Fondenes Videnscenter optager tre nye medlemmer

Rambøll Fonden, KR Foundation og BRFfonden bliver medlemmer af fondsforeningen, der nu tæller 41 uddelende fonde og filantropiske foreninger.

Fondenes Videnscenter – tre nye medlemmer
 
Fonds­for­e­nin­gen, Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter, har budt tre nye fon­de vel­kom­men i med­lem­skred­sen – to er­hvervs­dri­ven­de og en al­men fond.

”Jeg vil ger­ne si­ge et stort vel­kom­men til de tre nye med­lem­mer, og vi glæ­der os me­get til sam­ar­bej­det. Vi øn­sker at væ­re en for­e­ning med en bred re­præ­sen­ta­tion af bå­de sto­re og små al­men­nyt­tigt ud­de­len­de fon­de og for­e­nin­ger. Det gi­ver os det bedst mu­li­ge grund­lag for at løf­te vo­res op­ga­ve – og for at kun­ne væ­re den sam­len­de for­e­ning for fon­de i Dan­mark, som det er vo­res am­bi­tion at væ­re,” si­ger se­kre­ta­ri­ats­chef i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter, Han­ne Ras­mus­sen i en pressemeddelelse.

Det dre­jer sig om den er­hvervs­dri­ven­de Ram­bøll Fon­den, der ejer ca. 97,5 pct. af Ram­bøll Grup­pen A/S, og har et år­ligt ud­de­lings­ni­veau på 10-14 mio. kr. Den al­me­ne fond, KR Fo­un­da­tion, som er spe­ci­a­li­se­ret i kli­ma­filan­tro­pi og år­ligt ud­de­ler 90 – 100 mio. kr. på bag­grund af ind­tæg­ter fra Vil­lum Fon­den. Den er­hvervs­dri­ven­de fond, BRF­fon­den, der er den tid­li­ge­re ejer af BRF­kre­dit A/S. BRF­fon­den har ik­ke fo­re­ta­get ud­de­lin­ger de se­ne­ste fem år, men plan­læg­ger at etab­le­re hånd­værks­kol­le­gi­er. Fon­den har ud af sin egen­ka­pi­tal på næ­sten 8 mia. kr. hen­sat en ud­de­lings­ram­me på 200 mio. kr. til de kom­men­de kol­le­gie­byg­ge­ri­er.

Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter blev stif­tet i de­cem­ber 2017 og ar­bej­der for at øge vi­dens­ni­veau­et om al­men­nyt­ti­ge fon­de og for­e­nin­gers ar­bej­de og for at styr­ke vi­dens­de­ling og sam­ar­bej­de mel­lem medlemmerne.

Med de tre nye fon­de har for­e­nin­gen nu 41 med­lem­mer. Sam­let stod Fon­de­nes Vi­dens­cen­ters med­lem­mer for 75 pct. af de sam­le­de al­men­nyt­ti­ge fonds­be­vil­lin­ger i 2017.

De tre nye medlemmer

Ram­bøll Fon­den er en er­hvervs­dri­ven­de fond, der har til for­mål gen­nem ak­tie­be­sid­del­se at væ­re ejer el­ler me­de­jer af Ram­bøll Grup­pen A/S og der­i­gen­nem frem­me sel­ska­bets og he­le kon­cer­nens be­stå­en og øko­no­mi­ske samt er­hvervs­mæs­si­ge udvikling.

Ram­bøll Fon­den er stif­tet i 1972 af stif­ter­ne af Ram­bøll, Bør­ge Ram­bøll og Jo­han Han­ne­mann. Fon­den blev æn­dret i 1991 ved en fu­sion af Den sel­ve­jen­de in­sti­tu­tion R&H og BHR-Fon­den og fik der­ef­ter nav­net Ram­bøll, Han­ne­mann & Højlund Fon­den. Det nu­væ­ren­de navn fik fon­den i 2004. Fon­den har en grund­ka­pi­tal på 36 mio. kr. og ud­del­te i 2018 14 mio. kr.

KR Fo­un­da­tion er en dansk al­men­nyt­tig fond stif­tet i de­cem­ber 2014 af Vil­lum Fon­den og ef­ter­kom­me­re ef­ter ci­vil­in­ge­ni­ør Vil­lum Kann Ras­mus­sen. KR Fo­un­da­tion støt­ter in­ter­na­tio­na­le pro­jek­ter, der adres­se­rer de grund­læg­gen­de år­sa­ger til kli­ma­for­an­drin­ger­ne. Fon­den ope­re­rer pri­mært in­den for pro­gra­m­om­rå­der­ne ‘bæ­re­dyg­tig fi­nan­si­e­ring’ og ‘bæ­re­dyg­tig ad­færd’. Læs me­re på kr​fnd​.org

KR Fo­un­da­tion er stif­tet med en tids­ho­ri­sont på 10 år. Den er etab­le­ret med en egen­ka­pi­tal på 10 mio. kr. og et år­ligt til­skud på 100 mio. kr. fra Vil­lum Fon­den. I 2018 ud­del­te KR Fo­un­da­tion 95 mio. kr.

BRF­fon­den blev stif­tet den 3. marts 1959 af Dan­marks Na­tio­nal­bank, Dan­ske Ban­kers Fæl­les­re­præ­sen­ta­tion og Fæl­lesor­ga­ni­sa­tio­nen af al­men­nyt­ti­ge dan­ske Bo­ligsel­ska­ber. Den 1. de­cem­ber 1989 over­gik fon­den til at væ­re en er­hvervs­dri­ven­de fond.

BRF­fon­den vedt­og i 2016 en stra­te­gi om etab­le­ring af kol­le­gi­er til un­ge, der ta­ger er­hverv­s­ud­dan­nel­ser i til­knyt­ning til byg­ge­ri. Det vil ske gen­nem en til for­må­let etab­le­ret fond, Fon­den for Hånd­værks­kol­le­gi­er, som vil bli­ve etab­le­ret og støt­tet af BRF­fon­den. Der er i 2018 etab­le­ret en ud­de­lings­ram­me ind­til vi­de­re på kr. 200 mio. til formålet.

Kil­de: Fon­de­nes Videnscenter

Medlemmer af Fondenes Videnscenter

 • 15. Ju­ni Fonden
 • A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne McK­in­ney Møl­lers Fond
 • Au­gusti­nus Fonden
 • Be­vi­ca
 • Bi­ku­ben­fon­den
 • Bit­ten & Mads Clau­sens Fond
 • BRF­fon­den
 • Carls­berg­fon­det
 • C.L. Davids Fond og Samling
 • Den Dan­ske Ma­ri­ti­me Fond
 • Det Obel­ske Familiefond
 • Drey­ers Fond
 • Eg­mont Fonden
 • El­sass Fonden
 • Fær­ch­fon­den
 • Hel­se­fon­den
 • Hem­pel Fonden
 • In­du­stri­ens Fond
 • KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond
 • Knud Høj­gaards Fond
 • KR Fo­un­da­tion
 • Kris­ta og Vig­go Pe­ter­sens Fond (KV Fonden)
 • Lauritzen Fon­den
 • Le­go Foundation
 • Leo Fon­det
 • Lund­beck­fon­den
 • Nor­dea-fon­den
 • No­vo Nor­disk Fonden
 • Ny Carls­berg­fon­det
 • Ot­to Møn­steds Fond
 • Po­ul Due Jen­sens Fond
 • Ram­bøll Fonden
 • Re­al­da­nia
 • Re­in­holdt W. Jorck og Hu­strus Fonden
 • Ro­ck­wool­fon­den
 • Spar Nord Fonden
 • Tryg­fon­den
 • Tu­borg­fon­det
 • Ve­lux Fonden
 • Vil­lum Fonden
 • Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer