Balancegang venter formand og direktør Lars Hansen i fondsudvalg

Lars Hansen, som er både formand for Fondenes Videnscenter og direktør for Villum Fonden, skal gå balancegang mellem de to roller i det fondsudvalg, som nu skal sikre gode rammevilkår for de almene fonde. “Vigtigt at varedeklarere meget tydeligt,” siger Lars Hansen om det kommende arbejde.

Fondenes Videnscenter
Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter har ud­pe­get for­e­nin­gens for­mand Lars Han­sen (tv) til ju­stits­mi­ni­ste­rens fonds­ud­valg. På bil­le­det ses des­u­den næst­for­mand i for­e­nin­gen, Jes­per Ny­gård og se­kre­ta­ri­ats­chef Han­ne Elisa­beth Rasmussen.

Lars Han­sen, for­mand for Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter og di­rek­tør for Vil­lum Fon­den, skal gå ba­lan­ce­gang mel­lem si­ne rol­ler som hen­holds­vis for­mand og di­rek­tør, når han skal bi­dra­ge til ar­bej­det i det fonds­ud­valg, som skal sik­re go­de ram­me­vil­kår for de al­me­ne fonde.

Ud­val­get, som net­op er ble­vet ned­sat af ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S), skal frem mod slut­nin­gen af 2022 ar­bej­de med at sik­re bed­re ram­mer for de om­kring 8.000 al­me­ne fon­de i Dan­mark, som ud­gør den filan­tro­pi­ske un­der­skov i Fondsdanmark.

Lars Han­sen er for­melt ud­pe­get af Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter som vi­dens­cen­te­rets re­præ­sen­tant i udvalget.

Men trods det vil han en stor del af ti­den slet ik­ke re­præ­sen­te­re Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter i ud­val­get. Lars Han­sen vil i ste­det re­præ­sen­te­re Vil­lum Fonden.

“Vi er et vi­dens­cen­ter og ik­ke en bran­che­for­e­ning. Jeg kan ik­ke gå ind i lo­ka­let og si­ge, hvad fon­de­ne sy­nes. Jeg kan kun ud­ta­le mig om, hvad der er re­le­vant for Vil­lum Fon­den. Og så kan jeg jo træk­ke på da­ta fra Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter,” si­ger Lars Han­sen om sagen.

Men sid­der du i ud­val­get som di­rek­tør for Vil­lum Fon­den el­ler som re­præ­sen­tant for og for­mand for Fon­de­nes Videnscenter?

“Når jeg sid­der i lo­ka­let, så er jeg der som di­rek­tør for Vil­lum Fon­den, for­di ud­valgs­ar­bej­det jo hand­ler om lov­giv­nings­ar­bej­de. Og jeg har mu­lig­hed for at træk­ke på vi­den og ind­sigt, som jeg har via mit ar­bej­de som for­mand i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter,” si­ger Lars Hansen.

Vigtigt at varedeklarere

Ud­val­gets op­ga­ve er at gen­nem­gå de gæl­den­de reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­de og vis­se for­e­nin­ger og kom­me med an­be­fa­lin­ger til æn­drin­ger af reglerne.

Hvis ud­val­gets an­be­fa­lin­ger kræ­ver æn­dring af fonds­lo­v­giv­nin­gen, skal ud­val­get ud­ar­bej­de et ud­kast til en ny lov med be­mærk­nin­ger til de fo­re­slå­e­de bestemmelser.

Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter må iføl­ge si­ne eg­ne vedtæg­ter ik­ke age­re po­li­tisk og ud­ta­le sig om lov­for­slag. Nu har Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter en re­præ­sen­tant i et ud­valg, der fak­tisk skal skri­ve et lov­for­slag. Hvor­dan hæn­ger det sammen?

“Det er og­så li­ge præ­cis der­for, at jeg er i ud­val­get som di­rek­tør for Vil­lum Fon­den og ik­ke som Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter. Og det skal jo va­re­de­kla­re­res me­get ty­de­ligt. Jeg kan ik­ke ud­ta­le mig på fon­de­nes veg­ne. Når jeg går ind ad dø­ren til fonds­ud­val­get, så går jeg ind som Lars Han­sen, di­rek­tør i Vil­lum Fon­den. Og så med mu­lig­hed for at træk­ke på da­ta og vi­den fra Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter. Men jeg går ik­ke ind ad dø­ren som for­mand for Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter,” si­ger Lars Hansen.

Unik mulighed

Som di­rek­tør i den al­me­ne fond Vil­lum Fon­den vil Lars Han­sens ar­bej­de for at sik­re et bredt fo­kus på fon­de­nes frem­tid i udvalget.

“Det er me­re end 20 år si­den, at lov­giv­nin­gen sidst er re­vi­de­ret, der­for er fonds­ud­val­get en unik mu­lig­hed for, at vi kan træ­de et skridt til­ba­ge og se på, hvor­dan vi sik­rer, at de al­me­ne fon­de og­så i frem­ti­den kan fun­ge­re og bli­ve ved med at bi­dra­ge til sam­fun­det på bedst mu­lig vis. Det vil væ­re mit pri­mæ­re ud­gangs­punkt i ud­valgs­ar­bej­det,” si­ger Lars Hansen.

Han me­ner, at ud­val­get kan gø­re en po­si­tiv for­skel på fle­re om­rå­der. Et sam­let re­gi­ster over de al­me­ne fon­de, der kan for­bed­re gen­nem­sig­tig­he­den hos de al­me­ne fon­de, er ét af områderne:

“Vi kun­ne godt sav­ne et over­blik over sek­to­ren i og med, at fonds­re­gi­ste­ret for­svandt for nog­le år si­den. Det var en skam, og det vil­le væ­re klogt for os al­le sam­men med et bed­re over­blik over sek­to­ren. Der er man­ge fon­de, og de har man­ge pen­ge, så god trans­pa­rens om­kring sek­to­ren er vig­tigt,” si­ger Lars Hansen.

De er­hvervs­dri­ven­de fon­de har si­den 2014 væ­ret for­plig­tet til at for­hol­de sig til An­be­fa­lin­ger­ne for god Fonds­le­del­se. En lig­nen­de ord­ning for de al­me­ne fon­de er værd at over­ve­je, så læn­ge den ad­mi­ni­stra­ti­ve byr­de for fon­de­ne ik­ke ska­ber pro­ble­mer, me­ner Lars Hansen.

“Det vil­le væ­re pas­sen­de, hvis vi kun­ne bli­ve kla­re­re om­kring gover­nan­ce hos de al­me­ne fon­de. Må­ske kun­ne vi bli­ve in­spi­re­ret af An­be­fa­lin­ger­ne for god Fonds­le­del­se og fin­de en mo­del, så vi al­le sam­men var tryg­ge ved den gover­nan­ce, som fon­de­ne er un­der­lagt. Man skal så væ­re me­get på­pas­se­lig med, at det ik­ke bli­ver for tungt og svært – vi skal gø­re det på en må­de, hvor vi ik­ke kvæ­ler de små fon­de i ad­mi­ni­stra­tion og gør det umu­ligt for dem at ope­re­re. Den ba­lan­ce vil jeg glæ­de mig til at hjæl­pe med at fin­de,” si­ger Lars Hansen.

En­de­lig pe­ger Lars Han­sen på be­græns­nin­ger især for de små fon­des mu­lig­he­der som et re­le­vant sted at over­ve­je ændringer.

“Den sid­ste del hand­ler om at løs­ne op for fon­de­nes for­mu­er, så de kan væ­re tro mod stif­ters vil­je, og så mid­ler­ne kan gø­re, hvad de er ble­vet af­sat til. Man­ge fon­de kan ik­ke gø­re, hvad de er sat i ver­den for at gø­re, for­di de­res for­mu­er er små, og vi er i et lav­ren­te­mil­jø. Men om vi skal gø­re det let­te­re at læg­ge fon­de sam­men, op­lø­se dem el­ler la­de dem ind­gå i an­dre for­mer for fæl­les­ska­ber, ved jeg ik­ke,” si­ger Lars Hansen.

Tungere vægt

Som fle­re fonds­for­mænd, for­ske­re og rå­d­gi­ve­re har på­pe­get i Fun­dats, har al­me­ne fon­de i åre­vis kæm­pet med love og reg­ler, som de har fun­det me­get uhensigtsmæssige.

Lars Han­sen, nu er der så ned­sat et ud­valg, der skal ret­te op, men fon­de­ne kan ik­ke ta­le med en sam­let stem­me i ud­val­get. Bur­de man som fonds­sek­tor i Dan­mark ha­ve væ­ret me­re of­fen­siv og la­vet en bran­che­or­ga­ni­sa­tion, der kan va­re­ta­ge in­ter­es­ser­ne for de al­me­ne fon­de over for det po­li­ti­ske system?

“Det er jo en tra­ver, som man har talt om i må­ske 25 år. Jeg me­ner, at vi er lan­det det rig­ti­ge sted med et vi­dens­cen­ter frem for en bran­che­or­ga­ni­sa­tion, for­di vi sim­pelt­hen er for for­skel­li­ge i sek­to­ren. At fin­de en form, hvor man fav­ner samt­li­ge fon­de og ta­ler på al­les veg­ne, det kan man ik­ke. Og­så for­di der må­ske vil væ­re mod­stri­den­de in­ter­es­ser mel­lem for­skel­li­ge frak­tio­ner. De for­skel­li­ge fon­de kan ha­ve for­skel­li­ge pri­o­ri­te­ter. Du har fuld­stæn­dig ret i, at man vil­le kun­ne ta­le med tun­ge­re vægt, hvis man hav­de væ­ret enig om alt. Men det dyr fin­des ik­ke,” si­ger Lars Hansen.

Men net­op di­ver­si­tets­ar­gu­men­tet mod en bran­che­or­ga­ni­sa­tion er jo ble­vet ud­for­dret af blandt an­dre pro­fes­sor An­ker Brink Lund fra Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School, som har sagt: Ja, fon­de­ne er for­skel­li­ge, men det er dan­ske virk­som­he­der så­dan set og­så, og de kan sta­dig fin­de sam­men i in­ter­es­se­fæl­les­ska­ber, hvor de må­ske ik­ke er eni­ge om alt, men dog om vis­se ting. Dem kan virk­som­he­der­ne så frem­fø­re med en sam­let stem­me over for det po­li­ti­ske sy­stem. Hvor­for er det ik­ke mu­ligt på fon­de­nes område?

“Det var og er sta­dig vo­res vur­de­ring, at vi er for for­skel­li­ge. Jeg skal ik­ke gå i ret­te med An­ker Brink Lund, men ale­ne det, at nog­le fon­de er al­me­ne, mens an­dre er er­hvervs­dri­ven­de, er en kæm­pe for­skel i vo­res dna. Nog­le er kæm­pe­sto­re, an­dre me­get små, nog­le er rent al­men­nyt­ti­ge, an­dre har fa­mi­lie­for­mål. Ar­gu­men­ter­ne er man­ge for, at det vil væ­re svært at fin­de fæl­les fod­slag. Der­for kun­ne der sta­dig væ­re en­kel­te dags­or­de­ner, hvor dét vil­le væ­re re­le­vant. Men det har vi alt­så ik­ke syn­tes,” si­ger Lars Hansen.

Udvalgets medlemmer

Ud­val­get er sam­men­sat ef­ter føl­gen­de principper:

En for­mand (Pro­fes­sor Ras­mus Feldt­hu­sen, KU)
Et med­lem med sær­lig ind­sigt i fonds­ret (Pro­fes­sor Lin­da Ni­el­sen indstil­let af Dan­ske Universiteter)
En re­præ­sen­tant for Ind­sam­lings­or­ga­ni­sa­tio­ner­nes Bran­che­or­ga­ni­sa­tion (Se­kre­ta­ri­ats­chef Jet­te Sch­midt Lund)
En re­præ­sen­tant for Er­hvervs­sty­rel­sen (Kon­tor­chef Sø­ren Cor­fix­sen Whitt)
En re­præ­sen­tant for Statsad­vo­ka­ten for Øko­no­misk og In­ter­na­tio­nal kri­mi­na­li­tet (Chef­kon­su­lent Ka­tri­ne Bytof­te Schultz-Pedersen)
En re­præ­sen­tant for Fi­nans Dan­mark (Juri­disk di­rek­tør Kjeld Gosvig-Jensen)
En re­præ­sen­tant for Dansk In­du­stri (Execu­ti­ve Di­rector Kim Nøhr Skibsted)
En re­præ­sen­tant for Dansk Er­hverv (Ad­vo­kat Ma­ri­an­ne Philip)
En re­præ­sen­tant for Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter (Di­rek­tør Lars Hansen)
En re­præ­sen­tant for Ad­vo­kat­sam­fun­det og Dan­ske Ad­vo­ka­ter (Ad­vo­kat Lars Bunch)
En re­præ­sen­tant for FSR – Dan­ske Re­viso­rer (Fag­lig di­rek­tør Ca­mil­la Hesselby)
En re­præ­sen­tant for PET (Chef­kon­su­lent An­ders Vogelsang)
En re­præ­sen­tant for Er­hvervs­mi­ni­ste­ri­ets de­par­te­ment (Kon­tor­chef Si­grid Dahlerup)
En re­præ­sen­tant for Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets de­par­te­ment (Sous­chef Ja­cob Guld­borg Rasmussen)
En re­præ­sen­tant for Fi­nans­mi­ni­ste­ri­ets de­par­te­ment (Fuld­mæg­tig Jon Ahlberg)
En re­præ­sen­tant for Ci­vilsty­rel­sen (Kon­tor­chef Bir­t­he Jespersen)

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Serie:

Gode rammer for gode donationer

Fundats sætter fokus på rammerne for de ikke-erhvervs­drivende fonde.

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer