Annoncespot_img

FV19 fondspolitik: Det vil Det Konservative Folkeparti

Det Konservative Folkeparti er åbne over for at kigge på konsolideringsfradrag samt anbringelsesbekendtgørelse og opløsningsregler for almene fonde. Hovedfokus for partiets finansordfører Anders Johansson i forhold til fonde er større frihed, mindre bøvl og byrder – også på skatteområdet.

FV19: fondspolitik

Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de stil­ler i en ræk­ke ar­tik­ler skar­pt på de en­kel­te par­ti­ers am­bi­tio­ner og hold­nin­ger på fonds­om­rå­det. Hvert af Fol­ke­tin­gets nu­væ­ren­de par­ti­er stil­ler med én po­li­ti­ker, der ud­ta­ler sig sam­let om par­tiets fond­spo­li­tik. Læs ar­tik­ler­ne her:

Frem til årets fol­ke­tings­valg stil­ler Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de skar­pt på de en­kel­te par­ti­ers am­bi­tio­ner og hold­nin­ger på fonds­om­rå­det. Hvert af Fol­ke­tin­gets nu­væ­ren­de par­ti­er stil­ler med én po­li­ti­ker, der ud­ta­ler sig sam­let om par­tiets fond­spo­li­tik og sva­rer på en ræk­ke spørgs­mål om fon­de­nes al­men­nyt­ti­ge rol­le i sam­fun­det og om de ram­me­vil­kår, som fon­de­ne ope­re­rer un­der. Spørgs­må­le­ne føl­ger blandt an­det op på nog­le af de pro­ble­mer, som fonds­le­del­ser, eks­per­ter og rå­d­gi­ve­re har på­pe­get i ar­ti­kel­se­ri­en Go­de ram­mer for Go­de donationer.

Par­ti num­mer ot­te er Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti – re­præ­sen­te­ret af fi­nansord­fø­rer An­ders Johansson. 

I 2017 ud­del­te den dan­ske fonds­sek­tor i alt 17,1 mia. kr. til al­men­nyt­ti­ge og vel­gø­ren­de for­mål. Det var en stig­ning på 400 mio. kr. i for­hold til året før. Hvis fon­de­ne hol­der det­te ni­veau frem til 2025, vil det sva­re til, at fon­de­nes ud­de­lin­ger er 3,5 gan­ge stør­re end re­ge­rin­gens øko­no­mi­ske rå­de­rum i pe­ri­o­den.

- Hvil­ke am­bi­tio­ner har Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti på fonds­om­rå­det – for hen­holds­vis er­hvervs­dri­ven­de fon­de og al­me­ne fon­de – i den kom­men­de valgperiode?

”Vi ser på fon­de, li­ge­som vi ge­ne­relt ser på er­hvervspo­li­tik­ken. At vi skal und­gå en mas­se bu­reau­kra­ti­ske, re­strik­ti­ve og unød­ven­di­ge reg­ler, som gør det van­ske­ligt at dri­ve virk­som­he­der – og i det­te til­fæl­de fonde.” 

Så vo­res am­bi­tion er at gø­re det nem­me­re for bå­de er­hvervs­dri­ven­de og al­me­ne fon­de. Gi­ve dem min­dre bøvl og fær­re byr­der – og­så på skatteområdet.

An­ders Jo­hans­son – fi­nansord­fø­rer, Det Kon­ser­va­ti­ve Folkeparti

”Så vo­res am­bi­tion er at gø­re det nem­me­re for bå­de er­hvervs­dri­ven­de og al­me­ne fon­de. Gi­ve dem min­dre bøvl og fær­re byr­der – og­så på skatteområdet.”

Et større fokus på fonde

Fle­re fon­de er be­gyndt at ar­bej­de ka­ta­ly­tisk – de vil la­ve sam­funds­for­an­drin­ger ud fra de­res fonds­stra­te­gi­er. Fon­de­ne bi­dra­ger på vel­færds­om­rå­der som forsk­ning, ud­dan­nel­se, kunst og kul­tur og til for­e­nings­li­vet i Dan­mark. Sam­ti­dig bi­dra­ger man­ge af de sto­re er­hvervs­dri­ven­de fon­des sel­ska­ber med vækst, be­skæf­ti­gel­se og skat­te­be­ta­lin­ger i Danmark.

- Hvad me­ner I som par­ti om den be­tyd­ning, fonds­sek­to­ren har for sam­fun­det i dag?

”Fon­de­ne har en me­get stor be­tyd­ning. De løf­ter et enormt sam­funds­ansvar og er med til at bi­dra­ge på rig­tig man­ge om­rå­der. Fon­de­ne spil­ler en utro­lig vig­tig rol­le i for­hold til sam­funds­ud­vik­lin­gen, og vi er som par­ti me­get po­si­ti­ve over­for, at det pri­va­te ini­ti­a­tiv på den må­de er med til at dri­ve samfundsudviklingen.”

Me­ner du, at Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti og Fol­ke­tin­get ge­ne­relt har til­stræk­ke­ligt fo­kus på at un­der­støt­te en fort­sat po­si­tiv ud­vik­ling for fondssektoren?

”I for­hold til hvor man­ge kræf­ter vi bru­ger på man­ge an­dre om­rå­der, tror jeg sag­tens, vi kun­ne bli­ve bed­re til at ha­ve fo­kus på fonde.” 

Med de­res sto­re øko­no­mi­ske bi­drag er fonds­om­rå­det enormt vig­tigt for sam­fun­det, og som fol­ke­tings­po­li­ti­ke­re kan vi sag­tens bli­ve end­nu bed­re til at kig­ge på, hvor­dan vi kan for­bed­re for­hol­de­ne for fondene.

An­ders Jo­hans­son – fi­nansord­fø­rer, Det Kon­ser­va­ti­ve Folkeparti

”Med de­res sto­re øko­no­mi­ske bi­drag er fonds­om­rå­det enormt vig­tigt for sam­fun­det, og som fol­ke­tings­po­li­ti­ke­re kan vi sag­tens bli­ve end­nu bed­re til at kig­ge på, hvor­dan vi kan for­bed­re for­hol­de­ne for fondene.”

Fondsmidler skal være et supplement

Man­ge fon­de op­le­ver, at de i de se­ne­ste år er be­gyndt at fyl­de hul­ler ud ef­ter de of­fent­li­ge be­spa­rel­ser. Men det stri­der imod fon­de­nes selv­for­stå­el­se, som går ud på, at de skal bi­dra­ge med no­get ek­stra – de skal gø­re ka­gen stør­re. Sær­ligt på kul­tu­r­om­rå­det for­sø­ger mu­se­er og te­a­tre at træk­ke fonds­mid­ler ind til at kla­re driften.

- Hvor­dan ser Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti på de pri­va­te fon­des rol­le? Er det okay, at fon­de­ne bli­ver pres­set til at fyl­de hul­ler ud ef­ter de of­fent­li­ge be­spa­rel­ser? El­ler skal fonds­mid­ler væ­re no­get, der kom­mer oven på vel­færds­sta­ten – alt­så cre­men på kagen?

”Fonds­mid­ler skal væ­re et sup­ple­ment. Vi skal ha­ve et vel­fun­ge­ren­de vel­færds­sy­stem, som har de nød­ven­di­ge res­sour­cer til at un­der­støt­te en or­dent­lig vel­færd på det ni­veau, vi nu øn­sker po­li­tisk. Pri­va­te fon­de skal ik­ke tvin­ges til at sik­re, at vi har den ba­sa­le velfærd.” 

”Ar­bejds­de­lin­gen må væ­re, at det først og frem­mest er det of­fent­li­ges an­svar at løf­te de her om­rå­der. Og så står det fon­de­ne frit for, om de via de­res fonds­stra­te­gi vil væl­ge nog­le om­rå­der ud, hvor de som fond kan væ­re med til at løf­te et om­rå­de – me­re end man vil­le kun­ne, hvis der ude­luk­ken­de var skat­te­kro­ner i det.” 

Mere frihed til fondene

Fon­de­nes kon­so­li­de­rings­fradrag er ble­vet re­du­ce­ret fra 25 pro­cent til 4 pro­cent. Det går ud over ud­de­lin­ger­ne sær­ligt fra min­dre og mel­lem­sto­re fon­de. Sam­ti­dig pe­ger un­der­sø­gel­ser på, at statskas­sen får fle­re pen­ge i kas­sen, end det var me­nin­gen, da Fol­ke­tin­get vedt­og reduktionen.

- Vil Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti hæ­ve kon­so­li­de­rings­fradra­get igen ef­ter valget?

”Vi har jo en ge­ne­rel hold­ning til, at vi skal ha­ve et la­ve­re skat­te­tryk i Dan­mark, så vi er me­get åb­ne over for at kig­ge på konsolideringsfradraget.”

Vi har jo en ge­ne­rel hold­ning til, at vi skal ha­ve et la­ve­re skat­te­tryk i Dan­mark, så vi er me­get åb­ne over for at kig­ge på konsolideringsfradraget.

An­ders Jo­hans­son – fi­nansord­fø­rer, Det Kon­ser­va­ti­ve Folkeparti

Man­ge min­dre ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­de ser de­res for­mu­er bli­ve ud­hu­let af ad­mi­ni­stra­tions­om­kost­nin­ger blandt an­det på grund af den sær­li­ge an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se, der be­græn­ser hvad for­mu­en må in­ve­ste­res i. Fle­re fonds­ret­s­eks­per­ter og eks­per­ter i fond­s­ø­ko­no­mi pe­ger på, at an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­sen er for re­strik­tiv og utids­sva­ren­de. Nog­le af dem me­ner, at in­ve­ste­rin­ger af for­mu­en bør lig­ge un­der fonds­le­del­sens al­min­de­li­ge er­stat­nings­ansvar og ik­ke un­der ri­gi­de in­ve­ste­rings­reg­ler la­vet i Justitsministeriet. 

- Hvad me­ner Det Kon­ser­va­ti­ve Folkeparti? 

”Som ud­gangs­punkt sy­nes jeg, man skal gi­ve me­re fri­hed til fon­de­ne til selv at kun­ne plan­læg­ge, ta­ge an­svar og stå på mål for drif­ten – her­un­der og­så en stør­re fri­hed til selv at kun­ne be­stem­me, hvor­dan de vil pla­ce­re de­res midler.” 

Opløsningsregler og fondsregister 

Man­ge min­dre fon­de har få­et af­slag på at la­de fon­de op­lø­se, så for­mu­en kan ud­de­les til fon­dens go­de for­mål over en 10-årig pe­ri­o­de. Ci­vilsty­rel­sens prak­sis har væ­ret, at fon­de kun kan op­lø­ses, hvis for­mu­en er un­der 1 mio. kr. Den græn­se har de net­op hæ­vet til 2 mio. kr., men det æn­drer ik­ke ved pro­ble­met, at ad­mi­ni­stra­tions­om­kost­nin­ger i stort om­fang spi­ser ind­tæg­ter­ne op, og at der of­te er in­gen el­ler me­get få pen­ge til uddelinger. 

- Me­ner Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti, at man bur­de ind­fø­re lem­pe­li­ge­re op­løs­nings­reg­ler, så små­fonds­for­mu­er kan ud­de­les til formålet?

”Der er en be­væ­gel­se på det i for­vej­en i for­hold til, hvor­dan Ci­vilsty­rel­sen ser på det, men jeg vil ik­ke af­vi­se, at vi kan kig­ge på at lem­pe yder­li­ge­re på opløsningsreglerne.” 

I 1991 af­skaf­fe­de man fonds­re­gi­stret – så in­gen i dag har det sam­le­de over­blik over, hvor man­ge ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­de der re­elt er i Dan­mark. Ej hel­ler, hvor sto­re for­mu­er de har. Man me­ner, der er om­kring 10.000, hvoraf om­kring 4.000 ud­de­ler penge. 

- Skul­le man over­ve­je at ge­nind­fø­re et fondsregister?

”Det er ik­ke no­get, vi umid­del­bart me­ner, der er be­hov for, men er der go­de ar­gu­men­ter for et fonds­re­gi­ster, vil vi ger­ne kig­ge på det.” 

Tilsyn vurderes løbende

Kon­trol­len af de om­kring 1.350 er­hvervs­dri­ven­de fon­de lig­ger un­der Er­hvervs­sty­rel­sen, hvor der i dag sid­der 8 me­d­ar­bej­de­re, der og­så skal ta­ge sig af an­dre ting. F.eks. er til­syns­che­fen og­så chef for hvid­va­sk­om­rå­det, bo­li­gre­gu­le­ring og ejen­doms­mæg­ling. Eks­per­ter på­pe­ger, at fondsmyn­dig­he­den er vold­somt underbemandet. 

- Me­ner Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti, at der er til­stræk­ke­ligt til­syn med de er­hvervs­dri­ven­de fonde? 

”Som fol­ke­tings­po­li­ti­ker har jeg ik­ke en chan­ce for at vur­de­re, om 8 me­d­ar­bej­de­re er for få el­ler for man­ge i for­hold til den ar­bejds­byr­de, de har. Hvor­dan res­sour­cer­ne al­lo­ke­res i Er­hvervs­sty­rel­sen hånd­te­res ad­mi­ni­stra­tivt, men om nog­le af­de­lin­ger mang­ler res­sour­cer, er selv­føl­ge­lig no­get, man lø­ben­de skal hol­de øje med, og det er jeg sik­ker på, at vo­res mi­ni­ster har fo­kus på.”

”Nu næv­ner du hvid­vask, og net­op hvid­vask har klart truk­ket nog­le res­sour­cer i den se­ne­re tid, men vi har og­så li­ge lan­det en af­ta­le, som til­fø­rer yder­li­ge­re res­sour­cer til he­le om­rå­det. Så det er no­get, vi lø­ben­de over­ve­jer og vur­de­rer på.” 

Kon­trol­len af de om­kring 10.000 al­men­nyt­ti­ge fon­de lig­ger un­der Ci­vilsty­rel­sen, hvor der i dag sid­der 10 me­d­ar­bej­de­re, der og­så skal ta­ge sig af an­dre ting. Iføl­ge kon­tor­che­fen i fond­s­kon­to­ret bru­ger de halv­de­len af de­res res­sour­cer på fonds­om­rå­det – alt­så om­kring 5 årsværk. 

- Me­ner Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti, at der er til­stræk­ke­ligt til­syn med de al­me­ne, ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fonde? 

”Det er me­get svært for mig at vur­de­re, om 10 me­d­ar­bej­de­re er for få el­ler for man­ge, men det er klart, at får vi at vi­de, at der er be­hov for fle­re res­sour­cer til det­te om­rå­de, så kig­ger vi selv­føl­ge­lig på det.” 

Åbne over for gode argumenter

I dag hø­rer fon­de­ne ind un­der to for­skel­li­ge lov­giv­nin­ger – og der­med to for­skel­li­ge mi­ni­ste­ri­er. Er­hvervs­dri­ven­de fon­de hø­rer un­der Er­hvervs­mi­ni­ste­ri­et, og al­me­ne fon­de hø­rer un­der Justitsministeriet. 

- Vil­le det væ­re en ide at æn­dre på det – nu fon­de­ne med sta­digt stør­re ud­de­lin­ger får en sti­gen­de be­tyd­ning i det dan­ske samfund? 

”Jeg ved ik­ke, hvor af­gø­ren­de det er, hvil­ket mi­ni­ste­ri­um, der for­val­ter love­ne om­kring fon­de. Det væ­sent­li­ge er, at vi har den rig­ti­ge lov­giv­ning, men vi er åb­ne over for go­de ar­gu­men­ter, og vi hol­der in­gen dø­re luk­ke­de i for­hold til at gø­re det me­re smi­digt for fondene.”

Så lempelige regler som muligt

Skat­te­mi­ni­ster Kar­sten Lauritzen har la­vet en af­ta­le med So­ci­al­de­mo­kra­ti­et og Ra­di­ka­le Ven­stre om at gø­re det skat­te­frit at over­dra­ge virk­som­he­der til er­hvervs­dri­ven­de fon­de. En af­ta­le, der i lø­bet af i år skal ud­mønte sig i et lov­for­slag og si­den ved­ta­gel­se af de nye regler. 

- Hvad er suc­ceskri­te­ri­et for Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti i for­hold til den nye lov?

Blå bog

An­ders Jo­hans­son er ud­dan­net skibs­mæg­ler, har ar­bej­det i ship­ping­bran­chen og væ­ret part­ner i et skibs­mæg­ler­fir­ma. Han bor på Ærø, hvor han og­så sid­der i by­rå­det. Han har dog or­lov for by­rå­dspo­sten pt. Han er ik­ke valgt ind i Fol­ke­tin­get, men bort­set fra nog­le en­kel­te må­ne­der har han sid­det i Fol­ke­tin­get stør­ste­par­ten af ti­den si­den val­get i 2015 – som sted­fortræ­der for Mai Mercado. 

An­ders Jo­hans­son har hidtil væ­ret op­stil­let i Fyns Stor­kreds, men ved det­te valg stil­ler han op i Kø­ben­havns Stor­kreds. Han er blandt an­det fi­nansord­fø­rer, er­hvervsord­fø­rer og skat­te­o­rd­fø­rer. Si­den 2018 har han væ­ret næst­for­mand for den kon­ser­va­ti­ve folketingsgruppe. 

”Vo­res vig­tig­ste sig­te er, at dan­ske virk­som­he­der ik­ke bli­ver be­skat­tet hårdt i for­bin­del­se med et ge­ne­ra­tions­skif­te el­ler over­dra­gel­se til en fond. Det stil­ler virk­som­he­der­ne i en svær kon­kur­ren­ce­mæs­sig si­tu­a­tion, hvis de skal træk­ke pen­ge ud til be­skat­ning, for­di virk­som­he­den skal over­dra­ges til nye eje­re el­ler til en fond, der­for vil vi ger­ne la­ve reg­ler­ne så lem­pe­li­ge som muligt.”

”Så vi har som så­dan ik­ke no­get mål om, at vi skal ha­ve en mas­se er­hvervs­dri­ven­de fon­de. Vi har ba­re et øn­ske om, at det skal væ­re så skat­te­mæs­sigt gun­stigt som mu­ligt at dri­ve virk­som­he­der vi­de­re i den ene el­ler an­den konstruktion.”

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Serie:

Gode rammer for gode donationer

Fundats sætter fokus på rammerne for de ikke-erhvervs­drivende fonde.

 

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer