Annoncespot_img

Ny formand for Trygfonden

Jørn Rise Andersen er ny formand for Tryghedsgruppen, der står bag Trygfonden.

Jørn Ri­se An­der­sen har sid­det i Tryg­heds­grup­pens re­præ­sen­tant­skab si­den 2011. Som for­mand for Dansk Told og Skat­te­for­bund re­præ­sen­te­rer han en af for­sik­rings­sel­ska­bet Trygs sto­re kun­de­grup­per (Fo­to: Tryghedsgruppen).

Det bli­ver den man­ge­åri­ge for­mand i Dansk Told og Skat­te­for­bund, Jørn Ri­se An­der­sen, der over­ta­ger ro­ret i Tryg­heds­grup­pens bestyrelse.

Det op­ly­ser Tryg­heds­grup­pen i en pressemeddelelse

Det sker ef­ter års­mø­det i re­præ­sen­tant­ska­bet, der er Tryg­heds­grup­pens og Tryg­fon­dens øver­ste myndighed.

På grund af grup­pens an­cien­ni­tets­be­stem­mel­ser trå­d­te Ida So­fie Jen­sen til­ba­ge ef­ter 12 år i bestyrelsen.

Jørn Ri­se An­der­sen, Claus Wi­stoft og Jens Ot­to Størup op­nå­e­de al­le gen­valg til be­sty­rel­sen, mens Ka­ren Bladt, der tid­li­ge­re har sid­det i Tryg­heds­grup­pens be­sty­rel­se, igen blev valgt ind som nyt medlem.

Be­sty­rel­sen kon­sti­tu­e­re­de sig ef­ter­føl­gen­de med Jørn Ri­se An­der­sen som ny for­mand og Magnus Sko­vrind Pe­der­sen og Tor­ben Jen­sen som næstformænd.

Jørn Ri­se An­der­sen har sid­det i Tryg­heds­grup­pens re­præ­sen­tant­skab si­den 2011, i Tryg­heds­grup­pens be­sty­rel­se si­den 2019 og i for­sik­rings­sel­ska­bet Trygs be­sty­rel­se si­den 2022.

”Der skal ly­de en over­or­dent­lig stor tak til Ida So­fie Jen­sen for he­le 12 år i be­sty­rel­sen, her­af de se­ne­ste fi­re år som for­mand, hvor hun har bi­dra­get til en ræk­ke væ­sent­li­ge skridt for Tryg­heds­grup­pen. Det gæl­der f.eks. im­ple­men­te­rin­gen af en ny stra­te­gi for Tryg­fon­dens al­men­nyt­ti­ge ar­bej­de og Tryg­heds­grup­pens fi­nan­si­el­le op­bak­ning til Trygs op­køb af RSA’s skan­di­na­vi­ske ak­ti­vi­te­ter. Et op­køb som har styr­ket Trygs po­si­tion på det skan­di­na­vi­ske for­sik­rings­mar­ked og teg­ner po­si­tivt for Trygs fort­sat­te vækst,” si­ger Jørn Ri­se Andersen.

”Jeg glæ­der mig til at bi­dra­ge til ar­bej­det med fort­sat at ud­vik­le Tryg­heds­grup­pens rol­le og po­si­tion, her­un­der at styr­ke med­lem­s­de­mo­kra­ti­et i Tryg­heds­grup­pen, øge vo­res eje­ran­del af Tryg samt yde et mærk­bart bi­drag til at gø­re Dan­mark me­re trygt,” si­ger Jørn Ri­se Andersen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer