Begejstring på erhvervsuddannelse og solceller inspireret af koralrev

Tuborgfondet og Hotel-og Restaurantskolen går sammen om projekt, der skal få flere unge til at gennemføre deres erhvervsuddannelse. Villum Fonden støtter udvikling af en model for produktion af solceller inspireret af koralrev. Og Realdania giver penge til nyt psykiatrimuseum i Middelfart.

Blandt de 15 pro­jek­ter, Vil­lum Fon­den har ud­valgt in­den for Vil­lum Sy­ner­gy-pro­gram­met, er en sy­stem­ud­vik­ler og en ma­rin­bi­o­logs ud­vik­ling af en mo­del for, at man i frem­ti­den kan pro­du­ce­re hø­j­ef­fek­ti­ve sol­cel­ler in­spi­re­ret af koralrev.

Hånd­værks­pæ­da­go­gik, grøn ga­stro­no­mi og en åben sko­le er vej­en til stør­re en­ga­ge­ment og fag­lig be­gej­string på de ga­stro­no­mi­ske uddannelser.

Det me­ner Ho­tel- og Re­stau­rantsko­len og Tu­borg­fon­det, som nu går sam­men om et part­ner­skabspro­jekt, der vil ud­vik­le nye me­to­der og in­spira­tion til gavn for he­le erhvervsskolesektoren.

Sko­len får over de næ­ste to år 22 mil­li­o­ner fond­skro­ner til at ud­vik­le og te­ste nye mo­del­ler for hånd­værks­ba­se­ret un­der­vis­ning, grøn ga­stro­no­mi og fæl­les­ska­ber, der bå­de skal frem­me ele­ver­nes en­ga­ge­ment, løf­te fag­lig­he­den i ud­dan­nel­sen og få fle­re til at gennemføre.

“I det nye part­ner­skab øn­sker vi først og frem­mest at ska­be en po­si­tiv for­an­dring for sko­lens ele­ver og for dansk mad­hånd­værk. Sam­ti­dig er det et er­klæ­ret mål at in­spi­re­re til nye må­der at un­der­vi­se på – ja, til at væ­re sko­le på. Sam­men har vi mus­k­ler­ne til at af­prø­ve nye til­gan­ge, som po­ten­ti­elt kan ska­be vi­den og in­spira­tion, der vil kom­me al­le er­hvervs­sko­ler til gavn,” si­ger Pe­ter Gi­a­co­mel­lo, se­kre­ta­ri­ats­chef i Tu­borg­fon­det, i en pres­se­med­del­el­se fra Ho­tel- og Restaurantskolen.

På Ho­tel- og Re­stau­rantsko­len, hvor der bli­ver ud­dan­net kok­ke, tje­ne­re og an­dre fag­lær­te til ho­tel- og re­stau­ra­tions­bran­chen, væk­ker be­vil­lin­gen begejstring.

”Vi har si­den 2019 ar­bej­det ef­ter en stra­te­gi, hvor grøn ga­stro­no­mi, en un­der­vis­ning ba­se­ret på hånd­vær­ket og en prak­tisk til­gang til vo­res ud­dan­nel­ser i en langt me­re åben sko­le er cen­tral. Men med fal­den­de elev­tal og be­græn­se­de res­sour­cer kan net­op det­te pro­jekt åb­ne mu­lig­he­der for at re­a­li­se­re vo­res mis­sion og prø­ve ide­er­ne af. Der­for er vi stol­te over, at Tu­borg­fon­det ser po­ten­ti­a­let i vo­res ud­vik­lings­ar­bej­de og nu gi­ver os bed­re vil­kår for det, vi kal­der en stil­le sko­le­re­vo­lu­tion,” si­ger di­rek­tør på sko­len An­ne-Bir­git­te Agger.

Koralrev som inspiration til solceller

Vi ta­ger et te­ma­tisk stort spring til en nyhed fra Vil­lum Fon­den, som in­den for Vil­lum Sy­ner­gy-pro­gram­met net­op har ud­valgt 15 pro­jek­ter, der hver mod­ta­ger tre mil­li­o­ner kroner.

Selv­om løs­nin­gen på sto­re ud­for­drin­ger som re­gel kræ­ver sam­ar­bej­de på tværs, er det ik­ke så of­te, at for­sker­ne kryd­ser fag­græn­ser i de­res forsk­ning. Må­let med Vil­lum Sy­ner­gy er at styr­ke de forsk­nings­mu­lig­he­der, der lig­ger i græn­se­fla­den mel­lem da­ta­lo­gi og an­dre fag­om­rå­der. Det kan væ­re tek­nisk vi­den­skab, na­tur­vi­den­skab, men og­så ger­ne hu­ma­ni­o­ra el­ler samfundsvidenskab.

Al­le pro­jek­ter­ne er da­ta­drev­ne, men sam­ar­bejds­part­ne­ren af­hæn­ger helt af pro­ble­met, der skal ta­ck­les. Blandt de ud­valg­te pro­jek­ter er en sy­stem­ud­vik­ler og en ma­rin­bi­o­logs ud­vik­ling af en mo­del for, at man i frem­ti­den kan pro­du­ce­re hø­j­ef­fek­ti­ve sol­cel­ler in­spi­re­ret af koralrev.

"Dét at ind­fan­ge sol­ly­set er nøg­len til at hø­ste so­le­ner­gi­en, og her er na­tu­ren eks­pert. Ko­ral­ler er sær­de­les ef­fek­ti­ve til at ab­sor­be­re so­lens strå­ler. Det gør dem i stand til at ska­be de fan­ta­sti­ske ko­ral­rev med en kom­pleks tre­di­men­sio­nel struk­tur. Vo­res mål er at for­stå den del af de­res struk­tur og bi­o­lo­gi­ske sam­men­sæt­ning, der gør dem så go­de til at ud­nyt­te so­le­ner­gi og så for­sø­ge at over­fø­re til ud­vik­lin­gen af bed­re sol­cel­ler," for­kla­rer ma­te­ma­tikin­ge­ni­ør Jep­pe Re­vall Frisvad fra In­sti­tut for Ma­te­ma­tik og Com­pu­ter Sci­en­ce på DTU i en pres­se­med­del­el­se fra Ve­lux Fondene.

De 15 pro­jek­ter er ud­valgt blandt 41 ansøgninger.

Psykiatrimuseum i tidligere sindssygehospital

Mid­del­fart Mu­se­um har i de se­ne­ste år ar­bej­det på at etab­le­re et nyt mu­se­um med fo­kus på psy­kisk syg­dom og men­tal triv­sel. Og tak­ket væ­re en be­vil­ling på fem mil­li­o­ner kro­ner fra den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia kan mu­se­ums­pro­jek­tet nu bli­ve realiseret.

Det nye psy­ki­a­tri­mu­se­um får nav­net Mind og etab­le­res i en pa­tient­byg­ning på det tid­li­ge­re sinds­sy­ge­ho­spi­tal i Mid­del­fart, der var i brug fra 1888 til 1999, skri­ver Re­al­da­nia i en pressemeddelelse.

Vi vil bru­ge hi­sto­ri­en som af­sæt til at ta­le om nu­ti­den og ar­bej­de med en for­mid­ling, der gi­ver vi­den og in­spi­re­rer til di­a­log og er­fa­rings­ud­veks­ling om psy­kisk syg­dom og men­tal trivsel

Mai­ken Nørup – Mu­se­ums­le­der, Mid­del­fart Museum

Mu­se­ums­pro­jek­tet har tid­li­ge­re mod­ta­get til­sva­ren­de støt­te­be­løb fra Den A.P. Møl­ler­ske Støt­te­fond, Lo­ka­le og An­lægs­fon­den, Au­gusti­nus Fon­den og Mid­del­fart Kom­mu­ne samt støt­te fra en ræk­ke an­dre fonde.

”Vi er gla­de for, at så man­ge bi­drag­sy­de­re har valgt at støt­te pro­jek­tet. Vi vil bru­ge hi­sto­ri­en som af­sæt til at ta­le om nu­ti­den og ar­bej­de med en for­mid­ling, der gi­ver vi­den og in­spi­re­rer til di­a­log og er­fa­rings­ud­veks­ling om psy­kisk syg­dom og men­tal triv­sel. Der­med hå­ber vi og­så, at Mind vil med­vir­ke til at bry­de ta­bu og stig­ma om psy­kisk syg­dom,” si­ger mu­se­ums­le­der Mai­ken Nørup.

Støtte til projekter i Argentina og Etiopien

Vi fort­sæt­ter til Po­ul Due Jen­sens Fond, som i den se­ne­ste run­de af fon­dens ’Com­mu­ni­ty En­ga­ge­ment Grants’ sen­der 6,4 mil­li­o­ner kro­ner i om­løb til pro­jek­ter, hvor Grund­fos-me­d­ar­bej­de­re støt­ter op via en­ga­ge­ment og sam­ar­bej­de i de­res lokalsamfund.

De man­ge pen­ge ry­ger af sted til pro­jek­ter i Ar­gen­ti­na, Ru­mæ­ni­en, Spa­ni­en, Slo­vaki­et, Gha­na, Fi­lip­pi­ner­ne, Syd­afri­ka, Peru, Chi­le, Etio­pi­en, Co­lom­bia, Ni­ge­ria, Bel­gi­en og Danmark.

I Slo­vaki­et hand­ler pro­jek­tet om, at Grund­fos-me­d­ar­bej­der­ne hjæl­per til med at frem­me men­ne­ske­ret­tig­he­der ved film­festi­va­len ‘One Wor­ld’, og i Etio­pi­en hjæl­per Grund­fos Plan In­ter­na­tio­nal med at ska­be et na­tio­nalt ud­dan­nel­ses­pro­gram, som skal øge ka­pa­ci­te­ten og vi­dens­ni­veau­et in­den for van­d­in­fra­struk­tur og ad­gang til sik­kert vand.

Po­ul Due Jen­sens Fond skri­ver på fon­dens hjem­mesi­de, at der sta­dig er næ­sten 10 mil­li­o­ner kro­ner til­ba­ge i pulj­en for re­sten af 2023.

Skal være lettere at starte virksomhed som ordblind

Det kan væ­re svært at få suc­ces i ud­dan­nel­ses­sy­ste­met og på ar­bejds­mar­ke­det, hvis man hø­rer til grup­pen af de cir­ka 400.000 dan­ske­re, der har ord­blind­hed, men som og­så kan be­sid­de unik­ke ev­ner og kom­pe­ten­cer. Der­for lan­ce­res et nyt ini­ti­a­tiv, der skal om­sæt­te de ord­blin­des kom­pe­ten­cer til mu­lig­he­der gen­nem iværksætteri.

Pro­jek­tet ’Styrk di­ne styr­ker’ er ini­ti­e­ret af Dan­ske Iværk­sæt­te­re i sam­ar­bej­de med Ord­blin­de­for­e­nin­gen. Det har net­op få­et 4,7 mil­li­o­ner kro­ner i støt­te fra Tietgenfonden.

Ord­blin­de har of­te styr­ker, der kan væ­re nyt­ti­ge i iværksættermiljøet

Pe­ter Ko­f­ler – For­mand, Dan­ske Iværksættere

Pro­jek­tet gi­ver over godt to år 150 ord­blin­de mu­lig­hed for at ind­fri de­res po­ten­ti­a­ler ved at ar­bej­de med det, de er pas­sio­ne­re­de om.

”Ord­blin­de har of­te styr­ker, der kan væ­re nyt­ti­ge i iværk­sæt­ter­mil­jø­et. De bæ­rer præg af ka­rak­ter­træk bå­ret af kre­a­ti­vi­tet og in­nova­tion. Med den­ne ind­sats for­sø­ger vi at ud­nyt­te det po­ten­ti­a­le, der ska­bes i sam­spil­let mel­lem ord­blind­hed og iværk­sæt­te­ri, for på den må­de at gi­ve ord­blin­de mu­lig­hed for at bru­ge de­res styr­ker og ud­vik­le nye fær­dig­he­der,” si­ger Pe­ter Ko­f­ler, der er for­mand for Dan­ske Iværk­sæt­te­re, i en nyhed på Tiet­gen­fon­dens hjemmeside.

Ny indsats mod unges mistrivsel

Or­ga­ni­sa­tio­nen Gir­l­Talk sæt­ter nu fart på ar­bej­det med at fore­byg­ge un­ges mi­striv­sel. Det sker med pro­jek­tet ’Em­powR’, som er et grup­pe­til­bud hen­vendt til 13-16-åri­ge pi­ger, der har til for­mål at fore­byg­ge og af­hjæl­pe mistrivsel.

Med tre mil­li­o­ner kro­ner i støt­te fra Nor­dea-fon­den vil Gir­l­Talk for­ank­re det nye pro­jekt i fi­re ek­si­ste­ren­de sam­ar­bejds­kom­mu­ner: Hørs­holm, Fre­dens­borg, Ege­dal og Her­lev Kommune.

”Der er et stort be­hov for lang­sig­te­de løs­nin­ger, hvis vi skal brem­se den sti­gen­de mi­striv­sel. Med støt­ten fra Nor­dea-fon­den har vi nu mu­lig­hed for at ar­bej­de med en for­ank­ring af vo­res grup­pe­for­løb, Em­powR, så vi kan væ­re med til at hjæl­pe end­nu fle­re ud af mi­striv­sel og ind i fæl­les­ska­ber. Bå­de nu og i frem­ti­den,” si­ger Gir­l­Tal­ks di­rek­tør An­na Bjer­re i en nyhed på Nor­dea-fon­dens hjemmeside.

Net­op mu­lig­he­den for at fore­byg­ge mi­striv­sel hos un­ge igen­nem tryg­ge fæl­les­ska­ber er cen­tralt for Nordea-fonden.

”Med Em­powR har Gir­l­Talk sat et vig­tigt ar­bej­de i gang med at fore­byg­ge mi­striv­sel hos un­ge pi­ger. Når pi­ger­ne bli­ver en del Em­powR-for­lø­be­ne får de nem­lig mu­lig­hed for at bli­ve en del af et fæl­les­skab, hvor de bli­ver set, hørt og ac­cep­te­ret. Det er med til at ska­be nye so­ci­a­le re­la­tio­ner. Det ar­bej­de vil Nor­dea-fon­den me­get ger­ne ak­tivt støt­te op om, så fle­re un­ge pi­ger kan få et godt og trygt ung­doms­liv,” si­ger Chri­sti­ne Pa­lu­dan-Mül­ler, der er ud­de­lings­chef i Nordea-fonden.

Museumsgæster kan stikke næsen i fortiden

Når Mo­es­gaard Mu­se­um i Højb­jerg ved Aar­hus åb­ner en ny sær­ud­stil­ling se­ne­re i den­ne uge, den 13. ok­to­ber, bli­ver det med en verdensnyhed.

Pu­bli­kum kan nem­lig snu­se til en 3.500 år gam­mel bal­sa­me­rings­duft, som for­ske­re har gen­skabt for før­ste gang. Duf­ten stam­mer fra mu­mi­fi­ce­rin­gen af en højt­stå­en­de egyp­tisk kvin­de, som var am­me for Fa­rao Amen­ho­tep II, da han var spæd.

I ud­stil­lin­gen ’Egyp­ten – Be­sat af li­vet’ får pu­bli­kum der­med bog­sta­ve­ligt talt mu­lig­hed for at stik­ke næ­sen i for­ti­den og op­le­ve duf­ten af det evi­ge liv, skri­ver mu­se­et i en pressemeddelelse.

Mo­es­gaard Mu­se­um har få­et støt­te til ud­stil­lin­gen fra Au­gusti­nus Fon­den og Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond. ’Egyp­ten – Be­sat af li­vet’ kan ses – og duf­tes – frem til 18. au­gust 2024.

Udstiller murstensskulpturer af Per Kirkeby

Vi slut­ter med end­nu en ny ud­stil­ling, som ser da­gens lys tak­ket væ­re mas­siv fondsstøtte.

På Ar­ken Mu­se­um for Sam­tids­kunst i Is­høj uden­for Kø­ben­havn ud­stil­les fra den 13. ok­to­ber og frem til ul­ti­mo fe­bru­ar næ­ste år 13 af Per Kir­ke­bys monu­men­tale mur­stens­skul­p­tu­rer. Ho­ved­par­ten har al­drig væ­ret byg­get el­ler vist for of­fent­lig­he­den før.

Per Kir­ke­bys mur­stens­skul­p­tu­rer er et ka­pi­tel af kunst­ne­rens vir­ke, der i dis­se år får stor og for­ny­et op­mærk­som­hed. Ud­stil­lin­gen ’Bri­cks – Per Kir­ke­by’ mar­ke­rer sam­ti­dig 50-året for hans før­ste mur­stens­skul­p­tur i byrum­met, skri­ver Ar­ken i en pressemeddelelse.

”De fle­ste af os er sik­kert stødt på Kir­ke­bys mur­stens­skul­p­tu­rer før, må­ske end­da uden at vi er klar over det. De har en sær­lig ev­ne til at gli­de umær­ke­ligt ind i byrum­met. De be­bor vo­res by­er, par­ker og mu­se­er, men of­te uden at gø­re stort væ­sen af sig. Ar­ken op­fø­rer nu skul­p­tu­rer­ne i vo­res Kun­stak­se, hvor mur­ste­ne­nes strin­gens vil spil­le op mod Ar­kens ar­ki­tek­tur og ska­be en fan­ta­stisk op­le­vel­se for vo­res gæ­ster,” si­ger mu­se­ums­in­spek­tør Ras­mus Stenbakken.

Ud­stil­lin­gen er støt­tet af blandt an­dre den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia, Au­gusti­nus Fon­den, 15. Ju­ni Fon­den, Knud Høj­gaards Fond, Dron­ning Mar­gret­he og Prins Hen­riks Fond og Drey­ers Fond.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer