Kulturledere: Bedre samarbejde med fonde højt på to-do-listen

En forbedring af samarbejdet mellem kulturinstitutioner og fonde er en udfordring, der i skyggen af coronakrisen kræver ekstra fokus. Det viser en ny undersøgelse baseret på interviews med 40 kulturledere og bestyrelsesformænd om bl.a. de private fonde.

Samarbejde i Coronaens tid
”Nog­le kul­turin­sti­tu­tio­ner op­le­ve­de, at der var en vis va­ne­tænk­ning hos fon­de­ne om, hvor­dan tin­ge­ne nor­malt var og bur­de væ­re, mens kul­turin­sti­tu­tio­ner­ne stod med helt nye ty­per af ud­for­drin­ger,” ly­der en af kon­klu­sio­ner­ne i For­e­nin­gen Dan­ske Kul­tur­be­sty­rel­sers nye un­der­sø­gel­se, ’Kul­turin­sti­tu­tio­ner­nes Stør­ste Udfordringer.’

Cor­ona­kri­sen har sat en tyk streg un­der de pri­va­te fon­des sto­re be­tyd­ning for lan­dets kul­turin­sti­tu­tio­ner. Og kri­sen har i man­ge kul­tur­le­de­res øj­ne og­så gjort det klart, at et end­nu bed­re sam­ar­bej­de mel­lem mel­lem kul­turin­sti­tu­tio­ner og fon­de skal stå højt på kul­tur­le­der­nes to-do-liste.

Så­dan ly­der en cen­tral kon­klu­sion fra en ny un­der­sø­gel­se ud­ført for for­e­nin­gen Dan­ske Kul­tur­be­sty­rel­ser med støt­te fra en ræk­ke pri­va­te fon­de. Un­der­sø­gel­sen er fo­re­ta­get af kul­tur­kon­su­len­ter­ne Sø­ren Mi­ka­el Ras­mus­sen og Sus­an­ne Justesen.

“Grund­læg­gen­de har vi set et su­per­tæt sam­ar­bej­de mel­lem kul­turin­sti­tu­tio­ner­ne og fon­de­ne igen­nem cor­ona­kri­sen. Vi har set en enorm be­red­vil­lig­hed hos fon­de­ne til at ta­ge te­le­fo­nen og drøf­te med kul­turin­sti­tu­tio­ner­ne, hvor­dan de­res si­tu­a­tion blev på­vir­ket af cor­o­na. Ma­te­ri­a­let i un­der­sø­gel­sen vi­ser me­get over­be­vi­sen­de, hvor be­vid­ste fon­de­ne er om den rol­le, de spil­ler i kul­tur­li­vet. Der er til gen­gæld og­så nog­le pro­blem­om­rå­der for nog­le af kul­turin­sti­tu­tio­ner­ne, vi­ser un­der­sø­gel­sen,” si­ger Sø­ren Mi­ka­el Rasmussen.

Den nye un­der­sø­gel­se be­står af 40 in­ter­views med di­rek­tø­rer og be­sty­rel­ses­for­mænd fra et bred ud­valg af kul­turin­sti­tu­tio­ner i maj må­ned 2020 samt et sur­vey be­sva­ret af 324 di­rek­tø­rer og be­sty­rel­ses­for­mænd fra for­skel­li­ge kul­turin­sti­tu­tio­ner i ju­ni og juli 2020.

Der er til gen­gæld og­så nog­le pro­blem­om­rå­der for nog­le af kulturinstitutionerne

Sø­ren Mi­ka­el Ras­mus­sen – Kulturkonsulent

Un­der­sø­gel­sen iden­ti­fi­ce­re­de de 10 vig­tig­ste le­del­ses­ud­for­drin­ger i kul­tur­li­vet un­der cor­o­na i for­å­ret og sommeren.

Blandt de vig­tig­ste le­del­ses­ud­for­drin­ger frem­hæ­ver kul­tur­le­der­ne, at tæt kon­takt og ik­ke mindst lang­va­ri­ge re­la­tio­ner til fon­de­ne er vig­tigt for kulturinstitutionerne.

I fle­re til­fæl­de re­sul­te­re­de tæt­te for­bin­del­ser til fon­de­ne nem­lig i, at fon­de­ne selv tog ini­ti­a­tiv til at ud­byg­ge sam­ar­bej­de og kom­mu­ni­ka­tion yder­li­ge­re, vi­ser undersøgelsen.

Klare kommandolinjer

Selv­om sam­ar­bej­det mel­lem kul­turin­sti­tu­tio­ner og fon­de grund­læg­gen­de har væ­ret tæt og kon­struk­tiv, si­den Met­te Fre­de­rik­sen luk­ke­de lan­det på det be­røm­te pres­se­mø­de i marts 2020, så er der alt­så og­så plads til for­bed­ring, vi­ser undersøgelsen.

"Da Dan­ske Kul­tur­be­sty­rel­ser in­ter­viewe­de 40 kul­tur­le­de­re og be­sty­rel­ses­for­mænd i maj og ju­ni 2020 om de­res le­del­ses­ud­for­drin­ger un­der cor­o­na, fyld­te spørgs­må­let om sam­ar­bej­det med fon­de gan­ske me­get. Det var ty­de­ligt, at en for­bed­ring af sam­ar­bej­det med fon­de­ne op­fat­tes som en ud­for­dring, der kræ­ver ek­stra fo­kus i den­ne tid," skri­ver kon­su­len­ter­ne bag un­der­sø­gel­sen blandt an­det i en artikel.

Sø­ren Mi­ka­el Ras­mus­sen ud­dy­ber, at cor­ona­kri­sen har vist, at sam­ar­bej­det mel­lem fon­de og kul­turin­sti­tu­tio­ner med for­del kan gø­res bå­de me­re struk­tu­re­ret og strategisk.

“Når en kri­se ram­mer, så fin­der man­ge – bå­de fon­de og kul­turin­sti­tu­tio­ner – nok ud af, at de­res kom­man­do­linjer i vir­ke­lig­he­den of­te er ret ufor­mel­le. Men med cor­ona­kri­sen blev det fak­tisk væl­dig vig­tigt, at alt er me­get struk­tu­re­ret. At ting kan af­kla­res hur­tigt. At be­slut­nin­ger kan træf­fes hur­tigt, fond og kul­turin­sti­tu­tion mel­lem. En vig­tig ud­for­dring hand­ler for kul­tur­le­der­ne hand­ler der­for om at få det her på plads. Hvis du ik­ke har styr på din fi­nan­si­e­ring, blandt an­det gen­nem fon­de­ne, så har du vir­ke­lig pro­ble­mer,” si­ger Sø­ren Mi­ka­el Rasmussen.

Kan du gi­ve et ek­sem­pel på, hvor­dan fon­de og kul­turin­sti­tu­tio­ner gø­re sam­ar­bej­det end­nu bed­re med kon­kret handling?

"Et af de før­ste til­tag er fak­tisk at drøf­te stra­te­gi sam­men. Over­skrif­ten er di­a­log. Det er enormt vig­tigt at ha­ve di­a­log og at ind­dra­ge hin­an­den. Hvad er min stra­te­gi her i kul­turin­sti­tu­tio­nen? Hvad er je­res stra­te­gi i je­res fond – pas­ser stra­te­gi­er­ne sam­men? Og hvis de ik­ke pas­ser sam­men, hvor kan man så bø­je nog­le ting, hvis vi alt­så sta­dig har en stor in­ter­es­se for hin­an­den?” si­ger Sø­ren Mi­ka­el Ras­mus­sen og fortsætter:

“En me­get væ­sent­lig ting at dra­ge ud her er, at man bli­ver nødt til at gå tæt­te­re på hin­an­den stra­te­gisk. Det kræ­ver jo af kul­turin­sti­tu­tio­ner­ne, at de rent fak­tisk har en stra­te­gi, og at de er klar over, hvad den er. På den an­den si­de kræ­ver det og­så, at fon­de­ne vil de­di­ke­re sig lidt læn­ge­re, for­di der er en stra­te­gi, som de ar­bej­der på i fæl­les­skab med kul­turin­sti­tu­tio­ner­ne. Så det her med at ha­ve en di­a­log om en fæl­les stra­te­gi og si­ge, hvor er vo­res be­rø­rings­punk­ter hen­ne sam­men, det gi­ver god me­ning," si­ger Sø­ren Mi­ka­el Rasmussen.

Læs mere om undersøgelsen Kulturinstitutionernes Største Udfordringer

Den nye un­der­sø­gel­se hed­der Kul­turin­sti­tu­tio­ner­nes Stør­ste Ud­for­drin­ger og er fi­nan­si­e­ret med støt­te fra Au­gusti­nus Fon­den, Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond og Realdania.

Un­der­sø­gel­sen be­står af 40 in­ter­views blandt et bredt ud­valg af kul­turin­sti­tu­tio­ners di­rek­tø­rer og be­sty­rel­ses­for­mænd i maj må­ned 2020 samt et sur­vey be­sva­ret af 324 di­rek­tø­rer og be­sty­rel­ses­for­mænd i ju­ni og juli 2020.

Un­der­sø­gel­sen iden­ti­fi­ce­re­de de 10 vig­tig­ste le­del­ses­ud­for­drin­ger i kul­tur­li­vet un­der cor­o­na i for­å­ret og sommeren.

Gen­nem yder­li­ge­re re­search og wor­ks­hops med eks­per­ter fra kul­tur­li­vet har un­der­sø­gel­sen vi­de­re ud­for­sket de 10 udfordringer.

“Nog­le kul­turin­sti­tu­tio­ner op­le­ve­de, at der var en vis ‘va­ne­tænk­ning’ hos fon­de­ne om, hvor­dan tin­ge­ne nor­malt var og bur­de væ­re, mens kul­turin­sti­tu­tio­ner­ne stod med helt nye ty­per af ud­for­drin­ger. Det be­tød ek­sem­pel­vis at fle­re kul­turin­sti­tu­tio­ner op­le­ve­de lang sags­be­hand­lings­tid i en si­tu­a­tion, hvor der var brug for hur­tig af­kla­ring af ek­sem­pel­vis øko­no­mi­ske ram­mer, og at der i vis­se di­a­lo­ger blev lagt me­re vægt på at støt­te det der var, end det der skul­le kom­me. Og at det der­for var van­ske­ligt at sø­ge støt­te til pro­jek­ter, der æn­dre­de sig ra­di­kalt, og der­med fik en me­re in­nova­tiv ka­rak­ter,” skri­ver kon­su­len­ter­ne bag un­der­sø­gel­sen, Sø­ren Mi­ka­el Ras­mus­sen og Sus­an­ne Ju­ste­sen, om kul­tur­le­der­nes svar.

Re­sul­ta­tet af un­der­sø­gel­sen for­mid­les i en ræk­ke pak­ker af vej­led­nin­ger og an­be­fa­lin­ger, som ud­sen­des ca. hver 14. dag hen over ef­ter­å­ret og vin­te­r­en her:

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer