Villum Fonden ansætter prorektor fra KU

Thomas Bjørnholm bliver ny forskningsdirektør i Villum Fonden.

Thomas Bjørnholm
Tho­mas Bjørn­holm bli­ver fra den 1. marts di­rek­tør for Vil­lum Fon­dens tek­ni­ske og na­tur­vi­den­ska­be­li­ge forskningsstøtteprogrammer.

Vil­lum Fon­den an­sæt­ter pr. 1. marts Tho­mas Bjørn­holm, som di­rek­tør for fon­dens tek­ni­ske og na­tur­vi­den­ska­be­li­ge forskningsstøtteprogrammer.

Tho­mas Bjørn­holm, der er nu­væ­ren­de pr­o­rek­tor for forsk­ning og in­nova­tion ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, får an­svar for at ud­vik­le Vil­lum Fon­dens forsk­nings­støt­te­pro­gram­mer in­den­for det tek­ni­ske og na­tur­vi­den­ska­be­li­ge om­rå­de: Vil­lum In­ve­sti­ga­tor Pro­gram­me, Vil­lum Yo­ung In­ve­sti­ga­tor Pro­gram­me og Vil­lum Ex­pe­ri­ment. Det op­ly­ser Vil­lum Fon­den på sin hjemmeside.

”Jeg har væ­ret rig­tigt glad for min tid på KU. Vi har løf­tet os mar­kant i det sid­ste år­ti og uni­ver­si­tetet er på man­ge om­rå­der i top­form når det gæl­der forsk­ning. Det er jeg stolt over at ha­ve bi­dra­get til. Som forsk­nings­di­rek­tør for Vil­lum Fon­den ser jeg frem til at støt­te den yp­per­ste forsk­ning og de stør­ste ta­len­ter i he­le Dan­mark,” si­ger Tho­mas Bjørn­holm i en pres­se­med­delelse fra Kø­ben­havns Universitet.

Tho­mas Bjørn­holm er pro­fes­sor i ma­te­ri­a­le­ke­mi og har tid­li­ge­re væ­ret le­der af Na­no-Sci­en­ce Cen­ter på Det Na­tur­vi­den­ska­be­li­ge Faku­l­tet på KU.

Han over­ta­ger po­sten som forsk­nings­di­rek­tør i Vil­lum Fon­den ef­ter Tho­mas Sinkjær, der den 1. ja­nu­ar skif­te­de til Lundbeckfonden.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer