Fondspenge til nyt projekt, som skal få indsatte ud på grønsværen

Ugens ud­valg­te fonds­ud­de­lin­ger run­der blandt an­det en be­vil­ling fra Vil­lum Fon­den, som har lok­ket en dansk top­for­sker fra Ox­ford til Kø­ben­havn, Østif­ter­ne og Tryg­fon­dens støt­te til et nyt sam­ar­bej­de om at få fængs­le­de un­ge til at spil­le fod­bold og Re­al­da­ni­as støt­te til renove­rin­gen af Mu­sik­hus­par­ken i Aarhus. 

"Ud over de man­ge for­de­le, som ak­ti­vi­te­ter­ne kan med­vir­ke til på in­di­vid­ni­veau, tror vi på, at ind­sat­sen kan mind­ske ri­si­ko­en for til­bage­fald ef­ter løsla­del­se og kan frem­me må­l­grup­pens lyst til ak­tiv del­ta­gel­se i ci­vil­sam­fun­det,” si­ger Mi­cha­el Mo­gen­sen, der er Lands­ansvar­lig le­der hos Brug Bol­den Dan­mark (fo­to: Lars Sørensen)

Selv­om ka­len­de­ren si­ger juli, og som­mer­fe­ri­en for man­ge dan­ske­re er i fuld gang, be­ty­der det ik­ke, at der er skru­et ned for ud­de­lings­ak­ti­vi­te­ter­ne i de dan­ske fon­de. Tvær­ti­mod har der og­så i den se­ne­ste uge væ­ret fuld gang i fonds­sek­to­rens uddelinger.

Gen­nem­gan­gen af ugens ud­valg­te fonds­ud­de­lin­ger star­ter hos Vil­lum Fon­den, som med en be­vil­ling på 30 mil­li­o­ner kro­ner har gjort det mu­ligt for IT-Uni­ver­si­te­tet i Kø­ben­havn at re­k­rut­te­re den in­ter­na­tio­na­le top­for­sker Bent Flyvbjerg.

I en pres­se­med­del­el­se fra Ve­lux Fon­de­ne be­teg­nes pro­fes­sor Bent Flyvb­jerg som ver­dens før­en­de og mest ci­te­re­de for­sker in­den for Pro­ject- og Pro­gram Ma­na­ge­ment, her­un­der forsk­ning i IT-pro­jek­ter. Den dan­ske top­for­sker for­la­der en pro­fes­sor­stil­ling ved Ox­ford Uni­ver­si­tet for at bli­ve Vil­lum Kann Ras­mus­­sen-pro­­fes­sor ved IT-Uni­ver­si­te­tet i København.

”Et Vil­lum Kann Ras­mus­­sen-pro­­fes­sorat er det yp­per­ste i min ver­den. Det er der­for med stor yd­myg­hed og ære, jeg tak­ker Vil­lum Fon­den og IT-Uni­ver­si­te­tet for den­ne ene­stå­en­de mu­lig­hed for at vi­dere­fø­re min forsk­ning i Dan­mark,” si­ger Bent Flyvb­jerg i pressemeddelelsen.

I 2012 etab­le­re­de Vil­lum Fon­den det før­ste Vil­lum Kann Ras­mus­­sen-pro­­fes­sorat på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, og i 2018 blev end­nu et pro­fes­sorat etab­le­ret på DTU. Tan­ken er at til­træk­ke ex­cep­tio­nelt go­de for­ske­re til dan­ske uni­ver­si­te­ter ved at ga­ran­te­re for­sker­ne va­ri­ge og at­trak­ti­ve ansættelsesvilkår.

”Med pro­fes­sor Bent Flyvb­jergs flyt­ning fra Ox­ford til ITU står Dan­mark stær­ke­re på di­gi­ta­li­se­rings­fron­ten og på for­stå­el­sen af græn­se­om­rå­det mel­lem IT og sto­re pro­jek­ter,” si­ger fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand Jens Kann-Rasmussen.
In­nova­tions­be­vil­lin­ger til tre professorer

Og­så No­vo Nor­disk Fon­den har haft den sto­re pung frem­me på forsk­nings­om­rå­det. I en pres­se­med­del­el­se op­ly­ser fon­den, at pro­fes­so­rer­ne Anja Bois­en fra DTU samt Kri­sti­an Strøm­gaard og Trond Ul­ven, beg­ge Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, hver har mod­ta­get en tre­årig in­nova­tions­be­vil­ling på seks mil­li­o­ner kroner.

Be­vil­lin­ger­ne gi­ver pro­fes­so­rer­ne mu­lig­hed for at ud­for­ske, om et forsk­nings­fund, de selv har gjort, kan vi­de­re­ud­vik­les til et nyt læ­ge­mid­del el­ler en ny løs­ning, der kan kom­me pa­tien­ter el­ler sam­fun­det til gode.

De tre for­ske­re bli­ver sam­ti­dig am­bas­sa­dø­rer for in­nova­tion. Med be­vil­lin­gen føl­ger tit­len No­vo Nor­disk Fo­un­da­tion Di­stingu­is­hed In­nova­tor, der un­der­stre­ger, at be­vil­lings­mod­ta­ge­ren vil prom­ove­re in­nova­tion ved sit uni­ver­si­tet, for ek­sem­pel ved at un­der­vi­se stu­de­ren­de og for­ske­re samt vi­dere­for­mid­le vi­den om innovationsprocesser.

”Med be­vil­lin­ger­ne øn­sker vi at sti­mu­le­re in­nova­tion og iværk­sæt­te­ri på uni­ver­si­te­ter­ne, så fle­re af de man­ge go­de forsk­nings­op­da­gel­ser, der gø­res her, om­sæt­tes til nye pro­duk­ter og løs­nin­ger, der gav­ner sam­fun­det,” si­ger Mi­k­kel Sko­v­borg, der er Se­ni­or Vi­ce Presi­dent i No­vo Nor­disk Fonden.

Nyt fodboldtilbud til unge indsatte i Horserød

Vi fort­sæt­ter i en no­get an­den bold­ga­de, nem­lig til Tryg­fon­den og den filan­tro­pi­ske for­e­ning Østif­ter­ne, som net­op har støt­tet et sam­ar­bej­de mel­lem den fri­vil­li­ge sport­sor­ga­ni­sa­tion Brug Bol­den Dan­mark og kri­mi­nal­forsor­gen. Sam­ar­bej­det er tre­årigt og har som mål at få fængsels­ind­sat­te un­ge ud på grønsværen.

Pro­jek­tet hed­der ’Fra iso­la­tion til in­klu­sion’ og gi­ver ind­sat­te i Hor­se­rød Fængsel en unik mu­lig­hed for at del­ta­ge i træ­ning, in­ter­ne kam­pe og an­dre fod­bol­dak­ti­vi­te­ter in­den­for fængs­lets eg­ne rammer.

Vi tror på, at ind­sat­sen kan mind­ske ri­si­ko­en for til­bage­fald ef­ter løsla­del­se og kan frem­me må­l­grup­pens lyst til ak­tiv del­ta­gel­se i civilsamfundet

Mi­cha­el Mo­gen­sen – Lands­ansvar­lig le­der, Brug Bol­den Danmark

Må­l­grup­pen er un­ge mænd, der af­so­ner kor­te­re dom­me på to til seks må­ne­der, samt en min­dre an­del, der af­so­ner i læn­ge­re tid. Der vil væ­re et lø­ben­de flow af nye ind­sat­te, som til­knyt­tes pro­jek­tet gen­nem til­bud om fa­ste da­ge med fod­bold­træ­ning, kon­kur­ren­cer og in­ter­ne kam­pe in­de i fængslet.

Pi­lot­pe­ri­o­den er net­op star­tet og til­trak den før­ste uge fle­re end 50 un­ge indsatte.

Mi­cha­el Mo­gen­sen, der er lands­ansvar­lig le­der i Brug Bol­den Dan­mark, glæ­der sig over sam­ar­bej­det og pi­lot­fa­sens opstart.

”Det er vo­res er­fa­ring, at fod­bold og fæl­les­ska­bet, der op­står, kan no­get helt sær­ligt, når men­ne­sker mø­des om­kring in­ter­es­sen, de el­sker, i or­ga­ni­se­re­de fri­vil­li­ge ram­mer. Ud over de man­ge for­de­le, som ak­ti­vi­te­ter­ne kan med­vir­ke til på in­di­vid­ni­veau, tror vi på, at ind­sat­sen kan mind­ske ri­si­ko­en for til­bage­fald ef­ter løsla­del­se og kan frem­me må­l­grup­pens lyst til ak­tiv del­ta­gel­se i ci­vil­sam­fun­det,” si­ger Mi­cha­el Mo­gen­sen i en pres­se­med­del­el­se fra Brug Bol­den Danmark.

Pi­lot­fa­sen i år er støt­tet af Tryg­fon­den og Østif­ter­ne, og der sø­ges nu om fi­nan­si­e­ring til pro­jek­tet for pe­ri­o­den 2022-2024 hos pri­va­te fon­de og of­fent­li­ge puljer.

Musikhusparken i Aarhus som nyt, grønt samlingssted

I Aar­hus skal Mu­sik­hus­par­ken renove­res, så den bli­ver et ind­by­den­de, grønt sam­lings­sted, hvor aar­hu­si­a­ner­ne kan mø­des om kul­tur og na­tur. Den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia har net­op be­slut­tet at støt­te om­dan­nel­sen af Mu­sik­hus­par­ken med 16 mil­li­o­ner kroner.

“I dag er Mu­sik­hus­par­ken po­r­ten til et af by­ens kul­tu­rel­le hjer­te­kam­re, men frem­over skal det og­så væ­re et grønt og fro­digt frirum, hvor man kan slå sig ned, ny­de by­na­tu­ren og hyg­ge sig med ven­ner og fa­mi­lie. Jeg er sik­ker på, det bli­ver et me­get at­trak­tivt og po­pu­lært om­rå­de på li­ge fod med Rå­d­hus­par­ken – ik­ke mindst om som­me­ren,” si­ger Aar­hus´ borg­me­ster Ja­cob Bunds­gaard (S) i en pres­se­med­del­el­se fra Realdania.

Om­dan­nel­sen af par­ken til en at­trak­tiv grøn by­park med kul­tur og bi­o­di­ver­si­tet skal ske i for­bin­del­se med ud­byg­nin­gen af ARoS med pro­jek­tet The Ne­xt Le­vel, som blandt an­det in­de­bæ­rer et nyt un­derjor­disk galleri.

”Mu­sik­hus­par­ken er sam­men med Rå­d­hus­par­ken det mest cen­tralt be­lig­gen­de grøn­ne ån­de­hul i Aar­hus, som for­bin­der og ska­ber byrum mel­lem de sto­re kul­turin­sti­tu­tio­ner, Ho­ved­ba­ne­går­den, In­dre by og nye ud­vik­lings­om­rå­der i Aar­hus og der­for af stor be­tyd­ning for Aar­hus by. Mu­sik­hus­par­ken er sam­ti­dig en in­ter­es­sant og svær op­ga­ve og kan bli­ve et fint ek­sem­pel på, hvor­dan grøn­ne are­a­ler i tæt­te by­om­rå­der bå­de kan bli­ve ram­me for kul­tur og ak­ti­vi­tet for by­ens bor­ge­re og be­sø­gen­de, og sam­ti­dig bi­dra­ge til løs­nin­ger for vig­ti­ge by­mæs­si­ge ud­for­drin­ger med kli­ma, bi­o­di­ver­si­tet og an­dre bæ­re­dyg­ti­ge sam­men­hæn­ge,” si­ger pro­gram­chef i Re­al­da­nia Astrid Bruus Thomsen.

Ef­ter pla­nen skal Mu­sik­hus­par­ken ind­vies i ef­ter­å­ret 2025.

Industriens Fond til kamp mod cyberkriminalitet

Fra et grønt sam­lings­sted i Aar­hus til cy­ber­kri­mi­na­li­tet, som ud­gør en sta­dig sti­gen­de trus­sel for al­le virk­som­he­der. Der­for sø­sæt­ter In­du­stri­ens Fond nu i sam­ar­bej­de med Be­sty­rel­ses­for­e­nin­gen og en ræk­ke part­ne­re et am­bi­tiøst træ­nings­pro­gram, der frem mod 2024 skal ud­dan­ne 6.000 be­sty­rel­ses­med­lem­mer i at sik­re de­res virk­som­he­der mod cybertrusler.

Som en helt cen­tral del ind­går en ny cy­­ber­risk-si­mu­la­tor, der er de­sig­net til at gi­ve del­ta­ger­ne hjer­te­ban­ken og sve­di­ge hånd­fla­der, men og­så kon­kre­te værk­tø­jer til at hånd­te­re cyberhændelser.

”For rig­tig man­ge virk­som­he­der, sær­ligt små og mel­lem­sto­re, er cy­ber­sik­ker­hed me­re bøvl end bu­si­ness, og det vil vi la­ve om på. Of­te lig­ger ho­ve­d­ansva­ret for virk­som­he­dens cy­ber­sik­ker­hed hos den it-an­svar­li­­ge, men det er langt fra til­stræk­ke­ligt til at ru­ste virk­som­he­der­ne mod cy­ber­trus­len. Det kræ­ver fo­kus og kom­pe­ten­cer i be­sty­rel­ses­lo­ka­ler­ne, så cy­ber­sik­ker­hed bli­ver en in­te­gre­ret del af stra­te­gi­en og når ud til al­le de­le af or­ga­ni­sa­tio­nen,” si­ger pro­gram­chef for In­du­stri­ens Fonds Cy­ber­pro­gram Ma­le­ne Stid­sen i en pres­se­med­del­el­se fra fonden.

Må­let med det nye træ­nings­cen­ter, som cy­­ber­risk-si­mu­la­to­ren bli­ver en vig­tig del af, er at gi­ve be­sty­rel­ses­med­lem­mer og virk­som­heds­le­de­re i dan­ske virk­som­he­der den ny­e­ste vi­den om og træ­ning i at for­stå, imø­de­gå og mod­stå cyberricisi.

Det be­ty­der kon­kret, at be­sty­rel­ser­ne ud­over at bli­ve klædt på med den ny­e­ste in­for­ma­tion og­så kom­mer til at prø­ve på egen krop, hvad det vil si­ge at væ­re un­der an­greb af cyberkriminelle.

In­du­stri­ens Fond støt­ter pro­jek­tet med fem mil­li­o­ner kroner.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk.
Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skri­bent

Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk.
Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her: