Ar­tik­ler tag­get med:

Mads Lebech

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Nye ansigter i bestyrelsen for Fondenes Videnscenter

Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter har budt tre nye an­sig­ter vel­kom­men i be­sty­rel­ses­lo­ka­let. På ge­ne­ral­for­sam­lin­gen i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter den 23. marts blev di­rek­tør i A.P. Møl­ler Fon­den Mads…

Direktørløn: flere gyldne håndtryk og lønstigninger

Der har på det se­ne­ste væ­ret gen­nem­træk på di­rek­tions­gan­ge­ne i fle­re af de stør­re fon­de. Men det ko­ster of­te fon­de­ne dyrt, når be­sty­rel­ser­ne beslutter…

Ny direktør i A.P. Møller Fonden

Ef­ter 12 år som di­rek­tør for A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne Mc-Kin­ney Møl­lers Fond til al­me­ne For­maal (A.P. Møl­ler Fon­den) går 65-åri­ge Hen­rik Tvarnø…

Frederiksberg Fondens priser går til teatret Riddersalen og KBs bestyrelsesformand

Fre­de­riks­berg­pri­sen og Fre­de­riks­berg Fon­dens hæ­der­spris går i år hen­holds­vis til te­a­tret Rid­der­sa­len og til KB’s (Kjø­ben­havns Bold­klubs) be­sty­rel­ses­for­mand Ni­els-Chri­sti­an Holmstrøm.

Mads Lebech stopper som adm. direktør i Tryghedsgruppen

Ef­ter få må­ne­der på po­sten som adm. di­rek­tør stop­per Mads Le­bech i Tryg­heds­grup­pen på grund af ue­nig­hed om le­del­sen i det med­lem­s­sty­re­de sel­skab, som og­så står bag Trygfonden.

Tryghedsgruppen lancerer valgmøder

Tryg­heds­grup­pen, der står bag Tryg­fon­den, ta­ger nu yder­li­ge­re skridt for at frem­me med­lem­s­de­mo­kra­ti­et. Næ­sten 2.500 med­lem­mer har meldt sig til fi­re valg- og ori­en­te­rings­mø­der i for­bin­del­se med re­præ­sen­tant­skabsval­get i Re­gion Nordjylland. 

Thomas Hofman-Bang bliver ny direktør i Industriens Fond

Tho­mas Hof­man-Bang an­sæt­tes som adm. di­rek­tør i In­du­stri­ens Fond. Han over­ta­ger stil­lin­gen ef­ter Mads Le­bech, som nu til­træ­der stil­lin­gen som adm. di­rek­tør i Tryg­heds­grup­pen, der står bag Trygfonden.

Mads Lebech bliver ny adm. direktør i TryghedsGruppen

  Mads Le­bech til­træ­der i 1. kvar­tal 2019 stil­lin­gen som adm. di­rek­tør i Tryg­heds­grup­pen, hvor han af­lø­ser Sø­ren Kri­sti­an­sen, der er til­t­rå­dt som kon­cern­di­rek­tør i…

Industriens Fond blæser til kamp mod cyberkriminalitet med 100 mio. kr.

In­du­stri­ens Fond har af­sat 100 mio. kr. til en ind­sats mod cyber­krimi­nalitet. Pen­ge­ne skal bru­ges til at æn­dre ad­færd hos dan­ske virk­som­he­der og styr­ke IT-sik­ker­he­den på de­res pro­duk­ter. Det vil sam­ti­dig ska­be en konkur­rence­fordel, si­ger fon­dens di­rek­tør, Mads Lebech.

Fem fonde er forhåndsinviteret til Forum for Forskningsfinansiering

Forsk­nings­mi­ni­ster, Sø­ren Pind, øn­sker fæl­les spil­le­reg­ler for dæk­ning af uni­ver­si­te­ter­nes in­di­rek­te om­kost­nin­ger ved fonds­fi­nan­si­e­ret forsk­ning. Der­for har han ori­en­te­ret fem fon­de om, at de se­ne­re i år vil bli­ve in­vi­te­ret til at del­ta­ge i Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring. Set fra mi­ni­ste­ri­ets bord hand­ler det om at sik­re uni­ver­si­te­ter­nes stra­te­gi­ske rå­de­rum. ”For fon­de er det vig­tigt, at de­res forsk­ning er ’me­re-forsk­ning’, og ik­ke ’i-ste­det-for-forsk­ning’,” si­ger adm. di­rek­tør i In­du­stri­ens Fond, Mads Lebech.

Industriens Fond – herreløse men viljefaste penge

In­ter­viewsta­fet­ten er den­ne gang ble­vet sendt til Es­pla­na­den i Kø­ben­havn, hvor In­du­stri­ens Fond hol­der til. Her sva­rer di­rek­tør Mads Le­bech på Jes­per Mai­linds spørgs­mål om ud­de­lings­for­mål og det klas­sisk in­du­stri­el­les for­an­dring. Og vi kom­mer vidt om­kring – fra her­re­lø­se pen­ge til en vil­je­fast be­sty­rel­se og fra he­stekær­rer til 3D-print. Des­u­den løf­ter di­rek­tø­ren lidt af slø­ret for nog­le af de igang­væ­ren­de stra­te­gi­drøf­tel­ser i be­sty­rel­sen. En af over­vej­el­ser­ne går på om In­du­stri­ens Fond skal be­gyn­de at fo­re­ta­ge im­pact in­ve­ste­rin­ger. Depe­chen sen­des vi­de­re til Mar­tin Da­hl i Frederiksbergfonden.

Direktørnetværk forhandlede mindre bøvlet fondsstatistik igennem hos ministerier

Fon­de­nes di­rek­tør­ne­t­værk sat­te sid­ste år hæ­le­ne i over­for tre mi­ni­ste­ri­er, der øn­ske­de de­tal­je­re­de tal om fonds­be­vil­lin­ger­ne. I di­a­log med fon­de­ne er der nu skabt en bre­de­re og min­dre bu­reau­kra­tisk mo­del for ind­be­ret­nin­ger. Den 30. ju­ni do­ku­men­te­rer Dan­marks Sta­ti­stik for før­ste gang dan­ske fon­des ud­de­lin­ger for­delt på en ræk­ke om­rå­der. ”Men der er ta­le om ind­be­ret­nin­ger, der ik­ke ska­ber vær­di, men er tom­me kal­o­ri­er i for­hold til fon­de­nes ud­de­lings­ak­ti­vi­te­ter,” ly­der kri­tik­ken fra In­du­stri­ens Fond.

Forsiden lige nu

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Stor ekstrabevilling fra Ole Kirks Fond til Danmarks nye børnehospital

Hvor­dan sik­rer man den bedst mu­li­ge bru­gero­p­le­vel­se for pa­tien­ter så vel som for på­rø­ren­de på det kom­men­de bør­ne­ho­spi­tal i Kø­ben­havn, Bør­ne­ri­get? Det er spørgs­må­let, som…

Opinion: Danske fonde skal ind i (klima)kampen

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. I tirs­dags, den 4. maj, of­fent­lig­gjor­de Ve­lux og Vil­lum fon­de­ne, at de vil øge…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

KFI Fonden vil spille en større rolle indenfor nærhed og bæredygtighed

Med 146 mil­li­o­ner kro­ner i ud­de­lin­ger for­delt på 1.145 be­vil­lin­ger blev 2021 et re­kordår for KFI Er­hvervs­dri­ven­de fond. Det sva­rer til en tredob­ling af…

Kæmpebevilling fra Velux Fondene skal føre til skærpet dansk klimafokus

Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den in­ten­si­ve­rer nu mar­kant fo­kus på kli­ma­dags­or­de­nen i Dan­mark. Det sker med en ek­stra­or­di­nær be­vil­ling fra de to fon­de på 320…

Jørgen Ejbøl afviser medarbejderrepræsentanter i Jyllands-Postens Fond

Der var dra­ma i me­di­e­ver­de­nen, da In­si­de­Bu­si­ness for ny­lig kun­ne af­slø­re, at Jyl­lands-Po­stens Fond i 2022 smi­der den ru­ti­ne­re­de me­di­e­mand Lars Munch på porten…