Kun én dansk fond indberettet for hvidvask-mistanke

Civilstyrelsens nye kontor, der har øget fokus på hvidvask og terrorfinansiering, har siden oprettelsen i 2021 gennemført over 900 kontroller af almene fonde. Én gang har kontoret underrettet politiet om mulig hvidvask. Fonde er da heller ikke det mest oplagte valg, hvis man har ambitioner om hvidvask, vurderer eksperter.

Ci­vilsty­rel­sen har i 2021 un­der­ret­tet Hvid­va­sk­se­kre­ta­ri­a­tet hos Na­tio­nal En­hed for Sær­lig Kri­mi­na­li­tet om mistæn­ke­li­ge ak­ti­vi­te­ter i en al­men fond. Il­lu­stra­tion: NSK

Kon­trol­len med, om de dan­ske al­me­ne fon­de bi­dra­ger til hvid­vask el­ler ter­r­or­fi­nan­si­e­ring, er ste­get mar­kant over de se­ne­ste tre år.

Ci­vilsty­rel­sen op­ret­te­de i ja­nu­ar 2021 af­de­lin­gen Kon­trol & Re­gres, der blandt an­det fø­rer kon­trol med lan­dets al­me­ne fon­de med sær­ligt fo­kus på hvid­vask og terrorfinansiering.

Sam­me år af­slut­te­de kon­to­ret 145 regn­skabs­kon­trol­ler med al­me­ne fon­de. I 2022 blev der af­slut­tet 302 kon­trol­ler, og i 2023 blev der af­slut­tet 357 kontroller.

I 2024 er Ci­vilsty­rel­sens mål, at der skal af­slut­tes 400 kon­trol­ler. Ved ud­gan­gen af april var der gen­nem­ført 101 kon­trol­ler. Det vi­ser en op­gø­rel­se, som Ci­vilsty­rel­sen har sendt til Fundats.

Én gang i den tre­åri­ge pe­ri­o­de har Ci­vilsty­rel­sen fun­det in­di­ka­tio­ner på hvidvask.

"Det er hel­dig­vis yderst sjæl­dent, vi fin­der in­di­ka­tio­ner på hvid­vask el­ler ter­r­or­fi­nan­si­e­ring, og vi har ind­til vi­de­re kun haft an­led­ning til at fo­re­ta­ge en en­kelt un­der­ret­ning på om­rå­det. Det er så­le­des pri­mært fonds­ret­li­ge pro­blem­stil­lin­ger, der af­dæk­kes i for­bin­del­se med vo­res regn­skabs­kon­trol­ler," skri­ver Ci­vilsty­rel­sen til Fundats.

Jonglerer med midler

Så­le­des har Ci­vilsty­rel­sen i au­gust 2021 un­der­ret­tet Hvid­va­sk­se­kre­ta­ri­a­tet hos Na­tio­nal En­hed for Sær­lig Kri­mi­na­li­tet om mistæn­ke­li­ge ak­ti­vi­te­ter i en al­men fond.

Ci­vilsty­rel­sen skri­ver til Hvid­va­sk­se­kre­ta­ri­a­tet, at sty­rel­sen har en be­grun­det mi­stan­ke om, at fon­den "ind­går i en stør­re sel­skabs­kon­struk­tion, hvor for­må­let er at jong­le­re mid­ler rundt blandt stif­ter, fon­den og un­der­lig­gen­de selskaber."

"Fon­dens stif­ter samt æg­te­fæl­le har be­stem­men­de ind­fly­del­se i fon­den samt i de un­der­lig­gen­de sel­ska­ber. Fon­den er i be­sid­del­se af 99 pro­cent af eje­ran­de­le­ne i de un­der­lig­gen­de sel­ska­ber, men har ik­ke stem­me­ret­tig­he­der­ne. Fon­den mod­ta­ger år­ligt sto­re do­na­tio­ner fra stif­ters hol­dings­el­skab sam­ti­dig med, at der er sto­re mel­lem­reg­nin­ger mel­lem fon­den og stif­ter samt den­nes øv­ri­ge sel­ska­ber," skri­ver Ci­vilsty­rel­sen i en så­kaldt Su­spi­cious Acti­vi­ty Report til Hvid­va­sk­se­kre­ta­ri­a­tet, som Fun­dats har få­et ak­tind­sigt i.

Der er ta­le om min­dre fond med år­li­ge ud­de­lin­ger på om­kring 10 mil­li­o­ner kro­ner. Det frem­går ik­ke af den of­fent­li­ge da­ta­ba­se over af­gø­rel­ser fra dom­sto­le­ne, at der er fal­det dom i sa­gen, hvor­for Fun­dats ik­ke om­ta­ler fon­dens navn.

Det er hel­dig­vis yderst sjæl­dent, vi fin­der in­di­ka­tio­ner på hvid­vask el­ler ter­r­or­fi­nan­si­e­ring, og vi har ind­til vi­de­re kun haft an­led­ning til at fo­re­ta­ge en en­kelt un­der­ret­ning på området.

Ci­vilsty­rel­sen

Hvid­va­sk­se­kre­ta­ri­a­tet op­ly­ser ik­ke, hvad sta­tus er på sagen.

Se­kre­ta­ri­a­tet vil hver­ken be- el­ler af­kræf­te, om man be­hand­ler en så­dan un­der­ret­ning, "da Hvid­va­sk­se­kre­ta­ri­a­tet fin­der det nød­ven­digt at be­græn­se ad­gan­gen til ind­sigt i even­tu­el­le kon­kre­te un­der­ret­nin­ger og op­lys­nin­ger, der hi­d­rø­rer her­fra, af hen­syn til fore­byg­gel­se, ef­ter­forsk­ning og for­følg­ning af lo­vover­træ­del­ser, straf­fuld­byr­del­se og lig­nen­de," ly­der det fra kom­mu­ni­ka­tions­en­he­den hos Na­tio­nal En­hed for Sær­lig Kriminalitet.

Ci­vilsty­rel­sen har i den tre­åri­ge pe­ri­o­de ik­ke un­der­ret­tet om til­fæl­de af mu­lig terrorfinansiering.

PET efterlyser lovændring

Iføl­ge PET er der be­hov for at styr­ke til­sy­net og kon­trol­len med de al­me­ne fon­de, så fon­de­ne ik­ke an­ven­des til hvid­vask og ter­r­or­fi­nan­si­e­ring, og ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­sten ef­ter­ly­ste til­ba­ge i 2020 en op­da­te­ring af fondsloven.

PET er der­for og­så re­præ­sen­te­ret i det fonds­ud­valg, som med pro­fes­sor Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet i spid­sen ar­bej­der på an­be­fa­lin­ger­ne til en re­vi­sion af fonds­lo­ven, som for­ven­tes at lan­de i lø­bet af an­det hal­vår 2024.

Ri­si­ko­en for hvid­vask og ter­r­or­fi­nan­si­e­ring i de al­me­ne fon­de ind­går og­så i bag­grun­den for Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kom­mis­so­ri­um for udvalget.

"Ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­de spil­ler en stor rol­le i sam­fun­det og ud­de­ler år­ligt ad­skil­li­ge mil­li­ar­der kro­ner til al­men­nyt­ti­ge for­mål. PET og Ci­vilsty­rel­sen har imid­ler­tid vur­de­ret, at der er be­hov for at styr­ke til­sy­net og kon­trol­len med fon­de­ne, så det i hø­je­re grad sik­res, at fon­de­ne ik­ke an­ven­des til f.eks. hvid­vask og ter­r­or­fi­nan­si­e­ring," ly­der det i kommissoriet.

Spør­ger man Jakob De­den­ro­th Bern­hoft, eks­pert i øko­no­misk kri­mi­na­li­tet og hvid­vask og di­rek­tør i sel­ska­bet Re­visorju­ra, er det imid­ler­tid ik­ke over­ra­sken­de, at kun én al­men fond er ble­vet ind­be­ret­tet på bag­grund af mi­stan­ke om hvidvask.

Fon­de er ik­ke det mest op­lag­te valg, hvis man har am­bi­tio­ner om hvid­vask, vur­de­rer han.

"Det er ik­ke hos al­men­nyt­ti­ge fon­de, pro­ble­met med hvid­vask er frem­her­sken­de. Når der kun har væ­ret én un­der­ret­ning, kan det nok ses som et ud­tryk for, at sek­to­ren ge­ne­relt fun­ge­rer for­nuf­tigt og re­de­ligt," si­ger han.

"Hvis man vil la­ve en juri­disk kon­struk­tion med hen­blik på hvid­vask, er det ik­ke op­lagt at bru­ge en fond. De er jo net­op un­der­lagt til­syn, så man har al­le mu­lig­he­der for at bli­ve op­da­get, hvis man har kri­mi­nel­le for­mål for øje," si­ger Jakob De­den­ro­th Bernhoft.

Større risiko for terrorfinansiering

No­gen­lun­de sam­me vur­de­ring ly­der fra lek­tor Kal­le Jo­han­nes Ro­se, der for­sker i hvid­vask og fi­nan­si­el re­gu­le­ring ved CBS.

"Vi ken­der til en del pro­ble­mer med hvid­vask i pri­va­te­je­de trust­funds i ud­lan­det, men vi ser det ik­ke i den dan­ske kon­struk­tion med al­men­nyt­ti­ge fon­de," si­ger Kal­le Jo­han­nes Rose.

Hvis man vil la­ve en juri­disk kon­struk­tion med hen­blik på hvid­vask, er det ik­ke op­lagt at bru­ge en fond.

Jakob De­den­ro­th Bern­hoft – di­rek­tør, Revisorjura

Der­i­mod er der en stør­re ri­si­ko for, at dan­ske fon­de ufor­va­ren­de bi­dra­ger til ter­r­or­fi­nan­si­e­ring, si­ger han.

PET kon­klu­de­rer til­sva­ren­de i en ri­si­ko­vur­de­ring, som ud­kom i ja­nu­ar, at ri­si­ko­en for ter­r­or­fi­nan­si­e­ring i Dan­mark er høj, og­så for lan­dets al­men­nyt­ti­ge fonde.

"Bå­de for­e­nin­ger og al­men­nyt­ti­ge fon­de kan vir­ke som or­ga­ni­sa­tions­for­mer til brug for ter­r­or­fi­nan­si­e­ring. PET vur­de­rer, at der ge­ne­relt er en høj ri­si­ko for ter­r­or­fi­nan­si­e­ring for­bun­det med non­pro­fit-om­rå­det, og at trus­len sær­ligt er for­bun­det med frem­skaf­fel­sen af mid­ler ved ind­sam­lin­ger el­ler do­na­tio­ner," skri­ver tje­ne­sten i sin risikovurdering.

"Det pa­ra­doksa­le er, at man i en dansk al­men­nyt­tig fond ik­ke nød­ven­dig­vis ved det, hvis man ud­de­ler pen­ge, der en­der hos ter­r­or­or­ga­ni­sa­tio­ner," si­ger Kal­le Jo­han­nes Rose:

"Så det er ik­ke sik­kert, at Ci­vilsty­rel­sens til­syn med for­hol­de­ne i Dan­mark vil­le af­dæk­ke, hvis en fond var in­vol­ve­ret i ter­r­or­fi­nan­si­e­ring. Det vil­le kræ­ve, at man føl­ger pen­ge­spo­ret i udlandet."

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer