Fondspenge til nyt projekt, som skal få indsatte ud på grønsværen

Ugens udvalgte fondsuddelinger runder blandt andet en bevilling fra Villum Fonden, som har lokket en dansk topforsker fra Oxford til København, Østifterne og Trygfondens støtte til et nyt samarbejde om at få fængslede unge til at spille fodbold og Realdanias støtte til renoveringen af Musikhusparken i Aarhus.

"Ud over de man­ge for­de­le, som ak­ti­vi­te­ter­ne kan med­vir­ke til på in­di­vid­ni­veau, tror vi på, at ind­sat­sen kan mind­ske ri­si­ko­en for til­bage­fald ef­ter løsla­del­se og kan frem­me må­l­grup­pens lyst til ak­tiv del­ta­gel­se i ci­vil­sam­fun­det,” si­ger Mi­cha­el Mo­gen­sen, der er Lands­ansvar­lig le­der hos Brug Bol­den Dan­mark (fo­to: Lars Sørensen)

Selv­om ka­len­de­ren si­ger juli, og som­mer­fe­ri­en for man­ge dan­ske­re er i fuld gang, be­ty­der det ik­ke, at der er skru­et ned for ud­de­lings­ak­ti­vi­te­ter­ne i de dan­ske fon­de. Tvær­ti­mod har der og­så i den se­ne­ste uge væ­ret fuld gang i fonds­sek­to­rens uddelinger.

Gen­nem­gan­gen af ugens ud­valg­te fonds­ud­de­lin­ger star­ter hos Vil­lum Fon­den, som med en be­vil­ling på 30 mil­li­o­ner kro­ner har gjort det mu­ligt for IT-Uni­ver­si­te­tet i Kø­ben­havn at re­k­rut­te­re den in­ter­na­tio­na­le top­for­sker Bent Flyvbjerg.

I en pres­se­med­del­el­se fra Ve­lux Fon­de­ne be­teg­nes pro­fes­sor Bent Flyvb­jerg som ver­dens før­en­de og mest ci­te­re­de for­sker in­den for Pro­ject- og Pro­gram Ma­na­ge­ment, her­un­der forsk­ning i IT-pro­jek­ter. Den dan­ske top­for­sker for­la­der en pro­fes­sor­stil­ling ved Ox­ford Uni­ver­si­tet for at bli­ve Vil­lum Kann Ras­mus­sen-pro­fes­sor ved IT-Uni­ver­si­te­tet i København.

”Et Vil­lum Kann Ras­mus­sen-pro­fes­sorat er det yp­per­ste i min ver­den. Det er der­for med stor yd­myg­hed og ære, jeg tak­ker Vil­lum Fon­den og IT-Uni­ver­si­te­tet for den­ne ene­stå­en­de mu­lig­hed for at vi­dere­fø­re min forsk­ning i Dan­mark,” si­ger Bent Flyvb­jerg i pressemeddelelsen.

I 2012 etab­le­re­de Vil­lum Fon­den det før­ste Vil­lum Kann Ras­mus­sen-pro­fes­sorat på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, og i 2018 blev end­nu et pro­fes­sorat etab­le­ret på DTU. Tan­ken er at til­træk­ke ex­cep­tio­nelt go­de for­ske­re til dan­ske uni­ver­si­te­ter ved at ga­ran­te­re for­sker­ne va­ri­ge og at­trak­ti­ve ansættelsesvilkår.

”Med pro­fes­sor Bent Flyvb­jergs flyt­ning fra Ox­ford til ITU står Dan­mark stær­ke­re på di­gi­ta­li­se­rings­fron­ten og på for­stå­el­sen af græn­se­om­rå­det mel­lem IT og sto­re pro­jek­ter,” si­ger fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand Jens Kann-Rasmussen.
In­nova­tions­be­vil­lin­ger til tre professorer

Og­så No­vo Nor­disk Fon­den har haft den sto­re pung frem­me på forsk­nings­om­rå­det. I en pres­se­med­del­el­se op­ly­ser fon­den, at pro­fes­so­rer­ne Anja Bois­en fra DTU samt Kri­sti­an Strøm­gaard og Trond Ul­ven, beg­ge Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, hver har mod­ta­get en tre­årig in­nova­tions­be­vil­ling på seks mil­li­o­ner kroner.

Be­vil­lin­ger­ne gi­ver pro­fes­so­rer­ne mu­lig­hed for at ud­for­ske, om et forsk­nings­fund, de selv har gjort, kan vi­de­re­ud­vik­les til et nyt læ­ge­mid­del el­ler en ny løs­ning, der kan kom­me pa­tien­ter el­ler sam­fun­det til gode.

De tre for­ske­re bli­ver sam­ti­dig am­bas­sa­dø­rer for in­nova­tion. Med be­vil­lin­gen føl­ger tit­len No­vo Nor­disk Fo­un­da­tion Di­stingu­is­hed In­nova­tor, der un­der­stre­ger, at be­vil­lings­mod­ta­ge­ren vil prom­ove­re in­nova­tion ved sit uni­ver­si­tet, for ek­sem­pel ved at un­der­vi­se stu­de­ren­de og for­ske­re samt vi­dere­for­mid­le vi­den om innovationsprocesser.

”Med be­vil­lin­ger­ne øn­sker vi at sti­mu­le­re in­nova­tion og iværk­sæt­te­ri på uni­ver­si­te­ter­ne, så fle­re af de man­ge go­de forsk­nings­op­da­gel­ser, der gø­res her, om­sæt­tes til nye pro­duk­ter og løs­nin­ger, der gav­ner sam­fun­det,” si­ger Mi­k­kel Sko­v­borg, der er Se­ni­or Vi­ce Presi­dent i No­vo Nor­disk Fonden.

Nyt fodboldtilbud til unge indsatte i Horserød

Vi fort­sæt­ter i en no­get an­den bold­ga­de, nem­lig til Tryg­fon­den og den filan­tro­pi­ske for­e­ning Østif­ter­ne, som net­op har støt­tet et sam­ar­bej­de mel­lem den fri­vil­li­ge sport­sor­ga­ni­sa­tion Brug Bol­den Dan­mark og kri­mi­nal­forsor­gen. Sam­ar­bej­det er tre­årigt og har som mål at få fængsels­ind­sat­te un­ge ud på grønsværen.

Pro­jek­tet hed­der ’Fra iso­la­tion til in­klu­sion’ og gi­ver ind­sat­te i Hor­se­rød Fængsel en unik mu­lig­hed for at del­ta­ge i træ­ning, in­ter­ne kam­pe og an­dre fod­bol­dak­ti­vi­te­ter in­den­for fængs­lets eg­ne rammer.

Vi tror på, at ind­sat­sen kan mind­ske ri­si­ko­en for til­bage­fald ef­ter løsla­del­se og kan frem­me må­l­grup­pens lyst til ak­tiv del­ta­gel­se i civilsamfundet

Mi­cha­el Mo­gen­sen – Lands­ansvar­lig le­der, Brug Bol­den Danmark

Må­l­grup­pen er un­ge mænd, der af­so­ner kor­te­re dom­me på to til seks må­ne­der, samt en min­dre an­del, der af­so­ner i læn­ge­re tid. Der vil væ­re et lø­ben­de flow af nye ind­sat­te, som til­knyt­tes pro­jek­tet gen­nem til­bud om fa­ste da­ge med fod­bold­træ­ning, kon­kur­ren­cer og in­ter­ne kam­pe in­de i fængslet.

Pi­lot­pe­ri­o­den er net­op star­tet og til­trak den før­ste uge fle­re end 50 un­ge indsatte.

Mi­cha­el Mo­gen­sen, der er lands­ansvar­lig le­der i Brug Bol­den Dan­mark, glæ­der sig over sam­ar­bej­det og pi­lot­fa­sens opstart.

”Det er vo­res er­fa­ring, at fod­bold og fæl­les­ska­bet, der op­står, kan no­get helt sær­ligt, når men­ne­sker mø­des om­kring in­ter­es­sen, de el­sker, i or­ga­ni­se­re­de fri­vil­li­ge ram­mer. Ud over de man­ge for­de­le, som ak­ti­vi­te­ter­ne kan med­vir­ke til på in­di­vid­ni­veau, tror vi på, at ind­sat­sen kan mind­ske ri­si­ko­en for til­bage­fald ef­ter løsla­del­se og kan frem­me må­l­grup­pens lyst til ak­tiv del­ta­gel­se i ci­vil­sam­fun­det,” si­ger Mi­cha­el Mo­gen­sen i en pres­se­med­del­el­se fra Brug Bol­den Danmark.

Pi­lot­fa­sen i år er støt­tet af Tryg­fon­den og Østif­ter­ne, og der sø­ges nu om fi­nan­si­e­ring til pro­jek­tet for pe­ri­o­den 2022-2024 hos pri­va­te fon­de og of­fent­li­ge puljer.

Musikhusparken i Aarhus som nyt, grønt samlingssted

I Aar­hus skal Mu­sik­hus­par­ken renove­res, så den bli­ver et ind­by­den­de, grønt sam­lings­sted, hvor aar­hu­si­a­ner­ne kan mø­des om kul­tur og na­tur. Den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia har net­op be­slut­tet at støt­te om­dan­nel­sen af Mu­sik­hus­par­ken med 16 mil­li­o­ner kroner.

“I dag er Mu­sik­hus­par­ken po­r­ten til et af by­ens kul­tu­rel­le hjer­te­kam­re, men frem­over skal det og­så væ­re et grønt og fro­digt frirum, hvor man kan slå sig ned, ny­de by­na­tu­ren og hyg­ge sig med ven­ner og fa­mi­lie. Jeg er sik­ker på, det bli­ver et me­get at­trak­tivt og po­pu­lært om­rå­de på li­ge fod med Rå­d­hus­par­ken – ik­ke mindst om som­me­ren,” si­ger Aar­hus´ borg­me­ster Ja­cob Bunds­gaard (S) i en pres­se­med­del­el­se fra Realdania.

Om­dan­nel­sen af par­ken til en at­trak­tiv grøn by­park med kul­tur og bi­o­di­ver­si­tet skal ske i for­bin­del­se med ud­byg­nin­gen af ARoS med pro­jek­tet The Ne­xt Le­vel, som blandt an­det in­de­bæ­rer et nyt un­derjor­disk galleri.

”Mu­sik­hus­par­ken er sam­men med Rå­d­hus­par­ken det mest cen­tralt be­lig­gen­de grøn­ne ån­de­hul i Aar­hus, som for­bin­der og ska­ber byrum mel­lem de sto­re kul­turin­sti­tu­tio­ner, Ho­ved­ba­ne­går­den, In­dre by og nye ud­vik­lings­om­rå­der i Aar­hus og der­for af stor be­tyd­ning for Aar­hus by. Mu­sik­hus­par­ken er sam­ti­dig en in­ter­es­sant og svær op­ga­ve og kan bli­ve et fint ek­sem­pel på, hvor­dan grøn­ne are­a­ler i tæt­te by­om­rå­der bå­de kan bli­ve ram­me for kul­tur og ak­ti­vi­tet for by­ens bor­ge­re og be­sø­gen­de, og sam­ti­dig bi­dra­ge til løs­nin­ger for vig­ti­ge by­mæs­si­ge ud­for­drin­ger med kli­ma, bi­o­di­ver­si­tet og an­dre bæ­re­dyg­ti­ge sam­men­hæn­ge,” si­ger pro­gram­chef i Re­al­da­nia Astrid Bruus Thomsen.

Ef­ter pla­nen skal Mu­sik­hus­par­ken ind­vies i ef­ter­å­ret 2025.

Industriens Fond til kamp mod cyberkriminalitet

Fra et grønt sam­lings­sted i Aar­hus til cy­ber­kri­mi­na­li­tet, som ud­gør en sta­dig sti­gen­de trus­sel for al­le virk­som­he­der. Der­for sø­sæt­ter In­du­stri­ens Fond nu i sam­ar­bej­de med Be­sty­rel­ses­for­e­nin­gen og en ræk­ke part­ne­re et am­bi­tiøst træ­nings­pro­gram, der frem mod 2024 skal ud­dan­ne 6.000 be­sty­rel­ses­med­lem­mer i at sik­re de­res virk­som­he­der mod cybertrusler.

Som en helt cen­tral del ind­går en ny cy­ber­risk-si­mu­la­tor, der er de­sig­net til at gi­ve del­ta­ger­ne hjer­te­ban­ken og sve­di­ge hånd­fla­der, men og­så kon­kre­te værk­tø­jer til at hånd­te­re cyberhændelser.

”For rig­tig man­ge virk­som­he­der, sær­ligt små og mel­lem­sto­re, er cy­ber­sik­ker­hed me­re bøvl end bu­si­ness, og det vil vi la­ve om på. Of­te lig­ger ho­ve­d­ansva­ret for virk­som­he­dens cy­ber­sik­ker­hed hos den it-an­svar­li­ge, men det er langt fra til­stræk­ke­ligt til at ru­ste virk­som­he­der­ne mod cy­ber­trus­len. Det kræ­ver fo­kus og kom­pe­ten­cer i be­sty­rel­ses­lo­ka­ler­ne, så cy­ber­sik­ker­hed bli­ver en in­te­gre­ret del af stra­te­gi­en og når ud til al­le de­le af or­ga­ni­sa­tio­nen,” si­ger pro­gram­chef for In­du­stri­ens Fonds Cy­ber­pro­gram Ma­le­ne Stid­sen i en pres­se­med­del­el­se fra fonden.

Må­let med det nye træ­nings­cen­ter, som cy­ber­risk-si­mu­la­to­ren bli­ver en vig­tig del af, er at gi­ve be­sty­rel­ses­med­lem­mer og virk­som­heds­le­de­re i dan­ske virk­som­he­der den ny­e­ste vi­den om og træ­ning i at for­stå, imø­de­gå og mod­stå cyberricisi.

Det be­ty­der kon­kret, at be­sty­rel­ser­ne ud­over at bli­ve klædt på med den ny­e­ste in­for­ma­tion og­så kom­mer til at prø­ve på egen krop, hvad det vil si­ge at væ­re un­der an­greb af cyberkriminelle.

In­du­stri­ens Fond støt­ter pro­jek­tet med fem mil­li­o­ner kroner.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer