Ar­tik­ler tag­get med:

DTU

Novo Nordisk Fonden revser offentlig forskningsfinansiering

Tal­let 1 kan ved før­ste øje­kast fo­re­kom­me let­fat­te­ligt, men det gav al­li­ge­vel an­led­ning til sværds­lag og grad­bøj­nin­ger ved Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­po­li­tisk Top­mø­de 2020 på…

Bertel Haarder: På tide med forum for folkeskolefinansiering

Et sam­ar­bej­de mel­lem fon­de­ne og Chri­sti­ans­borg i skik­kel­se af et forum for fol­ke­sko­le­fi­nan­si­e­ring skal med­vir­ke til at gø­re na­tur­vi­den­skab til en hjør­ne­sten i danske…

Top-50: Disse personer sidder i flest fondsbestyrelser

Sku­e­spil­ler Ka­ren-Li­se Myn­s­ter, mu­si­ker Uf­fe Sa­ve­ry og kul­tur- og fri­tids­borg­me­ster Fran­ciska Ro­senkil­de. Det er nog­le af de over­ra­sken­de nav­ne, som træ­der frem på top-50-li­sten over…

Fondsmillioner skal sikre konkret viden om grøn energi i industrien

En lang ræk­ke pro­ces­ser i dan­ske virk­som­he­ders pro­duk­tion sker med ener­gi fra olie, kul og gas, og blandt an­det i fø­de­va­re­in­du­stri­en stam­mer ener­gi­en primært…

GI sætter spot på renovering med filantropiske værktøjer

Renove­ring af æl­dre byg­nin­ger har haft ry for at væ­re ke­de­ligt og use­xet. I den bre­de of­fent­lig­hed, blandt po­li­ti­ke­re og i byg­ge­bran­chen har der væ­ret langt me­re pre­sti­ge i ny­byg­ge­ri. Med red­ska­ber fra ka­ta­ly­tisk og stra­te­gisk filan­tro­pi har Grun­de­jer­nes In­ve­ste­rings­fond haft held med at ven­de den tan­ke­gang. I den­ne epi­so­de af po­dca­sten Mo­der­ne Filan­tro­pi kan du hø­re et ud­drag af in­ter­viewet med adm. di­rek­tør Lars Axel­sen om ar­bej­det i GI, der ud­de­ler 30-40 mio. kr. om året.

DTU opruster på fundraising

Dan­marks Tek­ni­ske Uni­ver­si­tet har gen­nem de sid­ste tre år op­byg­get et team til at hjæl­pe for­ske­re og in­sti­tut­ter ved DTU med at hen­te ek­stern fi­nan­si­e­ring fra bå­de EU, of­fent­li­ge og pri­va­te dan­ske fon­de. Den nu fuldt ud­byg­ge­de for­sker­støt­te­en­hed ar­bej­der må­l­ret­tet på at op­byg­ge re­la­tio­ner til de min­dre dan­ske fonde. 

Villum Fonden vender skråen – og satser på forskningens fødekæde

Di­rek­tør Lars Han­sen lø­ber sta­fet­ten vi­de­re i et in­ter­view om Vil­lum Fon­dens rol­le som sam­fundsak­tør, og hvor­for fon­den ik­ke er me­re kendt. Han for­tæl­ler om vig­tig­he­den af at be­nyt­te sig af fle­re filan­tro­pi­ske me­to­der og ik­ke stir­re sig blind på det se­ne­ste fil­an­tropiske mo­de­ord. Og om et nyt am­bi­tiøst pro­gra­m­om­rå­de, som sæt­ter ind i de tid­lig­ste sta­di­er af forsk­nin­gens fø­de­kæ­de. Han gi­ver depe­chen vi­de­re til di­rek­tø­ren for Spar Nord Fon­den, St­ef­fen Nør­gaard, for at hø­re me­re om, hvor­dan en lo­kalt for­ank­ret fond, ser på strategiudvikling.

Forsiden lige nu

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…

Realdania: "Atomvåben er ansvarlige investeringer"

Re­al­da­nia er ene i den dan­ske for­e­nings- og fonds­filan­tro­pi­ske sek­tor om at frem­vi­se sin ak­tie­li­ste over in­ve­ste­rin­ger. Af den net­op of­fent­lig­gjor­te ak­tie­li­ste over Realdanias…

Realdania bør anerkendes for mod og åbenhed

Det­te er en le­der. Le­de­ren er ud­tryk for Fun­dats' hold­ning. Det er of­te sagt i fonds­sek­to­ren, at det er langt svæ­re­re at de­le pen­ge ud…