2022 blev gyldent uddelingsår for tre af de store fonde

Augustinus Fonden skruede gevaldigt op for især støtten til danske museer og endte med i 2022 at uddele 477 mio. kr., hvilket er ny uddelingsrekord. Også A.P. Møller Fonden og Den A.P. Møllerske Støttefond har netop offentliggjort årsskrift for 2022, der fortæller om uddelinger på over to mia. kr. og et markant hop i vejret sammenlignet med de to forrige år.

Au­gusti­nus Fon­den var én af de tre fon­de, som i 2022 med til­sam­men 135 mil­li­o­ner kro­ner var med til at fi­nan­si­e­re, at der om nog­le år kan op­fø­res en ny ud­stil­lings­byg­ning ved Vikin­ge­skibs­mu­se­et. En fi­nans­lo­vs­be­vil­ling og Roskil­de Kom­mu­ne sky­der de re­ste­ren­de pen­ge ind i pro­jek­tet, som skal sik­re vikin­ge­ski­be­ne mod sti­gen­de vand­stand og ned­bry­den­de dags­lys. (fo­to: Wer­ner Kar­ra­sch, Vikingeskibsmuseet)

50 mil­li­o­ner kro­ner til en ny ud­stil­lings­byg­ning ved Vikin­ge­skibs­mu­se­et i Roskil­de. 30 mil­li­o­ner kro­ner til 11 hu­ma­ni­sti­ske forsk­nings­pro­jek­ter. Og 18 mil­li­o­ner kro­ner til en ræk­ke hu­ma­ni­tæ­re or­ga­ni­sa­tio­ners nød­hjælp i for­bin­del­se med kri­gen i Ukraine.

Det er nog­le af de stør­re ind­sat­ser, som med­vir­ker til, at 2022 blev ud­de­lings­re­kordår for den er­hvervs­dri­ven­de fond Au­gusti­nus Fonden.

Iføl­ge det års­skrift for 2022, som Au­gusti­nus Fon­den net­op har of­fent­lig­gjort, ud­del­te fon­den i alt 477,4 mil­li­o­ner kro­ner sid­ste år. Til sam­men­lig­ning ud­del­te fon­den 399 mil­li­o­ner kro­ner i 2021 og 327 mil­li­o­ner kro­ner i 2020.

”Vi er ik­ke så fo­ku­se­re­de på, om det er en re­kord el­ler ej. Men vi glæ­der os over, at der i 2022 har væ­ret man­ge vir­ke­lig go­de mat­ches mel­lem fon­dens stra­te­gi og den må­de, vi har kun­net væ­re nyt­ti­ge og re­le­van­te i kon­kre­te pro­jek­ter,” si­ger ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Au­gusti­nus Fon­den Frank Re­chen­dor­ff Møller.

Flest penge til museerne

Tre fjer­de­de­le, 74 pro­cent, af de pen­ge, der blev ud­delt i det for­gang­ne år, til­faldt kunst- og kul­tu­r­om­rå­det, og her er der især sket en vold­som vækst in­den for støt­te til mu­se­er. Hvor Au­gusti­nus Fon­den i 2020 og 2021 ud­del­te hen­holds­vis 104 og 102 mil­li­o­ner kro­ner in­den­for støt­te­o­m­rå­det ’Mu­se­er og kul­tu­rarv’, modt­og det­te om­rå­de 186 mil­li­o­ner kro­ner i 2022.

Det gør ’Mu­se­er og kul­tu­rarv’ til det su­verænt stør­ste af fon­dens i alt 24 støt­te­o­m­rå­der in­den­for ka­te­go­ri­er­ne ’Kunst og kul­tur’, ’Vi­den og ud­dan­nel­se’ og ’So­ci­a­le indsatser’.

Vi har valgt at spil­le en stør­re rol­le i re­la­tion til de kri­ser, som de se­ne­re år har væ­ret præ­get af

Frank Re­chen­dor­ff Møl­ler – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Au­gusti­nus Fonden

”Stig­nin­gen i det sam­le­de ud­de­lings­be­løb i 2022 sam­men­lig­net med de for­ri­ge år har især væ­ret dre­vet af nog­le stør­re pro­jek­ter på mu­se­ums­om­rå­det, blandt an­det vo­res støt­te til pla­ner­ne om et nyt vikin­ge­skibs­mu­se­um i Roskil­de og an­dre mu­se­ums­pro­jek­ter i lidt min­dre ska­la,” si­ger Frank Re­chen­dor­ff Møller.

Han un­der­stre­ger, at det ik­ke kun er på det­te felt, der har væ­ret vækst i ud­de­lin­ger­ne i 2022.

”Det er og­så et re­sul­tat af, at vi gen­nem de se­ne­re år har etab­le­ret pul­jer især på forsk­nings­om­rå­det, og at vi har valgt at spil­le en stør­re rol­le i re­la­tion til de kri­ser, som de se­ne­re år har væ­ret præ­get af. Det har i 2022 blandt an­det ud­mønt­et sig i stør­re be­vil­lin­ger til nød­hjælp til flygt­nin­ge fra kri­gen i Ukrai­ne,” si­ger Au­gusti­nus Fon­dens direktør.

Nærmer sig halv milliard

Han vil ik­ke af­vi­se, at den sto­re stig­ning, der var sid­ste år in­den­for mu­se­ums­om­rå­det, vil fort­sæt­te i år og i åre­ne fremover.

”Det er et spørgs­mål om, hvor­vidt de ret­te pro­jek­ter er der. Man skal dog hu­ske, når man kig­ger på kul­tur­land­ska­bet, at 2022 var et år præ­get af fle­re stør­re an­lægs­pro­jek­ter som for ek­sem­pel det nye vikin­ge­skibs­mu­se­um i Roskil­de, renove­rin­gen af Mu­se­um Søn­derjyl­land i Tøn­der og frem­tids­sik­rin­gen af Færø­er­nes Na­tio­nal­gal­le­ri. Så om vi kom­mer li­ge så højt op i 2023 – el­ler end­nu hø­je­re – hand­ler og­så om ty­pen af pro­jek­ter in­den­for mu­se­ums­om­rå­det, som vi bli­ver præ­sen­te­ret for,” po­in­te­r­er Frank Re­chen­dor­ff Møller.

Vi har mu­lig­he­den for at læg­ge yder­li­ge­re vægt i skå­len, hvis de ret­te pro­jek­ter kom­mer, men li­ge­som sid­ste år er det hel­ler ik­ke i år en selv­stæn­dig am­bi­tion at skul­le sæt­te uddelingsrekord

Frank Re­chen­dor­ff Møl­ler – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Au­gusti­nus Fonden

- I skri­ver i års­skrif­tet, at I for­ven­ter det sam­me el­ler hø­je­re ud­de­lings­ni­veau i de kom­men­de år. Er det re­a­li­stisk at fo­re­stil­le sig, at I al­le­re­de her i 2023 pas­se­rer en halv mil­li­ard i sam­le­de uddelinger?

”Det vil jeg som sæd­van­lig ik­ke gæt­te på. Det er pro­jek­ter­nes re­le­vans og sam­men­fald med vo­res stra­te­gi samt vo­res di­a­lo­ger med an­sø­ger­ne, som er af­gø­ren­de for, hvad vi støt­ter og hvor vi en­der øko­no­misk. Vi har mu­lig­he­den for at læg­ge yder­li­ge­re vægt i skå­len, hvis de ret­te pro­jek­ter kom­mer, men li­ge­som sid­ste år er det hel­ler ik­ke i år en selv­stæn­dig am­bi­tion at skul­le sæt­te ud­de­lings­re­kord,” si­ger Frank Re­chen­dor­ff Møller.

A.P. Møller-fonde uddelte over to milliarder kroner

Og­så fond­skol­le­ger­ne i en an­den af Dan­marks mest ud­de­len­de fon­de, A.P. Møl­ler Fon­den, har net­op of­fent­lig­gjort et års­skrift for 2022, som for­tæl­ler hi­sto­ri­en om et usæd­van­ligt højt ud­de­lings­ni­veau i det for­gang­ne år.

Til­sam­men ud­del­te A.P. Møl­ler Fon­den og søster­fon­den Den A. P. Møl­ler­ske Støt­te­fond så­le­des me­re end to mil­li­ar­der kro­ner sid­ste år for­delt på godt 500 bevillinger.

I for­or­det til års­skrif­tet be­to­ner A.P. Møl­ler Fon­dens di­rek­tør Mads Le­bech, at der i 2022 blandt an­det har væ­ret fo­kus på at støt­te ska­bel­sen af ram­mer for et ak­tivt ung­doms- og ud­dan­nel­ses­liv, som fon­den me­ner er en af byg­ge­ste­ne­ne for børn og un­ges liv.

”A.P. Møl­ler Fon­dens be­sty­rel­se be­slut­te­de i 2022 at støt­te fle­re pro­jek­ter, som in­vi­te­rer børn og un­ge til at væ­re ak­ti­ve, sø­ge fæl­les­skab samt til at ta­ge en ud­dan­nel­se,” skri­ver Mads Lebech.

Af de to fon­des me­re end to mil­li­ar­der ud­del­te kro­ner i 2022 teg­ne­de A.P. Møl­ler Fon­den sig for godt 1,5 mil­li­ar­der kro­ner, hvil­ket er be­trag­te­ligt me­re end de 921 mil­li­o­ner kro­ner, som blev ud­delt i 2021, og ud­de­lings­sum­men på 1,17 mil­li­ar­der kro­ner i 2020.

A.P. Møl­ler Fon­dens be­sty­rel­se be­slut­te­de i 2022 at støt­te fle­re pro­jek­ter, som in­vi­te­rer børn og un­ge til at væ­re ak­ti­ve, sø­ge fæl­les­skab samt til at ta­ge en uddannelse

Mads Le­bech – Di­rek­tør, A.P. Møl­ler Fonden

Ho­ved­par­ten af pen­ge­ne i 2022 til­faldt pro­jek­ter in­den­for to af fo­ku­s­om­rå­der­ne: Dels ’Dansk sø­fart og in­du­stri’, dels ’Al­men­nyt­te i øv­rigt’, som blandt an­det om­fat­ter ud­dan­nel­se, so­ci­a­le for­mål, be­væ­gel­se og fri­tid samt be­va­ring af byg­nin­ger af kul­tur­hi­sto­risk værdi.

Blandt de stør­ste do­na­tio­ner fra A.P. Møl­ler Fon­den kan næv­nes 88 mil­li­o­ner kro­ner til et ud­dan­nel­ses­cen­ter og sko­le­hjem for de ma­ri­ti­me hånd­værks­fag i Hels­in­gør, 85 mil­li­o­ner kro­ner til Dan­marks Idræts­for­bunds for­søg på at ska­be me­re in­klu­de­ren­de idræts­fæl­les­ska­ber og 65 mil­li­o­ner kro­ner til re­stau­re­rin­gen af Ama­lie­ha­ven i København.

Den A.P. Møl­ler­ske Støt­te­fond ud­del­te iføl­ge års­skrif­tet i alt 600 mil­li­o­ner kro­ner til 150 pro­jek­ter. Og­så her er der ta­le om en mar­kant stig­ning fra 2021, hvor støt­te­fon­den ud­del­te knap 263 mil­li­o­ner kro­ner, og 2020, hvor be­vil­lin­ger­ne sam­let set var på 149 mil­li­o­ner kroner.

Stør­ste en­kelt­be­vil­ling i 2022 var på 80 mil­li­o­ner kro­ner øre­mær­ket at gi­ve en lang ræk­ke af Dan­marks cir­ka 2.000 spej­der­hyt­ter et kva­li­tetsløft og sam­ti­dig op­fø­re nye spejderhytter.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer