Skovfonde er det nye grønne blandt partierne

På Naturmødet i Hirtshals var der især fokus på skov­rejs­ning blandt politikerne til årets parti­leder­runde. Flere af partierne foreslår opret­telsen af forskellige former for skov­fonde til formålet. I Danmarks Natur­frednings­forening hilser man forslagene velkommen, men me­ner, det bør være staten, der skal finansiere skov­rejsningen.

Na­tur­mø­det 2019 (fo­to: Je­a­net­te Frank Nielsen)

På af­stand lig­ner ræk­ken af knej­sen­de, hvi­de telt­top­pe næ­sten born­holm­ske ry­ge­ov­ne. Det myl­dren­de pat­chwork af al­min­de­li­ge bor­ge­re, po­li­ti­ke­re, ak­ti­vi­ster, ngo’er, me­di­er og for­skel­li­ge bran­che­or­ga­ni­sa­tio­ner le­der og­så hur­tigt tan­ker­ne hen på den dan­ske solskin­sø og det år­li­ge folkemøde.

Det er dog ik­ke på Born­holm, at sce­nen ud­fol­der sig, men til det år­li­ge na­tur­mø­de i den nord­jy­ske by Hir­ts­hals. Et tre da­ge langt mø­de, der over de se­ne­re år er ble­vet til na­tu­r­om­rå­dets pen­dant til det po­pu­læ­re folkemøde.

Om Naturmødet

Na­tur­mø­det i Hir­t­hals er et år­ligt, na­tio­nalt fol­ke­mø­de om og i naturen.

Årets na­tur­mø­de var det fjer­de af slagsen og blev af­holdt den 23.-25. maj.

Fra det før­ste na­tur­mø­de i 2015 er be­søgstal­let ste­get stødt – fra 4.500 gæ­ster det før­ste år til godt 30.000 på det­te års naturmøde.

På Na­tur­mø­de­ts hjem­mesi­de skri­ver ar­ran­gø­rer­ne selv, at “Na­tur­mø­det er vind i hå­ret, fug­lekig­ge­re og na­tur­syn i kon­flikt. Det er de­bat, ak­ti­vi­te­ter og fol­ke­fest, og her mø­des øko­lo­ger, kon­ven­tio­nel­le, nys­ger­ri­ge, na­tur­vej­le­de­re, børn, po­li­ti­ke­re, vi­den­skabs­folk, vin­ter­ba­de­re og mountainbikere.”

Årets na­tur­mø­de, der strak­te sig fra den 23. til 25. maj, åb­ne­de med en de­bat mel­lem So­ci­al­de­mo­kra­tiets for­mand Met­te Fre­de­rik­sen og Ven­stres mil­jø­mi­ni­ster Jakob Ellemann-Jensen.

Bå­de her og se­ne­re sam­me dag på Na­tur­mø­de­ts par­ti­le­der­run­de, var der blandt an­det fo­kus på sko­v­rejs­ning. I den for­bin­del­se gen­tog Met­te Fre­de­rik­sen So­ci­al­de­mo­kra­tiets for­slag om at op­ret­te en na­tio­nal sko­v­fond som et af ho­ved­punk­ter­ne i par­tiets mil­jø- og kli­ma­po­li­tik. Et for­slag, Jakob El­le­mann-Jen­sen dog men­te, der al­le­re­de er re­a­li­se­ret i kraft af Den Dan­ske Na­tur­fond. Det er nem­lig en fond, der blev stif­tet i ja­nu­ar 2015 af den dan­ske stat, Vil­lum Fon­den og Aa­ge V. Jen­sens Na­tur­fond, og blandt an­det har til for­mål at op­kø­be og genop­ret­te vild, dansk natur.

Flere fonde i partiernes klima- og miljøudspil

Hvis man gen­nem­går de for­skel­li­ge po­li­ti­kop­læg fra par­ti­er­ne, står det hur­tigt klart, at op­ret­tel­sen af fon­de, la­der til at væ­re i høj kurs. Og det la­der især til at væ­re på kli­ma- og mil­jø­om­rå­det, at fond­sidéen for al­vor har slå­et rod. Her fo­re­slår Li­be­ral Al­li­an­ce blandt an­det op­ret­tel­sen af en kli­ma­forsk­nings­fond, der skal til­fø­res over 0,2 pct. af BNP hvert år til forsk­ning i nye, grøn­ne tek­no­lo­gi­er, mens Al­ter­na­ti­vet har pla­ner om en kyst­fond og Klaus Riskær Pe­der­sen fo­re­slår en na­tio­nal kli­ma­fond på op til 350 mil­li­ar­der kro­ner, der skal bru­ges til at til­by­de gælds­sa­ne­ring til land­mænd, der vil om­læg­ge he­le de­res pro­duk­tion til et bæ­re­dyg­tigt alternativ.

Den mest po­pu­læ­re fond­sidé, la­der dog ube­tin­get til at væ­re op­ret­tel­sen af så­kald­te sko­v­fon­de. De bli­ver fo­re­slå­et i for­skel­li­ge va­ri­a­tio­ner af bå­de So­ci­al­de­mo­kra­ti­et, So­ci­a­li­stisk Fol­ke­par­ti, Ra­di­ka­le Ven­stre og af Enhedslisten.

Naturmødet 2019 (foto: Jeanette Frank Nielsen)
So­ci­al­de­mo­kra­tiets for­mand Met­te Fre­de­rik­sen og mil­jø­mi­ni­ster Jakob El­le­mann-Jen­sen i de­bat på Na­tur­mø­det i Hir­ts­hals. Her præ­sen­te­re­de Met­te Fre­de­rik­sen blandt an­det So­ci­al­de­mo­kra­tiets idé om at op­ret­te en na­tio­nal sko­v­fond. En idé, Jakob El­le­mann-Jen­sen dog men­te, der al­le­re­de er re­a­li­se­ret i kraft af Den Dan­ske Na­tur­fond. “Alt­så det her med en na­tur­fond el­ler en sko­v­fond – det er jo fak­tisk så god en idé, at den har vi jo al­le­re­de,” sag­de han (fo­to: Je­a­net­te Frank Nielsen).

En skovfond for klimakompensation

I So­ci­al­de­mo­kra­ti­et øn­sker man at op­ret­te en na­tio­nal sko­v­fond, der som ud­gangs­punkt skal op­fø­re ny skov i Dan­mark for, “at de dan­ske­re, der øn­sker at kom­pen­se­re for de­res CO2-ud­led­ning, kan gø­re det med vis­hed om, at de gør en for­skel,” som par­ti­et skri­ver om fonden.

Ads­purgt om, hvor­vidt den mu­lig­hed for sko­v­rejs­ning ik­ke al­le­re­de ek­si­ste­rer i kraft Den Dan­ske Na­tur­fond, sva­rer par­tiets kli­ma­ord­fø­rer, Chri­sti­an Rab­jerg Mad­sen, at:

“Det vi øn­sker, er at ska­be en helt spe­ci­fik fond, som ik­ke skal væ­re fi­nan­si­e­ret af stats­li­ge mid­ler, men det skal væ­re en mu­lig­hed for, at dan­ske­re, der ek­sem­pel­vis fly­ver, el­ler dan­ske sel­ska­ber, der øn­sker at sæt­te sy­stem i de­res kli­makom­pen­sa­tion, kan få en fond, som de kan ind­be­ta­le til, hvor vi sæt­ter en stats­lig ga­ran­ti for, at pen­ge­ne rent fak­tisk går til en sko­v­fond. Det kun­ne væ­re fly­sel­ska­ber, som øn­sker at få sik­ker­hed for at kun­ne si­ge til de­res for­bru­ge­re: ‘Prøv at hø­re her; hvis I kli­makom­pen­se­rer den her rej­se, så har vi en stats­lig ga­ran­ti for, at sko­ven bli­ver op­ført på bed­ste vis’.”

– Så sta­ten er så­dan set ba­re en for­val­ter af pen­ge­ne, men bi­dra­ger ik­ke selv?

“Ja, det er for at gi­ve en mu­lig­hed for at gø­re no­get, der har en høj tro­vær­dig­hed, så vi kan få fle­re til at klimakompensere.”

– Og I tæn­ker ik­ke, at der er så man­ge fon­de i for­vej­en – og­så pri­va­te fon­de – man vil­le kun­ne be­ta­le ind til i ste­det for, som gør lidt det samme?

“Jeg tror, det er vig­tigt, at vi får en stats­lig fond som kan ga­ran­te­re, at den kli­makom­pen­sa­tion, man la­ver, rent fak­tisk er for­nuf­tig og tro­vær­dig. Jeg tror, det kan væ­re med til, at fle­re vil kli­makom­pen­se­re for ek­sem­pel ved flyrejser.”

– Og du si­ger, at det er fly­sel­ska­ber­ne selv, der kan mel­de sig ind i den?

“Jeg fo­re­stil­ler mig, at vi er me­get åb­ne over for, hvor­dan det kan ad­mi­ni­stre­res, og hvor­dan man kan mel­de sig ind. Det af­gø­ren­de er, at vi får no­get op at stå, som er tro­vær­digt, så man er sik­ker på, at man rent fak­tisk kan få god brug og god gavn af den kli­makom­pen­sa­tion, som man la­ver. Det er et spørgs­mål om at løf­te tro­vær­dig­he­den af den kli­makom­pen­sa­tion, som vi al­le sam­men mø­der i pro­duk­ter, sær­ligt på fly­tu­re. For jeg tror man­ge sid­der med en tvivl om, om vi nu kan væ­re sik­re på, at de pen­ge vi bru­ger på at kli­makom­pen­sa­tion fak­tisk går til no­get, som vir­ker? Og det er her, vi øn­sker at hjæl­pe med tro­vær­dig­he­den af for­skel­li­ge ak­tø­rers klimatilbud.”

– Så i for­hold til de pri­va­te fon­de, som al­le­re­de op­kø­ber na­tu­ra­re­a­ler og plan­ter skov – er de for svæ­re at kom­me til, el­ler er de ik­ke tro­vær­di­ge på sam­me må­de som det her?

“Jeg sy­nes be­stemt, at de er nem­me at gå til og har en me­get, me­get høj tro­vær­dig­hed. Men jeg tror, vi har brug for at la­ve no­get, der er spe­ci­fikt ret­tet mod det her med kli­makom­pen­sa­tions­e­le­men­tet, og som har det som det ene­ste formål.”

Naturmødet 2019 (foto: Jeanette Frank Nielsen)
Igen­nem de se­ne­ste år er Na­tur­mø­det i Hir­ts­hals ble­vet me­re og me­re po­pu­lært og hav­de i år i om­eg­nen af 30.000 be­sø­gen­de. Især den år­li­ge par­ti­le­der­run­de trak ful­de hu­se i det nord­jy­ske (fo­to: Je­a­net­te Frank Nielsen).

Skovrejsning i det globale syd

I En­heds­li­stens kli­maud­spil bli­ver den dan­ske sko­v­rejs­ning, par­ti­et ger­ne vil sik­re sig, fi­nan­si­e­ret gen­nem for­skel­li­ge po­li­ti­ske til­tag. Her er for­sla­get om op­ret­tel­sen af en sko­v­fond i ste­det mønt­et på sko­v­rejs­ning i det glo­ba­le syd. Og her skal pen­ge­ne kom­me gen­nem be­ta­ling for CO2-kvo­ter blandt de dan­ske virksomheder.

“Ud­gangs­punk­tet er, at når vi be­gyn­der at ta­ge pen­ge for CO2-kvo­ter, så vil vi ger­ne ha­ve, at virk­som­he­der­ne går i gang med grøn om­stil­ling for mid­ler­ne. Det er det pri­mæ­re for­mål. Men hvis der kom­mer et over­skud her­fra, så vil vi ger­ne bru­ge over­skud­det til at la­ve sko­v­rejs­ning af for ek­sem­pel regnskov. Må­ske no­get, der end­da er fæl­det for at dyr­ke gmo til dan­ske svin,” si­ger Øjvind Vils­holm, mil­jø- og na­tu­r­ord­fø­rer hos Enhedslisten.

“Nu skal vi jo li­ge ha­ve pen­ge­ne ind først. Man blandt an­dre Ver­dens Sko­ve har jo gang i nog­le pro­jek­ter, og dem kun­ne vi snildt fo­re­stil­le os, at vi vil­le ka­ste nog­le pen­ge ef­ter. Nu må vi jo selv­føl­ge­lig og­så se, hvor sto­re mid­ler­ne bli­ver. Om det er så­dan, at vi li­ge­frem skal gå i gang med no­get selv. Men umid­del­bart tæn­ker vi at støt­te nog­le pro­jek­ter, der al­le­re­de er i gang,” si­ger Øjvind Vilsholm.

“Når vi for ek­sem­pel tæn­ker at træk­ke land­brugs­jord ud og rej­se skov på det, så er det jo no­get af det, der vir­ke­lig bat­ter her­hjem­me. Men, der­u­d­over er det vig­tigt, at vi får gjort no­get i ud­lan­det og­så, når vi har få­et styr på os selv,” si­ger han.

Danmark Naturfredningsforening hilser idéerne velkommen

Dan­marks Na­tur­fred­nings­for­e­ning støt­ter ge­ne­relt op om idéen om etab­le­rin­gen af na­tio­na­le sko­v­fon­de, da Na­tur­fred­nings­for­e­nin­gen ger­ne vil ha­ve for­doblet sko­va­re­a­ler­ne i Dan­mark frem mod år 2050.

“Grund­læg­gen­de sy­nes vi, at det er en rig­tig god idé med sko­v­fon­de af de ind­ly­sen­de grun­de, at vi skal ind i et ne­ga­tivt CO2-regn­skab frem mod år 2050 – og der er sko­ven en af de få, go­de mid­ler, vi har til det. Vi har jo et mar­kant sko­vun­der­skud i Dan­mark. Selv før kli­ma­kri­sen trå­d­te til, var vi jo bag­ud. Så det sy­nes vi, selv­føl­ge­lig, er rig­tig, rig­tig fint,” si­ger af­de­lings­chef i na­tur og mil­jø, Mor­ten Pedersen.

Om Den Dan­ske Naturfond

Den Dan­ske Na­tur­fond er en pri­vat, uaf­hæn­gig, non-pro­fit fond. Den blev stif­tet i ja­nu­ar 2015 af den dan­ske stat, Vil­lum Fon­den og Aa­ge V. Jen­sens Na­tur­fond – og af loven om Den Dan­ske Na­tur­fond ved­ta­get i de­cem­ber 2014.

Fon­den ar­bej­der for at for­bed­re na­tur­til­stan­den og vand­mil­jø­et i Dan­mark og for at styr­ke den fol­ke­li­ge op­bak­ning til ar­bej­det med na­tur­genop­ret­ning og -beskyttelse.

“Jeg vil så si­ge, at der er for­skel på de for­slag, som er kom­met frem, og sko­ve er jo man­ge ting. Der er kli­ma­sko­ve, og der er bi­o­di­ver­si­tets­sko­ve. Den Dan­ske Na­tur­fond er pri­mært sat i ver­den for at red­de ek­si­ste­ren­de, gam­mel, fin skov i Dan­mark for at sik­re den bi­o­di­ver­si­tet, der er der. Det er ik­ke nød­ven­dig­vis det sam­me som en kli­ma­skov. En kli­ma­skov er ty­pisk en an­den ty­pe be­plant­ning, der er tæt­te­re og me­re hur­tigt­vok­sen­de. Så jeg tror, man skal hol­de tun­gen li­ge i mun­den og si­ge, at hvis man vil det her, så skal man nok la­ve en selv­stæn­dig fond, som har det som for­mål. El­lers får man blan­det tin­ge­ne for me­get sam­men, og det tror jeg ik­ke, no­gen er tjent med – hel­ler ik­ke Den Dan­ske Na­tur­fond,” si­ger Mor­ten Pedersen.

Han sy­nes ge­ne­relt, det skal væ­re sta­ten, der fi­nan­si­e­rer initiativerne.

“Det bur­de væ­re en del af dansk na­tur­po­li­tik i langt hø­je­re grad, end det er i dag. Så det so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske for­slag med, at det er bor­ger­ne selv, der skal be­ta­le – det har jeg det lidt svært med,” si­ger Mor­ten Pedersen.

Iføl­ge Mor­ten Pe­der­sen har det ik­ke den sto­re be­tyd­ning for Dansk Na­tur­fred­nings­for­e­ning, hvor­dan man skaf­fer de stats­li­ge mid­ler til skovrejsning.

“Vi sy­nes ba­re grund­læg­gen­de, at det må væ­re en stats­lig op­ga­ve at sik­re, at det sker,” si­ger han og kal­der det et “et ær­ger­ligt sig­nal at sen­de,” hvis sta­ten læg­ger op til, at bor­ger­ne selv skal be­ta­le for sko­v­rejs­ning gen­nem na­tio­na­le fonde.

“Vo­res ene­ste for­ud­sæt­ning er, at det bør væ­re et krav, at den skov, der skal rej­ses, skal rej­ses på land­brugs­jord. Det er helt op­lagt, og der vil jo væ­re en dob­belt­ge­vinst i det, hvor vi kan få ud­ta­get no­get af den land­brugs­jord, som i for­vej­en ud­le­der me­get CO2, og så plan­te skov dér. Det bør væ­re et mini­mum­s­krav. Men el­lers er det jo sim­pelt at la­ve det her,” si­ger Mor­ten Pedersen.

Naturmødet 2019 (foto: Jeanette Frank Nielsen)
Na­tur­mø­det 2019 (fo­to: Je­a­net­te Frank Nielsen)

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer