GI sætter spot på renovering med filantropiske værktøjer

Renovering af ældre bygninger har haft ry for at være kedeligt og usexet. I den brede of­fent­lig­hed, blandt politikere og i bygge­branchen har der været langt mere prestige i ny­byg­geri. Med redskaber fra katalytisk og strategisk filantropi har Grund­ejernes Inve­ste­rings­fond haft held med at vende den tan­ke­gang. I denne episode af podcasten Moderne Filantropi kan du høre et uddrag af interviewet med adm. direktør Lars Axelsen om ar­bej­det i GI, der uddeler 30-40 mio. kr. om året.

Lars Axelsen
Lars Axel­sen er adm. di­rek­tør i Grun­de­jer­nes In­ve­ste­rings­fond (GI). GI kan ud­de­le op til 20 pct. af si­ne fi­nan­si­el­le ind­tæg­ter til pro­jek­ter, ini­ti­a­ti­ver og for­søg in­den for renove­ring, by­for­ny­el­se og byudvikling.

Den filan­tro­pi­ske del af ar­bej­det i Grun­de­jer­nes In­ve­ste­rings­fond be­skæf­ti­ger kun en hånd­fuld af de cir­ka 50 me­d­ar­bej­de­re i fo­re­ta­gen­det. Ik­ke de­sto min­dre er det et om­rå­de, som fyl­der me­get i adm. di­rek­tør Lars Axel­sens be­vidst­hed, og som han ta­ler pas­sio­ne­ret om, da vi mø­der ham til et in­ter­view om den aty­pi­ske fond, der er pla­ce­ret midt mel­lem den pri­va­te og den of­fent­li­ge sek­tor. ‘Sel­ve­jen­de in­sti­tu­tion’ er der­for en me­re ret­vi­sen­de betegnelse.

”Renove­ring i Dan­mark er en øko­no­misk ak­ti­vi­tet, der fyl­der væ­sent­ligt me­re end ny­byg­ge­ri. Det er over 100 mia. kr. om året, man bru­ger på renove­ring, og der­for er det rig­tig vig­tigt, at man gør det ef­fek­tivt og med en god kva­li­tet,” for­kla­rer Lars Axelsen.

Der bru­ges om­kring 60 mia. kr. om året på ny­byg­ge­ri i Dan­mark. Til trods for det­te har ar­ki­tek­ter og en­tre­pre­nø­rer tra­di­tio­nelt kon­cen­tre­ret sig mest om ny­byg­ge­ri­et. Renove­ring var til­sy­ne­la­den­de ik­ke så interessant.

”Det var så­dan no­get stø­vet, ke­de­ligt, use­xet no­get,” hu­sker Lars Axelsen.

”Det syn­tes vi, var en fuld­stæn­dig forvrøv­let må­de at se tin­ge­ne på, for i vir­ke­lig­he­den er renove­ring me­get me­re kom­pli­ce­ret end ny­byg­ge­ri,” fast­slår han.

”Og der var det, at vi sag­de: Det må væ­re vo­res op­ga­ve at prø­ve at ven­de tan­ke­gan­gen, så vi gør det langt me­re in­ter­es­sant at be­skæf­ti­ge sig med renovering.”

Bæredygtig energi

Med en am­bi­tion om at få renove­ring på dags­or­de­nen i of­fent­lig­he­den – ik­ke mindst i bran­chen, men og­så blandt po­li­ti­ke­re – be­gynd­te GI at ar­bej­de stra­te­gisk og ka­ta­ly­tisk i de­res filan­tro­pi­ske vir­ke, for­tæl­ler Lars Axel­sen. Tvær­fag­ligt sam­ar­bej­de var vej­en frem.

I 2011 tog GI sam­men med Byg­her­re­for­e­nin­gen ini­ti­a­tiv til at sam­le en ræk­ke af byg­ge­ri­ets før­en­de or­ga­ni­sa­tio­ner og virk­som­he­der for at dis­ku­te­re, hvad der skul­le til for at ven­de ud­vik­lin­gen og ska­be bed­re vil­kår for renove­ring. Det tvær­fag­li­ge bran­che­part­ner­skab ’Renove­ring på dags­or­de­nen’ var skabt. GI støt­ter sta­dig pro­jek­tet, og i 2017 slut­te­de Re­al­da­nia sig og­så til.

Hen over åre­ne er der skre­vet hvid­bø­ger og la­vet ana­ly­ser, skabt in­nova­tion og ini­ti­a­ti­ver, der har bi­dra­get til at sæt­te vig­ti­ge em­ner in­den for renove­ring på dags­or­de­nen. Pro­duk­ti­vi­tet, kva­li­tet og bæ­re­dyg­tig­hed er nog­le af emnerne.

Net­vær­ket bag ’Renove­ring på dags­or­de­nen’ har blandt an­det ar­bej­det på at gø­re sin ind­fly­del­se gæl­den­de i re­la­tion til po­li­ti­ske energiaftaler.

”For­di vi tror på, at den ener­gi, man spa­rer, er bil­li­ge­re end li­ge­gyl­dig hvil­ken ener­gi du måt­te få fra vind­møl­ler. Og der er vi så op­pe imod Dansk Ener­gi og an­dre, som har en in­ter­es­se i at pro­du­ce­re vind­møl­ler og sol­cel­ler. De har en me­get stor ind­fly­del­se på det po­li­ti­ske ni­veau,” for­kla­rer han og un­der­stre­ger, at GI er en apo­li­tisk or­ga­ni­sa­tion. Han me­ner, det er al­min­de­lig sund for­nuft at in­ter­es­se­re sig for energibesparelse.

Med det tvær­fag­li­ge sam­ar­bej­de er det lyk­ke­des par­ter­ne at få bør­stet stø­vet af renove­ring og skabt op­mærk­som­hed på om­rå­det. Lars Axel­sen kon­sta­te­rer, at når han læ­ste i Byg­ge­ri­ets Dag­blad Li­ci­ta­tio­nen for 10 år si­den, stod der stort set in­tet om renove­ring. I dag står der næ­sten end­nu me­re om renove­ring end om nybyggeri.

”Jeg si­ger ik­ke, det er vo­res skyld, men jeg si­ger, at vi må­ske har haft en lil­le bit­te el­ler en del ind­fly­del­se på, at vi har få­et vendt det­te tan­ke­sæt,” si­ger han med et smil.

Samarbejde med Realdania

Ud­over at få sat renove­ring på dags­or­de­nen i byg­ge­sek­to­ren og po­li­tisk har GI en am­bi­tion om at ska­be op­mærk­som­hed om em­net i he­le be­folk­nin­gen. Der­for er det ik­ke utæn­ke­ligt, at du er stødt på nog­le af de cir­ka 30 hjem­mesi­der el­ler nog­le af de godt 150 vi­deo­er på Youtu­be, som Grun­de­jer­nes In­ve­ste­rings­fond står bag, hvis du har søgt in­for­ma­tion på in­ter­net­tet om skim­melsvamp, dampspær­rer el­ler gav­li­so­le­ring i for­bin­del­se med renove­ring af dit hus.

Renover Pri­sen er end­nu et til­tag, der er skabt for at få byg­nings­renove­ring frem i ram­pe­ly­set. Pri­sen er ble­vet ud­delt af GI i sam­ar­bej­de med Re­al­da­nia hvert år si­den 2013 for at syn­lig­gø­re og an­er­ken­de de go­de renove­rings­pro­jek­ter, der fin­des rundt om­kring i Dan­mark. Al­le kan indstil­le et pro­jekt til pri­sen. Man be­hø­ver ik­ke at væ­re ar­ki­tekt el­ler lig­nen­de, un­der­stre­ger Lars Axel­sen og for­tæl­ler, at der ple­jer at bli­ve indstil­let op imod 200 pro­jek­ter hvert år.

Der er ned­sat et no­mi­ne­rings­ud­valg og en stem­me­ko­mité som i sid­ste en­de ud­pe­ger vin­de­ren, som mod­ta­ger en pris­sta­tu­et­te og 100.000 kro­ner. Pris­ud­de­lin­gen bli­ver af­holdt i bed­ste Oscar-stil un­der stor festivitas.

”Det er ik­ke en ar­ki­tekt­pris – dem er der rig­tig man­ge af! Det er en pris til he­le hol­det,” un­der­stre­ger Lars Axel­sen. Det kan væ­re be­bo­e­re, byg­her­ren, ar­ki­tek­ten, en­tre­pre­nø­ren og nog­le fra kom­mu­nen, der har væ­ret med til at frem­me projektet.

Forvaltningsopgaver og filantropi

År­sa­gen til at GI er så må­l­ret­tet i sit filan­tro­pi­ske ar­bej­de på at få skabt op­mærk­som­hed om renove­ring, er at fin­de i den øv­ri­ge del af or­ga­ni­sa­tio­nens vir­ke og i historien.

Den­gang Grun­de­jer­nes In­ve­ste­rings­fond blev stif­tet i 1967, så bo­lig­mar­ke­det væ­sent­ligt an­der­le­des ud end i dag. Man­ge men­ne­sker bo­e­de i små lej­lig­he­der uden toilet, bad, fjern­var­me og varmt vand. En del al­me­ne bo­li­ger stod tom­me, hus­le­jer­ne var låst fast, og der fand­tes in­gen ejer- el­ler an­dels­lej­lig­he­der. Et fler­tal i Fol­ke­tin­get øn­ske­de at ska­be en hel­heds­løs­ning på bo­lig­mar­ke­dets pro­ble­mer. Med det sto­re bo­lig­for­lig i 1966 be­slut­te­de man blandt an­det at ind­fø­re bo­ligsik­ring til le­jer­ne, det blev mu­ligt at ud­styk­ke ejer­lej­lig­he­der, og man dan­ne­de GI for at sik­re bed­re bo­li­ger i de pri­va­te udlejningsejendomme.

Nog­le af GI’s op­ga­ver har myn­dig­heds­ka­rak­ter, an­dre op­ga­ver har fond­ska­rak­ter, og GI’s ud­lånsvirk­som­hed min­der om re­al­kre­ditvirk­som­hed, for­kla­rer Lars Axelsen.

Eje­re af pri­va­te ud­lej­nings­e­jen­dom­me skal iføl­ge loven spa­re op til ved­li­ge­hol­del­se af de­res ejen­dom­me ved at ind­be­ta­le et vist be­løb hvert år til GI. Så står pen­ge­ne der, ind­til de får brug for dem til at fi­nan­si­e­re et nyt tag, nye vin­du­er el­ler an­dre for­mer for renove­ring af den på­gæl­den­de ejendom.

Som med­lem af GI har man des­u­den mu­lig­hed for at lå­ne pen­ge til renove­rings­pro­jek­ter til en for­del­ag­tig ren­te. Til gen­gæld stil­ler GI krav om, at der skal be­nyt­tes ma­te­ri­a­ler af god kva­li­tet og væl­ges bæ­re­dyg­ti­ge løs­nin­ger til renove­rings­pro­jek­tet. Der stil­les al­tid en ar­ki­tekt el­ler en byg­nings­kon­struk­tør til rå­dig­hed, så man kan få kom­pe­tent råd og vej­led­ning om projektet.

”Langt de fle­ste sy­nes, det er rig­tig spæn­den­de at få rå­d­giv­ning om­kring det her, og så en­der det tit med, at de ta­ger lå­ne­ne hos os, for­di de fak­tisk sy­nes, det er en god ting at renove­re på en or­dent­lig og bæ­re­dyg­tig må­de,” for­kla­rer Lars Axelsen.

GI kan ud­de­le op til 20 pct. af si­ne fi­nan­sind­tæg­ter til pro­jek­ter, ini­ti­a­ti­ver og for­søg in­den for renove­ring, by­for­ny­el­se og by­ud­vik­ling. I øje­blik­ket ud­de­ler GI om­kring 30-40 mio. kr. om året, for­tæl­ler Lars Axel­sen og for­kla­rer, at GI ho­ved­sa­ge­ligt ud­de­ler mid­ler in­den for fi­re pro­gram­mer: Sun­de og funk­tio­nel­le bo­li­ger, vær­di­ska­ben­de byg­nings­renove­ring, bed­re byg­ge­kom­pe­ten­cer og kli­ma- og ener­gi­ven­lig renovering.

Strategisk fokus på bedre byggekompetencer

In­den for pro­gram­met ’Bed­re byg­ge­kom­pe­ten­cer’ for­sø­ger GI blandt an­det at gø­re no­get ved det pro­blem, at Dan­mark i 2025 ri­si­ke­rer at mang­le 70.000 er­hverv­s­ud­dan­ne­de. Det kan væ­re med til at gø­re renove­rings­pro­jek­ter­ne dår­li­ge­re, for­kla­rer Lars Axel­sen, og der­for har GI valgt at bi­dra­ge til at æn­dre dette.

Vig­ti­ge skridt har væ­ret at støt­te DM i Skills, og at få Tæn­ket­an­ken DEA til at un­der­sø­ge, hvor­for min­dre end en ud af fem un­ge væl­ger at ud­dan­ne sig in­den for de prak­ti­ske og hånd­værks­mæs­si­ge fag. Det har blandt an­det vist sig at hand­le om, at der er me­re pre­sti­ge i at gå på gym­na­si­et, for­tæl­ler Lars Axel­sen. Så når man øn­sker dyg­ti­ge hånd­vær­ke­re til at byg­ge og renove­re vo­res hu­se, er det vig­tigt at gø­re det me­re at­trak­tivt at sø­ge mod er­hvervs­sko­ler­ne og at dyg­tig­gø­re sig in­den for byggebranchen.

GI har der­for be­vil­get støt­te til en ræk­ke nytæn­ken­de ini­ti­a­ti­ver for stu­de­ren­de. Blandt de støt­te­de pro­jek­ter næv­ner Lars Axel­sen den tvær­fag­li­ge som­mer­sko­le om byg­nings­renove­ring, som VIA Uni­ver­si­ty Col­le­ge af­hol­der. Her sæt­ter man de kom­men­de in­ge­ni­ø­rer, ar­ki­tek­ter og byg­nings­kon­struk­tø­rer i stæv­ne for at læ­re af hin­an­den og få smag for at sam­ar­bej­de og de­le vi­den på tværs. For­må­let er og­så at mo­ti­ve­re de stu­de­ren­de til at in­ter­es­se­re sig for renove­ring, så de må­ske får lyst til at ar­bej­de vi­de­re med det ef­ter endt uddannelse.

”På man­ge ud­dan­nel­ser er man stol­te over det, man selv la­ver. Men må­ske og­så re­la­tivt blin­de over for, at det vil­le væ­re godt med et bed­re sam­ar­bej­de med an­dre,” for­kla­rer Lars Axelsen.

”Der­for er der en op­de­ling i si­lo­er, hvor der ik­ke er me­get tra­di­tion for at gå på tværs og se, at de an­dre fak­tisk kan gø­re no­get, som kun­ne gø­re mit pro­jekt bed­re. Det læ­rer man ik­ke ret me­get på ud­dan­nel­ser­ne. Men det får man et fan­ta­stisk ind­blik i på som­mer­sko­ler og vinterakademier.”

Lars Axel­sen hen­vi­ser til det tvær­fag­li­ge vin­ter­a­ka­de­mi, som Tæn­ket­an­ken Con­ci­to og virk­som­he­den NCC står bag, og som GI og­så støt­ter. Vin­ter­a­ka­de­mi­et har fo­kus på bæ­re­dyg­tig­hed i byg­ge­ri og by­plan­læg­ning og hen­ven­der sig til stu­de­ren­de på kan­di­dat­ni­veau og nyud­dan­ne­de kandidater.

Bæ­re­dyg­tig­hed er et em­ne, der går igen i fle­re af de pro­jek­ter, som GI støt­ter ak­tu­elt. Man­ge er al­le­re­de op­mærk­som­me på at væl­ge de bæ­re­dyg­ti­ge løs­nin­ger i så­vel ny­byg­ge­ri som renove­rings­pro­jek­ter. Men hvad vil det over­ho­ve­det si­ge, at et pro­dukt er bæ­re­dyg­tigt? Det un­der­sø­ger for­ske­re på DTU li­ge nu med støt­te fra GI.

Lyt til Moderne Filantropi #13

Pod­cast: Tri­ne Gammelgaard

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Trine Gammelgaard
Trine Gammelgaard
Journalist & podcast-vært

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer