Løkke forlader formandspost i egen fond

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen forlader bestyrelsen i Løkkefonden, hvor han var formand. Mickey Maymann er ny formand, og derudover træder Lisa Løkke Rasmussen ind i bestyrelsen.

Løkkefonden (foto: Jens Astrup)
Et af Løk­ke­fon­dens pro­jek­ter hed­der Chal­len­ge og er et 16 ugers træ­nings- og ud­vik­lings­for­løb med det mål, at de del­ta­gen­de dren­ge cyk­ler 500 ki­lo­me­ter på fem da­ge. Den nu for­hen­væ­ren­de for­mand for fon­den Lars Løk­ke Ras­mus­sen har selv fle­re gan­ge væ­ret i sad­len. (fo­to: Jens Astrup)

I for­bin­del­se med, at Mo­de­ra­ter­nes for­mand og stif­ter Lars Løk­ke Ras­mus­sen før jul blev Dan­marks nye uden­rigs­mi­ni­ster, vin­ke­de han far­vel til sit bi­job som se­ni­o­r­rå­d­gi­ver hos ad­vo­kat­fir­ma­et Gor­ris­sen Federspiel.

Og nu frem­går det af cvr-re­gi­stret, at Lars Løk­ke Ras­mus­sen og­så har smidt for­mand­ska­sket­ten og er trå­dt helt ud af be­sty­rel­sen i Løk­ke­fon­den, som han stif­te­de i 2012 med det for­mål at mo­ti­ve­re fle­re un­ge dren­ge til at få en ud­dan­nel­se el­ler et arbejde.

Ny for­mand for Løk­ke­fon­dens be­sty­rel­se er iføl­ge fon­dens hjem­mesi­de Mi­ck­ey May­mann, der er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Ne­xus In­te­r­im Ma­na­ge­ment, mens Mor­ten Boy­sen, som blandt an­det dri­ver rå­d­giv­nings­virk­som­he­den Bo​ar​damp​.dk, er ny næstformand.

Der er dog og­så fort­sat en Løk­ke med om­kring bor­det, når be­sty­rel­sen i fon­den hol­der mø­der. Af bå­de cvr-re­gi­stret og fon­dens hjem­mesi­de frem­går det nem­lig, at Lars Løk­kes dat­ter, Lisa Løk­ke Ras­mus­sen, er ind­t­rå­dt som nyt be­sty­rel­ses­med­lem. Lisa Løk­ke Ras­mus­sen er ud­dan­net fol­ke­sko­le­læ­rer og ar­bej­der til dag­ligt på N. Za­h­les Gymnasieskole.

Tid­li­ge­re har Lars Løk­kes hu­stru Sól­run Jákups­dót­tir Ras­mus­sen væ­ret for­mand for Løkkefonden.

Di­rek­tør i fon­den er Kri­sti­an Hul­mo­se Nør­gaard, der til­t­rå­d­te chef­stil­lin­gen den 1. ju­ni 2022. I øje­blik­ket er han dog på or­lov, men ven­der til­ba­ge til di­rek­tørjob­bet i fon­den i star­ten af februar.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer