Fondsstøtte til kamp mod antibiotikaresistens og topmoderne dyrlægeklinik

Novo Nordisk Fonden støtter forebyggelse og behandling af lægemiddelresistente bakterieinfektioner med trecifret millionbeløb. En bevilling fra Melsen Fonden gør, at der nu bliver opført en moderne dyrlægeklinik i Nordjylland. Og Børnecancerfonden støtter 69 projekter til gavn for børn med kræft.

”Det er rig­tig godt nyt for de nord­jy­ske dyr,” ly­der det fra Dy­re­nes Be­skyt­tel­se, ef­ter at dy­re­værnsor­ga­ni­sa­tio­nen har få­et en mil­li­onbe­vil­ling fra Mel­sen Fon­den. Pen­ge­ne skal bru­ges på at la­ve en top­mo­der­ne dyr­læge­kli­nik i Hjal­lerup. (fo­to: Cat­hri­ne Co­cks, Dy­re­nes Beskyttelse)

An­ti­bi­o­ti­ka­re­si­stens tru­er vo­res sam­fund og den glo­ba­le øko­no­mi på grund af for­ø­get ri­si­ko ved blandt an­det kej­ser­snit, hof­te­o­pe­ra­tio­ner og ke­mo­te­ra­pi. Den mest om­fat­ten­de un­der­sø­gel­se af om­fan­get af an­ti­bi­o­ti­ka­re­si­stens vi­ser, at læ­ge­mid­del­re­si­sten­te bak­te­ri­e­in­fek­tio­ner var skyld i 3.500 døds­fald om da­gen i 2019 – et tal, der si­den er ste­get og al­le­re­de har over­ha­let dødstal­le­ne for HIV/AIDS og malaria.

Det skri­ver No­vo Nor­disk Fon­den i en pressemeddelelse.

En vig­tig del af løs­nin­gen er at ud­vik­le nye vac­ci­ner og an­ti­bi­o­ti­ka, der kan bi­dra­ge til fore­byg­gel­se af dis­se in­fek­tio­ner, hur­tig og præ­cis di­ag­no­sti­ce­ring samt ef­fek­tiv behandling.

Det er bag­grun­den for, at No­vo Nor­disk Fon­den nu af­sæt­ter op til 170 mil­li­o­ner kro­ner til at støt­te tid­lig ud­vik­ling af in­nova­ti­ve værk­tø­jer, der kan væ­re med til at fore­byg­ge, di­ag­no­sti­ce­re og be­hand­le nog­le af de far­lig­ste læ­ge­mid­del­re­si­sten­te bak­te­ri­e­in­fek­tio­ner. Det sker via en tre­årig be­vil­ling til det glo­ba­le of­fent­lig-pri­va­te non­pro­fit-part­ner­skab Com­bat­ing An­ti­bi­o­tic-Re­si­stant Ba­cte­ria Biop­har­ma­ceu­ti­cal Ac­ce­le­ra­tor (CARB-X).

"Li­ge­som CARB-X øn­sker No­vo Nor­disk Fon­den at dri­ve in­nova­tion i kam­pen mod læ­ge­mid­del­re­si­sten­te in­fek­tio­ner. Ved at ind­gå det­te part­ner­skab kan vi væ­re med til at sik­re, at den bed­ste forsk­ning om­sæt­tes til ef­fek­ti­ve, ska­ler­ba­re og bil­li­ge be­hand­lings­me­to­der, der kan hjæl­pe med at sæt­te en stop­per for den­ne til­ta­gen­de pan­de­mi," si­ger Pe­ter Lawætz An­der­sen, Se­ni­or Vi­ce Presi­dent i No­vo Nor­disk Fon­den, i en pressemeddelelse.

CARB-X er hjem­me­hø­ren­de på Bo­ston University.

Vil finde svar på, hvorfor diabetikere får nerveskader

Vi bli­ver ved No­vo Nor­disk Fon­den, som med en be­vil­ling på 10 mil­li­o­ner kro­ner hå­ber, at for­ske­re på Aal­borg Uni­ver­si­tet og Aal­borg Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal kan fin­de sva­ret på, hvor­for hver fem­te per­son med di­a­be­tes ud­vik­ler ner­ve­ska­der, der re­sul­te­rer i in­va­li­de­ren­de smer­ter og kløe.

Pen­ge­ne bru­ges til at iværk­sæt­te et forsk­nings­pro­jekt, hvor en tvær­fag­lig grup­pe af for­ske­re skal ud­vik­le nye me­to­der til tid­lig di­ag­no­se af ner­ve­ska­der hos pa­tien­ter med di­a­be­tes. For­vent­nin­gen er, at det kan bi­dra­ge med ny vi­den, så det i frem­ti­den bli­ver mu­ligt at fore­byg­ge ner­ve­ska­der el­ler gø­re det let­te­re at be­hand­le symptomerne.

Pro­jek­tet le­des af pro­fes­sor Lars Arendt-Ni­el­sen fra In­sti­tut for Me­di­cin og Sund­heds­tek­no­lo­gi på Aal­borg Uni­ver­si­tet og pro­fes­sor Pe­ter Ve­ster­gaard fra Steno Di­a­be­tes Cen­ter Nord­jyl­land, Aal­borg Universitetshospital.

”I pro­jek­tet skal vi ud­vik­le nye tek­no­lo­gi­er, der ud­nyt­ter bi­o­ke­mi­ske, op­ti­ske og neu­ro­fy­si­o­lo­gi­ske me­to­der til at af­dæk­ke funk­tio­nen af de ner­ve­fi­bre, som er år­sag til pa­tien­ter­nes symp­to­mer. Vi skal gen­nem­fø­re en ræk­ke un­der­sø­gel­ser af ner­ver­nes til­stand for at bli­ve klo­ge­re på, hvor­for nog­le per­so­ner ud­vik­ler smer­ter el­ler klør, og an­dre ik­ke gør,” si­ger Lars Arendt-Ni­el­sen i en pres­se­med­del­el­se fra Aal­borg Universitet.

Pro­jek­tet stræk­ker sig over fi­re år.

Godt nyt til dyr i Nordjylland

”Det er rig­tig godt nyt for de nord­jy­ske dyr.”

Så­dan ly­der det fra Dy­re­nes Be­skyt­tel­se, ef­ter at dy­re­værnsor­ga­ni­sa­tio­nen net­op har mod­ta­get en be­vil­ling på 4,4 mil­li­o­ner kro­ner fra Mel­sen Fon­den. Be­vil­lin­gen sik­rer, at dyr fra Nord­jyl­land kan bli­ve be­hand­let på en top­mo­der­ne dyr­læge­kli­nik. Det sker i form af en ud­vi­del­se af Dy­re­nes Be­skyt­tel­ses in­ter­nat i Hjallerup.

I frem­ti­den vil vi selv kun­ne stå for stør­ste­delen af de ope­ra­tio­ner, der er nød­ven­di­ge, for ek­sem­pel tan­drønt­gen, tando­pe­ra­tio­ner og rønt­gen ge­ne­relt, men og­så an­dre operationer

Ka­ri­na Fi­sker – In­ter­nat­chef, Dy­re­nes Beskyttelse

”Det har væ­ret en ud­for­dring, at vi ik­ke selv har haft fa­ci­li­te­ter­ne til at ud­fø­re rønt­gen. I frem­ti­den vil vi selv kun­ne stå for stør­ste­delen af de ope­ra­tio­ner, der er nød­ven­di­ge, for ek­sem­pel tan­drønt­gen, tando­pe­ra­tio­ner og rønt­gen ge­ne­relt, men og­så an­dre ope­ra­tio­ner. Der­for er vi me­get tak­nem­me­li­ge for do­na­tio­nen fra Mel­sen Fon­den, som net­op mu­lig­gør op­fø­rel­sen af en ny og top­mo­der­ne dyr­læge­kli­nik, hvil­ket bli­ver med­vir­ken­de til, at vi i frem­ti­den kan hjæl­pe end­nu fle­re dyr,” si­ger Ka­ri­na Fi­sker, in­ter­nat­chef i Dy­re­nes Be­skyt­tel­se, i en pressemeddelelse.

Den nye dyr­læge­kli­nik kom­mer til at øge vel­fær­den for bå­de in­ter­nat­dyr og nord­jy­der­nes kæ­le­dyr. Det bli­ver nem­lig og­så mu­ligt at bru­ge kli­nik­ken som pri­vat­per­son, og på den må­de skal kli­nik­ken væ­re med til at af­hjæl­pe mang­len på dyr­læ­ger i Nordjylland.

Rekordmange ansøgninger til Børnecancerfonden

Rund­t­u­ren blandt ugens ud­valg­te ud­de­lin­ger fort­sæt­ter til Bør­ne­can­cer­fon­den, som har valgt at støt­te 69 pro­jek­ter med i alt 46 mil­li­o­ner kro­ner til gavn for børn og un­ge med kræft. Blandt pro­jek­ter­ne er der bå­de forsk­ning, fa­mi­lie­støt­te og op­lys­ning. Stør­ste­delen af mid­ler­ne går til forskningsprojekter.

”Forsk­ning er livsvig­tig og alt­af­gø­ren­de for, at vi kan væ­re med til at sik­re, at fær­re børn dør af kræft og fle­re over­le­ver til et liv uden sen­føl­ger ef­ter de­res kræft­for­løb,” si­ger Ma­ri­an­ne Ben­zon Ni­el­sen, di­rek­tør i Bør­ne­can­cer­fon­den, i en pres­se­med­del­el­se fra fonden.

De 69 pro­jek­ter er ud­valgt blandt en re­kord­s­tor bun­ke af an­søg­nin­ger. 128 an­søg­nin­ger er ble­vet vur­de­ret af Bør­ne­can­cer­fon­dens vi­den­ska­be­li­ge ud­valg og den sund­heds­fag­li­ge be­sty­rel­se. Året før modt­og fon­den 97 ansøgninger.

Si­den 1995 har Bør­ne­can­cer­fon­den ud­delt me­re end 570 mil­li­o­ner kro­ner til børnekræftområdet.

Vil sikre bedre behandling til øjenpatienter

Ve­lux Fon­den har net­op be­vil­get 11 mil­li­o­ner kro­ner til le­den­de over­læ­ge og pro­fes­sor på Kli­nisk In­sti­tut på Syd­dansk Uni­ver­si­tet Jakob Grau­slund. Pro­fes­soren skal stå i spid­sen for et na­tio­nalt øjen­pro­jekt, der sig­ter mod en bed­re og me­re præ­cis op­følg­ning for pa­tien­ter med kro­ni­ske øjen­syg­dom­me, skri­ver Syd­dansk Uni­ver­si­tet i en pressemeddelelse.

Fle­re end 700.000 per­so­ner i Dan­mark kon­sul­te­re­de i 2022 en øjen­læ­ge, og det­te tal sti­ger år­ligt i takt med, at be­folk­nin­gen æl­des. Øjen­spe­ci­a­let er et af de om­rå­der, der er sær­ligt ud­for­dret, grun­det sto­re grup­per af kro­ni­ske pa­tien­ter, som har be­hov for lang­va­ri­ge behandlingsforløb.

Det er især en ud­for­dring at få op­da­te­ret og ind­ført nye ret­nings­linjer og be­hand­lings­til­tag in­den for om­rå­det, for­di de fle­ste øjen­pa­tien­ter bli­ver fulgt hos prak­ti­se­ren­de øjen­læ­ger, hvor­i­mod forsk­nin­gen ty­pisk ud­går fra sy­ge­hus­af­de­lin­ger­ne, som tra­di­tio­nelt kun til­ser de mest sy­ge patienter.

”I et tid­li­ge­re pro­jekt vi­ste vi, at det er mu­ligt at sam­le dan­ske øjen­læ­ger i he­le lan­det fra bå­de spe­ci­al­læ­ge­prak­sis og sy­ge­hus­af­de­lin­ger­ne. Det­te har gi­vet os en ene­stå­en­de mu­lig­hed for at la­ve sto­re na­tio­na­le un­der­sø­gel­ser, som kan fø­re til bed­re in­di­vi­du­a­li­se­re­de og evi­dens­ba­se­re­de ret­nings­linjer,” si­ger Jakob Grauslund.

Med be­vil­lin­gen fra Ve­lux Fon­den bli­ver det mu­ligt at om­fat­te tre sto­re grup­per af kro­ni­ske øjen­syg­dom­me. Hå­bet er at kort­læg­ge om­fang og ri­si­ko­fak­to­rer ved øjen­syg­dom­me­ne, så for­ske­re og læ­ger kan op­da­te­re de na­tio­na­le retningslinjer.

Støtte til drenge på kanten

Med en do­na­tion på 100.000 kro­ner fra Fon­den Sol og Strand ved Mar­git og Kjeld har Løk­ke­fon­den mu­lig­hed for at ska­be yder­li­ge­re ka­pa­ci­tet på Dren­ge­a­ka­de­mi­et, som er et 14-da­ges in­ten­sivt un­der­vis­nings­for­løb i sommerferien.

Do­na­tio­nen be­ty­der, at Løk­ke­fon­den nu har øko­no­mi til, at yder­li­ge­re to dren­ge kan del­ta­ge på Dren­ge­a­ka­de­mi­et, op­ly­ser pro­gram­le­der i Løk­ke­fon­den Lars An­der­sen i en pres­se­med­del­el­se fra Fon­den Sol og Strand.

Det er glæ­de­ligt for os, at vi kan støt­te en or­ga­ni­sa­tion som Løk­ke­fon­den, som for­mår at gi­ve dren­ge, der har det svært i sko­len, et rygstød

Mar­git An­der­sen – Medstif­ter, Fon­den Sol og Strand ved Mar­git og Kjeld

Dren­ge­a­ka­de­mi­et blev af­vik­let før­ste gang i 2012 og gen­nem­fø­res i år for 13. gang. Må­l­grup­pen er dren­ge i 7. og 8. klas­se, som har mi­stet tro­en på sig selv. For­må­let er at for­bed­re dren­ge­nes fag­lig­he­der i dansk og ma­te­ma­tik, så de kan be­stå fol­ke­sko­lens af­gangs­prø­ve og bli­ve vur­de­ret ud­dan­nel­ses­pa­ra­te i 9.-10. klasse.

”Det er glæ­de­ligt for os, at vi kan støt­te en or­ga­ni­sa­tion som Løk­ke­fon­den, som for­mår at gi­ve dren­ge, der har det svært i sko­len, et ryg­stød. På den må­de får de mu­lig­hed for at ud­dan­ne sig og på sigt ska­be mu­lig­he­den for en god til­væ­rel­se,” si­ger den ene halv­del af stif­ter­par­ret bag Fon­den Sol og Strand, Mar­git Andersen.

I alt har Fon­den Sol og Strand i 2023 do­ne­ret knap tre mil­li­o­ner kro­ner. Ud over Løk­ke­fon­den er der blandt an­dre gi­vet støt­te til AD­HD-For­e­nin­gen, For­e­nin­gen Can­cer­ram­te Børn, For­e­nin­gen for Spi­se­for­styr­rel­ser og Selvska­de samt Børns Voksenvenner.

Fynsk natur bliver genskabt

Med støt­te på fem mil­li­o­ner kro­ner fra Nor­dea-fon­den kan Vikin­gemu­se­et Lad­by ved Ker­te­min­de fjord nu re­a­li­se­re ’Lad­by­kon­gens Land­skab’, som er et tre­årigt land­skabspro­jekt, hvor fem hektar tid­li­ge­re land­brugs­jord om­dan­nes til et le­ven­de formidlingslandskab.

Lad­by­kon­gens Land­skab skal for­mid­le for­tæl­lin­gen om Lad­by­kon­gens ri­ge. Rundt om Lad­by­kon­gens skibs­grav gen­ska­bes et vikin­ge­tidsland­skab, hvor ar­kæ­o­lo­gi­en syn­lig­gø­res med land­skabs­monu­men­ter, som be­ret­ter om kon­ge­slæg­tens til­hørs­for­hold til jor­den og eg­nen, og hvor gæ­ster­ne kan se, duf­te, sma­ge og mær­ke det land­skab, der var en del af vikin­ger­nes hverdag.

”Vikin­gemu­se­et Lad­by er et fan­ta­stisk mu­se­um, og med det nye vikin­geland­skab kan de be­sø­gen­des for­e­ne na­tu­rens ro og re­kre­a­tion med mu­lig­he­der for spæn­den­de ak­ti­vi­te­ter. Det nye land­skab skal in­spi­re­re og mo­ti­ve­re med vi­den om vikin­ge­ti­dens livs­form og bæ­re­dyg­ti­ge na­tur­syn, og den kla­re am­bi­tion er at løf­te bi­o­di­ver­si­te­ten om­kring mu­se­et mar­kant med gen­ska­bel­sen af vikin­ge­ti­dens land­sk­ab­s­ty­per,” si­ger Met­te La­de­gaard Thør­ger­sen, der er mu­se­ums­di­rek­tør ved Øst­fyns Mu­se­er, i en nyhed på Nor­dea-fon­dens hjemmeside.

Ud­over pen­ge­ne fra Nor­dea-fon­den er pro­jek­tet støt­tet af Ker­te­min­de Kom­mu­ne og Ker­te­min­de Museumsforening.

Nikotinprodukter skal ud af skolegården

Der læg­ges an til kamp mod puf­f­ba­rer, va­pes og an­dre ni­ko­tin­pro­duk­ter, som of­te­re og of­te­re ses i lan­dets sko­le­går­de, i et nyt pro­jekt. I pe­ri­o­den 2024-2027 får pro­jek­tet støt­te af Nordea-fonden.

I dag bru­ger hver tred­je ung mel­lem 15-17 år et ni­ko­tin­hol­digt pro­dukt hver dag el­ler lej­lig­heds­vist, vi­ser tal fra Sta­tens In­sti­tut for Fol­kes­und­hed. Ud­vik­lin­gen væk­ker be­kym­ring for un­ges sund­hed, og der­for igang­sæt­ter 10 kom­mu­ner på den kø­ben­havn­ske ve­s­tegn og Sy­da­ma­ger et fæl­les ini­ti­a­tiv, som skal sik­re un­ge god triv­sel i fæl­les­ska­ber uden nikotin.

”For nog­le år til­ba­ge ind­før­te vi røg- og ni­ko­t­in­fri sko­le­tid i al­le vo­res sko­ler, og vi tro­e­de, at vi hav­de få­et ni­ko­ti­nen ud af sko­le­går­den. Desvær­re er ud­vik­lin­gen gå­et i en an­den ret­ning, og puf­f­ba­rer og snus har gjort de­res ind­t­og blandt vo­res børn og un­ge. Det er me­get be­kym­ren­de. Der­for er vi me­get gla­de for støt­ten fra Nor­dea-fon­den. Den gør det mu­ligt for os at sæt­te gang i en for­stær­ket ind­sats over for børn og un­ges brug af ni­ko­tin­pro­duk­ter,” ly­der det i en fæl­les ud­ta­lel­se fra de ti borgmestre.

Nor­dea-fon­dens bi­drag til pro­jek­tet 'Klar li­vet i fæl­les­ska­ber uden ni­ko­tin' er på 7,3 mil­li­o­ner kroner.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

[2024-nummer-03]

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer