Novo Nordisk Fonden giver ti milliarder til landsbrugsaftale: “Ministerierne henvendte sig for fire uger siden”

Samtidig med offentliggørelsen af den grønne trepartsaftale meldte Novo Nordisk Fonden sig på banen med ekstra 10 milliarder kroner gennem en principaftale med regeringen. ”Det er gået hurtigt. Derfor er det også en aftale, hvor midlerne er afsat, men hvor vi endnu ikke har udmøntet, hvad pengene konkret skal bruges til - den proces starter først nu,” siger Mads Krogsgaard Thomsen, administrerende direktør for Novo Nordisk Fonden.

"Vi får mu­lig­he­den for at væ­re med i ud­mønt­nin­gen af de am­bi­tio­ner, der lig­ger på land­brugs- og na­tu­r­om­rå­det. Det er po­si­tivt, for vi har al­le­re­de en ræk­ke ting i gang og en vi­den på om­rå­det, som kan brin­ges i spil," si­ger adm. di­rek­tør i No­vo Nor­disk Fon­den, Mads Krogs­gaard Thomsen.

Tirs­dag den 25. ju­ni lan­de­de den læn­ge ven­te­de grøn­ne tre­part­s­af­ta­le. Med den kom­mer en ind­fas­ning af en CO2-af­gift på land­bru­get og etab­le­ring af en 40 mil­li­ar­der kro­ner stor pul­je - Dan­marks Grøn­ne Are­al­fond. Bå­de en hånd­fuld af re­ge­rin­gens mi­ni­stre, Land­brug & Fø­de­va­rer og Dan­marks Na­tur­fred­nings­for­e­ning stil­le­de op til pres­se­mø­de og har si­den tur­ne­ret rundt til di­ver­se jour­na­li­ster og medier.

Knap så me­get op­mærk­som­hed har der væ­ret på en si­de­af­ta­le, der og­så blev lan­ce­ret i går. Nem­lig at No­vo Nor­disk Fon­den og­så har meldt sig på ba­nen og vil le­ve­re “et mar­kant bi­drag til at gø­re vi­sio­ner­ne i den grøn­ne tre­part­s­af­ta­le til vir­ke­lig­hed,” som der står i fon­dens pres­se­med­del­el­se. Helt kon­kret har No­vo Nor­disk Fon­den skæp­pet 10 mil­li­ar­der kro­ner til kas­sen over de kom­men­de 10 år. Alt­så 25 pro­cent ek­stra oven i de 40 mil­li­ar­der, som re­ge­rin­gen har af­sat via de of­fent­li­ge kas­ser. Det stør­ste be­løb, som No­vo Nor­disk Fon­den no­gen­sin­de har gi­vet i en en­kelt bevilling.

Be­vil­lin­gen er ba­se­ret på en prin­ci­paf­ta­le mel­lem re­ge­rin­gen og No­vo Nor­disk Fon­den om en hi­sto­risk nytænk­ning af det dan­ske areal.

“Genop­ret­ning af dansk na­tur og et bæ­re­dyg­tigt land­brug og fø­de­va­re­sy­stem er et ho­ved­fo­kus for fon­den og et om­rå­de, hvor vi al­le­re­de har man­ge pro­jek­ter i gang. Det er og­så et om­rå­de, hvor ud­vik­lin­gen i man­ge år er gå­et den for­ker­te vej med iltsvind, al­ge­væk­ster og ned­gang i bi­o­di­ver­si­te­ten. Der­for ser vi og­så po­si­tivt på sam­ar­bej­det med re­ge­rin­gen og på mu­lig­he­den for at gi­ve et vig­tigt bi­drag til at re­a­li­se­re de am­bi­tio­ner, som man i den grøn­ne tre­part­s­af­ta­le er ble­vet eni­ge om,” si­ger ad­mi­ni­stre­ren­de fonds­di­rek­tør Mads Krogs­gaard Thomsen.

Han for­kla­rer, at be­slut­nin­gen blev ta­get af fon­dens be­sty­rel­se på bag­grund af en hen­ven­del­se fra en ræk­ke em­beds­mænd i ministerierne.

“De hen­vend­te sig til mig for godt fi­re uger si­den. Det er gå­et hur­tigt. Der­for er det og­så en af­ta­le, hvor mid­ler­ne er af­sat, men hvor vi end­nu ik­ke har ud­mønt­et, hvad pen­ge­ne kon­kret skal bru­ges til - den pro­ces star­ter først nu,” si­ger han.

Mads Krogs­gaard Thom­sen på­pe­ger, at fon­den i den pro­ces og­så vil ha­ve ind­fly­del­se på, hvor­dan mid­ler­ne bru­ges over de næ­ste ti år - for­ven­te­ligt star­ten­de fra 2025.

Væsentligt bidrag til de offentlige midler

Ind­til vi­de­re er der i prin­ci­paf­ta­len mel­lem No­vo Nor­disk Fon­den og re­ge­rin­gen lagt op til, at mid­ler­ne kan bli­ve øre­mær­ket sto­re sig­na­tur­pro­jek­ter med hen­blik på etab­le­ring af sam­men­hæn­gen­de na­tu­r­om­rå­der, men og­så at mid­ler­ne kan gå til vi­dens­op­byg­ning og ac­ce­le­ra­tion af tek­no­lo­gi­ud­vik­lin­gen in­den for landbrugsområdet.

Vi er lø­ben­de i di­a­log med bå­de mi­ni­ste­ri­er og po­li­ti­ke­re, og der er me­get til­lid mel­lem par­ter­ne. Vi får mu­lig­he­den for at væ­re med i ud­mønt­nin­gen af de am­bi­tio­ner, der lig­ger på land­brugs- og na­tu­r­om­rå­det. Det er positivt

Mads Krogs­gaard Thom­sen – Adm. di­rek­tør, No­vo Nor­disk Fonden

Iføl­ge Mads Krogs­gaard Thom­sen skal fon­dens 10 mil­li­ar­der så­le­des og­så ses som et mar­kant bi­drag oven i de 40 mil­li­ar­der, som re­ge­rin­gen har af­sat til ind­sat­ser un­der Dan­marks Grøn­ne Arealfond

“Vi øn­sker at væ­re med til at re­a­li­se­re den sam­le­de ind­sats, hvor vo­res be­vil­ling kan væ­re med til at gø­re en vig­tig for­skel. Jeg tror på, at de 10 mil­li­ar­der kro­ner fra os kan væ­re med til at sæt­te vig­ti­ge ting i gang og til at kom­me ud af den iner­ti, som of­te kan præ­ge en op­start­s­fa­se på den­ne ty­pe af­ta­ler,” si­ger han.

Fle­re mi­ni­stre har så­le­des og­så ud­talt sig po­si­tivt i for­hold til sam­ar­bej­det med No­vo Nor­disk Fon­den. Blandt an­det ud­ta­ler Øko­no­mi­mi­ni­ster Step­ha­nie Lo­se (V) i pres­se­med­del­el­sen, at hun er “utro­lig glad for sam­ar­bej­det med No­vo Nor­disk Fon­den, som vil ud­gø­re et væ­sent­ligt bi­drag til at re­a­li­se­re vi­sio­nen i den grøn­ne tre­part­s­af­ta­le. Vi skal sæt­te end­nu me­re i fart i ud­vik­lin­gen af ny tek­no­lo­gi og mo­der­ne land­brugs­pro­duk­tion, og der skal væ­re bed­re plads til na­tur og bi­o­di­ver­si­tet i Dan­mark. Det vil kræ­ve sto­re investeringer.”

Tror på ambitionerne

En stor del af den grøn­ne tre­part­s­af­ta­le, men og­så af prin­ci­paf­ta­len mel­lem re­ge­rin­gen og No­vo Nor­disk Fon­den, er lagt an på ud­tag­ning af land­brugs­jord og etab­le­ring af nye naturområder.

En om­læg­ning, der har tid­li­ge­re har vist sig at væ­re ud­for­dren­de. I for­bin­del­se med land­brugs­af­ta­len i 2021 be­slut­te­de man po­li­tisk at ud­læg­ge 100.000 hektar lav­bundsjor­de frem mod 2030. Ind­til vi­de­re er myn­dig­he­der­ne dog kun lyk­ke­des med at ud­ta­ge 187 hektar.

Mads Krogs­gaard Thom­sen er dog ik­ke umid­del­bart ban­ge for, at re­a­li­se­rin­gen af den nye af­ta­le vil mø­de lig­nen­de udfordringer:

“Jeg er med på, at det er no­get, der kom­mer til at ta­ge tid og kræ­ver tå­l­mo­dig­hed. Men jeg tror på, at man med den af­ta­le, der er lan­det, som har så stor op­bak­ning bå­de fra Land­brug & Fø­de­va­rer og Dan­marks Na­tur­fred­nings­for­e­ning, kan kom­me langt. Det er po­si­tivt, at der er fo­kus på di­a­log, og at man i pla­nen har åb­net for, at land­mæn­de­ne fort­sat kan eje de­res jord, selv­om den bli­ver om­lagt til sø­er el­ler skov. Det er en vig­tig gulerod.”

Ser ikke problemer

Mads Krogs­gaard Thom­sen me­ner umid­del­bart ik­ke, at der er pro­ble­mer ved fon­dens sam­ar­bej­de med re­ge­rin­gen, el­ler at fon­den vil mø­de kri­tik for at væ­re for tæt på den po­li­ti­ske proces.

Har I over­ve­jet ri­si­ko­en for at bli­ve skudt i sko­e­ne, at I med be­vil­lin­gen kom­mer for tæt på po­li­ti­ker­ne og de po­li­ti­ske dagsordener? 

“Vi går ind på et om­rå­de med stor og bred op­bak­ning - det vi­ser for­hand­lin­ger­ne og tre­part­s­af­ta­len og­så. Jeg kan ik­ke se de sto­re ri­si­ci i det her. Det hand­ler om me­re na­tur, bed­re kli­ma, min­dre mo­no­kul­tur og et me­re bæ­re­dyg­tigt og mo­der­ne land­brug. Det er svært at se no­get ne­ga­tivt i,” si­ger Mads Krogs­gaard Thomsen.

Er af­ta­len med re­ge­rin­gen og­så en mu­lig­hed for No­vo Nor­disk Fon­den i for­hold til at få me­re po­li­tisk indflydelse? 

“Vi er lø­ben­de i di­a­log med bå­de mi­ni­ste­ri­er og po­li­ti­ke­re, og der er me­get til­lid mel­lem par­ter­ne. Vi får mu­lig­he­den for at væ­re med i ud­mønt­nin­gen af de am­bi­tio­ner, der lig­ger på land­brugs- og na­tu­r­om­rå­det. Det er po­si­tivt, for vi har al­le­re­de en ræk­ke ting i gang og en vi­den på om­rå­det, som kan brin­ges i spil."

Hvor­for går I ind med så stor en be­vil­ling på et om­rå­de, hvor der al­le­re­de er 40 mil­li­ar­der kro­ner sat af fra sta­tens side?

“Det gør vi, for­di der er et be­hov for det, og for­di det pas­ser ind i vo­res stra­te­gi - vi øn­sker at ska­be vej­en for en mo­der­ne og ro­bust land­brugs­sek­tor, og vi øn­sker og­så at gi­ve plads til na­tu­ren. Og det er må­let med sam­ar­bej­det, at vi kan bi­dra­ge til det,” si­ger han.

Har I haft ind­fly­del­se på sel­ve for­hand­lin­ger­ne i tre­part­s­af­ta­len - ek­sem­pel­vis på for­hand­lin­ger­ne om­kring CO2-afgiften?

“Det er ik­ke no­get, vi har blan­det os i, og vi har ik­ke sid­det med ved bor­det. Men vi tæn­ker, at det er godt, at af­ta­len er på plads og­så i for­hold til en CO2-af­gift, som bå­de gi­ver land­bru­get mu­lig­hed for at om­stil­le sig og sam­ti­dig gi­ver mu­lig­hed for, at Dan­mark og dansk land­brug kan bli­ve en in­ter­na­tio­nal rol­lemo­del,” si­ger Mads Krogs­gaard Thomsen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer