Annoncespot_img

Ny Carlsbergfondet i historisk ændring af bestyrelsen

Yderligere to kunstkapaciteter træder ind i Ny Carlsbergfondets bestyrelse, som går fra tre til fem medlemmer. Udvidelse af bestyrelsen sker som led i en igangværende fornyelse af Ny Carlsbergfondet.

Lisette Vind Ebbesen og Toke Lykkeberg (foto: Ny Carlsbergfondet)
Li­set­te Vind Eb­be­sen, di­rek­tør for Ska­gens Kunst­mu­se­er, og To­ke Lyk­ke­berg, le­der af ud­stil­lings­ste­det Tra­nen (fo­to: Ny Carlsbergfondet).

Carls­berg­fon­det har ud­pe­get to nye med­lem­mer til be­sty­rel­sen i Ny Carls­berg­fon­det. Den 1. april træ­der Li­set­te Vind Eb­be­sen, di­rek­tør for Ska­gens Kunst­mu­se­er, og To­ke Lyk­ke­berg, le­der af ud­stil­lings­ste­det Tra­nen, så­le­des ind i be­sty­rel­sen Ny Carlsbergfondet.

Det op­ly­ser Carls­berg­fon­det i en pressemeddelelse.

Ny Carls­berg­fon­det blev stif­tet i 1902 af bryg­ger Carl Ja­cob­sen, og si­den den­gang har be­sty­rel­sen be­stå­et af tre med­lem­mer. Ud­vi­del­sen af be­sty­rel­sen til fem med­lem­mer er alt­så en hi­sto­risk for­an­dring af le­del­sen i den ene­ste fond i Dan­mark, der ude­luk­ken­de støt­ter kunst og kunstvi­den­ska­be­lig forskning.

Ud­vi­del­sen hand­ler om fag­lig­hed og for­ny­el­se, for­kla­rer Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­ses­for­mand, Flem­m­ing Besenbacher:

”I en tid præ­get af nye mu­lig­he­der og ud­for­drin­ger er det vig­tigt at sik­re en høj og bred fag­lig­hed i Ny Carls­berg­fon­dets ar­bej­de, og det er der­for en stor glæ­de at for­stær­ke Ny Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­se med to me­get kom­pe­ten­te kan­di­da­ter Li­set­te Vind Eb­be­sen og To­ke Lyk­ke­berg. Den mar­kan­te ud­vi­del­se af be­sty­rel­sen sker som led i den for­ny­el­se af Ny Carls­berg­fon­det, som star­te­de i 2019 med Carls­berg­fon­dets ud­peg­ning af Chri­sti­ne Buhl An­der­sen som ny for­kvin­de. Sam­ti­dig har Ny Carls­berg­fon­det, tak­ket væ­re øget af­kast fra Carls­berg A/S, i dag be­ty­de­ligt fle­re mid­ler til ud­de­lin­ger, hvor­for ud­vi­del­sen har­mone­rer med den øge­de ak­ti­vi­tet i fon­den,” si­ger han.

Fle­re kom­pe­ten­cer og en øget fag­lig bred­de i vo­res be­sty­rel­se skal bi­dra­ge til at styr­ke en kunsts­ce­ne, som i dis­se år til­sva­ren­de bli­ver sta­digt me­re al­si­dig, kom­pleks og internationaliseret.

Chri­sti­ne Buhl An­der­sen – for­kvin­de i Ny Carlsbergfondet

Chri­sti­ne Buhl An­der­sen, for­kvin­de i Ny Carls­berg­fon­det, glæ­der sig over de to nye bestyrelseskolleger:

”Med Li­set­te Vind Eb­be­sen og To­ke Lyk­ke­berg om­bord vil Ny Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­se i hø­je­re grad fav­ne den dy­na­mik, der for ti­den ken­de­teg­ner den dan­ske kunsts­ce­ne. Fle­re kom­pe­ten­cer og en øget fag­lig bred­de i vo­res be­sty­rel­se skal bi­dra­ge til at styr­ke en kunsts­ce­ne, som i dis­se år til­sva­ren­de bli­ver sta­digt me­re al­si­dig, kom­pleks og in­ter­na­tio­na­li­se­ret. Sam­ti­dig har cor­ona­kri­se og ned­luk­ning un­der­stre­get vig­tig­he­den i, at vo­res støt­te og­så ram­mer dér, hvor den kan få en af­gø­ren­de ef­fekt bå­de for kunsts­ce­nen og for sam­fun­det i al al­min­de­lig­hed. Her ser jeg ger­ne, at vo­res be­vil­lin­ger i end­nu hø­je­re grad bli­ver ka­ta­ly­sa­tor for nye for­ma­ter og ny­brud, hvil­ket kræ­ver en stør­re grad af mo­ni­to­re­ring af og di­a­log med om­ver­de­nen,” si­ger hun.

Nye kompetencer

Li­set­te Vind Eb­be­sen og To­ke Lyk­ke­berg er ble­vet valgt til be­sty­rel­sen ef­ter et for­ar­bej­de, der har væ­ret i gang si­den ef­ter­å­ret. De to er ble­vet valgt, for­di de­res kom­pe­ten­cer og er­fa­rin­ger spil­ler godt sam­men med sam­men­sæt­nin­gen af den nu­væ­ren­de bestyrelse.

Li­set­te Vind Eb­be­sen har si­den 2008 væ­ret di­rek­tør for Ska­gens Kunst­mu­se­er, hvor hun har gen­nem­ført en om­fat­ten­de for­ny­el­se af mu­se­ets ud­stil­lings- og forsk­nings­ak­ti­vi­te­ter, se­ne­st med et forsk­nings­sam­ar­bej­de om P.S. Krøy­er med det pre­sti­ge­fyld­te Musée Mar­mot­tan Mo­net i Pa­ris. I 2014 stod hun des­u­den i spid­sen for fu­sio­nen med de to kunst­ner­hjem An­chers Hus og Dra­ch­mans Hus. Frem til til­træ­del­se har hun og­så væ­ret med­lem af Sta­tens Kunst­fond, og hun har tid­li­ge­re haft be­sty­rel­ses­po­ster i en ræk­ke mu­se­er og kunst­fag­li­ge organisationer.

To­ke Lyk­ke­berg er ku­ra­tor, kri­ti­ker og kunst­kon­su­lent. Han til­t­rå­d­te som le­der af ud­stil­lings­ste­det Tra­nen i Gen­tof­te i 2017 og har si­den stå­et for en ræk­ke nytæn­ken­de ud­stil­lin­ger med dan­ske og in­ter­na­tio­na­le kunst­ne­re. Han er tid­li­ge­re le­der og medstif­ter af det kunst­ner­drev­ne ud­stil­lings­sted Imo i Kø­ben­havn, hvor bl.a. fle­re un­ge dan­ske sam­tids­kunst­ne­re fik de­res gen­nem­brud. Han har og­så væ­ret kun­stan­mel­der på bl.a. Bør­sen og In­for­ma­tion, og han er for­fat­ter til bø­ger og ar­tik­ler i ind- og ud­land om sam­tids­kunst. To­ke Lyk­ke­berg har stu­de­ret kunst­hi­sto­rie, fi­lo­so­fi og kul­tur­stu­di­er ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet samt fi­lo­so­fi og æste­tik ved Uni­ver­sité Pa­ris Nanterre.

Fra 1. april ud­gø­res den sam­le­de be­sty­rel­se i Ny Carls­berg­fon­det af Chri­sti­ne Buhl An­der­sen (for­kvin­de si­den 2020), Li­set­te Vind Eb­be­sen (nyud­nævnt med­lem), Sti­ne Høholt (med­lem si­den 2017), Mor­ten Kyn­d­rup (med­lem si­den 2006) og To­ke Lyk­ke­berg (nyud­nævnt medlem).

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer