MF’er går ind i sag om opløsning af fonde

MF, Er­ling Bon­ne­sen, (V) går nu ind i sa­gen om Fyn-Lan­gelands Fond, som ik­ke kan få Ci­vilsty­rel­sens til­la­del­se til at de­le re­ster­ne af fon­dens for­mue ud til for­må­let. ”Det hand­ler ik­ke kun om en en­kelt sag, det er den ge­ne­rel­le ad­mi­ni­stra­ti­ve linje, der er for stram,” si­ger han. Fonds­lo­vens reg­ler om op­løs­ning bør la­ves om, me­ner pro­fes­sor i fondsret.

Fyn-Langelands Fond
”Pro­ble­met er, at ka­pi­ta­len bli­ver ud­hu­let. Og til næ­ste år får vi end­nu fær­re ind­tæg­ter. Vi har jo og­så ud­gif­ter til re­vi­sion og kapital­for­valt­ning,” si­ger Pre­ben Han­sen, der er med­lem af be­sty­rel­sen og ar­bej­den­de se­kre­tær for Fyn-Lan­­ge­lands Fond.

Det skal væ­re mu­ligt at op­lø­se en lil­le fond og gi­ve den en vær­dig død i ste­det for at hen­syg­ne, mens re­viso­rer og ad­mi­ni­stra­to­rer lang­somt su­ger det sid­ste liv ud af den. Det me­ner be­sty­rel­sen for Fyn-Lan­­gelands Fond, som der­for fle­re gan­ge har an­søgt om Ci­vilsty­rel­sens til­la­del­se til at la­de fon­den opløse.

”Vi har søgt om at ned­sæt­te grund­ka­pi­ta­len, så vi kun­ne ud­de­le de fri­gjor­te mid­ler over en år­ræk­ke, og vi har søgt om til­la­del­se til at op­lø­se fon­den. Men vi har få­et nej til det he­le, Ci­vil­styrelsen er hver­ken til at hug­ge el­ler stik­ke i,” si­ger Pre­ben Han­sen, der er med­lem af be­sty­rel­sen og ar­bej­den­de se­kre­tær for fonden.

Ef­ter sa­gen fle­re gan­ge har væ­ret om­talt i Fy­ens Stift­s­ti­den­de er det lo­ka­le fol­ke­tings­med­lem fra Ven­stre, Er­ling Bon­ne­sen nu gå­et ind i sagen.

”Jeg sy­nes det er tos­set, at fon­den er ble­vet næg­tet at op­lø­se sig selv. Det, jeg hø­rer rundt om­kring er, at reg­ler­ne ge­ne­relt er for stram­me, for ri­gi­de og for umu­li­ge, når det dre­jer sig om den slags fon­de med lav ka­pi­tal og hvor for­må­let er udtømt,” si­ger Er­ling Bon­ne­sen, til Nyheds­bre­vet Dan­marks Fonde.

Kapitalen udhules

Sa­gen om Fyn-Lan­­gelands Fond er et ek­sem­pel på et lo­kalt, kun­de­e­jet for­sik­rings­sel­skab, der blev født ud af an­del­stan­ken og end­te som en fond i koma.

Nu er der 14 mio. kr. til­ba­ge af den egen­ka­pi­tal, som for­sik­rings­ta­ge­re gen­nem ge­ne­ra­tio­ner hav­de spa­ret op i For­sik­rings­sel­ska­bet Fyn-Lan­­geland G/S. Pre­ben Han­sen var di­rek­tør for det gen­si­di­ge for­sik­rings­sel­skab, da for­sik­rings­ta­ger­ne i 2001 be­slut­te­de at la­de det fu­sio­ne­re og pla­ce­re den her­re­lø­se egen­ka­pi­tal i en fond.

Fon­den støt­ter iføl­ge vedtæg­ter­ne kul­tu­rel­le for­mål, forsk­ning og ud­dan­nel­se in­den­for for­sik­rings­sel­ska­bets gam­le vir­ke­om­rå­de på Fyn, Lan­geland og øer­ne i om­rå­det. Men ud­de­lin­ger bli­ver der ik­ke me­get af med den lil­le for­mue og det la­ve ren­te­ni­veau, som i 2017 gav ind­tæg­ter for 343.000 kr.

”Pro­ble­met er, at ka­pi­ta­len bli­ver ud­hu­let. Og til næ­ste år får vi end­nu fær­re ind­tæg­ter. Vi har jo og­så ud­gif­ter til re­vi­sion og ka­pi­tal­for­valt­ning,” si­ger Pre­ben Hansen.

Drøftelser med ministeren

Pre­ben Han­sen me­ner, at Ci­vilsty­rel­sens af­slag er end­nu me­re un­der­ligt, når man ta­ger i be­tragt­ning, at fonds­besty­relsen sta­dig be­står af de sam­me per­so­ner, som forsikrings­selskabets repræsen­tant­skab pla­ce­re­de i fon­den ved stif­tel­sen. De var end­da så for­ud­se­en­de, at de ind­skrev i vedtæg­ter­ne, at be­sty­rel­sen kun­ne op­lø­se fon­den og ud­de­le pen­ge­ne i lo­ka­l­om­rå­det ef­ter Civil­styrelsens tilladelse.

”Vi sy­nes jo, at når nu sta­ten skæ­rer ned på så man­ge om­rå­der, her­un­der på kul­tur, så må det da væ­re dej­ligt for sta­ten og kom­mu­ner­ne, hvis fon­de som vo­res kun­ne få fri­gjort mid­ler, så de kun­ne kom­me til gavn i det ci­vi­le liv,” si­ger Pre­ben Hansen.

Det er net­op dis­se syns­punk­ter, som Er­ling Bon­ne­sen nu vil ta­ge op på ministerniveau:

”Det­te er ik­ke ba­re en en­kelt sag, det er den ge­ne­rel­le ad­mi­ni­stra­ti­ve linje, der er for stram. Om det så kan kla­res ved, at man får an­lagt en an­den for­tolk­nings­linje, el­ler om det kræ­ver lovæn­drin­ger, det må be­ro på de drøf­tel­ser, som jeg nu får – i før­ste om­gang med inden­rigs­mi­ni­ste­ren, og så en­der vi sik­kert hos ju­stits­mi­ni­ste­ren,” si­ger han.

Loven udelukker lempelig praksis

Syns­punk­tet bak­kes op af pro­fes­sor i fonds­ret på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Ras­mus Kri­sti­an Feldt­hu­sen. Men det er kun Fol­ke­tin­get og ik­ke Ci­vilsty­rel­sen, der kan lø­se pro­ble­met, for­kla­rer han.

”Det er reg­ler­ne, der sæt­ter Ci­vilsty­rel­sen skak­mat. Loven gi­ver ik­ke mu­lig­hed for, at sty­rel­sen kan ha­ve en me­re lem­pe­lig prak­sis. For fonds­lo­ven kræ­ver, at en fond har mini­mum en mil­li­on kro­ner i ka­pi­tal, og der­for skal en fonds for­mue som ho­ved­re­gel og­så væ­re min­dre end en mil­li­on for at få lov til at op­lø­se sig,” si­ger han.

Det er Ci­vilsty­rel­sen, der som fondsmyn­dig­hed ad­mi­ni­stre­rer ef­ter reg­ler­ne i fonds­lo­ven. Iføl­ge lovens § 32, kan sty­rel­sen dog gi­ve lov til op­løs­ning og ud­de­ling af ka­pi­ta­len, hvis mid­ler­ne ’ik­ke står i ri­me­ligt for­hold til for­må­let’, frem­går det af fondsloven.

”Men det er en in­tet­si­gen­de for­mu­le­ring, som er svær at bru­ge i prak­sis. For hvis man ek­sem­pel­vis kan ud­de­le 25.000 kr. til kul­tu­rel­le el­ler hu­ma­ni­tæ­re for­mål, står mid­ler­ne så i ri­me­ligt for­hold til en for­mue på 10 mio. kr.? Der­for er den be­stem­mel­se næ­sten umu­lig at bru­ge i prak­sis,” si­ger Ras­mus Kri­sti­an Feldthusen.

Værdier går tabt for samfundet

Da lov­giv­nin­gen og fondsmyn­dig­he­den for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­­de fon­de hø­rer un­der ju­stits­mini­ste­riets res­sort, er det og­så her­fra ini­ti­a­ti­vet skal kom­me, hvis fonds­lo­vens op­løs­nings­reg­ler skal lem­pes. Og det bør man gø­re ud fra et sam­funds­mæs­sigt per­spek­tiv, me­ner fondsretsprofessoren.

”Der fin­des man­ge små fon­de som den­ne, hvor ka­pi­ta­len bli­ver spist af om­kost­nin­ger. Det hand­ler om samfunds­gavnlige vær­di­er, der går tabt. En fond med en ka­pi­tal på 15 mio. er jo en lil­le fond. Med de nu­væ­ren­de reg­ler om in­ve­ste­ring af for­mu­en bli­ver af­ka­stet me­get lil­le, for­di anbringelses­bekendtgørelsen be­græn­ser, hvor­dan pen­ge­ne må in­ve­ste­res. Men selv når vi kom­mer ud af lavrente­økonomien, vil der jo væ­re be­græn­se­de ind­tæg­ter i så­dan en fond,” si­ger han og pe­ger på en lovæn­dring som ene­ste mu­lig­hed for, at en stor del af lan­dets om­kring 10.000 al­men­nyt­ti­ge fon­de har mu­lig­hed for at tje­ne stif­ter­nes vil­je til gavn for almen­nyt­tige formål

”Der er be­hov for at få re­vi­de­ret reg­ler­ne om op­løs­ning, så de gi­ver mu­lig­hed for, at fon­de med en ka­pi­tal på op til ek­sem­pel­vis 50 mio. kr. kan få lov at ud­de­le pen­ge­ne over en pe­ri­o­de på op til 10 år, hvis de an­sø­ger om det med en for­nuf­tig be­grun­del­se” si­ger Ras­mus Kri­sti­an Feldthusen.

Si­den me­di­eom­ta­len har Pre­ben Han­sen få­et hen­ven­del­se fra fle­re an­dre fon­de, der står i lig­nen­de si­tu­a­tion. Han ser der­for frem til, at justits­ministeren får øj­ne­ne op for problemstillingen:

”Jeg hå­ber, at Er­ling Bon­ne­sen kan skub­be til sy­ste­met, så der er nog­le for­nuf­ti­ge men­ne­sker, der kan ind­se, at det vil­le væ­re smart at få de pen­ge i cir­ku­la­tion,” si­ger Pre­ben Hansen.

Op­løs­ning af fonde

Op­løs­ning af fon­de kræ­ver Ci­vilsty­rel­sens til­la­del­se, jf. fonds­lo­vens § 32, stk. 1.

An­søg­nin­gen skal ledsa­ges af en be­grun­del­se for øn­sket om op­løs­ning af fon­den og do­ku­men­ta­tion for fon­dens stør­rel­se, even­tu­elt i form af fon­dens se­ne­ste årsregnskab.

Ef­ter Civil­styrelsens prak­sis kan op­løs­ning af en fond til­la­des, hvis det er ble­vet umu­ligt el­ler klart uhensigts­mæssigt at ef­ter­le­ve formålet.

En fonds mid­ler an­ses i al­min­de­lig­hed ik­ke for at stå i ri­me­ligt for­hold til for­må­let, hvis fon­dens ak­ti­ver ud­gør min­dre end 1 mio. kr. Det er nor­malt et krav, at fon­den har ek­si­ste­ret i mindst 10 år.

Ved op­løs­ning af en fond skal fon­dens ka­pi­tal ud­de­les i over­ens­stem­mel­se med vedtæg­tens op­løs­nings­bestem­melse. Er der ik­ke fast­sat nær­me­re be­stem­mel­se om ud­de­ling af fon­dens ka­pi­tal ved op­løs­ning, skal ka­pi­ta­len ud­de­les i overens­stemmelse med formålet.

Civil­styrelsen til­la­der kun, at fon­den ud­de­ler til an­det end for­må­let, hvis det­te ik­ke læn­ge­re kan ef­ter­le­ves el­ler er ble­vet åben­bart uhensigts­mæssigt. Hvis dis­se be­tin­gel­ser er op­fyldt, skal ud­deling­en lig­ge så tæt ved det op­rin­de­li­ge for­mål som muligt.

Op­løs­nin­gen kan ske på én gang el­ler even­tu­elt over en pe­ri­o­de på op til 3 år.

Kil­de: Ci­vilsty­rel­sens hjemmeside.

Serie:

Go­de ram­mer for go­de donationer

Fun­dats sæt­ter fo­kus på ram­mer­ne for de ik­ke-er­hvervs­­dri­ven­de fonde.

 

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fundats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kulturministeren griber ind i sag om inhabilitet

Kul­tur­mi­ni­ster Joy Mo­gen­sen (S) gri­ber nu ind i en sag om in­ha­bi­li­tet i Det Dan­ske Fil­min­sti­tut, der træk­ker trå­de til fonds­sek­to­ren. Sa­gen dre­jer sig om…

Radio24syv-sagen: Bestyrelsesmedlemmer betaler erstatning til fond

Bor­ger­rets­fon­dens be­sty­rel­ses­med­lem­mer var sid­ste år godt util­fred­se, da de blev for­hin­dret i at støt­te en rets­sag om Radio24syv. Nu vi­ser det sig, at de tre…

Borgere på Langeland forlanger demokrati og medindflydelse i erhvervsfond

”Vi er ført bag ly­set.” ”Som en af Lan­gelands man­ge el-for­bru­ge­re fø­ler jeg mig kup­pet.” ”Hvad blev der li­ge af vo­res med­lem­s­de­mo­kra­ti.” Oven­stå­en­de er blot et…

Langelands Elforsyning – fonden, der ville være en forening

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. Lan­gelands El­for­sy­ning har un­der­skre­vet en hen­sigt­ser­klæ­ring om et salg af el­for­sy­nings­virk­som­he­den på Lan­geland til…

Foreningsdronning og regionsrådsformand vinder Tryg-valg

Med en valg­del­ta­gel­se på 10 pro­cent har cir­ka 20.000 for­sik­rings­kun­der i Re­gion Sjæl­land be­slut­tet, hvem der skal re­præ­sen­te­re dem i Tryg­heds­grup­pen, der står bag…

NÅR NØDEN ER STØRST

Tak­ket væ­re blandt an­det be­ty­de­lig øko­no­misk støt­te fra en ræk­ke fon­de og stor kre­a­ti­vi­tet hos ar­ran­gø­rer­ne er alt gjort klar til, at Na­tur­mø­det i Hir­ts­hals i maj, Kul­tur­mø­det Mors og Fol­ke­mø­de Møn i au­gust og Ung­dom­mens Fol­ke­mø­de i sep­tem­ber al­le kan gen­nem­fø­res som en­ten fy­si­ske el­ler kom­bi­ne­ret fy­si­ske og di­gi­ta­le arrangementer.

Ugens uddelinger: Fondsstøtte til biobank og sårbare gravide

Rund­t­u­ren blandt nog­le af den se­ne­ste uges ud­valg­te ud­de­lin­ger fra fonds­sek­to­ren står den­ne gang i høj grad i forsk­nin­gens tegn. Men der er også…

Coronakrise

Fonde har trods corona-usikkerhed fortsat kurs mod Allinge

I et Dan­mark, der pri­mo fe­bru­ar fort­sat be­fin­der sig i en cor­o­na-skru­et­vin­ge præ­get af for­sam­lings­for­bud, hjem­send­te sko­lebørn og luk­ke­de bu­tik­ker, er det må­ske for…

Ny strategi med mere fokus på målgruppen og mindre fokus på sig selv

”In­gen bør­ne­fa­mi­li­er skal stå ale­ne.” Så­dan ly­der over­skrif­ten på den nye stra­te­gi, Fon­den Mødre­hjæl­pen net­op har præ­sen­te­ret. Stra­te­gi­en skal i de kom­men­de fem år sætte…

Spar Nord Fonden sætter fokus på coronakrisens konsekvenser for unge

For fjer­de år i træk gi­ver Spar Nord Fon­den nu un­ge uni­ver­si­tets­stu­de­ren­de mu­lig­hed for at dyk­ke ned i et sær­ligt vig­tigt el­ler ak­tu­elt tema…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne kapital…