Kulturledere: Bedre samarbejde med fonde højt på to-do-listen

En for­bed­ring af sam­ar­bej­det mel­lem kul­turin­sti­tu­tio­ner og fon­de er en ud­for­dring, der i skyg­gen af cor­ona­kri­sen kræ­ver ek­stra fo­kus. Det vi­ser en ny un­der­sø­gel­se ba­se­ret på in­ter­views med 40 kul­tur­le­de­re og be­sty­rel­ses­for­mænd om bl.a. de pri­va­te fonde. 

Samarbejde i Coronaens tid
”Nog­le kul­turin­sti­tu­tio­ner op­le­ve­de, at der var en vis va­ne­tænk­ning hos fon­de­ne om, hvor­dan tin­ge­ne nor­malt var og bur­de væ­re, mens kul­turin­sti­tu­tio­ner­ne stod med helt nye ty­per af ud­for­drin­ger,” ly­der en af kon­klu­sio­ner­ne i For­e­nin­gen Dan­ske Kul­tur­be­sty­rel­sers nye un­der­sø­gel­se, ’Kul­turin­sti­tu­tio­ner­nes Stør­ste Udfordringer.’

Cor­ona­kri­sen har sat en tyk streg un­der de pri­va­te fon­des sto­re be­tyd­ning for lan­dets kul­turin­sti­tu­tio­ner. Og kri­sen har i man­ge kul­tur­le­de­res øj­ne og­så gjort det klart, at et end­nu bed­re sam­ar­bej­de mel­lem mel­lem kul­turin­sti­tu­tio­ner og fon­de skal stå højt på kul­tur­le­der­nes to-do-liste.

Så­dan ly­der en cen­tral kon­klu­sion fra en ny un­der­sø­gel­se ud­ført for for­e­nin­gen Dan­ske Kul­tur­be­sty­rel­ser med støt­te fra en ræk­ke pri­va­te fon­de. Un­der­sø­gel­sen er fo­re­ta­get af kul­tur­kon­su­len­ter­ne Sø­ren Mi­ka­el Ras­mus­sen og Sus­an­ne Justesen.

“Grund­læg­gen­de har vi set et su­per­tæt sam­ar­bej­de mel­lem kul­turin­sti­tu­tio­ner­ne og fon­de­ne igen­nem cor­ona­kri­sen. Vi har set en enorm be­red­vil­lig­hed hos fon­de­ne til at ta­ge te­le­fo­nen og drøf­te med kul­turin­sti­tu­tio­ner­ne, hvor­dan de­res si­tu­a­tion blev på­vir­ket af cor­o­na. Ma­te­ri­a­let i un­der­sø­gel­sen vi­ser me­get over­be­vi­sen­de, hvor be­vid­ste fon­de­ne er om den rol­le, de spil­ler i kul­tur­li­vet. Der er til gen­gæld og­så nog­le pro­blem­om­rå­der for nog­le af kul­turin­sti­tu­tio­ner­ne, vi­ser un­der­sø­gel­sen,” si­ger Sø­ren Mi­ka­el Rasmussen.

Den nye un­der­sø­gel­se be­står af 40 in­ter­views med di­rek­tø­rer og be­sty­rel­ses­for­mænd fra et bred ud­valg af kul­turin­sti­tu­tio­ner i maj må­ned 2020 samt et sur­vey be­sva­ret af 324 di­rek­tø­rer og be­sty­rel­ses­for­mænd fra for­skel­li­ge kul­turin­sti­tu­tio­ner i ju­ni og juli 2020.

Der er til gen­gæld og­så nog­le pro­blem­om­rå­der for nog­le af kulturinstitutionerne

Sø­ren Mi­ka­el Ras­mus­sen – Kulturkonsulent

Un­der­sø­gel­sen iden­ti­fi­ce­re­de de 10 vig­tig­ste le­del­ses­ud­for­drin­ger i kul­tur­li­vet un­der cor­o­na i for­å­ret og sommeren.

Blandt de vig­tig­ste le­del­ses­ud­for­drin­ger frem­hæ­ver kul­tur­le­der­ne, at tæt kon­takt og ik­ke mindst lang­va­ri­ge re­la­tio­ner til fon­de­ne er vig­tigt for kulturinstitutionerne.

I fle­re til­fæl­de re­sul­te­re­de tæt­te for­bin­del­ser til fon­de­ne nem­lig i, at fon­de­ne selv tog ini­ti­a­tiv til at ud­byg­ge sam­ar­bej­de og kom­mu­ni­ka­tion yder­li­ge­re, vi­ser undersøgelsen.

Klare kommandolinjer

Selv­om sam­ar­bej­det mel­lem kul­turin­sti­tu­tio­ner og fon­de grund­læg­gen­de har væ­ret tæt og kon­struk­tiv, si­den Met­te Fre­de­rik­sen luk­ke­de lan­det på det be­røm­te pres­se­mø­de i marts 2020, så er der alt­så og­så plads til for­bed­ring, vi­ser undersøgelsen.

"Da Dan­ske Kul­tur­be­sty­rel­ser in­ter­viewe­de 40 kul­tur­le­de­re og be­sty­rel­ses­for­mænd i maj og ju­ni 2020 om de­res le­del­ses­ud­for­drin­ger un­der cor­o­na, fyld­te spørgs­må­let om sam­ar­bej­det med fon­de gan­ske me­get. Det var ty­de­ligt, at en for­bed­ring af sam­ar­bej­det med fon­de­ne op­fat­tes som en ud­for­dring, der kræ­ver ek­stra fo­kus i den­ne tid," skri­ver kon­su­len­ter­ne bag un­der­sø­gel­sen blandt an­det i en artikel.

Sø­ren Mi­ka­el Ras­mus­sen ud­dy­ber, at cor­ona­kri­sen har vist, at sam­ar­bej­det mel­lem fon­de og kul­turin­sti­tu­tio­ner med for­del kan gø­res bå­de me­re struk­tu­re­ret og strategisk.

“Når en kri­se ram­mer, så fin­der man­ge – bå­de fon­de og kul­turin­sti­tu­tio­ner – nok ud af, at de­res kom­man­do­linjer i vir­ke­lig­he­den of­te er ret ufor­mel­le. Men med cor­ona­kri­sen blev det fak­tisk væl­dig vig­tigt, at alt er me­get struk­tu­re­ret. At ting kan af­kla­res hur­tigt. At be­slut­nin­ger kan træf­fes hur­tigt, fond og kul­turin­sti­tu­tion mel­lem. En vig­tig ud­for­dring hand­ler for kul­tur­le­der­ne hand­ler der­for om at få det her på plads. Hvis du ik­ke har styr på din fi­nan­si­e­ring, blandt an­det gen­nem fon­de­ne, så har du vir­ke­lig pro­ble­mer,” si­ger Sø­ren Mi­ka­el Rasmussen.

Kan du gi­ve et ek­sem­pel på, hvor­dan fon­de og kul­turin­sti­tu­tio­ner gø­re sam­ar­bej­det end­nu bed­re med kon­kret handling?

"Et af de før­ste til­tag er fak­tisk at drøf­te stra­te­gi sam­men. Over­skrif­ten er di­a­log. Det er enormt vig­tigt at ha­ve di­a­log og at ind­dra­ge hin­an­den. Hvad er min stra­te­gi her i kul­turin­sti­tu­tio­nen? Hvad er je­res stra­te­gi i je­res fond – pas­ser stra­te­gi­er­ne sam­men? Og hvis de ik­ke pas­ser sam­men, hvor kan man så bø­je nog­le ting, hvis vi alt­så sta­dig har en stor in­ter­es­se for hin­an­den?” si­ger Sø­ren Mi­ka­el Ras­mus­sen og fortsætter:

“En me­get væ­sent­lig ting at dra­ge ud her er, at man bli­ver nødt til at gå tæt­te­re på hin­an­den stra­te­gisk. Det kræ­ver jo af kul­turin­sti­tu­tio­ner­ne, at de rent fak­tisk har en stra­te­gi, og at de er klar over, hvad den er. På den an­den si­de kræ­ver det og­så, at fon­de­ne vil de­di­ke­re sig lidt læn­ge­re, for­di der er en stra­te­gi, som de ar­bej­der på i fæl­les­skab med kul­turin­sti­tu­tio­ner­ne. Så det her med at ha­ve en di­a­log om en fæl­les stra­te­gi og si­ge, hvor er vo­res be­rø­rings­punk­ter hen­ne sam­men, det gi­ver god me­ning," si­ger Sø­ren Mi­ka­el Rasmussen.

Læs mere om undersøgelsen Kulturinstitutionernes Største Udfordringer

Den nye un­der­sø­gel­se hed­der Kul­turin­sti­tu­tio­ner­nes Stør­ste Ud­for­drin­ger og er fi­nan­si­e­ret med støt­te fra Au­gusti­nus Fon­den, Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond og Realdania.

Un­der­sø­gel­sen be­står af 40 in­ter­views blandt et bredt ud­valg af kul­turin­sti­tu­tio­ners di­rek­tø­rer og be­sty­rel­ses­for­mænd i maj må­ned 2020 samt et sur­vey be­sva­ret af 324 di­rek­tø­rer og be­sty­rel­ses­for­mænd i ju­ni og juli 2020.

Un­der­sø­gel­sen iden­ti­fi­ce­re­de de 10 vig­tig­ste le­del­ses­ud­for­drin­ger i kul­tur­li­vet un­der cor­o­na i for­å­ret og sommeren.

Gen­nem yder­li­ge­re re­search og wor­ks­hops med eks­per­ter fra kul­tur­li­vet har un­der­sø­gel­sen vi­de­re ud­for­sket de 10 udfordringer.

“Nog­le kul­turin­sti­tu­tio­ner op­le­ve­de, at der var en vis ‘va­ne­tænk­ning’ hos fon­de­ne om, hvor­dan tin­ge­ne nor­malt var og bur­de væ­re, mens kul­turin­sti­tu­tio­ner­ne stod med helt nye ty­per af ud­for­drin­ger. Det be­tød ek­sem­pel­vis at fle­re kul­turin­sti­tu­tio­ner op­le­ve­de lang sags­be­hand­lings­tid i en si­tu­a­tion, hvor der var brug for hur­tig af­kla­ring af ek­sem­pel­vis øko­no­mi­ske ram­mer, og at der i vis­se di­a­lo­ger blev lagt me­re vægt på at støt­te det der var, end det der skul­le kom­me. Og at det der­for var van­ske­ligt at sø­ge støt­te til pro­jek­ter, der æn­dre­de sig ra­di­kalt, og der­med fik en me­re in­nova­tiv ka­rak­ter,” skri­ver kon­su­len­ter­ne bag un­der­sø­gel­sen, Sø­ren Mi­ka­el Ras­mus­sen og Sus­an­ne Ju­ste­sen, om kul­tur­le­der­nes svar.

Re­sul­ta­tet af un­der­sø­gel­sen for­mid­les i en ræk­ke pak­ker af vej­led­nin­ger og an­be­fa­lin­ger, som ud­sen­des ca. hver 14. dag hen over ef­ter­å­ret og vin­te­r­en her:

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Professorer: Fondenes pionércentre rammer ikke målet

Pio­ner­cen­tre­ne – ét af de mest am­bi­tiø­se vir­ke­mid­ler in­den for dansk forsk­nings­fi­nan­si­e­ring – ram­mer for­bi ski­ven. Så­dan ly­der kri­tik­ken i kort form fra pro­fes­sor Kim…

Skarp politisk kritik af Realdanias investeringer i atomvåben

Der bli­ver ik­ke lagt fin­gre imel­lem i kri­tik­ken fra hver­ken re­ge­rings­par­ti­et So­ci­al­de­mo­kra­ti­et el­ler støt­te­par­ti­et En­heds­li­stens si­de, når det gæl­der den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­ni­as investeringer…

V. Kann Rasmussen Foundation vil have humanister ind i klimakampen

  De kom­men­de syv år skal et nyt uni­ver­si­tets­cen­ter på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet bi­dra­ge til den grøn­ne om­stil­ling ved at stil­le hu­ma­ni­stisk vi­den til rå­dig­hed for…

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…

Coronakrise

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Ny strategi i Realdania flytter fokus fra kvantitativ til kvalitativ vækst

”På regn­skabs­sprog hed­der det et ’til­freds­stil­len­de år’ – men i vir­ke­lig­he­den sy­nes jeg, det er gan­ske godt skul­dret.” Så­dan ly­der ka­rak­te­ri­stik­ken fra den ad­mi­ni­stre­ren­de direktør…

Mary Fonden sætter fokus på unges mistrivsel i fællesskaber

Som ud­gangs­punkt op­fat­tes fæl­les­ska­ber for un­ge som no­get trygt og po­si­tivt. Men kan un­ges fæl­les­ska­ber og­så væ­re med til at ska­be mi­striv­sel og op­le­vel­ser af…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…