Annoncespot_img

Fondsdonationer for over 150 millioner går op i røg

Den ikoniske børsbygning på Slotsholmen, som tirsdag morgen brød i brand, var midt i en omfattende restaurering med støtte på et trecifret millionbeløb fra nogle af Danmarks største fonde.

Chri­sti­an IV’s Børs­byg­ning stod fær­dig i 1624 og er si­den ble­vet re­stau­re­ret fle­re gan­ge. Fo­to: Dansk Erhverv

Med bran­den i Chri­sti­an IV’s Børs­byg­ning i Kø­ben­havn tirs­dag mor­gen kan fonds­do­na­tio­ner for over 150 mil­li­o­ner kro­ner gå op i røg.

Den iko­ni­ske re­næs­san­ce­byg­ning på Slots­hol­men var nem­lig midt i en om­fat­ten­de re­stau­re­ring, som var sat i gang med støt­te fra en ræk­ke af Dan­marks stør­ste fon­de og filan­tro­pi­ske foreninger.

Den A.P. Møl­ler­ske Støt­te­fond har skudt 40 mil­li­o­ner kro­ner ind i pro­jek­tet, mens Au­gusti­nus Fon­den, Aa­ge og Jo­han­nes Lou­is-Han­sens Fond, No­vo Nor­disk Fon­den og Re­al­da­nia hver har bi­dra­get med 25 mil­li­o­ner kroner.

Sal­ling Fon­de­ne har støt­tet re­stau­re­rin­gen med 10 mil­li­o­ner kro­ner, mens Damp­skibs­sel­ska­bet Ori­ents Fond og Dron­ning Mar­gret­hes og Prins Hen­riks Fond hver har bi­dra­get med en halv mil­li­on kroner.

Ar­bej­det blev sat i gang i 2022 og skul­le ef­ter pla­nen stå på frem til 2027.

”Som ejer af Bør­sen har vi et stort an­svar for at be­va­re et af Dan­marks stør­ste byg­nings­k­leno­di­er. Dansk Er­hverv fi­nan­si­e­rer en stor del af pro­jek­tet, men uden fonds­støt­te hav­de det ik­ke væ­ret mu­ligt at gen­nem­fø­re re­stau­re­rin­gen i den form, der nu er lagt op til. De med­vir­ken­de fon­des in­ter­es­se for Bør­sen vid­ner om en stærk in­ter­es­se for at be­va­re unik kul­tu­rarv,” for­tal­te Bri­an Mi­k­kel­sen, adm. di­rek­tør i Dansk Er­hverv, da re­stau­re­rin­gen blev sat i gang.

Chri­sti­an IV’s Børs­byg­ning blev op­ført i åre­ne 1619 til 24 og er si­den ble­vet re­stau­re­ret fle­re gange.

Det igang­væ­ren­de ar­bej­de skul­le ret­te op på en uhen­sigts­mæs­sig renove­ring af byg­nin­gen i 1800-tal­let, som hav­de ført til al­vor­li­ge fugt­pro­ble­mer i byg­nin­gen, og fa­ca­den skul­le fø­res til­ba­ge til dens op­rin­de­li­ge ud­tryk. Ar­bej­det skul­le be­stå af tre ho­ved­dele: Et nyt kob­ber­tag på he­le byg­nin­gen, ud­skift­ning af fa­ca­dens mur­sten og re­stau­re­ring af byg­nin­gens me­re end 400 sandstensudsmykninger.

Den hi­sto­ri­ske byg­ning står i skri­ven­de stund sta­dig i flam­mer. Bran­den blev an­meldt tirs­dag klok­ken 7:36, og om­kring en ti­me se­ne­re væl­te­de byg­nin­gens vel­kend­te dragespir.

Red­nings­folk på ste­det for­ven­ter iføl­ge TV 2, at sluk­nings­ar­bej­det vil ta­ge mindst et døgns tid end­nu. Det er sta­dig uvist, hvor­dan bran­den opstod.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer