Skæbneår for Nyborg Slot-projektet

Problemerne i det strandede slotsprojekt vokser. Hvis Nyborg Slot-projektet skal i mål, er der brug for: nye fondsmidler for mindst 86 mio. kr., et forlig om en fordelingsnøgle til ekstraudgifterne på 20 mio. kr. samt en ny anlægslov. Slottet har indtil videre været lukket i fem år, og imens siver pengene fra Nyborgs kommunekasse. Alle parter har været tilfredse med samarbejdet med fondene, så pilen peger nu på den nye kulturminister.

”Det er ka­ta­stro­falt, at Ny­borg Slot har væ­ret luk­ket så læn­ge, og det be­ty­der alt­så no­get i en kom­mu­ne­kas­se i en kom­mu­ne med kun 32.000 ind­byg­ge­re. Vi står last og brast med pro­jek­tet, men det er nød­ven­digt, at sta­ten ta­ger an­sva­ret for, at pro­jek­tet kom­mer i mål. Så vi hå­ber, at vo­res nye kul­tur­mi­ni­ster sæt­ter sig for bor­den­den og fin­der en løs­ning,” si­ger borg­me­ster i Ny­borg Kom­mu­ne, Ken­neth Muhs (V) (fo­to: Anne-Marie-Kruger-Rasmussen-Oestfyns-Museer).

2023 kan me­get vel bli­ve året, hvor frem­ti­den for det stormomsu­ste Ny­borg Slot-pro­jekt langt om læn­ge bli­ver afgjort.

Den ny­til­t­rå­d­te kul­tur­mi­ni­ster Jakob En­gel-Sch­midt er en ef­ter­s­purgt her­re, for han er den po­li­tisk an­svar­li­ge, der skal sæt­te sig for bor­den­den, hvis en­der­ne skal mø­des i pro­jek­tet om at le­ven­de­gø­re det gam­le kon­ge­slot, hvor Erik Klip­ping un­der­skrev ’Dan­marks før­ste grund­lov’ i 1282.

Pla­ner­ne om at renove­re og om­byg­ge Ny­borg Slot blev før­ste gang præ­sen­te­ret for of­fent­lig­he­den i 2013, men her i ja­nu­ar 2023 er sta­tus, at Ny­borg Slot har væ­ret luk­ket si­den den 1. ja­nu­ar 2018, og at pro­jek­tet tid­ligst kan stå fær­digt i 2027. Det sker vel at mær­ke kun, hvis et fler­tal i Fol­ke­tin­get me­get hur­tigt her i lø­bet af for­å­ret ved­ta­ger en an­lægs­lov for Ny­borg Slot-projektet. 

Den del af pro­jek­tet, der hand­ler om ny­byg­ge­ri af en for­mid­lings­fløj, op­byg­ning af en ring­mur samt for­hø­jel­se af slot­tets vagt­tårn har væ­ret sat fuld­stæn­dig i stå, si­den Mil­jø- og Fø­de­va­re­kla­ge­næv­net i de­cem­ber 2020 vend­te tom­mel­finge­ren nedad for en dis­pen­sa­tion fra reg­ler­ne om be­skyt­tel­se af fortidsminder.

De de­le af pro­jek­tet, der hand­ler om at gø­re tor­vet til en ny­for­tolk­ning af Chri­sti­an 3’s tur­ne­rings­plads samt re­stau­re­rin­gen af den gam­le Kon­ge­fløj, er fær­di­ge. Pro­ble­met er ba­re, at Kon­ge­fløj­en ik­ke kan åb­nes for pu­bli­kum, for­di den nye for­mid­lings­fløj blandt an­det rum­mer he­le for­sy­nings­delen med var­me, vand og el.

”Li­ge nu op­var­mes Kon­ge­fløj­en af var­me­ka­no­ner, og vi har ik­ke kun­net luk­ke pu­bli­kum ind si­den ud­gan­gen af 2017,” si­ger Ken­neth Muhs (V), borg­me­ster i Ny­borg Kommune.

Der­u­d­over hand­ler det om mang­len­de til­gæn­ge­lig­hed, da for­mid­lings­fløj­en in­de­hol­der trap­per og ele­va­tor. Des­u­den skal der la­ves flugtveje.

Økonomien skal på plads

Men hvad skal der til for at få pro­jek­tet på skin­ner igen?

Den ene del hand­ler om øko­no­mi. For i fe­bru­ar 2022 trak A.P. Møl­ler Fon­den 60 mil­li­o­ner kro­ner til­ba­ge ud af de 109 mil­li­o­ner kro­ner, som be­sty­rel­sen hav­de be­vil­get til projektet.

For A.P. Møl­ler Fon­den blev Ny­borg Slot-pro­jek­tet der­for af­slut­tet sid­ste år, hvor fon­den kun­ne til­bage­fø­re den ik­ke be­nyt­te­de del af be­vil­lin­gen, som føl­ge af den sto­re del af pro­jek­tet, der ik­ke var lyk­ke­des at gen­nem­fø­re, skri­ver Mads Le­bech, di­rek­tør i A.P. Møl­ler Fon­den i et skrift­ligt svar til Fundats.

Man er vel­kom­men til at sø­ge igen, når man har et fuldt over­blik over om­kost­nin­ger, fi­nan­si­e­ring og tidsplan

Mads Le­bech – Adm. di­rek­tør, A.P. Møl­ler Fonden

Men den­gang som nu ly­der mel­din­gen fra fon­den, at ”man er vel­kom­men til at sø­ge igen, når man har et fuldt over­blik over om­kost­nin­ger, fi­nan­si­e­ring og tidsplan.”

Al­li­ge­vel har fon­den fort­sat ik­ke mod­ta­get en an­søg­ning, selv­om Jes­per Her­man­sen, di­rek­tør i Slots- og Kul­tursty­rel­sen, der ejer Ny­borg Slot og der­med er byg­her­re på pro­jek­tet, til­ba­ge i au­gust 2022 ud­tal­te på tv2​fyn​.dk, at an­søg­nin­gen til A.P. Møl­ler Fon­den vil­le bli­ve sendt af­sted in­den for nog­le få uger.

Slots- og Kul­tursty­rel­sen be­kræf­ter over­for Fun­dats, at den nye ”an­søg­ning til A.P. Møl­ler Fon­den al­drig er sendt afsted”.

Brug for en anlægslov

Den an­den del af pro­ble­mer­ne hand­ler om he­le det for­mel­le grund­lag, som skal på plads for at par­ter­ne i part­ner­skabs­af­ta­len bag pro­jek­tet kan kom­me på videre.

I ju­ni 2022 blev der ved­ta­get en ny mu­se­ums­lov i Fol­ke­tin­get – blandt an­det på bag­grund af sa­gen om Ny­borg Slot.

Men selv­om Met­te La­de­gaard Thø­ger­sen, mu­se­ums­in­spek­tør på Øst­fyns Mu­se­er og le­der af Ny­borg Slot, for­ven­ter, at pro­jek­tet nu vil­le kun­ne gå igen­nem, så tror hun ik­ke på en løs­ning ved at star­te helt forfra.

Skal vi ha­ve en re­a­li­stisk tids­plan for at gen­nem­fø­re pro­jek­tet, er det nød­ven­digt med en an­lægs­lov se­pa­rat for Ny­borg Slot

Met­te La­de­gaard Thø­ger­sen – mu­se­ums­in­spek­tør på Øst­fyns Mu­se­er og le­der af Ny­borg Slot

”Hvis sta­ten, som er bå­de byg­her­re og ejer af slot­tet, sø­ger på ny un­der mu­se­ums­lo­ven, så kom­mer vi ind un­der kla­ge­prak­sis, hø­rings­reg­ler, nog­le af til­la­del­ser­ne bli­ver for­æl­det, og jeg fryg­ter en uen­de­lig­hed af kla­ger. Så skal vi ha­ve en re­a­li­stisk tids­plan for at gen­nem­fø­re pro­jek­tet, er det nød­ven­digt med en an­lægs­lov se­pa­rat for Ny­borg Slot – ved­ta­get i Fol­ke­tin­get,” me­ner Met­te La­de­gaard Thøgersen.

En så­dan an­lægs­lov har der væ­ret op­bak­ning til fra et fler­tal i Fol­ke­tin­get – bå­de før og ef­ter fol­ke­tings­val­get den 1. novem­ber, men med an­lægs­lo­ven føl­ger og­så en næ­sten gor­disk knu­de. For fle­re gan­ge har po­li­ti­ke­re ud­talt, at et for­slag om en an­lægs­lov for Ny­borg Slot først kan ved­ta­ges, når fi­nan­si­e­rin­gen er på plads.

Den 26. fe­bru­ar sid­ste år kun­ne Fy­ens Stift­s­ti­den­de løf­te slø­ret for en så­kaldt stem­me­af­ta­le mel­lem So­ci­al­de­mo­kra­ti­et, Ven­stre og Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti, som be­skrev, at de tre par­ti­er ”er eni­ge om, at der frem­sæt­tes et for­slag til en an­lægs­lov for Ny­borg Slot, når der fo­re­lig­ger en fuldt fi­nan­si­e­ret løs­ning til fær­dig­gø­rel­se af Ny­borg Slot.”

Si­den har fle­re an­dre par­ti­er bak­ket op om en an­lægs­lov, og så sent som i en ar­ti­kel på Fy​ens​.dk den 20. de­cem­ber – alt­så ef­ter re­ge­rings­dan­nel­sen mel­lem So­ci­al­de­mo­kra­ti­et, Ven­stre og Mo­de­ra­ter­ne gen­tog Er­ling Bon­ne­sen, fol­ke­tings­med­lem for Ven­stre for­mu­le­rin­gen om, at et fler­tal i Fol­ke­tin­get vil væ­re klar til at ved­ta­ge en an­lægs­lov for Ny­borg Slot, når den en­de­li­ge fi­nan­si­e­ring er på plads.

På den an­den si­de står A.P. Møl­ler Fon­den, som al­le par­ter hå­ber på igen, vil hop­pe på pro­jek­tet, og ef­ter­ly­ser ”et fuldt over­blik over om­kost­nin­ger, fi­nan­si­e­ring og tids­plan”, in­den be­sty­rel­sen vil kig­ge på en ny ansøgning.

Fordeling af ekstra omkostninger

Et an­det pro­blem er de ek­stra om­kost­nin­ger på 20,4 mil­li­o­ner kro­ner, der al­le­re­de er lø­bet på pro­jek­tet grun­det for­sin­kel­ser og prisstigninger.

Her har der væ­ret holdt fle­re mø­der om en for­de­lings­nøg­le mel­lem Slots- og Kul­tursty­rel­sen, Ny­borg Kom­mu­ne og den til­ba­ge­væ­ren­de al­men­nyt­ti­ge do­nor i part­ner­skabspro­jek­tet – den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia. End­nu er der ik­ke fun­det en for­de­lings­løs­ning, si­den Slots- og Kul­tursty­rel­sen på et mø­de li­ge før fol­ke­tings­val­get af­vi­ste en li­ge­lig for­de­ling mel­lem al­le tre parter.

Sta­ten men­te, at de skul­le be­ta­le min­dre, selv­om det er de­res slot

Ken­neth Muhs – Borg­me­ster, Ny­borg Kommune

”Sta­ten men­te, at de skul­le be­ta­le min­dre, selv­om det er de­res slot. Det men­te vi an­dre ik­ke, og der har ik­ke væ­ret mu­lig­hed for et op­føl­gen­de mø­de, for så blev der ud­skre­vet valg,” for­tæl­ler borg­me­ster Ken­neth Muhs.

Re­elt me­ner han ik­ke, der er sket no­get, si­den tid­li­ge­re kul­tur­mi­ni­ster Ane Hals­boe-Jør­gen­sen in­vi­te­re­de til mø­de mel­lem par­ter­ne den 27. sep­tem­ber. Her var og­så så­vel A.P. Møl­ler Fon­den som Re­al­da­nia in­vi­te­ret, men in­gen af fon­de­ne øn­ske­de at deltage.

Borgmester efterlyser hurtig handling

I det he­le ta­get er Ken­neth Muhs ved at mi­ste tå­l­mo­dig­he­den, for selv­om Slots- og Kul­tursty­rel­sen, som ejer af slot­tet, har over­ta­get drif­ten af slot­tet si­den re­stau­re­rings­ar­bej­det gik i gang den 1. ja­nu­ar 2018, så har det luk­ke­de slot sto­re kon­se­kven­ser for kommunen.

Sam­men med Ker­te­min­de Kom­mu­ne dri­ver Ny­borg Kom­mu­ne Øst­fyns Mu­se­er, hvor Ny­borg Slot hø­rer un­der, og den mang­len­de mu­lig­hed for at sæl­ge en­tre­bil­let­ter til Ny­borg Slot be­ty­der langt fær­re indtægter.

Sam­ti­dig har Ny­borg Kom­mu­ne be­vil­get et år­ligt til­skud på 1,9 mil­li­o­ner kro­ner til Øst­fyns Mu­se­er til pro­jek­t­ud­vik­lings­om­kost­nin­ger i byg­ge­fa­sen og der­ef­ter som drift­stilskud, når Ny­borg Slot åb­ner igen.

”Det er ka­ta­stro­falt, at Ny­borg Slot har væ­ret luk­ket så læn­ge, og det be­ty­der alt­så no­get i en kom­mu­ne­kas­se i en kom­mu­ne med kun 32.000 ind­byg­ge­re. Vi står last og brast med pro­jek­tet, men det er nød­ven­digt, at sta­ten ta­ger an­sva­ret for, at pro­jek­tet kom­mer i mål. Så vi hå­ber, at vo­res nye kul­tur­mi­ni­ster sæt­ter sig for bor­den­den og fin­der en løs­ning,” si­ger Ken­neth Muhs.

Et par da­ge ef­ter Jakob En­gel-Sch­midt blev ud­pe­get som kul­tur­mi­ni­ster, send­te Ken­neth Muhs da og­så et brev af­sted til mi­ni­ste­ren – med en in­vi­ta­tion om at kom­me til Ny­borg og se slottet.

Hver­ken han el­ler Met­te La­de­gaard Thø­ger­sen har dog hørt fra kulturministeren.

Li­ge nu for­ven­ter Ny­borg Kom­mu­ne, at ud­gif­ter til Ny­borg Slot lan­der på om­kring 50 mil­li­o­ner kro­ner – eks­klu­siv de frem­ti­di­ge drifts­ud­gif­ter til slottet.

Fondene er afgørende

Den sam­le­de pro­jekt­sum er hæ­vet fle­re gan­ge. Da part­ner­skabs­af­ta­len om re­a­li­se­ring af ’Ny­borg Slot – Re­stau­re­ring og ny­byg­ge­ri’ blev un­der­skre­vet i 2015 mel­lem A.P. Møl­ler Fon­den, Re­al­da­nia, Ny­borg Kom­mu­ne – her­un­der Øst­fyns Mu­se­er - samt Slots- og Kul­tursty­rel­sen lød den øko­no­mi­ske ram­me på 265 mil­li­o­ner kroner.

I dag er pro­jekt­sum­men op­pe på 351 mil­li­o­ner kro­ner. Li­ge­som A.P. Møl­ler Fon­den hav­de be­vil­get 109 mil­li­o­ner kro­ner, har og­så Re­al­da­nia be­vil­get 109 mil­li­o­ner kro­ner til projektet.

Så­vel Ken­neth Muhs som Met­te La­de­gaard Thø­ger­sen ro­ser sam­ar­bej­det med fon­de­ne, og beg­ge me­ner, at pro­jek­tet al­drig kun­ne bli­ve til no­get uden fon­de­nes hjælp. For sta­ten har ik­ke mu­lig­hed for selv at fi­nan­si­e­re et så stort projekt.

Jeg har kun en po­si­tiv op­le­vel­se af sam­ar­bej­det med fon­de­ne. De har del­ta­get med me­get stor ener­gi og stor langmodighed

Ken­neth Muhs – Borg­me­ster, Ny­borg Kommune

”Jeg har kun en po­si­tiv op­le­vel­se af sam­ar­bej­det med fon­de­ne. De har del­ta­get med me­get stor ener­gi og stor lang­mo­dig­hed, og selv­om de gi­ver flest pen­ge, trum­fer de ik­ke os an­dre. Så stor ros til fon­de­ne, og jeg hå­ber, at A.P. Møl­ler Fon­den kom­mer med på pro­jek­tet igen,” si­ger Ken­neth Muhs.

Og­så Met­te La­de­gaard Thø­ger­sen er glad for sam­ar­bej­det med fondene.

”Sam­ar­bej­det har fun­ge­ret frem­ra­gen­de, men nu, hvor A.P. Møl­ler Fon­den er trå­dt ud, er der brug for at gen­be­sø­ge part­ner­skabs­af­ta­len,” for­tæl­ler hun.

Kulturminister er opmærksom på sagen

Ud over Re­al­da­nia og A.P. Møl­ler Fon­den har og­så Au­gusti­nus Fon­den bi­dra­get til pro­jek­tet. Hvor Slots- og Kul­tursty­rel­sen er byg­her­re på sel­ve det fy­si­ske byg­ge­ri, så står Øst­fyns Mu­se­er for for­mid­lings­delen af det nye Ny­borg Slot.

”Her har Au­gusti­nus Fon­den bi­dra­get med 26 mil­li­o­ner kro­ner, og når pro­jek­tet for­hå­bent­ligt er op­pe at kø­re igen, skal vi ud at sø­ge yder­li­ge­re 26 mil­li­o­ner kro­ner hos an­dre fon­de,” for­tæl­ler Met­te La­de­gaard Thøgersen.

Hver­ken di­rek­tør hos Slots- og Kul­tursty­rel­sen, Jes­per Her­man­sen el­ler kul­tur­mi­ni­ster Jakob En­gel-Sch­midt har øn­sket at stil­le op til in­ter­view om pro­ble­mer­ne og løs­nings­mu­lig­he­der­ne i Ny­borg Slot-projektet.

Men Kul­tur­mi­ni­ste­ri­et op­ly­ser, at ”mi­ni­ste­ren er me­get op­mærk­som på sa­gen og ven­der til­ba­ge, når der er nyt.”

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer