Moderne Filantropi

Seneste artikler

De filantropiske magthavere hersker over 70 milliarder i fællesskabernes fondsformuer. Men enkelte fonde eksperimenterer nu med at dele uddelingsmagten

Spa­re­kas­ser, sy­ge­kas­ser, gen­si­di­ge for­sik­rings­sel­ska­ber og re­al­kre­dit­for­e­nin­ger. Det er den slags virk­som­he­der, der lig­ger til grund for fle­re af de me­ste kend­te fon­de og filantropiske…

GI sætter spot på renovering med filantropiske værktøjer

Renove­ring af æl­dre byg­nin­ger har haft ry for at væ­re ke­de­ligt og use­xet. I den bre­de of­fent­lig­hed, blandt po­li­ti­ke­re og i byg­ge­bran­chen har der væ­ret langt me­re pre­sti­ge i ny­byg­ge­ri. Med red­ska­ber fra ka­ta­ly­tisk og stra­te­gisk filan­tro­pi har Grun­de­jer­nes In­ve­ste­rings­fond haft held med at ven­de den tan­ke­gang. I den­ne epi­so­de af po­dca­sten Mo­der­ne Filan­tro­pi kan du hø­re et ud­drag af in­ter­viewet med adm. di­rek­tør Lars Axel­sen om ar­bej­det i GI, der ud­de­ler 30-40 mio. kr. om året.

Fonden Ensomme Gamles Værn driver ’gerontologisk gartneri’

Fon­den En­som­me Gam­les Værn har skar­pt fo­kus på at af­hjæl­pe en­som­hed og mar­gi­na­li­se­ring blandt æl­dre men­ne­sker. Det sker ved at støt­te og iværk­sæt­te forsk­ning, for­mid­ling og so­ci­a­le ind­sat­ser til gavn for de æl­dre men­ne­sker, der har mindst – bå­de so­ci­alt og øko­no­misk. Fon­dens di­rek­tør og forsk­nings­le­der Chri­sti­ne E. Swa­ne gør des­u­den en stor ind­sats for at støt­te op om un­ge stu­de­ren­des in­ter­es­se i det­te felt. Vi mød­te hen­de til et in­ter­view om fon­dens arbejde. 

Novo Nordisk Fondens ekspertkomitéer sikrer videnskabelig kvalitet

Po­dcast­vært Tri­ne Gam­mel­gaard er ta­get til No­vo Nor­disk Fon­den for at ta­le med He­ad of Re­search and In­nova­tion Grants, Ni­els-Hen­rik von Holste­in-Rat­hlou og He­ad of Com­mu­ni­ca­tion and Sta­ke­hol­der Re­la­tions, St­ef­fen Lü­ders. De for­tæl­ler om den enor­me ud­vik­ling, som fon­den har gen­nem­gå­et over de se­ne­ste ti år. Og om hvor­dan be­sty­rel­sen be­nyt­ter uaf­hæn­gi­ge eks­per­ter til at or­ga­ni­se­re vur­de­rin­gen af an­søg­nin­ger ud fra et armslæng­de­prin­cip i be­stræ­bel­ser­ne på at sik­re vi­den­ska­be­lig kvalitet.

Det Obelske Familiefond – en klassisk fond for summen af det gode

An­søg­nin­ger er den pri­mæ­re driv­kraft i Det Obel­ske Fa­mi­lie­fonds filan­tro­pi­ske ar­bej­de in­den for kunst, forsk­ning og det so­ci­a­le om­rå­de. Des­u­den har Nord­jyl­land en sær­lig plads i fon­dens stra­te­gi­ske fo­kus, som skyl­des, at fa­mi­li­en bag står i en form for po­si­tiv til gæld til eg­nen. Og så er fon­den ik­ke ban­ge for at støt­te drift i en pe­ri­o­de. Det for­tæl­ler fonds­di­rek­tør Mi­cha­el Bjørn Nel­le­mann i det­te af­snit af po­dca­sten Mo­der­ne Filantropi.

Nordea-fonden: ’Jo flere penge, vi deler ud, desto mere ydmyge skal vi være med at håndtere dem’

I det­te af­snit af po­dca­sten Mo­der­ne Filan­tro­pi for­tæl­ler Nor­dea-fon­dens di­rek­tør Hen­rik Le­h­mann An­der­sen blandt an­det om sit fo­kus på at be­va­re yd­myg­he­den i fonds­ar­bej­det sam­ti­dig med at fast­hol­de be­stræ­bel­sen på at gø­re en for­skel med fonds­mid­ler­ne. Han frem­hæ­ver des­u­den be­ho­vet for, at fon­de­ne bli­ver end­nu bed­re til at kommunikere. 

Færchfonden – en vækstkatalysator for Nordvestjylland

I det­te af­snit af Mo­der­ne filan­tro­pi ta­ler Tri­ne Gam­mel­gaard med di­rek­tør, Mar­tin Vang Han­sen, om Fær­ch­fon­dens ar­bej­de med at frem­me kul­tur­liv, erhvervs­udvikling og iværk­sæt­te­ri i Nord­vest­jyl­land. Mar­tin Vang Han­sen for­tæl­ler bl.a. om fon­dens stra­te­gi med at bru­ge fonds­mid­ler til at in­ve­ste­re i f.eks. social­øko­no­miske virksom­heder som al­ter­na­tiv til do­na­tio­ner. Fær­ch­fon­den op­når stør­re filan­tro­pisk ef­fekt, når pen­ge­ne bru­ges fle­re gan­ge via im­pact investeringer.

Strategiproces i Grundfos-stifters fodspor

I det­te af­snit af po­dca­sten Mo­der­ne Filan­tro­pi for­tæl­ler di­rek­tør for Po­ul Due Jen­sens Fond, Chri­sti­an Hartvig for­tæl­ler om fon­dens nye stra­te­gi. Vi hø­rer bl.a. om vand­pro­jek­ter i ud­vik­ling­s­lan­de og støt­te til uni­ver­si­te­ter og in­klu­sions­pro­jek­ter i det midtjy­ske. Vi hø­rer om, hvor­for man må le­de for­gæ­ves på fon­dens hjem­mesi­de ef­ter en ”an­søg her” knap. Og hvor­for det ik­ke nød­ven­dig­vis er klogt at støt­te ildsjæ­le. Vi kom­mer og­så om­kring di­rek­tø­rens blik på det dan­ske fondslandskab.

Bikubenfonden: "Vi har smurt smørret for tyndt ud"

I det­te af­snit af po­dca­sten Mo­der­ne Filan­tro­pi hø­rer vi om Bi­ku­ben­fon­dens be­væ­gel­se væk fra den tra­di­tio­nel­le må­de at ud­de­le fonds­mid­ler på til en til­gang, der min­der om tæn­ket­an­kes. Det be­ty­der blandt an­det, for­kla­rer di­rek­tør Sø­ren Kaa­re-An­der­sen, at fon­den frem­over vil mod­ta­ge fær­re an­søg­nin­ger for i ste­det at op­sø­ge mu­li­ge løs­nin­ger på kon­kre­te ud­for­drin­ger i sam­fun­det, som fon­den øn­sker at væ­re med til at lø­se. Po­ten­ti­el­le an­sø­ge­re og sam­ar­bejds­part­ne­re får og­så nog­le råd med på vejen.

Realdania – filantropi efter amerikansk forbillede

Re­al­da­nia læg­ger stor vægt på at brin­ge par­ter sam­men om at lø­se pro­ble­mer i sam­fun­det, for­tæl­ler adm. di­rek­tør Jes­per Ny­gård i det­te af­snit af po­dca­sten Mo­der­ne Filan­tro­pi. For­e­nin­gen Re­al­da­nia er i sit filan­tro­pi­ske ar­bej­de in­spi­re­ret af ame­ri­kansk fond­sprak­sis – og af Pip­pi Langstrømpe. 

'Den frække lillesøster' i Carlsberg-familien

I det­te af­snit af pod­casten Mo­derne Filan­tropi fortæl­ler Tuborg­fondets direk­tør An­ne-Ma­rie Skov om fon­dens ar­bejde med 'De tre F’er': fæl­les­skab, frivil­lighed og det folke­lige. Fon­den har et sær­ligt fo­kus på de un­ge, hvil­ket og­så skin­ner igen­nem i de­res må­de at kom­muni­kere på. Tu­borg­fon­det er 'den fræk­ke lille­søster' i Carls­­berg-fa­mi­li­en, som tør ta­ge nog­le fræk­ke initia­tiver og eks­peri­men­tere med for­mer­ne, for­tæl­ler An­ne-Ma­rie Skov.

Augustinus Fonden: "Vi går efter det excellente"

I an­det af­snit af den nye pod­cast Mo­der­ne Filan­tro­pi for­tæl­ler adm. di­rek­tør Frank Re­chen­dor­ff Møl­ler bl.a. om den ud­vik­ling, der er sket i Au­gusti­nus Fon­den de sid­ste 10 år mod øget trans­pa­rens og pro­fes­sio­na­li­se­ring i se­kre­ta­ri­a­tet. Og han for­tæl­ler om fon­dens rund­hån­de­de støt­te til kunst- og kul­turin­sti­tu­tio­ner, som får til­delt næ­sten 80 pct. af fon­dens sam­le­de be­vil­lin­ger på i alt godt 300 mio. kr.

Forsiden lige nu

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Stor ekstrabevilling fra Ole Kirks Fond til Danmarks nye børnehospital

Hvor­dan sik­rer man den bedst mu­li­ge bru­gero­p­le­vel­se for pa­tien­ter så vel som for på­rø­ren­de på det kom­men­de bør­ne­ho­spi­tal i Kø­ben­havn, Bør­ne­ri­get? Det er spørgs­må­let, som…

Opinion: Danske fonde skal ind i (klima)kampen

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. I tirs­dags, den 4. maj, of­fent­lig­gjor­de Ve­lux og Vil­lum fon­de­ne, at de vil øge…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

KFI Fonden vil spille en større rolle indenfor nærhed og bæredygtighed

Med 146 mil­li­o­ner kro­ner i ud­de­lin­ger for­delt på 1.145 be­vil­lin­ger blev 2021 et re­kordår for KFI Er­hvervs­dri­ven­de fond. Det sva­rer til en tredob­ling af…

Kæmpebevilling fra Velux Fondene skal føre til skærpet dansk klimafokus

Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den in­ten­si­ve­rer nu mar­kant fo­kus på kli­ma­dags­or­de­nen i Dan­mark. Det sker med en ek­stra­or­di­nær be­vil­ling fra de to fon­de på 320…

Jørgen Ejbøl afviser medarbejderrepræsentanter i Jyllands-Postens Fond

Der var dra­ma i me­di­e­ver­de­nen, da In­si­de­Bu­si­ness for ny­lig kun­ne af­slø­re, at Jyl­lands-Po­stens Fond i 2022 smi­der den ru­ti­ne­re­de me­di­e­mand Lars Munch på porten…