Å, SF og K: Indsamlingsloven bør opdateres

Medlemmer eller støtter. Foreninger eller fonde. Det er to væsentlige sondringer i indsamlingsloven, som i stigende grad volder problemer i ngo-sektoren. Nu vil både Alternativet, SF og Konservative have undersøgt, om loven bør moderniseres, så den følger med udviklingen.

Tor­sten Gejl fra Al­ter­na­ti­vet, Ka­ri­na Lorentzen Den­hardt fra SF og Mai Merca­do fra Kon­ser­va­ti­ve me­ner al­le, at ind­sam­lings­lo­ven bør ses nær­me­re ef­ter i søm­me­ne. Fo­to: Folketinget

Når face­re går på ga­den for at hver­ve med­lem­mer til de­res or­ga­ni­sa­tion, men må af­vi­se dem, der øn­sker at støt­te med en do­na­tion, ef­ter­la­des do­noren of­test som et spørgsmålstegn.

Iføl­ge ind­sam­lings­lo­ven er det nem­lig ulov­ligt at hver­ve fa­ste støt­ter, men lov­ligt at hver­ve med­lem­mer. Og det un­drer og­så retsord­fø­rer fra SF Ka­ri­na Lorentzen Denhardt.

Nu vil hun spør­ge mi­ni­ste­ren om, hvor­for det for­hol­der sig så­dan, at det er lov­ligt at hver­ve med­lem­mer, men ulov­ligt at hver­ve fa­ste støtter.

“Jeg me­ner grund­læg­gen­de al­tid, at hvis der er et hul el­ler en uhen­sigts­mæs­sig­hed i en gi­ven lov, så skal vi ha­ve det un­der­søgt med hen­blik på at få luk­ket det. Der­for vil jeg og­så ger­ne ha­ve un­der­søgt, hvor­for det ene er mu­ligt, men ik­ke det an­det. Det vil jeg spør­ge mi­ni­ste­ren om,” ly­der det fra Ka­ri­na Lorentzen Denhardt.

Og­så retsord­fø­rer for De Kon­ser­va­ti­ve og næst­for­mand for rets­ud­val­get Mai Merca­do er indstil­let på at æn­dre indsamlingsloven.

“Det ly­der til, at loven ik­ke er fulgt med ti­den, og at det vil væ­re gavn­ligt at få den op­da­te­ret,” si­ger hun.

Retsord­fø­rer for Al­ter­na­ti­vet Tor­sten Gejl me­ner li­ge­le­des, at ind­sam­lings­lo­ven bør ændres.

“Jeg sy­nes, vi skal ud­nyt­te al­le mu­lig­he­der, der er for, at pri­vat­per­so­ner kan støt­te sam­funds­nyt­tigt ar­bej­de, bå­de fra fon­de og for­e­nin­ger,” si­ger Tor­sten Gejl.

Det sker, ef­ter Fun­dats i sid­ste uge brag­te en kri­tik af ind­sam­lings­lo­ven, som de ind­sam­len­de or­ga­ni­sa­tio­ners bran­che­or­ga­ni­sa­tion Iso­bro og Ju­le­mær­ke­fon­den står bag.

De­res ar­gu­men­ter for, at ind­sam­lings­lo­ven er for­æl­det, ly­der på, at fle­re og fle­re pri­va­te do­no­rer øn­sker at gi­ve en (fast) do­na­tion frem for at væ­re med­lem af en or­ga­ni­sa­tion. Der­for må ngo’erne i dag af­vi­se man­ge, når de går på ga­den for at hver­ve med­lem­mer. Med an­dre ord har ind­sam­lings­lo­ven ik­ke fulgt med ud­vik­lin­gen i do­norad­fær­den, på­pe­ger de.

“Hvis man ser på vo­res ind­sam­lings­un­der­sø­gel­se, kan man se, at må­ned­li­ge do­na­tio­ner fra pri­va­te er den ube­tin­get stør­ste ind­tægtskil­de i ngo-sek­to­ren. Der­for er det, i mi­ne øj­ne, et be­ty­de­ligt pro­blem,” sag­de ge­ne­ral­se­kre­tær i Iso­bro, Ken­neth Kamp Butz­bach, i sid­ste uges Fundats.

Sidestilling af fonde og foreningers indsamling

Et an­det pro­blem med de nu­væ­ren­de reg­ler er, at de ind­sam­len­de fon­de ik­ke har sam­me mu­lig­he­der som de ind­sam­len­de for­e­nin­ger, da fon­de­ne ik­ke kan ha­ve med­lem­mer. Der­for er de dår­li­ge­re stil­let i de­res fundraising.

En pro­ble­ma­tik, som har få­et fle­re ind­sam­len­de fon­de til at op­ret­te støt­te­for­e­nin­ger, for at kun­ne hver­ve med­lem­mer på li­ge fod med de for­e­nings­or­ga­ni­se­re­de ngo’er.
Men løs­nin­gen er kring­let, bu­reau­kra­tisk og langt fra ide­el, me­ner bå­de Iso­bros ge­ne­ral­se­kre­tær og Ju­le­mær­ke­fon­dens di­rek­tør Sø­ren Ravn Jen­sen, som net­op er i færd med at op­ret­te en så­dan støtteforening.

“Vi er en er­hvervs­dri­ven­de fond, men vi be­trag­ter os jo som en ngo. Vi la­ver jo et vel­gø­ren­de ar­bej­de, li­ge­som man gør i mas­ser af med­lem­sor­ga­ni­sa­tio­ner. Der­for sy­nes jeg, man bør si­destil­le fon­de og for­e­nin­ger i ind­sam­lin­gø­je­med i en ny ind­sam­lings­lov,” sag­de Sø­ren Ravn Jen­sen i sid­ste uges Fundats.

Et syns­punkt, som Ken­neth Kamp Butz­bach er enig i.

Hvis det vi­ser sig, at det er en uhen­sigts­mæs­sig­hed, så kom­mer jeg til at stil­le et for­slag om at si­destil­le fon­de og foreninger.

Ka­ri­na Lorentzen Den­hardt – Retsord­fø­rer, SF

Hver­ken Mai Merca­do (K) el­ler Ka­ri­na Lorentzen (SF) er dog helt klar til at er­klæ­re sig eni­ge, men vil ger­ne se nær­me­re på sagen.

“Jeg del­ta­ger ger­ne i en drøf­tel­se om, om loven i dag er ud­for­met hen­sigts­mæs­sigt,” si­ger Mai Mercado.

Ka­ri­na Lorentzen er des­u­den åben for at un­der­sø­ge grund­la­get for even­tu­elt at fo­re­slå en si­destil­ling af fon­de og for­e­nin­ger på indsamlingsområdet:

“Hvis det vi­ser sig, at det er en uhen­sigts­mæs­sig­hed, så kom­mer jeg til at stil­le et for­slag om at si­destil­le fon­de og for­e­nin­ger. Men jeg har brug for at bli­ve lidt klo­ge­re på det, in­den jeg vil læg­ge mig fast på det,” si­ger Ka­ri­na Lorentzen Denhardt.

Tor­sten Gejl stil­ler sig og­så kri­tisk over for, at nog­le af de fondsor­ga­ni­se­re­de ngo’er li­ge nu skal bru­ge res­sour­cer på unø­digt bu­reau­kra­ti, i ste­det for den go­de sag, men mang­ler og­så et stør­re over­blik på om­rå­det, før han kan kon­klu­de­re, hvad han me­ner, der skal gø­res herfra.

Sidst opdateret i 2023

Det er blot et år si­den, at ind­sam­lings­lo­ven blev æn­dret sidst. Æn­drin­ger­ne i loven be­stod i, at Ind­sam­lingsnæv­net nu kan træk­ke til­la­del­ser til ind­sam­ling til­ba­ge, at an­søg­nin­ger til ind­sam­lingsnæv­net er ble­vet di­gi­ta­li­se­ret og at sam­men­sæt­nin­gen i Ind­sam­lingsnæv­net blev æn­dret, så Iso­bro nu kun har en re­præ­sen­tant i nævnet.

I for­bin­del­se med den po­li­ti­ske pro­ces, der lå til grund for den se­ne­ste lovæn­dring, frem­sat­te Iso­bro i et hø­rings­svar et for­slag til en æn­dring af ind­sam­lings­lo­vens pa­ra­graf 5 og 6, som ved­rø­rer hus- og gadeindsamling.

For­sla­get lød på at ud­vi­de pa­ra­graf­fer­ne til og­så at om­fat­te mu­lig­he­den for at kun­ne an­sø­ge Ind­sam­lingsnæv­net om til­la­del­se til hverv­ning af fa­ste støt­ter på ga­den og ved te­le­fo­nisk henvendelse.

Iføl­ge Ken­neth Kamp Butz­bach nå­e­de der dog ik­ke at kom­me en re­el drøf­tel­se af Iso­bros for­slag, blandt an­det for­di fol­ke­tings­val­get i 2022 blev ud­skre­vet i høringsperioden.

Ka­ri­na Lorentzen Den­hardt de­ler op­le­vel­sen af, at pro­ces­sen om­kring den se­ne­ste lovæn­dring ik­ke var helt fyldestgørende.

“Ind­sam­lings­lo­ven fik en op­da­te­ring i 2023, men jeg me­ner ik­ke, vi kom helt i mål den­gang, hvor en ræk­ke ind­sam­lings­or­ga­ni­sa­tio­ner fik fra­ta­get plad­ser i Ind­sam­lingsnæv­net. Der­for er der og­så de­le af loven, der vil ha­ve godt af en over­ha­ling som for ek­sem­pel det her,” si­ger Ka­ri­na Lorentzen Denhardt.

Ken­neth Kamp Butz­bach tror, at po­li­ti­ker­ne fryg­ter, der vil kom­me for man­ge ga­de­ind­sam­lin­ger, hvis det bli­ver lov­ligt at vær­ge fa­ste støt­ter. Men det er ik­ke en frygt, hver­ken Mai Merca­do el­ler Ka­ri­na Lorentzen Den­hardt udtrykker.

“Jeg har ik­ke et fuldt over­blik over kon­se­kven­ser­ne. Det vil mi­ni­ste­ri­et kun­ne til­ve­je­brin­ge,” si­ger Mai Merca­do, mens Ka­ri­na Lorentzen Den­hardt ud­tryk­ker ge­ne­rel til­lid til de ind­sam­len­de organisationer.

“Jeg har som ud­gangs­punkt til­lid til, at dem, der ind­sam­ler og har til­la­del­se til det, og­så ind­sam­ler til det for­mål, de si­ger de ind­sam­ler til,” si­ger Ka­ri­na Lorentzen Denhardt.

Tor­sten Gejl er til­bø­je­lig til at tro, at der vil kom­me fle­re ind­sam­lin­ger, men ser det ik­ke som et problem.

“Jeg sy­nes, der skal gø­res no­get ved ind­sam­lings­lo­ven. Om det skal væ­re præ­cis den mo­del, ved jeg ik­ke. Det vil for­ment­lig åb­ne for, at der vil kom­me fle­re ind­sam­lin­ger, men jeg tror, det vil fin­de et le­je. Og hvis det lø­ber løbsk i en pe­ri­o­de, vil det hur­tigt re­gu­le­re sig selv. Der er jo græn­ser for, hvor man­ge pen­ge, folk har,” si­ger Tor­sten Gejl.

Ken­neth Kamp Butz­bach frem­hæ­ver, at han ik­ke for­ven­ter, at en til­la­del­se til at hver­ve fa­ste støt­ter vil øge an­tal­let af indsamlinger.

“Det vil blot gø­re det min­dre ad­mi­ni­stra­tivt tungt for de fon­de, der har la­vet støt­te­for­e­nin­ger, og det vil pas­se bed­re til den vir­ke­lig­hed, folk er i,” si­ger Ken­neth Kamp Butz­bach og på­pe­ger, at ga­de­ind­sat­sen i for­vej­en bli­ver ko­or­di­ne­ret af de ind­sam­len­de or­ga­ni­sa­tio­ner for at sik­re, at det ik­ke ta­ger overhånd.

“Vi har jo eti­ske ret­nings­linjer for bå­de face-to-face og te­le­mar­ke­ting, som vo­res med­lem­mer føl­ger, og vi vil selv­føl­ge­lig fort­sat ko­or­di­ne­re, hvis det bli­ver lov­ligt at hver­ve fa­ste støt­ter,” si­ger han.

 

Baggrund for den lovmæssige skelnen mellem medlemmer og faste støtter

Iføl­ge en cir­ku­læ­reskri­vel­se fra 2007 til po­li­ti- og an­kla­ge­myn­dig­he­den til­ken­de­gi­ver Ju­stits­mi­ni­ste­ri­et, “at ga­de­hverv­ning, hvor det pri­mæ­re for­mål med den di­rek­te hen­ven­del­se til for­bi­pas­se­ren­de er at for­må folk til at yde bi­drag til den på­gæl­den­de or­ga­ni­sa­tion, ef­ter mi­ni­ste­ri­ets op­fat­tel­se ud­gør en om­gå­el­se af ind­sam­lings­lo­vens forbud.”

Med an­dre ord bli­ver hverv­ning af (fa­ste) støt­ter si­destil­let med ga­de­ind­sam­ling, som iføl­ge ind­sam­lings­lo­ven er ulov­ligt, på nær i for­bin­del­se med årsindsamling.

Iføl­ge cir­ku­læ­reskri­vel­sen til­ken­de­gi­ver mi­ni­ste­ri­et dog, at ind­sam­lings­lo­vens reg­ler ik­ke er til hin­der for at hver­ve med­lem­mer, hvis med­lem­met mod­ta­ger en mo­dy­del­se for sit kontingent.

Læs me­re her:

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer