FV19 fondspolitik: Det vil Socialistisk Folkeparti

Socialistisk Folkeparti vil gerne have genindført fondsregistret for almene fonde og lagt både de erhvervsdrivende og de almene fonde under Erhvervsministeriet. Samtidig mener partiets erhvervsordfører Lisbeth Bech Poulsen, at der fra politisk side skal være fokus på den rette balance, hvor man både understøtter fondene og har øje for, at det offentlige ikke bliver afhængig af filantropi.

FV19: fondspolitik

Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de stil­ler i en ræk­ke ar­tik­ler skar­pt på de en­kel­te par­ti­ers am­bi­tio­ner og hold­nin­ger på fonds­om­rå­det. Hvert af Fol­ke­tin­gets nu­væ­ren­de par­ti­er stil­ler med én po­li­ti­ker, der ud­ta­ler sig sam­let om par­tiets fond­spo­li­tik. Læs ar­tik­ler­ne her:

Frem til årets fol­ke­tings­valg stil­ler Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de skar­pt på de en­kel­te par­ti­ers am­bi­tio­ner og hold­nin­ger på fonds­om­rå­det. Hvert af Fol­ke­tin­gets nu­væ­ren­de par­ti­er stil­ler med én po­li­ti­ker, der ud­ta­ler sig sam­let om par­tiets fond­spo­li­tik og sva­rer på en ræk­ke spørgs­mål om fon­de­nes al­men­nyt­ti­ge rol­le i sam­fun­det og om de ram­me­vil­kår, som fon­de­ne ope­re­rer un­der. Spørgs­må­le­ne føl­ger blandt an­det op på nog­le af de pro­ble­mer, som fonds­le­del­ser, eks­per­ter og rå­d­gi­ve­re har på­pe­get i ar­ti­kel­se­ri­en Go­de ram­mer for Go­de donationer.

Par­ti num­mer syv er So­ci­a­li­stisk Fol­ke­par­ti – re­præ­sen­te­ret af er­hvervsord­fø­rer Lis­beth Bech Poulsen.

I 2017 ud­del­te den dan­ske fonds­sek­tor i alt 17,1 mia. kr. til al­men­nyt­ti­ge og vel­gø­ren­de for­mål. Det var en stig­ning på 400 mio. kr. i for­hold til året før. Hvis fon­de­ne hol­der det­te ni­veau frem til 2025, vil det sva­re til, at fon­de­nes ud­de­lin­ger er 3,5 gan­ge stør­re end re­ge­rin­gens øko­no­mi­ske rå­de­rum i perioden.

– Hvil­ke am­bi­tio­ner har So­ci­a­li­stisk Fol­ke­par­ti på fonds­om­rå­det – for hen­holds­vis er­hvervs­dri­ven­de fon­de og al­me­ne fon­de – i den kom­men­de valgperiode?

”Det er vig­tigt, at vi har nog­le go­de og vel­drev­ne fon­de i Dan­mark, for fon­de­ne er vig­ti­ge – bå­de i for­hold til at ska­be ar­bejds­plad­ser og støt­te al­men­nyt­ti­ge for­mål. Men det må ik­ke bli­ve så­dan, at den of­fent­li­ge sek­tor skæ­res så me­get ned, så den bli­ver af­hæn­gig af fon­de og god­gø­ren­hed for at kun­ne løf­te op­ga­ver in­den for ud­dan­nel­se, forsk­ning, so­ci­a­l­om­rå­det m.v.”

Det må ik­ke bli­ve så­dan, at den of­fent­li­ge sek­tor skæ­res så me­get ned, så den bli­ver af­hæn­gig af fon­de og god­gø­ren­hed for at kun­ne løf­te op­ga­ver in­den for ud­dan­nel­se, forsk­ning, so­ci­a­l­om­rå­det m.v.

Lis­beth Bech Po­ul­sen – er­hvervsord­fø­rer, So­ci­a­li­stisk Folkeparti

”Vi kan se an­dre ste­der i ver­den, f.eks. i USA, hvor sam­fun­det er af­hæn­gig af fon­de, som jo helt le­gi­timt kan ha­ve nog­le me­get spe­ci­fik­ke in­ter­es­ser. Så det er en ba­lan­ce­gang, og vo­res am­bi­tion er at un­der­støt­te den ba­lan­ce, hvor vi på den ene si­de si­ger; fon­de­ne er vig­ti­ge, og det vil vi og­så ger­ne un­der­støt­te po­li­tisk, men hvor vi på den an­den si­de he­le ti­den hol­der øje med de­res ind­fly­del­se og stør­rel­se i for­hold til den sam­funds­mæs­si­ge ud­vik­ling og retning.”

Balance i tingene

Fle­re fon­de er be­gyndt at ar­bej­de ka­ta­ly­tisk – de vil la­ve sam­funds­for­an­drin­ger ud fra de­res fonds­stra­te­gi­er. Fon­de­ne bi­dra­ger på vel­færds­om­rå­der som forsk­ning, ud­dan­nel­se, kunst og kul­tur og til for­e­nings­li­vet i Dan­mark. Sam­ti­dig bi­dra­ger man­ge af de sto­re er­hvervs­dri­ven­de fon­des sel­ska­ber med vækst, be­skæf­ti­gel­se og skat­te­be­ta­lin­ger i Danmark.

– Hvad me­ner I som par­ti om den be­tyd­ning, fonds­sek­to­ren har for sam­fun­det i dag?

”Fonds­sek­to­ren har stor be­tyd­ning, og fon­de­ne er vig­ti­ge, men der skal væ­re en ba­lan­ce i tin­ge­ne, og vi skal pas­se på, at fon­de­nes helt le­gi­ti­me in­ter­es­ser i be­stem­te om­rå­der ik­ke er med til at un­der­pri­o­ri­te­re an­dre områder.”

På mit gam­le uni­ver­si­tet – Aal­borg Uni­ver­si­tet – kan jeg se, at mu­lig­he­den for at hen­te rig­tig man­ge mid­ler hjem til pro­jek­ter og forsk­ning på det na­tur­vi­den­ska­be­li­ge om­rå­de er med til at un­der­pri­o­ri­te­re det sam­funds­vi­den­ska­be­li­ge og det hu­ma­ni­sti­ske fakultet.

Lis­beth Bech Po­ul­sen – er­hvervsord­fø­rer, So­ci­a­li­stisk Folkeparti

”På mit gam­le uni­ver­si­tet – Aal­borg Uni­ver­si­tet – kan jeg se, at mu­lig­he­den for at hen­te rig­tig man­ge mid­ler hjem til pro­jek­ter og forsk­ning på det na­tur­vi­den­ska­be­li­ge om­rå­de er med til at un­der­pri­o­ri­te­re det sam­funds­vi­den­ska­be­li­ge og det hu­ma­ni­sti­ske fakultet.”

”Så hvor det bå­de er dej­ligt at få nog­le fle­re pen­ge til et be­stemt om­rå­de, så kom­mer de man­ge fonds­mid­ler på det na­tur­vi­den­ska­be­li­ge om­rå­de in­di­rek­te til at gå ud over de an­dre ben.”

– Me­ner du, at So­ci­a­li­stisk Fol­ke­par­ti og Fol­ke­tin­get ge­ne­relt har til­stræk­ke­ligt fo­kus på at un­der­støt­te en fort­sat po­si­tiv ud­vik­ling for fondssektoren?

”Jeg sy­nes fak­tisk, vi har for lidt fo­kus på om­rå­det, og der vil jeg ik­ke si­ge i en­ten po­si­tiv el­ler ne­ga­tiv grad.”

”Vi – og det er og­så en selv­kri­tik – bur­de i hø­je­re grad ha­ve fo­kus på, hvad det er for en ty­pe fon­de, vi ger­ne vil frem­me, hvad er de­res sam­funds­mæs­si­ge be­tyd­ning, hvor vil vi ger­ne un­der­støt­te fon­de igen­nem skat­te­sy­ste­met, og hvor skal vi pas­se på, at de ik­ke får en for do­mi­ne­ren­de betydning.”

Fonde skal ikke fylde huller

Man­ge fon­de op­le­ver, at de i de se­ne­ste år er be­gyndt at fyl­de hul­ler ud ef­ter de of­fent­li­ge be­spa­rel­ser. Men det stri­der imod fon­de­nes selv­for­stå­el­se, som går ud på, at de skal bi­dra­ge med no­get ek­stra – de skal gø­re ka­gen stør­re. Sær­ligt på kul­tu­r­om­rå­det for­sø­ger mu­se­er og te­a­tre at træk­ke fonds­mid­ler ind til at kla­re driften.

– Hvor­dan ser So­ci­a­li­stisk Fol­ke­par­ti på de pri­va­te fon­des rol­le? Er det okay, at fon­de­ne bli­ver pres­set til at fyl­de hul­ler ud ef­ter de of­fent­li­ge be­spa­rel­ser? El­ler skal fonds­mid­ler væ­re no­get, der kom­mer oven på vel­færds­sta­ten – alt­så cre­men på kagen?

”Fon­de skal ik­ke fyl­de hul­ler ud, og det er net­op vo­res be­kym­ring, at fon­de­ne bli­ver tvun­get ud i at sik­re drift. Sel­ve rug­brø­d­et. Som selv­føl­ge­lig er en po­li­tisk op­ga­ve, og no­get vi fra det of­fent­li­ge – Fol­ke­tin­get, sta­ten og kom­mu­ner­ne – skal levere.”

”Så det er ik­ke en kri­tik af fon­de­ne, hvis de bi­dra­ger til at fyl­de hul­ler ud. Det er en be­kym­ring over en far­lig sam­funds­ud­vik­ling, hvor helt ba­sa­le op­ga­ver bli­ver af­hæn­gig af filantropi.”

Ingen ændringer

Fon­de­nes kon­so­li­de­rings­fradrag er ble­vet re­du­ce­ret fra 25 pro­cent til 4 pro­cent. Det går ud over ud­de­lin­ger­ne sær­ligt fra min­dre og mel­lem­sto­re fon­de. Sam­ti­dig pe­ger un­der­sø­gel­ser på, at statskas­sen får fle­re pen­ge i kas­sen, end det var me­nin­gen, da Fol­ke­tin­get vedt­og reduktionen.

– Vil So­ci­a­li­stisk Fol­ke­par­ti hæ­ve kon­so­li­de­rings­fradra­get igen ef­ter valget?

”Nej, vi sy­nes, det lig­ger fint på de 4 pro­cent. Ud fra et ri­me­lig­heds­spørgs­mål er det fint, at fon­de­ne får lidt me­re igen, men ik­ke langt over de 100 pro­cent, så vi vil ik­ke hæ­ve konsolideringsfradraget.”

Nej, vi sy­nes, det lig­ger fint på de 4 pro­cent. Ud fra et ri­me­lig­heds­spørgs­mål er det fint, at fon­de­ne får lidt me­re igen, men ik­ke langt over de 100 pro­cent, så vi vil ik­ke hæ­ve konsolideringsfradraget.

Lis­beth Bech Po­ul­sen – er­hvervsord­fø­rer, So­ci­a­li­stisk Folkeparti

Man­ge min­dre ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­de ser de­res for­mu­er bli­ve ud­hu­let af ad­mi­ni­stra­tions­om­kost­nin­ger blandt an­det på grund af den sær­li­ge an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se, der be­græn­ser hvad for­mu­en må in­ve­ste­res i. Fle­re fonds­ret­s­eks­per­ter og eks­per­ter i fond­s­ø­ko­no­mi pe­ger på, at an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­sen er for re­strik­tiv og utids­sva­ren­de. Nog­le af dem me­ner, at in­ve­ste­rin­ger af for­mu­en bør lig­ge un­der fonds­le­del­sens al­min­de­li­ge er­stat­nings­ansvar og ik­ke un­der ri­gi­de in­ve­ste­rings­reg­ler la­vet i Justitsministeriet.

– Hvad me­ner So­ci­a­li­stisk Folkeparti?

”Vi me­ner, det er fint med nog­le kon­ser­va­ti­ve an­brin­gel­ses­reg­ler. Ak­tu­elt har vi en ne­ga­tiv ren­te, men det er ik­ke et ar­gu­ment for at øge ri­si­ko­en. Der kom­mer al­tid en kri­se igen, så det er vig­tigt at ha­ve en vis kon­so­li­de­ring. Og ak­tier ér ba­re me­re ri­si­ko­fyld­te, så den nu­væ­ren­de græn­se på 50 pro­cent sy­nes vi er passende.”

Vigtigt med overblik

Man­ge min­dre fon­de har få­et af­slag på at la­de fon­de op­lø­se, så for­mu­en kan ud­de­les til fon­dens go­de for­mål over en 10-årig pe­ri­o­de. Ci­vilsty­rel­sens prak­sis har væ­ret, at fon­de kun kan op­lø­ses, hvis for­mu­en er un­der 1 mio. kr. Den græn­se har de net­op hæ­vet til 2 mio. kr., men det æn­drer ik­ke ved pro­ble­met, at ad­mi­ni­stra­tions­om­kost­nin­ger i stort om­fang spi­ser ind­tæg­ter­ne op, og at der of­te er in­gen el­ler me­get få pen­ge til uddelinger.

– Me­ner So­ci­a­li­stisk Fol­ke­par­ti, at man bur­de ind­fø­re lem­pe­li­ge­re op­løs­nings­reg­ler, så små­fonds­for­mu­er kan ud­de­les til formålet?

”Det har jeg ik­ke no­get svar på.”

I 1991 af­skaf­fe­de man fonds­re­gi­stret – så in­gen i dag har det sam­le­de over­blik over, hvor man­ge ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­de der re­elt er i Dan­mark. Ej hel­ler, hvor sto­re for­mu­er de har. Man me­ner, der er om­kring 10.000, hvoraf om­kring 4.000 ud­de­ler penge.

– Skul­le man over­ve­je at ge­nind­fø­re et fondsregister?

”Vi me­ner helt sik­kert, at man skul­le ge­nind­fø­re et fonds­re­gi­ster. Der er så man­ge fon­de, så sto­re for­mu­er, så man­ge pen­ge, og fon­de­ne har så stor ind­fly­del­se på vo­res sam­fund, så det er vig­tigt at ha­ve et over­blik over fondene.”

”Re­gi­stret blev af­skaf­fet på grund af bu­reau­kra­ti, men i dag bur­de der væ­re kom­met nog­le me­to­der, hvor vi kan få in­for­ma­tio­ner­ne på en nem­me­re måde.”

Ikke tilstrækkeligt tilsyn

Kon­trol­len af de om­kring 1.350 er­hvervs­dri­ven­de fon­de lig­ger un­der Er­hvervs­sty­rel­sen, hvor der i dag sid­der 8 me­d­ar­bej­de­re, der og­så skal ta­ge sig af an­dre ting. F.eks. er til­syns­che­fen og­så chef for hvid­va­sk­om­rå­det, bo­li­gre­gu­le­ring og ejen­doms­mæg­ling. Eks­per­ter på­pe­ger, at fondsmyn­dig­he­den er vold­somt underbemandet.

– Me­ner So­ci­a­li­stisk Fol­ke­par­ti, at der er til­stræk­ke­ligt til­syn med de er­hvervs­dri­ven­de fonde?

”Det kor­te svar er nej. Jeg tror ik­ke, der er til­stræk­ke­ligt til­syn – hver­ken med de er­hvervs­dri­ven­de fon­de el­ler med alt mu­ligt an­det, der lig­ger i Er­hvervs­sty­rel­sen. For sty­rel­sen har jo haft kæm­pe pro­ble­mer, det er desvær­re ble­vet ty­de­ligt igen og igen det se­ne­ste års tid, og SF har og­så væ­ret med til at gi­ve seks mil­li­o­ner kro­ner ek­stra til Erhvervsstyrelsen.”

Hvid­vask har fyldt rig­tig me­get, så mit kva­li­fi­ce­re­de gæt vil væ­re, at man i Er­hvervs­sty­rel­sen har en ri­si­ko­til­gang, og der kom­mer til­sy­net med er­hvervs­dri­ven­de fon­de alt­så ik­ke ind i top­pen. Men vi vil bli­ve ved med at hol­de øje med, om Er­hvervs­sty­rel­sen har res­sour­cer nok.

Lis­beth Bech Po­ul­sen – er­hvervsord­fø­rer, So­ci­a­li­stisk Folkeparti

”Hvid­vask har fyldt rig­tig me­get, så mit kva­li­fi­ce­re­de gæt vil væ­re, at man i Er­hvervs­sty­rel­sen har en ri­si­ko­til­gang, og der kom­mer til­sy­net med er­hvervs­dri­ven­de fon­de alt­så ik­ke ind i top­pen. Men vi vil bli­ve ved med at hol­de øje med, om Er­hvervs­sty­rel­sen har res­sour­cer nok.”

Kon­trol­len af de om­kring 10.000 al­men­nyt­ti­ge fon­de lig­ger un­der Ci­vilsty­rel­sen, hvor der i dag sid­der 10 me­d­ar­bej­de­re, der og­så skal ta­ge sig af an­dre ting. Iføl­ge kon­tor­che­fen i fond­s­kon­to­ret bru­ger de halv­de­len af de­res res­sour­cer på fonds­om­rå­det – alt­så om­kring 5 årsværk.

– Me­ner So­ci­a­li­stisk Fol­ke­par­ti, at der er til­stræk­ke­ligt til­syn med de al­me­ne, ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fonde?

”Det ved jeg ik­ke, for jeg ved sim­pelt­hen ik­ke nok om Ci­vilsty­rel­sen. Men 5 år­s­værk til om­kring 10.000 fon­de, det ly­der ik­ke af ret me­get, og det er no­get, SF vil spør­ge ind til.”

Almene fonde skal væk fra Justitsministeriet

I dag hø­rer fon­de­ne ind un­der to for­skel­li­ge lov­giv­nin­ger – og der­med to for­skel­li­ge mi­ni­ste­ri­er. Er­hvervs­dri­ven­de fon­de hø­rer un­der Er­hvervs­mi­ni­ste­ri­et, og al­me­ne fon­de hø­rer un­der Justitsministeriet.

– Vil­le det væ­re en ide at æn­dre på det – nu fon­de­ne med sta­digt stør­re ud­de­lin­ger får en sti­gen­de be­tyd­ning i det dan­ske samfund?

”Ja, det vil væ­re en god ide, og det mest na­tur­li­ge vil væ­re at sam­le fon­de­ne un­der Er­hvervs­mi­ni­ste­ri­et. De skal i hvert fald ik­ke lig­ge un­der Ju­stits­mi­ni­ste­ri­et, for her fyl­der al­me­ne fon­de ingenting.”

Jeg har selv væ­ret retsord­fø­rer, og jeg har al­drig be­skæf­ti­get mig med al­me­ne fon­de, og jeg har hel­ler al­drig hørt fra no­gen retsord­fø­rer fra no­get par­ti, at al­me­ne fon­de har fyldt i de­res arbejde.

Lis­beth Bech Po­ul­sen – er­hvervsord­fø­rer, So­ci­a­li­stisk Folkeparti

”Jeg har selv væ­ret retsord­fø­rer, og jeg har al­drig be­skæf­ti­get mig med al­me­ne fon­de, og jeg har hel­ler al­drig hørt fra no­gen retsord­fø­rer fra no­get par­ti, at al­me­ne fon­de har fyldt i de­res arbejde.”

Et risikabelt lovforslag

Skat­te­mi­ni­ster Kar­sten Lauritzen har la­vet en af­ta­le med So­ci­al­de­mo­kra­ti­et og Ra­di­ka­le Ven­stre om at gø­re det skat­te­frit at over­dra­ge virk­som­he­der til er­hvervs­dri­ven­de fon­de. En af­ta­le, der i lø­bet af i år skal ud­mønte sig i et lov­for­slag og si­den ved­ta­gel­se af de nye regler.

– Hvad me­ner So­ci­a­li­stisk Fol­ke­par­ti om aftalen?

Blå bog

Lis­beth Bech Po­ul­sen er ud­dan­net cand.sci­ent.soc. og har ar­bej­det som sam­funds­fags­læ­rer på VUC Nord­jyl­land og som pro­jekt­ko­or­di­na­tor på iværk­sæt­ter­pro­gram­met SEA på Aal­borg Uni­ver­si­tet. Hun har sid­det i Fol­ke­tin­get si­den 2011. 

Lis­beth Bech Po­ul­sen er valgt i Nord­jyl­lands Stor­kreds. Hun er blandt an­det er­hvervsord­fø­rer, fi­nansord­fø­rer og skatteordfører.

”Hen­sig­ten med, at fle­re dan­ske virk­som­he­der skal over­dra­ges til er­hvervs­dri­ven­de fon­de, er der rig­tig me­get ræ­son i, men vi er be­kym­re­de for, at af­ta­len på grund af EU-reg­ler ik­ke kun gæl­der fon­de hjem­me­hø­ren­de i Dan­mark. For vi sy­nes sim­pelt­hen, det er for ri­si­ka­belt i for­hold til, at vi ik­ke har hånd i han­ke med fon­de i an­dre EU-lande.”

”Så med min­dre vi får nog­le an­dre svar, el­ler at Skat­te­mi­ni­ste­ri­et og Er­hvervs­mi­ni­ste­ri­et har fun­det nog­le værns­reg­ler for, hvor­dan vi kan kon­trol­le­re uden­land­ske er­hvervs­dri­ven­de fon­de, så stem­mer vi ik­ke for loven.”

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Serie:

Gode rammer for gode donationer

Fundats sætter fokus på rammerne for de ikke-erhvervs­drivende fonde.

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer