Annoncespot_img

Fagbevægelsen opbygger magt i Trygfondens repræsentantskab

15 ud af de 70 medlemmer af Tryghedsgruppens repræsentantskab har enten en aktuel eller tidligere tilknytning til fagbevægelsen, og derudover sidder der fire nuværende eller tidligere politikere fra Socialdemokratiet. Det viser en gennemgang, Fundats har foretaget. ”Det er en tendens, som vi er opmærksomme på og har drøftet,” siger formanden for repræsentantskabet Jens Bigum.

Fle­re med­lem­mer med til­knyt­ning til fag­be­væ­gel­sen og So­ci­al­de­mo­kra­ti­et bli­ver ind­valgt i Tryg­heds­grup­pens re­præ­sen­tant­skab. På bil­le­det ses en af­stem­ning i re­præ­sen­tant­ska­bet un­der le­del­se af re­præ­sen­tant­skabs­for­mand Jens Bi­gum i bag­grun­den (fo­to: Tryghedsgruppen).

Der er et be­sty­rel­ses­med­lem i Ve­s­teg­nen-lo­ka­laf­de­lin­gen af Dan­marks stør­ste fag­for­e­ning 3F.

Der er en fag­lig se­kre­tær i 3F i Hol­bæk-Od­s­her­red, som sam­ti­dig er næst­for­mand for So­ci­al­de­mo­kra­tiets lo­ka­laf­de­ling i Tornved-Jernløse.

Og der er en fag­chef i Dan­marks næst­stør­ste fag­for­bund HK, der og­så er kreds­for­mand i So­ci­al­de­mo­kra­ti­et i Oden­se Øst.

Det er blot tre af ek­semp­ler­ne på, hvor­dan de dan­ske fag­for­e­nin­ger og So­ci­al­de­mo­kra­ti­et er rigt re­præ­sen­te­ret i Tryg­heds­grup­pens øver­ste myn­dig­hed, det 70 per­so­ner sto­re repræsentantskab.

Iføl­ge en op­gø­rel­se, Fun­dats har fo­re­ta­get (se ta­bel­len i bun­den af den­ne ar­ti­kel), er der ef­ter det net­op af­slut­te­de valg til re­præ­sen­tant­ska­bet i Re­gion Midtjyl­land nu i alt 15 per­so­ner ind­valgt i re­præ­sen­tant­ska­bet, som har en ak­tu­el el­ler tid­li­ge­re til­knyt­ning til fag­be­væ­gel­sen, og fle­re af de 15 er og­så ak­ti­ve i Socialdemokratiet.

Ud over de 15 er der fi­re per­so­ner i re­præ­sen­tant­ska­bet, som har en nu­væ­ren­de el­ler for­hen­væ­ren­de po­li­tisk kar­ri­e­re for So­ci­al­de­mo­kra­ti­et. Det er blandt an­dre Ole Sta­vad, som sad i Fol­ke­tin­get i 27 år og var bå­de skat­te- og er­hvervs­mi­ni­ster i Po­ul Nyrup Ras­mus­sens re­ge­rin­ger, og He­i­no Knud­sen, der er re­gions­rå­ds­for­mand for So­ci­al­de­mo­kra­ti­et i Re­gion Sjælland.

Det be­ty­der, at i alt 19 ud af de 70 re­præ­sen­tant­skabs­med­lem­mer, sva­ren­de til 27 pro­cent, har tæt­te bånd til fag­be­væ­gel­sen, især 3F, el­ler til Socialdemokratiet.

Det er da nok or­ke­stre­ret i én el­ler an­den grad af nog­le af fagforeningerne

Jens Bi­gum – For­mand, Tryg­heds­grup­pens repræsentantskab

De 19 per­so­ner be­slut­ter sam­men med re­sten af re­præ­sen­tant­ska­bet blandt an­det de over­ord­ne­de stra­te­gi­er for Tryg­heds­grup­pen og Tryg­fon­den samt god­ken­der stør­rel­sen og te­ma­er­ne for Tryg­fon­dens år­li­ge ud­de­lin­ger i stør­rel­ses­or­de­nen 650 mil­li­o­ner kroner.

Der­u­d­over har Tryg­heds­grup­pen som stør­ste ak­tio­nær i Tryg A/S og­så mu­lig­hed for at udø­ve ind­fly­del­se på ak­ti­vi­te­ter­ne i for­sik­rings­sel­ska­bet via de be­sty­rel­ses­med­lem­mer, som re­præ­sen­tant­ska­bet, via be­sty­rel­sen i Tryg­heds­grup­pen, ud­pe­ger til Trygs bestyrelse.

Anbefalet i medlemsbladet ’3F Post’

Et af re­præ­sen­tant­skabs­med­lem­mer­ne med rød­der i fag­be­væ­gel­sen er Jørn E. E. Ni­el­sen, der blev gen­valgt ved det­te års valg i Midtjyl­land. Han har sid­det i re­præ­sen­tant­ska­bet si­den 2013 og har der­for fulgt ud­vik­lin­gen al­le­re­de før, at Tryg A/S op­køb­te Al­ka For­sik­ring, og Tryg­heds­grup­pens med­lem­san­tal der­med steg til cir­ka 1,3 mil­li­o­ner forsikringskunder.

”Al­ka er jo fag­be­væ­gel­sens for­sik­ring, og vi kan hvert år se, at der er fle­re fra fag­be­væ­gel­sen, der stil­ler op. Al­ka er en stor del af Tryg-kon­cer­nen og der­for vil fag­be­væ­gel­sen jo og­så ind at ha­ve ind­fly­del­se på, hvad der sker i Tryg­heds­grup­pen,” si­ger Jørn E. E. Ni­el­sen med hen­vis­ning til, at Al­ka ind­til op­kø­bet i 2017 var ejet af net­op fagbevægelsen.

Al­ka er jo fag­be­væ­gel­sens for­sik­ring, og vi kan hvert år se, at der er fle­re fra fag­be­væ­gel­sen, der stil­ler op

Jørn E. E. Ni­el­sen – fhv. med­lem af Dansk Po­st­for­bunds Ho­ved­be­sty­rel­se, gen­valgt re­præ­sen­tant­skabs­med­lem i Re­gion Midtjylland

Han me­ner dog ik­ke, at ten­den­sen er ko­or­di­ne­ret fra top­pen af fagbevægelsen.

”Jeg op­le­ver, at det sker lo­kalt,” si­ger Jørn E. E. Ni­el­sen, der som tid­li­ge­re med­lem af Dansk Po­st­for­bunds Ho­ved­be­sty­rel­se har for­sik­ring gen­nem Tje­ne­ste­mæn­de­nes For­sik­ring (TJM), der er stor­kun­de i Tryg.

”Jeg har få­et op­bak­ning fra TJM, og som tid­li­ge­re un­der­vi­ser ken­der jeg jo post-til­lids­re­præ­sen­tan­ter­ne i he­le Dan­mark,” for­tæl­ler Jørn E. E. Nielsen.

Hans Tryg­heds­grup­pen-kan­di­da­tur er des­u­den ble­vet an­be­fa­let in­ter­nt i 3F af for­man­den for 3F Post, Dze­vad Ra­mic, li­ge­som der har væ­ret an­non­cer for at stem­me på Jørn E. E. Ni­el­sen i 3F-fag­bla­det Po­stbla­det. Der­u­d­over har han et stor pri­vat net­værk som fri­vil­lig i Ringkøbing.

Opfordret af folk i netværket

Et an­det af re­præ­sen­tant­skabs­med­lem­mer­ne med di­rek­te for­bin­del­se til fag­be­væ­gel­sen er 33-åri­ge Jes­per Skov, der blev nyvalgt ved val­get i Re­gion Midtjyl­land. Han ar­bej­der som tøm­rer og er des­u­den næst­for­mand for Tøm­rer- og Byg­nings­sned­ker­nes Lands­bran­che­klub un­der 3F.

”Jeg blev op­for­dret af folk i mit net­værk til at stil­le op i min re­gion,” si­ger Jes­per Skov og pe­ger sær­ligt på sin kol­le­ga Da­ni­el Sko­v­hus, der og­så er tøm­rer og be­sty­rel­ses­med­lem i 3F i Ve­s­teg­nen. Da­ni­el Sko­v­hus er ind­valgt i Tryg­heds­grup­pens re­præ­sen­tant­skab i Re­gion Hovedstaden.

Men bort­set fra op­for­drin­gen til at stil­le op, er det ik­ke 3F el­ler fag­be­væ­gel­sen, der er Jes­per Sko­vs ind­gangs­vin­kel til ar­bej­det i Tryg­heds­grup­pen, un­der­stre­ger han.

”Det er ik­ke så­dan, at jeg har et bag­land, der har nog­le for­vent­nin­ger til mit ar­bej­de. Fak­tisk kun­ne de fag­li­ge af­de­lin­ger ik­ke helt se, hvor­for der skul­le læg­ges så man­ge kræf­ter i det. Det har for ek­sem­pel ik­ke væ­ret an­non­ce­ret via med­lem­s­mails i or­ga­ni­sa­tio­nen. Der har kun væ­ret nog­le en­kel­te, der har sagt det vi­de­re til de­res net­værk, at jeg stil­le­de op, men el­lers har jeg mest ba­re gjort op­mærk­som på det via Face­book-op­slag og den slags,” for­tæl­ler Jes­per Skov.

Stærkt underrepræsenteret

Da­ni­el Sko­v­hus be­kræf­ter, at han har op­for­dret Jes­per Skov til at stil­le op, men me­ner hel­ler ik­ke, at der er ta­le om en egent­lig ko­or­di­ne­ret ind­sats i fag­be­væ­gel­sen el­ler 3F. Han ser det der­i­mod som en na­tur­lig kon­se­kvens af det mang­fol­di­ge væl­ger­grund­lag blandt for­sik­rings­sel­ska­ber­nes kunder.

”Men jeg sy­nes, det er glæ­de­ligt, at der er fle­re fag­lær­te og ufag­lær­te, som gør de­res ind­fly­del­se gæl­den­de i de de­mo­kra­ti­ske pro­ces­ser rundt om­kring i vo­res sam­fund. For vi er stærkt un­der­re­præ­sen­te­ret,” si­ger Da­ni­el Sko­v­hus og pe­ger des­u­den på, at man­ge af de til­lidsvalg­te 3F’ere, der bli­ver valgt ind i Tryg­heds­grup­pen, er al­min­de­li­ge men­ne­sker med rig­tigt ar­bej­de ved si­den af, ik­ke fuld­tids organisationsfolk.

Jes­per Skov ser som nyvalgt re­præ­sen­tant­skabs­med­lem frem til at ta­ge del i det lo­ka­le, ud­de­lings­po­li­ti­ske ar­bej­de i regionen.

Det bli­ver in­ter­es­sant at se, hvil­ken vej Tryg­heds­grup­pens stra­te­gi skal gå i fremtiden

Jes­per Skov – 3F'er og nyvalgt re­præ­sen­tant­skabs­med­lem, Tryghedsgruppen

”Det, jeg sy­nes er spæn­den­de ved Tryg­heds­grup­pen, er de mid­ler, de ud­de­ler, og den må­de, de gør det på. Re­præ­sen­tant­ska­bet har en me­get stor stem­me i for­hold til ud­de­lin­ger­ne. Og der sy­nes jeg, det er enormt vig­tigt, at der og­så kom­mer nog­le ar­bej­de­re med i re­præ­sen­tant­ska­bet, for­di vi kan bi­dra­ge med nog­le an­dre er­fa­rin­ger. Det bli­ver in­ter­es­sant at se, hvil­ken vej Tryg­heds­grup­pens stra­te­gi skal gå i frem­ti­den,” si­ger Jes­per Skov.

Opfordrer kolleger til at stille op

Fæl­lestil­lids­re­præ­sen­tan­ten i Bil­lund Luft­havn Hen­rik Pug­gaard blev for et år si­den valgt ind i Tryg­heds­grup­pens re­præ­sen­tant­skab i Re­gion Syd­dan­mark. At Hen­rik Pug­gaard over­ho­ve­det stil­le­de op, skyld­tes en op­for­dring fra en til­lids­mand­skol­le­ga fra Sjæl­land, som han hav­de mødt på et kursus.

Hen­rik Pug­gaard læg­ger ik­ke skjul på, at han ab­so­lut gen­ken­der ten­den­sen til, at sta­dig fle­re fag­for­e­nings­ak­ti­ve folk sø­ger at kom­me med i det filan­tro­pi­ske ar­bej­de i Tryg­heds­grup­pen. Og han gør selv, hvad han kan, for at sæt­te yder­li­ge­re skub i tendensen.

”Grund­læg­gen­de er jeg su­perg­lad for, at der er man­ge 3F’ere, som væl­ger at or­ga­ni­se­re sig i de de­mo­kra­ti­ske pro­ces­ser i blandt an­det Tryg­heds­grup­pens re­præ­sen­tant­skab. Og det er klart, at i den for­bin­del­se pres­ser jeg og­så på, når jeg i mit bag­land kan se, at der er nog­le dyg­ti­ge kol­le­ger med po­ten­ti­a­le til at bi­dra­ge. Så op­for­drer jeg mi­ne kol­le­ger til at stil­le op. Og til­lids­re­præ­sen­tan­ter på ar­bejds­plad­ser har jo of­te et stort net­værk og der­med mu­lig­hed for at til­træk­ke sig de stem­mer, der er nød­ven­di­ge for at bli­ve valgt ind,” si­ger Hen­rik Puggaard.

Han til­fø­jer, at han ud over at op­for­dre kol­le­ger til at stil­le op, og­så sag­tens kan fin­de på at fo­re­slå si­ne kol­le­ger at stem­me på én el­ler fle­re kon­kre­te kandidater.

Jeg tror ik­ke, vi kom­mer til at sæt­te os på mag­ten i Tryg­heds­grup­pen og få en af­gø­ren­de ind­fly­del­se – det kun­ne el­lers væ­re dejligt!

Hen­rik Pug­gaard – 3F'er og re­præ­sen­tant­skabs­med­lem, Tryghedsgruppen

Selv­om fag­for­e­nin­ger­ne er stærkt re­præ­sen­te­ret, vur­de­rer han ik­ke, at det li­ge­frem kom­mer der­til, at de fag­for­e­nings­ak­ti­ve på et tids­punkt er i overtal.

”Jeg tror ik­ke, vi kom­mer til at sæt­te os på mag­ten i Tryg­heds­grup­pen og få en af­gø­ren­de ind­fly­del­se – det kun­ne el­lers væ­re dej­ligt! Men der er man­ge go­de kan­di­da­ter, og selv­om jeg ik­ke de­ler po­li­ti­ske syns­punk­ter med de bor­ger­li­ge, tror jeg, det er sundt med et fint mi­ks. Det er jo al­tid godt, når man kan ud­veks­le syns­punk­ter og bli­ve klo­ge­re,” si­ger Hen­rik Puggaard.

Opmærksom på tendens

For­man­den for re­præ­sen­tant­ska­bet i Tryg­heds­grup­pen, Jens Bi­gum, un­der­stre­ger, at han al­le­re­de har no­te­ret sig, at fag­be­væ­gel­sen har gjort sit indtog.

Re­præ­sen­tant­ska­bet i Tryghedsgruppen
  • Er sam­let mindst to gan­ge om året.
  • Væl­ger Tryg­heds­grup­pens bestyrelse.
  • Be­slut­ter de over­ord­ne­de stra­te­gi­er for Tryg­heds­grup­pen og Trygfonden.
  • God­ken­der stør­rel­sen og te­ma­er­ne for Tryg­fon­dens ud­de­lin­ger og al­men­nyt­ti­ge arbejde.
  • God­ken­der Tryg­heds­grup­pens regn­skab og even­tu­el­le vedtægtsændringer.
  • Sid­der i et re­gio­nalt råd og er med til at be­hand­le re­gio­na­le og lo­ka­le an­søg­nin­ger to gan­ge år­ligt samt kan der­u­d­over ind­gå i sær­li­ge ud­valg, f.eks. valgbestyrelsen.
  • Får et fast ho­norar. Grund­ho­nora­ret er på 53.408 kr. år­ligt for re­præ­sen­tant­ska­bets for­mand og 37.536 kr. for de me­ni­ge med­lem­mer. Der­u­d­over gi­ves der et mø­de­ho­norar på 5.362 kr. for hvert møde.
  • Med­lem­mer­ne kan højst gen­væl­ges tre gan­ge og mak­si­malt sid­de fi­re he­le pe­ri­o­der i repræsentantskabet.
  • Kil­de: Tryg­heds­grup­pen og Tryg­fon­dens hjemmeside.

”Det er en ten­dens, som vi er op­mærk­som­me på og har drøf­tet, men jeg an­ser det ik­ke som et pro­blem – ik­ke end­nu. Det er klart, at hvis man fo­re­stil­ler sig, at he­le fag­be­væ­gel­sen rot­ter sig sam­men, kan det må­ske bli­ve et pro­blem, el­ler hvis med­lem­mer­ne af re­præ­sen­tant­ska­bet, som kom­mer fra fag­for­e­nin­ger­ne, li­ge plud­se­lig har en helt an­den dags­or­den. Det må vi i så fald ta­ge til den tid,” si­ger Jens Bigum.

Iføl­ge Jens Bi­gum blev det for nog­le år si­den drøf­tet, om, som han si­ger, ”man kan gø­re no­get ved det”.

”Men det er svært at gå ind og re­gu­le­re i en de­mo­kra­tisk pro­ces. Det vil bli­ve sinds­sygt svært, hvis man for ek­sem­pel skal til at la­ve kvo­ter for at sik­re, at der i hver re­gion bå­de kom­mer selv­stæn­di­ge, løn­mod­ta­ge­re, folk fra fag­be­væ­gel­sen, folk fra in­du­stri­en og nog­le fra land­bru­get ind i re­præ­sen­tant­ska­bet,” si­ger Jens Bigum.

Han me­ner, at det er helt na­tur­ligt, at fag­be­væ­gel­sen, som iføl­ge Jens Bi­gum er ”go­de til at or­ga­ni­se­re så­dan no­get”, og­så får man­ge valgt ind i Tryg­heds­grup­pens repræsentantskab.

”Ved det se­ne­ste valg i Re­gion Midtjyl­land var der ik­ke så over­væl­den­de man­ge fra fag­be­væ­gel­sen, der blev valgt ind, mens ten­den­sen var me­re ud­præ­get ved val­get sid­ste år i Re­gion Syd­dan­mark,” si­ger han.

Muligvis orkestreret

Iføl­ge Ida So­fie Jen­sen, der er be­sty­rel­ses­for­mand i Tryg­heds­grup­pen og be­sty­rel­ses­med­lem i Tryg A/S, læg­ger Tryg­heds­grup­pen vægt på et med­lem­s­de­mo­kra­ti, hvor al­le med­lem­mer be­hand­les li­ge og har sam­me mu­lig­he­der for at stil­le op og stemme.

”De se­ne­ste valg har kun be­kræf­tet, at der er en stor og bred in­ter­es­se for at stil­le op til re­præ­sen­tant­ska­bet. Det sker i en pro­ces, hvor vi blandt an­det hol­der op­stil­lings­mø­der for al­le kan­di­da­ter, og valg­mø­der, hvor al­le kan­di­da­ter kan præ­sen­te­re sig. Trygs til­køb af Al­ka har alt an­det li­ge gi­vet en stør­re an­del af kun­der – og der­med med­lem­mer i Tryg­heds­grup­pen – med til­knyt­ning til fag­be­væ­gel­sen. I den for­bin­del­se kan der na­tur­lig­vis væ­re in­di­vi­du­el­le for­skel­le på de en­kel­te kan­di­da­ters mu­lig­he­der for at skaf­fe stem­mer i kraft af for ek­sem­pel de­res net­værk el­ler or­ga­ni­sa­tion­s­til­knyt­ning,” si­ger Ida So­fie Jensen.

Hun til­fø­jer:

”Når det er sagt, er det vo­res er­fa­ring, at det er en bred kreds af kan­di­da­ter, der op­når valg, her­un­der og­så i vidt om­fang kan­di­da­ter uden til­knyt­ning til for ek­sem­pel fag­be­væ­gel­sen el­ler po­li­ti­ske partier.”

Og­så Jens Bi­gum pe­ger på, at en ræk­ke fag­for­e­nin­ger har for­sik­rings­af­ta­ler med Tryg el­ler Al­ka, og det be­ty­der, at man­ge fag­for­e­nings­med­lem­mer er kun­der i Tryg el­ler Alka.

”Det gør det nem­me­re for de kan­di­da­ter, der stil­ler op, at få stem­mer, når der er valg til re­præ­sen­tant­ska­bet. Og det er jo den sam­me ten­dens, man og­så ser i an­dre de­mo­kra­ti­ske pro­ces­ser, for ek­sem­pel når der er valg til po­li­tik, at dem, som er dyg­ti­ge til at or­ga­ni­se­re sig, of­te kom­mer langt,” si­ger Jens Bigum.

På spørgs­må­let, om der lig­ger en or­ke­stre­ring bag ten­den­sen, el­ler om det er en til­fæl­dig­hed, at 15 ud af de 70 med­lem­mer af
Tryg­heds­grup­pens re­præ­sen­tant­skab har en ak­tu­el el­ler tid­li­ge­re til­knyt­ning til fag­be­væ­gel­sen, si­ger Jens Bigum:

Alt i alt sy­nes jeg ik­ke, at det end­nu er et problem

Jens Bi­gum – For­mand, Tryg­heds­grup­pens repræsentantskab

”Det er da nok or­ke­stre­ret i én el­ler an­den grad af nog­le af fag­for­e­nin­ger­ne. Men jeg véd ik­ke, om man li­ge­frem sid­der i en fag­for­e­nings ho­ved­be­sty­rel­se og dis­ku­te­rer, hvor man­ge per­so­ner man kan få ind de for­skel­li­ge ste­der. Spørgs­må­let er jo der­u­d­over, hvad man som med­lem af Tryg­heds­grup­pens re­præ­sen­tant­skab re­elt kan gø­re, som til­go­de­ser den på­gæl­den­de fag­for­e­ning, for ek­sem­pel tøm­rer­ne? Så alt i alt sy­nes jeg ik­ke, at det end­nu er et pro­blem,” fast­slår Jens Bigum.

”Kedelig tendens”

Me­re be­tæn­ke­lig ved ten­den­sen er Ma­ri­an­ne Kri­sten­sen, som er for­mand for Tryg­heds­grup­pens re­gions­råd i Re­gion Midtjyl­land. Hun har og­så be­mær­ket, at der med ti­den er ble­vet ind­valgt fle­re re­præ­sen­tan­ter med bag­grund i fag­be­væ­gel­sen, blandt an­det ved årets valg i Midtjylland.

”Jeg sy­nes ik­ke, at det før årets valg har væ­ret et pro­blem i re­gion Midt, og at det har kun­net ses på be­slut­nings­pro­ces­ser­ne,” si­ger Ma­ri­an­ne Kri­sten­sen, der selv er er­hvervs­chef i Er­hverv Skanderborg.

Jeg sy­nes ik­ke, det skal væ­re folk fra fag­be­væ­gel­sen, der skal ha­ve sær­lig ind­fly­del­se på, hvor­dan pen­ge­ne skal bruges

Ma­ri­an­ne Kri­sten­sen – For­mand for Tryg­heds­grup­pen re­gio­na­le råd i Midtjylland

”Men jeg sy­nes, at vi ger­ne skul­le ha­ve en stor di­ver­si­tet i re­præ­sen­tant­ska­bet, så­dan at vi og­så af­spej­ler de med­lem­mer, der har en for­sik­ring i Tryg. Der­for sy­nes jeg, det er en ke­de­lig ten­dens. Jeg sy­nes ik­ke, det skal væ­re folk fra fag­be­væ­gel­sen, der skal ha­ve sær­lig ind­fly­del­se på, hvor­dan pen­ge­ne skal bru­ges. Jeg sy­nes vi skal af­spej­le de med­lem­mer, vi re­præ­sen­te­rer,” si­ger Ma­ri­an­ne Kri­sten­sen og un­der­stre­ger, at det så­dan set er li­ge­gyl­digt, hvil­ken grup­pen der er ta­le om.

”Jeg sy­nes ik­ke, der skal væ­re et over­tag af men­ne­sker fra en be­stemt grup­pe. Nu ved det­te valg i Re­gion Midtjyl­land var der man­ge læ­ger, der stil­le­de op. Og de har en fag­lig­hed at kom­me med i for­hold til nog­le af Tryg­fon­dens pro­jek­ter, men det skal jo hel­ler ik­ke væ­re et læ­ge­forum,” si­ger Ma­ri­an­ne Kri­sten­sen med re­fe­ren­ce til, at der blandt de 16 valg­te kan­di­da­ter i Midtjyl­land var en læ­ge, en che­flæ­ge, en pa­ra­me­di­ci­ner og en børnelæge.

Også Venstre er stærkt repræsenteret

Blandt det re­kord­s­to­re felt på 51 kan­di­da­ter, der stil­le­de op til val­get i ja­nu­ar-fe­bru­ar i år i Re­gion Midtjyl­land, var og­så den 68-åri­ge jour­na­list og for­fat­ter Kurt H. Jør­gen­sen fra Her­ning. Mod­sat Ma­ri­an­ne Kri­sten­sen lyk­ke­des det ik­ke Kurt H. Jør­gen­sen at op­nå til­stræk­ke­ligt med stem­mer til at få sin tred­je pe­ri­o­de i repræsentantskabet.

”Jeg vil ik­ke ly­de som en sur, gam­mel mand, der er bit­ter over ik­ke at væ­re ble­vet valgt ind, for det er jeg be­stemt ik­ke – jeg har haft 10 go­de år i re­præ­sen­tant­ska­bet. Men jeg kan be­kræf­te, at der er en ten­dens til, at sta­dig fle­re folk, som er ak­ti­ve i fag­for­e­nin­ger og i So­ci­al­de­mo­kra­ti­et, sø­ger ind­fly­del­se i og bli­ver valgt ind i Tryg­heds­grup­pens re­præ­sen­tant­skab,” si­ger Kurt H. Jørgensen.

Han po­in­te­r­er, at med til hi­sto­ri­en hø­rer, at og­så Ven­stre tra­di­tio­nelt har væ­ret go­de til at få ind­fly­del­se i blandt an­det Tryg­heds­grup­pens repræsentantskab.

Da jeg selv for 10 år si­den blev valgt ind i re­præ­sen­tant­ska­bet, var der fle­re, der spurg­te mig, om med­lem­skab af Ven­stre li­ge­frem var en be­tin­gel­se for at sid­de i repræsentantskabet

Kurt H. Jør­gen­sen – af­gå­en­de re­præ­sen­tant­skabs­med­lem, Re­gion Midtjylland

”Da jeg selv for 10 år si­den blev valgt ind i re­præ­sen­tant­ska­bet, var der fle­re, der spurg­te mig, om med­lem­skab af Ven­stre li­ge­frem var en be­tin­gel­se for at sid­de i re­præ­sen­tant­ska­bet. Så jeg sy­nes, der teg­ner sig et bil­le­de af, at lan­dets to sto­re borg­mester­par­ti­er i kraft af de­res med­lem­s­ska­re og de­res or­ga­ni­se­ring har et for­trin, når der er valg til den­ne her ty­pe af de­mo­kra­ti­ske or­ga­ner. De er go­de til at mo­bi­li­se­re de­res bag­land, og det be­ty­der, at nog­le kan­di­da­ter får en nem­me­re vej til at bli­ve valgt ind end an­dre,” si­ger Kurt H. Jørgensen.

Iføl­ge Fun­dats’ op­gø­rel­se er der for ti­den tre af de 70 re­præ­sen­tant­skabs­med­lem­mer, som har di­rek­te bånd til Ven­stre: Med­lem af Fol­ke­tin­get Kim Va­len­tin, 1. vi­ce­borg­me­ster i Syd­djurs Kom­mu­ne Claus Wi­stoft og tid­li­ge­re Fol­ke­tings­med­lem Fat­ma Øktem.

- Er det din op­fat­tel­se, at det er or­ke­stre­ret af fag­for­e­nin­ger­ne, når folk med til­lids­hverv og an­dre for­mer for til­knyt­ning til fag­be­væ­gel­sen stil­ler op til re­præ­sen­tant­skabsval­ge­ne i blandt an­det Tryghedsgruppen?

”Ja. Det er ik­ke no­get, der ba­re sker af sig selv,” si­ger Kurt H. Jør­gen­sen, der ik­ke øn­sker at kon­kre­ti­se­re den hold­ning yder­li­ge­re, idet det kan bry­de en for­tro­lig­hed, han har om in­ter­ne forhold.

”Umid­del­bart vil jeg ik­ke me­ne, at det er et pro­blem for det filan­tro­pi­ske ar­bej­de i Tryg­heds­grup­pen, at en sti­gen­de del af re­præ­sen­tant­skabs­med­lem­mer­ne kom­mer med en fag­for­e­nings­bag­grund – og jeg me­ner hel­ler ik­ke, man kan gø­re no­get for at for­hin­dre det. Må­den, man har skru­et for­de­lin­gen af med­lem­mer i re­præ­sen­tant­ska­bet sam­men i Tryg­heds­grup­pen, af­spej­ler be­folk­nin­gens geo­gra­fi­ske pla­ce­ring, men man kan ik­ke sik­re sig mod, at der bli­ver en over­re­præ­sen­ta­tion af det ene el­ler det an­det køn el­ler af be­stem­te po­li­ti­ske og re­li­gi­øse til­hørs­for­hold,” me­ner Kurt H. Jørgensen.

Fun­dats har kon­tak­tet 3F’s ho­ved­kon­tor for at spør­ge, om der er ta­le om ko­or­di­ne­ret ind­sats for at få fle­re men­ne­sker med bag­grund i fag­be­væ­gel­sen valgt ind i Tryg­heds­grup­pens re­præ­sen­tant­skab og i gi­vet fald, hvad fag­for­e­nin­gen øn­sker at op­nå med mag­ten. 3F er ik­ke vendt til­ba­ge på vo­res henvendelse.

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer