Foreningsdronning og regionsrådsformand vinder Tryg-valg

Re­gions­rå­ds­for­mand He­i­no Knud­sen er valgt til re­præ­sen­tant­ska­bet i Tryg­heds­grup­pen. Flest stem­mer fik Cat­hri­ne Ri­e­gels Gud­bergsen, der blev valgt for tred­je gang og des­u­den er med­lem af re­præ­sen­tant­ska­bet i Re­al­da­nia og Vel­liv For­e­nin­gen. Klaus Riskær Pe­der­sens re­al­kre­dit­pro­jekt fik ik­ke stem­mer nok. 

Cathrine Riegels Gudbergsen og Heino Knudsen (foto: Tryghedsgruppen)
Val­gets vin­der blev den selv­stæn­di­ge land­mand fra Brok­sø Gods, Cat­hri­ne Ri­e­gels Gud­bergsen. Med 1.619 stem­mer op­nå­e­de den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske re­gions­rå­ds­for­mand He­i­no Knud­sen en an­den­plads (fo­to: Tryghedsgruppen).

Med en valg­del­ta­gel­se på 10 pro­cent har cir­ka 20.000 for­sik­rings­kun­der i Re­gion Sjæl­land be­slut­tet, hvem der skal re­præ­sen­te­re dem i Tryg­heds­grup­pen, der står bag Trygfonden. 

De sjæl­land­ske med­lem­mer af Tryg­heds­grup­pen hav­de i år 30 kan­di­da­ter at væl­ge imel­lem, hvil­ket er tre gan­ge fle­re end re­gio­nens plad­ser i det 70 mand sto­re repræsentantskab. 

”Stort til­lyk­ke til de 10 valg­te kan­di­da­ter. Jeg er glad for, at et re­kord­højt an­tal kan­di­da­ter har haft lyst til at få ind­fly­del­se på Tryg­heds­grup­pens vig­ti­ge ar­bej­de med at ska­be me­re tryg­hed i Re­gion Sjæl­land og re­sten af lan­det. Vo­res med­lem­s­de­mo­kra­ti gi­ver vo­res med­lem­mer mu­lig­hed for at kom­me helt tæt på be­slut­nin­ger­ne, og det er fan­ta­stisk, at så man­ge har lyst til at gri­be den mu­lig­hed,” si­ger Jens Bi­gum, der er for­mand for Tryg­heds­grup­pens repræsentantskab.

Med­lem­mer­ne kan over tre uger stem­me via smartp­ho­ne, tab­let, com­pu­ter samt fy­sisk post. Af de 20.000 med­lem­mer fra Tryg og Al­ka, der delt­og i val­get var 9,1 pct. af stem­mer­ne af­gi­vet di­gi­talt, mens 0,9 pct. valg­te at brevstemme.

Af de ti valg­te kan­di­da­ter er fi­re af dem gen­valgt, mens seks er valgt for før­ste gang. 

Val­gets vin­der blev den selv­stæn­di­ge land­mand fra Brok­sø Gods, Cat­hri­ne Ri­e­gels Gud­bergsen, der har stor er­fa­ring med re­præ­sen­tant­skabs­ar­bej­de i filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger. Hun har sid­det i Tryg­heds­grup­pen si­den 2011 og er og­så med­lem af re­præ­sen­tant­ska­bet i Re­al­da­nia, li­ge­som hun er be­sty­rel­ses­med­lem i den filan­tro­pi­ske for­e­ning, Vel­liv For­e­nin­gen. Der­u­d­over er hun med­lem af by­rå­det i Næst­ved Kom­mu­ne for Venstre. 

Cat­hri­ne Ri­e­gels Gud­bergsen er en af de re­præ­sen­tan­ter, der hå­ber på, at for­sik­rings­sel­ska­bet en dag kan ven­de til­ba­ge til sit op­rin­de­li­ge ud­gangs­punkt, hvor der ik­ke skal tje­nes pen­ge til an­dre ak­tio­næ­rer end med­lem­mer­ne selv.

Vo­res med­lem­s­de­mo­kra­ti gi­ver vo­res med­lem­mer mu­lig­hed for at kom­me helt tæt på beslutningerne

Jens Bi­gum – for­mand, Tryg­heds­grup­pens repræsentantskab

”Jeg så ger­ne, at vi blev 100 pro­cent kun­de­e­jet på sigt,” skri­ver Cat­hri­ne Ri­e­gels Gud­bergsen i sit valgmateriale. 

Der­u­d­over er hun med eg­ne ord ”su­per­stolt af Tryg­fon­den” og vil ar­bej­de for, at Tryg­fon­den kan fort­sæt­te som ri­si­ko­vil­lig pionér på si­ne filan­tro­pi­ske indsatsområder:

”Tryg­fon­den har mus­k­ler­ne til at gå for­re­st med nye ide­er og prø­ve ting af, som an­dre ik­ke kan. Ek­sem­pel­vis som red­nings­he­li­kop­te­ren, som star­te­de som et for­søg i Re­gion Sjæl­land og se­ne­re blev over­ta­get af det of­fent­li­ge. Vi kan hur­tigt igang­sæt­te til­tag og for­søg og har og­så øko­no­misk ka­pa­ci­tet til at fejle. Det skal vi fort­sæt­te med,” ud­ta­ler Cat­hri­ne Ri­e­gels Gudbergsen. 

Nyvalgt regionsrådsformand

Med 1.619 stem­mer op­nå­e­de den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske re­gions­rå­ds­for­mand He­i­no Knud­sen en an­den­plads i ved valget. 

Som langt de fle­ste stil­le­de He­i­no Knud­sen op med et al­min­de­ligt valg­pro­gram uden ek­stra­or­di­næ­re mær­kesa­ger. Det går ud på at be­va­re Tryg som stærkt for­sik­rings­sel­skab og fort­sæt­te de al­men­nyt­ti­ge ak­ti­vi­te­ter i Trygfonden. 

”Jeg vil ar­bej­de for, at vi i frem­ti­den kan la­ve end­nu fle­re vig­ti­ge pro­jek­ter, der kan hjæl­pe med, at vi al­le kan fø­le os tryg­ge. Uan­set hvem vi er, og hvor vi bor! Pro­jek­ter som hjer­te­lø­be­r­ord­nin­gen, der hvert år red­der man­ge liv i for­bin­del­se med f.eks. hjer­te­stop, og ar­bej­det for børn og un­ge, som har brug for ek­stra hjælp, er ek­semp­ler på om­rå­der, som jeg vil ar­bej­de for gen­nem Tryg­heds­grup­pen,” for­kla­re­de He­i­no Knud­sen i sit valgmateriale. 

På tred­je­plad­sen blev For­bunds­for­mand i Dansk Told og Skat­te­for­bund, Jørn Ri­se An­der­sen, gen­valgt med 1.615 stem­mer. Jørn Ri­se An­der­sen har des­u­den væ­ret med­lem af Tryg­heds­grup­pens be­sty­rel­se si­den 2019.

Riskærs boligfinansiering

Blandt ta­ber­ne var fle­re kend­te kan­di­da­ter – ek­sem­pel­vis vi­sesan­ger Erik Grip, som ik­ke op­nå­e­de gen­valg ef­ter en pe­ri­o­de i re­præ­sen­tant­ska­bet. Det sam­me gæl­der fhv. MF og kom­mit­te­re­de ved Hjem­me­vær­net Jens Hald. 

Blandt førs­te­gangs­op­stil­ler­ne fik for­hen­væ­ren­de se­kre­ta­ri­ats­chef i Hem­pel Fon­den, Klaus Jør­gen­sen Sø­ren­sen, ik­ke stem­mer nok til at sik­re sig et sæ­de i repræsentantskabet. 

Hel­ler ik­ke Klaus Riskær Pe­der­sen op­nå­e­de stem­mer nok til at brin­ge sig i top ti på re­sul­tat­lis­ten. Han stil­le­de op med et be­mær­kel­ses­vær­digt for­slag om, at Tryg­heds­grup­pen og Tryg bur­de ta­ge an­svar for at til­by­de bil­lig bo­lig­fi­nan­si­e­ring som al­ter­na­tiv til bank­kon­cer­ner­nes realkreditsystem. 

”Det er mig me­get magt­på­lig­gen­de, at vi får ge­ne­tab­le­ret en si­tu­a­tion, hvor un­ge men­ne­sker kan få fi­nan­si­e­ret kø­bet af de­res før­ste bo­lig. Det er og­så me­get vig­tigt for mig at de folk, der bor i land­kom­mu­ner kan få en or­dent­lig belå­nings­vær­di af de­res fa­ste ejen­dom, og det sid­ste me­get af­gø­ren­de er, at æl­dre men­ne­sker ik­ke plud­se­lig ram­mes af en af­drags­byr­de, så de ik­ke kan bli­ve i de­res egen ejen­dom,” for­kla­re­de Klaus Riskær Pe­der­sen over­for Fundats.

Med 512 stem­mer pla­ce­re­de Klaus Riskær Pe­der­sen sig på en 15. plads ud af de 30 kandidater. 

Dis­se 10 kan­di­da­ter blev valgt i Re­gion Sjælland:

Kan­di­datAn­tal stemmer
Cat­hri­ne Ri­e­gels Gud­bergsen, Herlufmagle1.687
He­i­no Knud­sen, Nakskov1.619
Jørn Ri­se An­der­sen, Haslev1.615
Mo­na Gre­ger­sen, Faxe1.289
Jo­han­ne Rask, Vi­by Sjælland1.233
Mads Scha­mai­tat Ni­el­sen, Jyderup865
Anya Eskild­sen, Greve847
Per­nil­le Bjer­re Ni­el­sen, Roskilde812
Ni­els Nord­gaard, Holbæk740
Po­ul Buur, Slagelse721

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fundats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Bikubenfonden køber nyt bofællesskab

Bi­ku­ben­fon­den har pr. 1. marts over­ta­get en æl­dre byg­ning på Thora­vej i Kø­ben­havns Nord­ve­st­kvar­ter. Her er det pla­nen at flyt­te sam­men med nog­le af…

Justitsminister: Fondsudvalg skal styrke tilsyn og kontrol med almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) vil ku­le­gra­ve re­gel­sæt­tet for de al­me­ne fon­de og for­ven­ter nu, at ar­bej­det kan be­gyn­de i slut­nin­gen af den­ne må­ned. “I den…

Kulturledere: Bedre samarbejde med fonde højt på to-do-listen

Cor­ona­kri­sen har sat en tyk streg un­der de pri­va­te fon­des sto­re be­tyd­ning for lan­dets kul­turin­sti­tu­tio­ner. Og kri­sen har i man­ge kul­tur­le­de­res øj­ne og­så gjort…

Realdania genoptager valgmøder: historisk kampvalg

Valg­mø­de­r­ne skul­le egent­lig hav­de væ­ret af­holdt i ok­to­ber og novem­ber sid­ste år, men på grund af cor­o­na valg­te Re­al­da­nia at ud­sky­de tre plan­lag­te valgmøder…

Fondsbestyrelse på Langeland stopper salg af elforsyning

Alt så ud til at kø­re på skin­ner for et kom­men­de salg af er­hvervsak­ti­vi­te­ter­ne i Fon­den Lan­gelands El­for­sy­ning. Men ef­ter fle­re ugers pro­te­ster fra brugere…

A.P. Møller Fonden giver rygstød til Den Danske Maritime Fond

A.P. Møl­ler Fon­den gi­ver nu en øko­no­misk hånds­ræk­ning til en af de filan­tro­pi­ske fond­skol­le­ger på det ma­ri­ti­me felt. Den Dan­ske Ma­ri­ti­me fond har helt…

Tryghedsgruppen vil sænke bonus og fastholde højt uddelingsniveau

Med­lem­mer­ne i Tryg­heds­grup­pen kan i år se frem til at få fær­re pen­ge i bonus fra den filan­tro­pi­ske for­e­ning. Si­den Tryg­heds­grup­pen i 2015 be­gynd­te at…

Coronakrise

Kulturledere: Bedre samarbejde med fonde højt på to-do-listen

Cor­ona­kri­sen har sat en tyk streg un­der de pri­va­te fon­des sto­re be­tyd­ning for lan­dets kul­turin­sti­tu­tio­ner. Og kri­sen har i man­ge kul­tur­le­de­res øj­ne og­så gjort…

Fonde har trods corona-usikkerhed fortsat kurs mod Allinge

I et Dan­mark, der pri­mo fe­bru­ar fort­sat be­fin­der sig i en cor­o­na-skru­et­vin­ge præ­get af for­sam­lings­for­bud, hjem­send­te sko­lebørn og luk­ke­de bu­tik­ker, er det må­ske for…

Ny strategi med mere fokus på målgruppen og mindre fokus på sig selv

”In­gen bør­ne­fa­mi­li­er skal stå ale­ne.” Så­dan ly­der over­skrif­ten på den nye stra­te­gi, Fon­den Mødre­hjæl­pen net­op har præ­sen­te­ret. Stra­te­gi­en skal i de kom­men­de fem år sætte…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne kapital…