Hvorfor får flere danskere fondsmilliarderne galt i halsen?

Færre danskere mener, at fondene gør en positiv forskel i samfundet. Markant og statistisk signifikant færre. Men er det overhovedet noget, der bekymrer fondene i Fondenes Videnscenter, der repræsenterer 80 procent af uddelingerne? Paradokserne står i kø efter den seneste omdømme-analyse.

Fon­de­ne i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter har ik­ke no­gen klar ana­ly­se af år­sa­ger­ne til, at fær­re dan­ske­re an­er­ken­der de­res sam­funds­vær­di. Der­for har de til­sy­ne­la­den­de hel­ler in­gen stra­te­gi for at ven­de udviklingen.

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen holdning.

Be­mærk niveauet.

Hvis man sid­der i en af lan­dets stør­re fon­de, er man nok til­bø­je­lig til at hæf­te sig ved ni­veau­er­ne, når man læ­ser den se­ne­ste kend­skabs- og om­døm­me­a­na­ly­se fra Fon­de­nes Videnscenter.

Ni­veau­et er ud­mær­ket. En stor del af dan­sker­ne sy­nes, at fon­de­ne gør en po­si­tiv for­skel for sam­fun­det. Ja, over halv­de­len af dan­sker­ne vur­de­rer end­da, at fon­de­ne løf­ter en vig­tig sam­funds­op­ga­ve. Det er vist fint nok.

Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter blev dog i høj grad sat i ver­den for at skub­be på en ud­vik­ling. For at løf­te ni­veau­et. For at øge dan­sker­nes for­stå­el­se for og kend­skab til fon­de­ne. For at sæt­te me­re lys på de po­si­ti­ve sam­funds­for­an­drin­ger, som fonds­mid­ler­ne ba­ner vej­en for.

Men net­op den ud­vik­ling er ude­ble­vet. Ud­vik­lin­gen går end­da den helt for­ker­te vej. Det er klart slå­et fast med Fon­de­nes Vi­dens­cen­ters nye ana­ly­se, der er ud­ar­bej­det af Kan­tar Pu­blic ef­ter al­le kun­stens reg­ler. Va­li­di­te­ten er for­bed­ret, og usik­ker­he­den er mar­kant la­ve­re end de me­nings­må­lin­ger, vi er vant til at hø­re om i me­di­er­ne. Godt ar­bej­de, simpelthen.

Det ene­ste, der er at ud­sæt­te på un­der­sø­gel­sen, er re­sul­ta­ter­ne: Fær­re dan­ske­re ken­der fon­de­ne, an­de­len af be­folk­nin­gen, der vur­de­rer, at fon­de­ne bi­dra­ger po­si­tivt til sam­fun­det, er fal­den­de. Til­li­den til fon­de­ne er og­så ned­ad­gå­en­de. En fler­årig ne­ga­tiv ten­dens har bidt sig fast.

Se-vo­res-fond-filan­tro­pi­en har væ­ret i syn­lig vækst

Det er et pa­ra­doks. For hvis man ser på fon­de­nes selv­for­stå­el­se, så pe­ger alt på, at det bur­de gå den mod­sat­te vej. Nem­lig den rig­ti­ge vej:

Fon­de­ne er ble­vet me­re pro­fes­sio­nel­le. De er me­get me­re trans­pa­ren­te. De ud­de­ler langt me­re end tid­li­ge­re. De sam­ar­bej­der tæt­te­re og me­re in­ten­sivt med kom­mu­ner­ne, med re­gio­ner­ne og ho­spi­ta­ler­ne, med uni­ver­si­te­ter­ne, med mi­ni­stre­ne, em­beds­mæn­de­ne og po­li­ti­ker­ne. Med ngo’erne, mu­se­er­ne, te­a­tre­ne og re­sten af ci­vil­sam­fun­det. Og med hin­an­den – fon­de­ne imellem.

Des­u­den er de yd­my­ge, in­nova­ti­ve, ri­si­ko­vil­li­ge og lang­sig­te­de. Og de lyt­ter mere.

Hvis alt det­te er rig­tigt, hvor­for bli­ver fon­de­ne så mis­for­stå­et af fle­re danskere?

Kommunikation og fondsmerchandise

Et an­det pa­ra­doks er, at det vi­gen­de kend­skab og det mar­kant fal­den­de om­døm­me i be­folk­nin­gen er sket sam­ti­dig med, at an­tal­let af an­sat­te i fonds­sek­to­ren nær­mest er eks­plo­de­ret. Der er der­for og­så kom­met langt fle­re fonds­an­sat­te, der ar­bej­der med kom­mu­ni­ka­tion, pu­blic re­la­tions og pu­blic af­fairs. Fle­re fon­de re­k­la­me­rer des­u­den me­re højlydt på fjern­syn og i avi­ser. Og al­drig er der ble­vet pro­du­ce­ret me­re fonds­mer­chan­di­se – trø­jer, t-shir­ts, ban­ne­re, nav­ne­pla­der, bal­lo­ner, bø­ger, og paraplyer.

Se-vo­res-fond-filan­tro­pi­en har væ­ret i syn­lig vækst.

Om­fan­get af me­di­eom­ta­ler går vist og­så me­get godt. I dag har vi fon­de, som er så vig­ti­ge, at sto­re me­di­er gi­der ta­le med dem, selv­om de ik­ke for­tæl­ler no­get om hver­ken de­res filan­tro­pi el­ler de­res sel­ska­ber. For ny­lig var der så­gar en fonds­for­mand, der kom på for­si­den, for­di han hav­de et - i øv­rigt udo­ku­men­te­ret - syns­punkt om ef­fek­ten af topskat.

Det vid­ner om, at me­di­er­ne da i hvert fald på nog­le af de klas­si­ske nyheds­kri­te­ri­er har fan­get fon­de­nes nyhedsværdi.

Al­li­ge­vel går det til­ba­ge med be­folk­nin­gens op­fat­tel­se af fon­de­nes samfundsværdi.

Hvad er analysen?

Med al­le de pa­ra­dok­ser, der mel­der sig i kølvan­det på årets vig­tig­ste ud­gi­vel­se fra Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter, vil­le det væ­re in­ter­es­sant at hø­re, hvad fon­de­ne selv me­ner, der kan væ­re år­sag til den ret ube­kvem­me til­ba­ge­gang. Ned­gan­gen gæl­der jo net­op de pa­ra­me­tre, som er så vig­ti­ge for fon­de­nes le­gi­ti­mi­tet i sam­fun­det: Kend­skab, sam­funds­nyt­te, tillid.

Men som man kan læ­se i Fun­dats i dag, så er der ik­ke en klar ana­ly­se el­ler kon­klu­sion på år­sa­ger­ne til den ne­ga­ti­ve ud­vik­ling. Lidt gæt og gis­nin­ger. Med­lem­mer­ne i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter har til­sy­ne­la­den­de ik­ke sat sig ned og gen­nem­ført en struk­tu­re­ret og kva­li­fi­ce­ret ana­ly­se af de mu­li­ge år­sags­sam­men­hæn­ge, in­den de ud­gav tal­le­ne bag den op­sigtsvæk­ken­de og ned­slå­en­de til­ba­ge­gang. El­ler og­så er de ba­re ik­ke eni­ge om, hvad de skal me­ne om de fak­ti­ske til­stan­de i Fondsdanmark.

Der­for er der åben­bart hel­ler ik­ke la­vet en stra­te­gi for, hvor­dan ud­vik­lin­gen skal ven­des. In­gen hand­lings­plan, og in­gen mål, må­le­punk­ter el­ler succeskriterier.

Så, tja bum. I ste­det kan fon­de­ne jo fo­ku­se­re på det pæ­ne ni­veau, gø­re me­re af det sam­me, og så el­lers ba­re hå­be på, at ud­vik­lin­gen ven­der på et tidspunkt.

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer