­del­sen om at re­vi­de­re vedtægts­ud­ka­stet; frem­sen­de be­grun­del­ser for vedtægts­æn­drin­ger samt bedt om do­ku­men­ta­tion for, at be­sty­rel­sen var beslutningsdygtig.

Så­fremt Tor­ben von Lowzow ik­ke har mu­lig­hed for at be­stri­de hver­vet som for­stan­der i øje­blik­ket, må Olav Storm Jo­hann­sen som næst­for­mand va­re­ta­ge for­stan­de­rens hverv

STUK – i brev til Her­lufsholm Sko­le og Gods

Den 16. novem­ber med­del­te STUK, at den som fondsmyn­dig­hed kun kun­ne god­ken­de vedtægts­æn­drin­ger­ne fra au­gust må­ned, hvis de blev ved­ta­get på ny af en funk­tions­dyg­tig be­sty­rel­se i hen­hold til de gæl­den­de vedtæg­ter fra 2012.

En be­slut­ning der vel at mær­ke ik­ke kun­ne træf­fes med den til­træ­den­de for­mand Jon Stok­holm i bestyrelsen:

”Da Jon Stok­holm ik­ke er ind­sat i hver­vet som for­stan­der for Her­lufsholm Sko­le og Gods ved kon­ge­lig ud­næv­nel­se i med­før af § 2, li­tra a), i Fun­dat­stil­læg­get fra 2012, kan Jon Stok­holm ik­ke del­ta­ge i ved­ta­gel­sen af et nyt fun­dat­stil­læg el­ler un­der­skri­ve det­te el­ler be­sty­rel­ses­re­fe­ra­ter som be­sty­rel­ses­med­lem,” skri­ver STUK med hen­vis­ning til de gæl­den­de vedtæg­ter fra 2012, hvor net­op en al­ders­græn­se blev ind­ført for at brin­ge fun­dat­sen i over­ens­stem­mel­se med æn­drin­ger i tjenestemandsloven.

Næstformand må tage over

Da STUK var op­mærk­som på, at Tor­ben von Lowzow ik­ke har fun­ge­ret som be­sty­rel­ses­for­mand si­den i som­mer, vej­led­te sty­rel­sen om, at vedtægts­æn­drin­gen må ved­ta­ges af den nye næstformand.

”Så­fremt Tor­ben von Lowzow ik­ke har mu­lig­hed for at be­stri­de hver­vet som for­stan­der i øje­blik­ket, må Olav Storm Jo­hann­sen som næst­for­mand va­re­ta­ge for­stan­de­rens hverv i med­før af § 2, li­tra d), i Fun­dat­stil­læg­get fra 2012, her­un­der ind­kal­de til og le­de et be­sty­rel­ses­mø­de, hvor et nyt fun­dat­stil­læg ved­ta­ges,” skri­ver styrelsen.

Det be­ty­der, at det se­ne­ste be­sty­rel­ses­re­fe­rat fra 1. de­cem­ber 2022, hvor det ny­e­ste vedtægts­ud­kast blev ved­ta­get, er un­der­skre­vet af den nye be­sty­rel­se uden Jon Stok­holm. I hans sted står Tor­ben von Lowzow an­ført som ”in­dis­po­ni­bel” forstander.

Fun­dats har væ­ret i kon­takt med Tor­ben von Lowzow for at få hans kom­men­tar til, at STUK fort­sat be­trag­ter ham som an­svar­lig be­sty­rel­ses­for­mand for Herlufsholm.

Tor­ben von Lowzow op­ly­ser, at han er be­kendt med, at han frem­går som be­sty­rel­ses­for­mand på den se­ne­ste be­sty­rel­ses­be­slut­ning om vedtægts­æn­drin­ger, men at han ik­ke har yder­li­ge­re kom­men­ta­rer og i ste­det hen­vi­ser til Jon Stok­holm – og­så selv­om Jon Stok­holm ik­ke er ind­sat som ny for­mand og i øje­blik­ket ik­ke er en del af sko­lens ledelse.

Inddragelse af Civilstyrelsen forsinker sagen

Em­beds­mæn­de­ne i STUK har un­der­vejs i for­lø­bet fle­re gang væ­ret i kon­takt med bå­de Er­hvervs­sty­rel­sen og Ci­vilsty­rel­sen for dels at af­kla­re Her­lufsholms sta­tus som en er­hvervs­dri­ven­de fond, der und­ta­get fra er­hvervs­fonds­lo­ven, og dels for at af­kla­re i hvil­ket om­fang Ci­vilsty­rel­sen i sin egen­skab af per­muta­tionsmyn­dig­hed og­så skal god­ken­de vedtægtsændringerne.

Bå­de Ci­vilsty­rel­sen og Er­hvervs­sty­rel­sen har i den for­bin­del­se vej­ledt STUK om, at det ale­ne er væ­sent­li­ge vedtægts­æn­drin­ger, der skal god­ken­des af Ci­vilsty­rel­sen. Som væ­sent­li­ge vedtægts­æn­drin­ger reg­nes al­min­de­lig­vis æn­drin­ger, der ved­rø­rer for­måls- og op­løs­nings­be­stem­mel­ser, mens be­stem­mel­ser, der har at gø­re med ek­sem­pel­vis be­sty­rel­sens sam­men­sæt­ning el­ler al­ders­græn­ser, reg­nes som for­valt­nings­be­stem­mel­ser, STUK selv­stæn­digt kan godkende.

Selv­om vedtægts­æn­drin­ger­ne iføl­ge Her­lufsholms ad­vo­kat ale­ne dre­jer sig om for­valt­nings­be­stem­mel­ser, har STUK valgt at sen­de he­le den fo­re­lø­bi­ge af­gø­rel­se og de nye vedtæg­ter til hø­ring i Ci­vilsty­rel­sen med hen­blik på at få per­muta­tionsmyn­dig­he­dens vur­de­ring af om vedtæg­ter­ne kan godkendes.

Det be­ty­der, at STUK ik­ke for­melt kan gå vi­de­re i pro­ces­sen med at god­ken­de Jon Stok­holm som ny be­sty­rel­ses­for­mand og fon­den der­for re­elt står uden en funk­tions­dyg­tig topledelse.

”Jeg an­mo­der om, at Sty­rel­sen for Un­der­vis­ning og Kva­li­tet over­for Ci­vilsty­rel­sen adres­se­rer be­ho­vet for, at Ci­vilsty­rel­sen og­så pri­o­ri­te­rer sa­gen mest mu­ligt og ta­ger stil­ling så hur­tigt som over­ho­ve­det mu­ligt,” skri­ver Her­lufsholms ad­vo­kat der­for i et brev til STUK.

Først for knap en må­ned si­den - den 9. de­cem­ber - kvit­te­re­de Ci­vilsty­rel­sen og gav ved den lej­lig­hed en in­di­ka­tion på, hvor læn­ge Her­lufsholm kan for­ven­te fort­sat at stå uden forstander:

”Ci­vilsty­rel­sen skal her­ved som af­talt be­kræf­te at ha­ve mod­ta­get din hen­ven­del­se af 16. novem­ber 2022 ved­rø­ren­de Her­lufsholm Sko­le og Gods. Sags­be­hand­ling­sti­den ved den­ne ty­pe sa­ger kan va­ri­e­re en del. Nor­malt vil du kun­ne for­ven­te at hø­re fra Ci­vilsty­rel­sen in­den for 6 må­ne­der,” skri­ver Ci­vilsty­rel­sen til STUK.

Fun­dats har bedt Jon Stok­holm om en kom­men­tar til det sam­le­de sags­be­hand­lings­for­løb og spurgt, hvad ham me­ner om, at det øn­ske­de for­mands­skif­te nu ef­ter me­re end fem må­ne­der end­nu ik­ke er god­kendt samt, at STUK væl­ger at sen­de den fo­re­lø­bi­ge af­gø­rel­se i hø­ring hos Ci­vilsty­rel­sen på trods af, at der ef­ter Her­lufsholms vur­de­ring ale­ne er ta­le om æn­drin­ger i fun­dat­sens forvaltningsbestemmelser.

”Jeg no­te­rer mig, at STUK er nå­et et skridt tæt­te­re på for­melt at god­ken­de min ud­næv­nel­se. Pro­ces­sen har ta­get læn­ge­re tid, end vi hav­de hå­bet, men jeg er glad for, at det for­hå­bent­ligt snart er på plads,” si­ger Jon Stokholm.

Læs me­re om STUKs be­grun­del­se for at god­ken­de de vedtægts­æn­drin­ger, der op­hæ­ver al­ders­græn­sen på 70 år her.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer