FV19 fondspolitik: Det vil Socialistisk Folkeparti

So­ci­a­li­stisk Fol­ke­par­ti vil ger­ne ha­ve ge­nind­ført fonds­re­gi­stret for al­me­ne fon­de og lagt bå­de de er­hvervs­dri­ven­de og de al­me­ne fon­de un­der Er­hvervs­mi­ni­ste­ri­et. Sam­ti­dig me­ner par­tiets er­hvervsord­fø­rer Lis­beth Bech Po­ul­sen, at der fra po­li­tisk si­de skal væ­re fo­kus på den ret­te ba­lan­ce, hvor man bå­de un­der­støt­ter fon­de­ne og har øje for, at det of­fent­li­ge ik­ke bli­ver af­hæn­gig af filantropi. 

FV19: fondspolitik

Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de stil­ler i en ræk­ke ar­tik­ler skar­pt på de en­kel­te par­ti­ers am­bi­tio­ner og hold­nin­ger på fonds­om­rå­det. Hvert af Fol­ke­tin­gets nu­væ­ren­de par­ti­er stil­ler med én po­li­ti­ker, der ud­ta­ler sig sam­let om par­tiets fond­spo­li­tik. Læs ar­tik­ler­ne her:

Frem til årets fol­ke­tings­valg stil­ler Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de skar­pt på de en­kel­te par­ti­ers am­bi­tio­ner og hold­nin­ger på fonds­om­rå­det. Hvert af Fol­ke­tin­gets nu­væ­ren­de par­ti­er stil­ler med én po­li­ti­ker, der ud­ta­ler sig sam­let om par­tiets fond­spo­li­tik og sva­rer på en ræk­ke spørgs­mål om fon­de­nes al­men­nyt­ti­ge rol­le i sam­fun­det og om de ram­me­vil­kår, som fon­de­ne ope­re­rer un­der. Spørgs­må­le­ne føl­ger blandt an­det op på nog­le af de pro­ble­mer, som fonds­le­del­ser, eks­per­ter og rå­d­gi­ve­re har på­pe­get i ar­ti­kel­se­ri­en Go­de ram­mer for Go­de donationer.

Par­ti num­mer syv er So­ci­a­li­stisk Fol­ke­par­ti – re­præ­sen­te­ret af er­hvervsord­fø­rer Lis­beth Bech Poulsen.

I 2017 ud­del­te den dan­ske fonds­sek­tor i alt 17,1 mia. kr. til al­men­nyt­ti­ge og vel­gø­ren­de for­mål. Det var en stig­ning på 400 mio. kr. i for­hold til året før. Hvis fon­de­ne hol­der det­te ni­veau frem til 2025, vil det sva­re til, at fon­de­nes ud­de­lin­ger er 3,5 gan­ge stør­re end re­ge­rin­gens øko­no­mi­ske rå­de­rum i perioden.

– Hvil­ke am­bi­tio­ner har So­ci­a­li­stisk Fol­ke­par­ti på fonds­om­rå­det – for hen­holds­vis er­hvervs­dri­ven­de fon­de og al­me­ne fon­de – i den kom­men­de valgperiode?

”Det er vig­tigt, at vi har nog­le go­de og vel­drev­ne fon­de i Dan­mark, for fon­de­ne er vig­ti­ge – bå­de i for­hold til at ska­be ar­bejds­plad­ser og støt­te al­men­nyt­ti­ge for­mål. Men det må ik­ke bli­ve så­dan, at den of­fent­li­ge sek­tor skæ­res så me­get ned, så den bli­ver af­hæn­gig af fon­de og god­gø­ren­hed for at kun­ne løf­te op­ga­ver in­den for ud­dan­nel­se, forsk­ning, so­ci­a­l­om­rå­det m.v.”

Det må ik­ke bli­ve så­dan, at den of­fent­li­ge sek­tor skæ­res så me­get ned, så den bli­ver af­hæn­gig af fon­de og god­gø­ren­hed for at kun­ne løf­te op­ga­ver in­den for ud­dan­nel­se, forsk­ning, so­ci­a­l­om­rå­det m.v.

Lis­beth Bech Po­ul­sen – er­hvervsord­fø­rer, So­ci­a­li­stisk Folkeparti

”Vi kan se an­dre ste­der i ver­den, f.eks. i USA, hvor sam­fun­det er af­hæn­gig af fon­de, som jo helt le­gi­timt kan ha­ve nog­le me­get spe­ci­fik­ke in­ter­es­ser. Så det er en ba­lan­ce­gang, og vo­res am­bi­tion er at un­der­støt­te den ba­lan­ce, hvor vi på den ene si­de si­ger; fon­de­ne er vig­ti­ge, og det vil vi og­så ger­ne un­der­støt­te po­li­tisk, men hvor vi på den an­den si­de he­le ti­den hol­der øje med de­res ind­fly­del­se og stør­rel­se i for­hold til den sam­funds­mæs­si­ge ud­vik­ling og retning.”

Balance i tingene

Fle­re fon­de er be­gyndt at ar­bej­de ka­ta­ly­tisk – de vil la­ve sam­funds­for­an­drin­ger ud fra de­res fonds­stra­te­gi­er. Fon­de­ne bi­dra­ger på vel­færds­om­rå­der som forsk­ning, ud­dan­nel­se, kunst og kul­tur og til for­e­nings­li­vet i Dan­mark. Sam­ti­dig bi­dra­ger man­ge af de sto­re er­hvervs­dri­ven­de fon­des sel­ska­ber med vækst, be­skæf­ti­gel­se og skat­te­be­ta­lin­ger i Danmark.

– Hvad me­ner I som par­ti om den be­tyd­ning, fonds­sek­to­ren har for sam­fun­det i dag?

”Fonds­sek­to­ren har stor be­tyd­ning, og fon­de­ne er vig­ti­ge, men der skal væ­re en ba­lan­ce i tin­ge­ne, og vi skal pas­se på, at fon­de­nes helt le­gi­ti­me in­ter­es­ser i be­stem­te om­rå­der ik­ke er med til at un­der­pri­o­ri­te­re an­dre områder.”

På mit gam­le uni­ver­si­tet – Aal­borg Uni­ver­si­tet – kan jeg se, at mu­lig­he­den for at hen­te rig­tig man­ge mid­ler hjem til pro­jek­ter og forsk­ning på det na­tur­vi­den­ska­be­li­ge om­rå­de er med til at un­der­pri­o­ri­te­re det sam­funds­vi­den­ska­be­li­ge og det hu­ma­ni­sti­ske fakultet.

Lis­beth Bech Po­ul­sen – er­hvervsord­fø­rer, So­ci­a­li­stisk Folkeparti

”På mit gam­le uni­ver­si­tet – Aal­borg Uni­ver­si­tet – kan jeg se, at mu­lig­he­den for at hen­te rig­tig man­ge mid­ler hjem til pro­jek­ter og forsk­ning på det na­tur­vi­den­ska­be­li­ge om­rå­de er med til at un­der­pri­o­ri­te­re det sam­funds­vi­den­ska­be­li­ge og det hu­ma­ni­sti­ske fakultet.”

”Så hvor det bå­de er dej­ligt at få nog­le fle­re pen­ge til et be­stemt om­rå­de, så kom­mer de man­ge fonds­mid­ler på det na­tur­vi­den­ska­be­li­ge om­rå­de in­di­rek­te til at gå ud over de an­dre ben.”

– Me­ner du, at So­ci­a­li­stisk Fol­ke­par­ti og Fol­ke­tin­get ge­ne­relt har til­stræk­ke­ligt fo­kus på at un­der­støt­te en fort­sat po­si­tiv ud­vik­ling for fondssektoren?

”Jeg sy­nes fak­tisk, vi har for lidt fo­kus på om­rå­det, og der vil jeg ik­ke si­ge i en­ten po­si­tiv el­ler ne­ga­tiv grad.”

”Vi – og det er og­så en selv­kri­tik – bur­de i hø­je­re grad ha­ve fo­kus på, hvad det er for en ty­pe fon­de, vi ger­ne vil frem­me, hvad er de­res sam­funds­mæs­si­ge be­tyd­ning, hvor vil vi ger­ne un­der­støt­te fon­de igen­nem skat­te­sy­ste­met, og hvor skal vi pas­se på, at de ik­ke får en for do­mi­ne­ren­de betydning.”

Fonde skal ikke fylde huller

Man­ge fon­de op­le­ver, at de i de se­ne­ste år er be­gyndt at fyl­de hul­ler ud ef­ter de of­fent­li­ge be­spa­rel­ser. Men det stri­der imod fon­de­nes selv­for­stå­el­se, som går ud på, at de skal bi­dra­ge med no­get ek­stra – de skal gø­re ka­gen stør­re. Sær­ligt på kul­tu­r­om­rå­det for­sø­ger mu­se­er og te­a­tre at træk­ke fonds­mid­ler ind til at kla­re driften.

– Hvor­dan ser So­ci­a­li­stisk Fol­ke­par­ti på de pri­va­te fon­des rol­le? Er det okay, at fon­de­ne bli­ver pres­set til at fyl­de hul­ler ud ef­ter de of­fent­li­ge be­spa­rel­ser? El­ler skal fonds­mid­ler væ­re no­get, der kom­mer oven på vel­færds­sta­ten – alt­så cre­men på kagen?

”Fon­de skal ik­ke fyl­de hul­ler ud, og det er net­op vo­res be­kym­ring, at fon­de­ne bli­ver tvun­get ud i at sik­re drift. Sel­ve rug­brø­d­et. Som selv­føl­ge­lig er en po­li­tisk op­ga­ve, og no­get vi fra det of­fent­li­ge – Fol­ke­tin­get, sta­ten og kom­mu­ner­ne – skal levere.”

”Så det er ik­ke en kri­tik af fon­de­ne, hvis de bi­dra­ger til at fyl­de hul­ler ud. Det er en be­kym­ring over en far­lig sam­funds­ud­vik­ling, hvor helt ba­sa­le op­ga­ver bli­ver af­hæn­gig af filantropi.”

Ingen ændringer

Fon­de­nes kon­so­li­de­rings­fradrag er ble­vet re­du­ce­ret fra 25 pro­cent til 4 pro­cent. Det går ud over ud­de­lin­ger­ne sær­ligt fra min­dre og mel­lem­sto­re fon­de. Sam­ti­dig pe­ger un­der­sø­gel­ser på, at statskas­sen får fle­re pen­ge i kas­sen, end det var me­nin­gen, da Fol­ke­tin­get vedt­og reduktionen.

– Vil So­ci­a­li­stisk Fol­ke­par­ti hæ­ve kon­so­li­de­rings­fradra­get igen ef­ter valget?

”Nej, vi sy­nes, det lig­ger fint på de 4 pro­cent. Ud fra et ri­me­lig­heds­spørgs­mål er det fint, at fon­de­ne får lidt me­re igen, men ik­ke langt over de 100 pro­cent, så vi vil ik­ke hæ­ve konsolideringsfradraget.”

Nej, vi sy­nes, det lig­ger fint på de 4 pro­cent. Ud fra et ri­me­lig­heds­spørgs­mål er det fint, at fon­de­ne får lidt me­re igen, men ik­ke langt over de 100 pro­cent, så vi vil ik­ke hæ­ve konsolideringsfradraget.

Lis­beth Bech Po­ul­sen – er­hvervsord­fø­rer, So­ci­a­li­stisk Folkeparti

Man­ge min­dre ik­ke-er­hvervs­dri­ven­­de fon­de ser de­res for­mu­er bli­ve ud­hu­let af ad­mi­ni­stra­tions­om­kost­nin­ger blandt an­det på grund af den sær­li­ge an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se, der be­græn­ser hvad for­mu­en må in­ve­ste­res i. Fle­re fonds­ret­s­eks­per­ter og eks­per­ter i fond­s­ø­ko­no­mi pe­ger på, at an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­sen er for re­strik­tiv og utids­sva­ren­de. Nog­le af dem me­ner, at in­ve­ste­rin­ger af for­mu­en bør lig­ge un­der fonds­le­del­sens al­min­de­li­ge er­stat­nings­ansvar og ik­ke un­der ri­gi­de in­ve­ste­rings­reg­ler la­vet i Justitsministeriet.

– Hvad me­ner So­ci­a­li­stisk Folkeparti?

”Vi me­ner, det er fint med nog­le kon­ser­va­ti­ve an­brin­gel­ses­reg­ler. Ak­tu­elt har vi en ne­ga­tiv ren­te, men det er ik­ke et ar­gu­ment for at øge ri­si­ko­en. Der kom­mer al­tid en kri­se igen, så det er vig­tigt at ha­ve en vis kon­so­li­de­ring. Og ak­tier ér ba­re me­re ri­si­ko­fyld­te, så den nu­væ­ren­de græn­se på 50 pro­cent sy­nes vi er passende.”

Vigtigt med overblik

Man­ge min­dre fon­de har få­et af­slag på at la­de fon­de op­lø­se, så for­mu­en kan ud­de­les til fon­dens go­de for­mål over en 10-årig pe­ri­o­de. Ci­vilsty­rel­sens prak­sis har væ­ret, at fon­de kun kan op­lø­ses, hvis for­mu­en er un­der 1 mio. kr. Den græn­se har de net­op hæ­vet til 2 mio. kr., men det æn­drer ik­ke ved pro­ble­met, at ad­mi­ni­stra­tions­om­kost­nin­ger i stort om­fang spi­ser ind­tæg­ter­ne op, og at der of­te er in­gen el­ler me­get få pen­ge til uddelinger.

– Me­ner So­ci­a­li­stisk Fol­ke­par­ti, at man bur­de ind­fø­re lem­pe­li­ge­re op­løs­nings­reg­ler, så små­fonds­for­mu­er kan ud­de­les til formålet?

”Det har jeg ik­ke no­get svar på.”

I 1991 af­skaf­fe­de man fonds­re­gi­stret – så in­gen i dag har det sam­le­de over­blik over, hvor man­ge ik­ke-er­hvervs­dri­ven­­de fon­de der re­elt er i Dan­mark. Ej hel­ler, hvor sto­re for­mu­er de har. Man me­ner, der er om­kring 10.000, hvoraf om­kring 4.000 ud­de­ler penge.

– Skul­le man over­ve­je at ge­nind­fø­re et fondsregister?

”Vi me­ner helt sik­kert, at man skul­le ge­nind­fø­re et fonds­re­gi­ster. Der er så man­ge fon­de, så sto­re for­mu­er, så man­ge pen­ge, og fon­de­ne har så stor ind­fly­del­se på vo­res sam­fund, så det er vig­tigt at ha­ve et over­blik over fondene.”

”Re­gi­stret blev af­skaf­fet på grund af bu­reau­kra­ti, men i dag bur­de der væ­re kom­met nog­le me­to­der, hvor vi kan få in­for­ma­tio­ner­ne på en nem­me­re måde.”

Ikke tilstrækkeligt tilsyn

Kon­trol­len af de om­kring 1.350 er­hvervs­dri­ven­de fon­de lig­ger un­der Er­hvervs­sty­rel­sen, hvor der i dag sid­der 8 me­d­ar­bej­de­re, der og­så skal ta­ge sig af an­dre ting. F.eks. er til­syns­che­fen og­så chef for hvid­va­sk­om­rå­det, bo­li­gre­gu­le­ring og ejen­doms­mæg­ling. Eks­per­ter på­pe­ger, at fondsmyn­dig­he­den er vold­somt underbemandet.

– Me­ner So­ci­a­li­stisk Fol­ke­par­ti, at der er til­stræk­ke­ligt til­syn med de er­hvervs­dri­ven­de fonde?

”Det kor­te svar er nej. Jeg tror ik­ke, der er til­stræk­ke­ligt til­syn – hver­ken med de er­hvervs­dri­ven­de fon­de el­ler med alt mu­ligt an­det, der lig­ger i Er­hvervs­sty­rel­sen. For sty­rel­sen har jo haft kæm­pe pro­ble­mer, det er desvær­re ble­vet ty­de­ligt igen og igen det se­ne­ste års tid, og SF har og­så væ­ret med til at gi­ve seks mil­li­o­ner kro­ner ek­stra til Erhvervsstyrelsen.”

Hvid­vask har fyldt rig­tig me­get, så mit kva­li­fi­ce­re­de gæt vil væ­re, at man i Er­hvervs­sty­rel­sen har en ri­si­ko­til­gang, og der kom­mer til­sy­net med er­hvervs­dri­ven­de fon­de alt­så ik­ke ind i top­pen. Men vi vil bli­ve ved med at hol­de øje med, om Er­hvervs­sty­rel­sen har res­sour­cer nok.

Lis­beth Bech Po­ul­sen – er­hvervsord­fø­rer, So­ci­a­li­stisk Folkeparti

”Hvid­vask har fyldt rig­tig me­get, så mit kva­li­fi­ce­re­de gæt vil væ­re, at man i Er­hvervs­sty­rel­sen har en ri­si­ko­til­gang, og der kom­mer til­sy­net med er­hvervs­dri­ven­de fon­de alt­så ik­ke ind i top­pen. Men vi vil bli­ve ved med at hol­de øje med, om Er­hvervs­sty­rel­sen har res­sour­cer nok.”

Kon­trol­len af de om­kring 10.000 al­men­nyt­ti­ge fon­de lig­ger un­der Ci­vilsty­rel­sen, hvor der i dag sid­der 10 me­d­ar­bej­de­re, der og­så skal ta­ge sig af an­dre ting. Iføl­ge kon­tor­che­fen i fond­s­kon­to­ret bru­ger de halv­de­len af de­res res­sour­cer på fonds­om­rå­det – alt­så om­kring 5 årsværk.

– Me­ner So­ci­a­li­stisk Fol­ke­par­ti, at der er til­stræk­ke­ligt til­syn med de al­me­ne, ik­ke-er­hvervs­dri­ven­­de fonde?

”Det ved jeg ik­ke, for jeg ved sim­pelt­hen ik­ke nok om Ci­vilsty­rel­sen. Men 5 år­s­værk til om­kring 10.000 fon­de, det ly­der ik­ke af ret me­get, og det er no­get, SF vil spør­ge ind til.”

Almene fonde skal væk fra Justitsministeriet

I dag hø­rer fon­de­ne ind un­der to for­skel­li­ge lov­giv­nin­ger – og der­med to for­skel­li­ge mi­ni­ste­ri­er. Er­hvervs­dri­ven­de fon­de hø­rer un­der Er­hvervs­mi­ni­ste­ri­et, og al­me­ne fon­de hø­rer un­der Justitsministeriet.

– Vil­le det væ­re en ide at æn­dre på det – nu fon­de­ne med sta­digt stør­re ud­de­lin­ger får en sti­gen­de be­tyd­ning i det dan­ske samfund?

”Ja, det vil væ­re en god ide, og det mest na­tur­li­ge vil væ­re at sam­le fon­de­ne un­der Er­hvervs­mi­ni­ste­ri­et. De skal i hvert fald ik­ke lig­ge un­der Ju­stits­mi­ni­ste­ri­et, for her fyl­der al­me­ne fon­de ingenting.”

Jeg har selv væ­ret retsord­fø­rer, og jeg har al­drig be­skæf­ti­get mig med al­me­ne fon­de, og jeg har hel­ler al­drig hørt fra no­gen retsord­fø­rer fra no­get par­ti, at al­me­ne fon­de har fyldt i de­res arbejde.

Lis­beth Bech Po­ul­sen – er­hvervsord­fø­rer, So­ci­a­li­stisk Folkeparti

”Jeg har selv væ­ret retsord­fø­rer, og jeg har al­drig be­skæf­ti­get mig med al­me­ne fon­de, og jeg har hel­ler al­drig hørt fra no­gen retsord­fø­rer fra no­get par­ti, at al­me­ne fon­de har fyldt i de­res arbejde.”

Et risikabelt lovforslag

Skat­te­mi­ni­ster Kar­sten Lauritzen har la­vet en af­ta­le med So­ci­al­de­mo­kra­ti­et og Ra­di­ka­le Ven­stre om at gø­re det skat­te­frit at over­dra­ge virk­som­he­der til er­hvervs­dri­ven­de fon­de. En af­ta­le, der i lø­bet af i år skal ud­mønte sig i et lov­for­slag og si­den ved­ta­gel­se af de nye regler.

– Hvad me­ner So­ci­a­li­stisk Fol­ke­par­ti om aftalen?

Blå bog

Lis­beth Bech Po­ul­sen er ud­dan­net cand.sci­ent.soc. og har ar­bej­det som sam­funds­fags­læ­rer på VUC Nord­jyl­land og som pro­jekt­ko­or­di­na­tor på iværk­sæt­ter­pro­gram­met SEA på Aal­borg Uni­ver­si­tet. Hun har sid­det i Fol­ke­tin­get si­den 2011. 

Lis­beth Bech Po­ul­sen er valgt i Nord­jyl­lands Stor­kreds. Hun er blandt an­det er­hvervsord­fø­rer, fi­nansord­fø­rer og skatteordfører.

”Hen­sig­ten med, at fle­re dan­ske virk­som­he­der skal over­dra­ges til er­hvervs­dri­ven­de fon­de, er der rig­tig me­get ræ­son i, men vi er be­kym­re­de for, at af­ta­len på grund af EU-reg­­ler ik­ke kun gæl­der fon­de hjem­me­hø­ren­de i Dan­mark. For vi sy­nes sim­pelt­hen, det er for ri­si­ka­belt i for­hold til, at vi ik­ke har hånd i han­ke med fon­de i an­dre EU-lande.”

”Så med min­dre vi får nog­le an­dre svar, el­ler at Skat­te­mi­ni­ste­ri­et og Er­hvervs­mi­ni­ste­ri­et har fun­det nog­le værns­reg­ler for, hvor­dan vi kan kon­trol­le­re uden­land­ske er­hvervs­dri­ven­de fon­de, så stem­mer vi ik­ke for loven.”

Serie:

Go­de ram­mer for go­de donationer

Fun­dats sæt­ter fo­kus på ram­mer­ne for de ik­ke-er­hvervs­­dri­ven­de fonde.

Skri­bent

Dort­he Kirk­gaard Ni­el­sen
Fre­elan­cejour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer