15. Juni Fonden lancerer ny uddelingsstrategi: Natur er førsteprioritet

15. Juni Fonden har netop offentliggjort en ny uddelingsstrategi. Der skal arbejdes med store samfundsudfordringer - og særligt naturen skal være i fokus.

Skov
15. Ju­ni Fon­den vil blandt an­det bi­dra­ge til at gø­re na­tu­ren til en fol­kesag, frem­går det af fon­dens nye uddelingsstrategi.

Plads til me­re og bed­re na­tur. Styr­ke­de ram­mer for kul­tu­ren og bed­re kunst­ne­ri­ske ud­fol­del­ses­mu­lig­he­der. Styr­ket men­tal sundhed.

Det er de tre vi­sio­ner i 15. Ju­ni Fon­dens nye ud­de­lings­stra­te­gi, som vil dan­ne ram­men for fon­dens filan­tro­pi­ske ak­ti­vi­te­ter de kom­men­de år. Den bli­ver frem­lagt lidt me­re end et år ef­ter, at Hen­ri­et­te Chri­sti­an­sen ind­t­rå­d­te som ny di­rek­tør i fonden.

Af ud­de­lings­stra­te­gi­en frem­går det, at 15. Ju­ni Fon­den nu øn­sker at prø­ve kræf­ter med de sto­re sam­funds­ud­for­drin­ger - med en am­bi­tion om, at fon­dens støt­te skal ska­be me­re im­pact og bi­dra­ge med samfundsforandring.

Stra­te­gi­en er så­le­des og­så bun­det op på tre ud­valg­te Ver­dens­mål, som ram­men for fon­dens filan­tro­pi­ske ak­ti­vi­te­ter og den sam­funds­vær­di, de øn­sker at ska­be. Det er hen­holds­vis ver­dens­mål num­mer 3, som adres­se­rer sund­hed og triv­sel, num­mer 4, som adres­se­rer kva­li­tets­ud­dan­nel­se og num­mer 15, som rum­mer styr­kel­se af li­vet på land.

Naturen er hovedfokus

Det frem­går des­u­den af den nye stra­te­gi, at 15. Ju­ni Fon­den i de kom­men­de år vil læg­ge ho­ved­væg­ten på na­tur og på ind­sat­ser, der kan bi­dra­ge til at un­der­støt­te bed­re og me­re na­tur i Danmark.

I for­hold til na­turind­sat­sen ly­der fon­dens stra­te­gi­ske mål­sæt­ning me­re kon­kret, at man vil ar­bej­de for “at gø­re na­tu­ren til en fol­kesag” blandt an­det gen­nem mo­bi­li­se­rings­ak­ti­vi­te­ter, po­li­tisk ind­fly­del­se og formidling.”

Der­til vil fon­den ska­be “plads” til og øge “kva­li­te­ten” af na­tu­ren, og en­de­ligt vil man og­så støt­te ind­sat­ser, der “frem­mer, at jagt i Dan­mark fo­re­går bæ­re­dyg­tigt og bi­dra­ger til me­re og bed­re na­tur,” som der står i strategien.

15. Ju­ni Fon­den har ta­get til­løb til na­tur­sats­nin­gen gen­nem de sid­ste må­ne­der blandt an­det med de­bat­ter om em­net på Na­tur­mø­det, net­værks­be­søg, wor­ks­hops og støt­te til rap­por­ten “Me­re, bed­re og stør­re na­tur i Dan­mark” skre­vet af for­ske­re fra Kø­ben­havns Universitet.

Flere greb i den filantropiske værkstøjskasse

Af ud­de­lings­stra­te­gi­en frem­går det og­så, at fon­den frem­over vil ud­vi­de den filan­tro­pi­ske pa­let fra hidtil pri­mært at ha­ve væ­ret do­nor til og­så at ind­gå i en en me­re pro­ak­tiv og ka­ta­ly­tisk rol­le - og fon­den øn­sker des­u­den at “væ­re ri­si­ko­vil­lig” og støt­ter og­så ger­ne “det skæ­ve, det nytæn­ken­de og det pas­sio­ne­re­de på tværs af al­le si­ne støtteområder.”

Ar­gu­men­tet for det­te er, at det er giv­tigt for fon­dens fo­kus på sam­funds­ud­for­drin­ger, og ud fra “øn­sket om at ska­be end­nu stør­re im­pact,” står der vi­de­re i strategien.

Blandt nog­le af de filan­tro­pi­ske ar­bejds­me­to­der, som spe­ci­fikt frem­hæ­ves i den nye ud­de­lings­stra­te­gi, er så­le­des part­ner­ska­ber, vi­dens­op­byg­ning, ka­pa­ci­tets­op­byg­ning og formidlingsindsatser.

Det frem­går og­så, at 15. Ju­ni Fon­den vil ar­bej­de med sig­na­tur­pro­jek­ter - som et af de filan­tro­pi­ske virkemidler.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer