MF’er går ind i sag om opløsning af fonde

MF, Erling Bonnesen, (V) går nu ind i sagen om Fyn-Langelands Fond, som ikke kan få Civilstyrelsens tilladelse til at dele resterne af fondens formue ud til formålet. ”Det hand­ler ikke kun om en enkelt sag, det er den generelle administrative linje, der er for stram,” siger han. Fondslovens regler om opløsning bør laves om, mener professor i fonds­ret.

Fyn-Langelands Fond
”Pro­ble­met er, at ka­pi­ta­len bli­ver ud­hu­let. Og til næ­ste år får vi end­nu fær­re ind­tæg­ter. Vi har jo og­så ud­gif­ter til re­vi­sion og kapital­for­valt­ning,” si­ger Pre­ben Han­sen, der er med­lem af be­sty­rel­sen og ar­bej­den­de se­kre­tær for Fyn-Lan­ge­lands Fond.

Det skal væ­re mu­ligt at op­lø­se en lil­le fond og gi­ve den en vær­dig død i ste­det for at hen­syg­ne, mens re­viso­rer og ad­mi­ni­stra­to­rer lang­somt su­ger det sid­ste liv ud af den. Det me­ner be­sty­rel­sen for Fyn-Lan­gelands Fond, som der­for fle­re gan­ge har an­søgt om Ci­vilsty­rel­sens til­la­del­se til at la­de fon­den opløse.

”Vi har søgt om at ned­sæt­te grund­ka­pi­ta­len, så vi kun­ne ud­de­le de fri­gjor­te mid­ler over en år­ræk­ke, og vi har søgt om til­la­del­se til at op­lø­se fon­den. Men vi har få­et nej til det he­le, Ci­vil­styrelsen er hver­ken til at hug­ge el­ler stik­ke i,” si­ger Pre­ben Han­sen, der er med­lem af be­sty­rel­sen og ar­bej­den­de se­kre­tær for fonden.

Ef­ter sa­gen fle­re gan­ge har væ­ret om­talt i Fy­ens Stift­s­ti­den­de er det lo­ka­le fol­ke­tings­med­lem fra Ven­stre, Er­ling Bon­ne­sen nu gå­et ind i sagen.

”Jeg sy­nes det er tos­set, at fon­den er ble­vet næg­tet at op­lø­se sig selv. Det, jeg hø­rer rundt om­kring er, at reg­ler­ne ge­ne­relt er for stram­me, for ri­gi­de og for umu­li­ge, når det dre­jer sig om den slags fon­de med lav ka­pi­tal og hvor for­må­let er udtømt,” si­ger Er­ling Bon­ne­sen, til Nyheds­bre­vet Dan­marks Fonde.

Kapitalen udhules

Sa­gen om Fyn-Lan­gelands Fond er et ek­sem­pel på et lo­kalt, kun­de­e­jet for­sik­rings­sel­skab, der blev født ud af an­del­stan­ken og end­te som en fond i koma.

Nu er der 14 mio. kr. til­ba­ge af den egen­ka­pi­tal, som for­sik­rings­ta­ge­re gen­nem ge­ne­ra­tio­ner hav­de spa­ret op i For­sik­rings­sel­ska­bet Fyn-Lan­geland G/S. Pre­ben Han­sen var di­rek­tør for det gen­si­di­ge for­sik­rings­sel­skab, da for­sik­rings­ta­ger­ne i 2001 be­slut­te­de at la­de det fu­sio­ne­re og pla­ce­re den her­re­lø­se egen­ka­pi­tal i en fond.

Fon­den støt­ter iføl­ge vedtæg­ter­ne kul­tu­rel­le for­mål, forsk­ning og ud­dan­nel­se in­den­for for­sik­rings­sel­ska­bets gam­le vir­ke­om­rå­de på Fyn, Lan­geland og øer­ne i om­rå­det. Men ud­de­lin­ger bli­ver der ik­ke me­get af med den lil­le for­mue og det la­ve ren­te­ni­veau, som i 2017 gav ind­tæg­ter for 343.000 kr.

”Pro­ble­met er, at ka­pi­ta­len bli­ver ud­hu­let. Og til næ­ste år får vi end­nu fær­re ind­tæg­ter. Vi har jo og­så ud­gif­ter til re­vi­sion og ka­pi­tal­for­valt­ning,” si­ger Pre­ben Hansen.

Drøftelser med ministeren

Pre­ben Han­sen me­ner, at Ci­vilsty­rel­sens af­slag er end­nu me­re un­der­ligt, når man ta­ger i be­tragt­ning, at fonds­besty­relsen sta­dig be­står af de sam­me per­so­ner, som forsikrings­selskabets repræsen­tant­skab pla­ce­re­de i fon­den ved stif­tel­sen. De var end­da så for­ud­se­en­de, at de ind­skrev i vedtæg­ter­ne, at be­sty­rel­sen kun­ne op­lø­se fon­den og ud­de­le pen­ge­ne i lo­ka­l­om­rå­det ef­ter Civil­styrelsens tilladelse.

”Vi sy­nes jo, at når nu sta­ten skæ­rer ned på så man­ge om­rå­der, her­un­der på kul­tur, så må det da væ­re dej­ligt for sta­ten og kom­mu­ner­ne, hvis fon­de som vo­res kun­ne få fri­gjort mid­ler, så de kun­ne kom­me til gavn i det ci­vi­le liv,” si­ger Pre­ben Hansen.

Det er net­op dis­se syns­punk­ter, som Er­ling Bon­ne­sen nu vil ta­ge op på ministerniveau:

”Det­te er ik­ke ba­re en en­kelt sag, det er den ge­ne­rel­le ad­mi­ni­stra­ti­ve linje, der er for stram. Om det så kan kla­res ved, at man får an­lagt en an­den for­tolk­nings­linje, el­ler om det kræ­ver lovæn­drin­ger, det må be­ro på de drøf­tel­ser, som jeg nu får – i før­ste om­gang med inden­rigs­mi­ni­ste­ren, og så en­der vi sik­kert hos ju­stits­mi­ni­ste­ren,” si­ger han.

Loven udelukker lempelig praksis

Syns­punk­tet bak­kes op af pro­fes­sor i fonds­ret på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Ras­mus Kri­sti­an Feldt­hu­sen. Men det er kun Fol­ke­tin­get og ik­ke Ci­vilsty­rel­sen, der kan lø­se pro­ble­met, for­kla­rer han.

”Det er reg­ler­ne, der sæt­ter Ci­vilsty­rel­sen skak­mat. Loven gi­ver ik­ke mu­lig­hed for, at sty­rel­sen kan ha­ve en me­re lem­pe­lig prak­sis. For fonds­lo­ven kræ­ver, at en fond har mini­mum en mil­li­on kro­ner i ka­pi­tal, og der­for skal en fonds for­mue som ho­ved­re­gel og­så væ­re min­dre end en mil­li­on for at få lov til at op­lø­se sig,” si­ger han.

Det er Ci­vilsty­rel­sen, der som fondsmyn­dig­hed ad­mi­ni­stre­rer ef­ter reg­ler­ne i fonds­lo­ven. Iføl­ge lovens § 32, kan sty­rel­sen dog gi­ve lov til op­løs­ning og ud­de­ling af ka­pi­ta­len, hvis mid­ler­ne ’ik­ke står i ri­me­ligt for­hold til for­må­let’, frem­går det af fondsloven.

”Men det er en in­tet­si­gen­de for­mu­le­ring, som er svær at bru­ge i prak­sis. For hvis man ek­sem­pel­vis kan ud­de­le 25.000 kr. til kul­tu­rel­le el­ler hu­ma­ni­tæ­re for­mål, står mid­ler­ne så i ri­me­ligt for­hold til en for­mue på 10 mio. kr.? Der­for er den be­stem­mel­se næ­sten umu­lig at bru­ge i prak­sis,” si­ger Ras­mus Kri­sti­an Feldthusen.

Værdier går tabt for samfundet

Da lov­giv­nin­gen og fondsmyn­dig­he­den for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­de hø­rer un­der ju­stits­mini­ste­riets res­sort, er det og­så her­fra ini­ti­a­ti­vet skal kom­me, hvis fonds­lo­vens op­løs­nings­reg­ler skal lem­pes. Og det bør man gø­re ud fra et sam­funds­mæs­sigt per­spek­tiv, me­ner fondsretsprofessoren.

”Der fin­des man­ge små fon­de som den­ne, hvor ka­pi­ta­len bli­ver spist af om­kost­nin­ger. Det hand­ler om samfunds­gavnlige vær­di­er, der går tabt. En fond med en ka­pi­tal på 15 mio. er jo en lil­le fond. Med de nu­væ­ren­de reg­ler om in­ve­ste­ring af for­mu­en bli­ver af­ka­stet me­get lil­le, for­di anbringelses­bekendtgørelsen be­græn­ser, hvor­dan pen­ge­ne må in­ve­ste­res. Men selv når vi kom­mer ud af lavrente­økonomien, vil der jo væ­re be­græn­se­de ind­tæg­ter i så­dan en fond,” si­ger han og pe­ger på en lovæn­dring som ene­ste mu­lig­hed for, at en stor del af lan­dets om­kring 10.000 al­men­nyt­ti­ge fon­de har mu­lig­hed for at tje­ne stif­ter­nes vil­je til gavn for almen­nyt­tige formål

”Der er be­hov for at få re­vi­de­ret reg­ler­ne om op­løs­ning, så de gi­ver mu­lig­hed for, at fon­de med en ka­pi­tal på op til ek­sem­pel­vis 50 mio. kr. kan få lov at ud­de­le pen­ge­ne over en pe­ri­o­de på op til 10 år, hvis de an­sø­ger om det med en for­nuf­tig be­grun­del­se” si­ger Ras­mus Kri­sti­an Feldthusen.

Si­den me­di­eom­ta­len har Pre­ben Han­sen få­et hen­ven­del­se fra fle­re an­dre fon­de, der står i lig­nen­de si­tu­a­tion. Han ser der­for frem til, at justits­ministeren får øj­ne­ne op for problemstillingen:

”Jeg hå­ber, at Er­ling Bon­ne­sen kan skub­be til sy­ste­met, så der er nog­le for­nuf­ti­ge men­ne­sker, der kan ind­se, at det vil­le væ­re smart at få de pen­ge i cir­ku­la­tion,” si­ger Pre­ben Hansen.

Op­løs­ning af fonde

Op­løs­ning af fon­de kræ­ver Ci­vilsty­rel­sens til­la­del­se, jf. fonds­lo­vens § 32, stk. 1.

An­søg­nin­gen skal ledsa­ges af en be­grun­del­se for øn­sket om op­løs­ning af fon­den og do­ku­men­ta­tion for fon­dens stør­rel­se, even­tu­elt i form af fon­dens se­ne­ste årsregnskab.

Ef­ter Civil­styrelsens prak­sis kan op­løs­ning af en fond til­la­des, hvis det er ble­vet umu­ligt el­ler klart uhensigts­mæssigt at ef­ter­le­ve formålet.

En fonds mid­ler an­ses i al­min­de­lig­hed ik­ke for at stå i ri­me­ligt for­hold til for­må­let, hvis fon­dens ak­ti­ver ud­gør min­dre end 1 mio. kr. Det er nor­malt et krav, at fon­den har ek­si­ste­ret i mindst 10 år.

Ved op­løs­ning af en fond skal fon­dens ka­pi­tal ud­de­les i over­ens­stem­mel­se med vedtæg­tens op­løs­nings­bestem­melse. Er der ik­ke fast­sat nær­me­re be­stem­mel­se om ud­de­ling af fon­dens ka­pi­tal ved op­løs­ning, skal ka­pi­ta­len ud­de­les i overens­stemmelse med formålet.

Civil­styrelsen til­la­der kun, at fon­den ud­de­ler til an­det end for­må­let, hvis det­te ik­ke læn­ge­re kan ef­ter­le­ves el­ler er ble­vet åben­bart uhensigts­mæssigt. Hvis dis­se be­tin­gel­ser er op­fyldt, skal ud­deling­en lig­ge så tæt ved det op­rin­de­li­ge for­mål som muligt.

Op­løs­nin­gen kan ske på én gang el­ler even­tu­elt over en pe­ri­o­de på op til 3 år.

Kil­de: Ci­vilsty­rel­sens hjemmeside.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Serie:

Gode rammer for gode donationer

Fundats sætter fokus på rammerne for de ikke-erhvervs­drivende fonde.

 

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer