A.P. Møller Fonden giver rygstød til Den Danske Maritime Fond

Helt ek­stra­or­di­nært har A. P. Møl­ler Fon­den do­ne­ret op til 45 mio. kr. til Den Dan­ske Ma­ri­ti­me Fond, som nu op­for­drer det Blå Dan­mark og de ma­ri­ti­me forsk­nings­mil­jø­er til at sø­ge støtte.

Maersk Line (foto: Adobe Stock Photo)
Den Dan­ske Ma­ri­ti­me Fond har få­et en do­na­tion på op til 45 mil­li­o­ner kro­ner fra A. P. Møl­ler Fon­den. Pen­ge­ne skal gå til al­men­nyt­ti­ge pro­jek­ter i den ma­ri­ti­me sektor.

A.P. Møl­ler Fon­den gi­ver nu en øko­no­misk hånds­ræk­ning til en af de filan­tro­pi­ske fond­skol­le­ger på det ma­ri­ti­me felt. 

Den Dan­ske Ma­ri­ti­me fond har helt ek­stra­or­di­nært få­et en be­vil­ling på op til 45 mil­li­o­ner kro­ner over de næ­ste tre, op­ly­ser fonden. 

”Vi er me­get tak­nem­me­li­ge for den sto­re do­na­tion fra A.P. Møl­ler Fon­den. Vi kom­mer til at bru­ge den til en ræk­ke al­men­nyt­ti­ge pro­jek­ter til gavn for ud­vik­ling og der­med vækst og be­skæf­ti­gel­se i Det Blå Dan­mark,” si­ger for­mand for Den Dan­ske Ma­ri­ti­me Fond Tom­my Thomsen. 

Fon­den blev stif­tet i 2005, da den stats­li­ge fi­nan­si­e­rings­ord­ning, Dan­marks Skibs­kre­dit­fond, blev pri­va­ti­se­ret og om­dan­net til ak­tie­sel­ska­bet Dan­marks Skibs­kre­dit A/S.

I for­bin­del­se med om­dan­nel­sen fik Den Ma­ri­ti­me Fond en ak­tiepost på 10 pct. af Dan­marks Skibs­kre­dit A/S. Ak­tieud­byt­ter­ne her­fra ud­gør fon­dens væ­sent­lig­ste ind­tægts­grund­lag og dan­ner ba­sis for de al­men­nyt­ti­ge aktiviteter.

Hvert år ud­de­ler fon­den 50 til 60 mio. kr. til ud­dan­nel­se, forsk­ning, grøn om­stil­ling og bran­che­re­la­te­re­de pro­jek­ter in­den­for den ma­ri­ti­me sektor. 

For os er det et mål i sig selv, at vi får an­søg­nin­ger fra he­le lan­det og fra al­le fag­li­ge om­rå­der i branchen

Tom­my Thom­sen – Be­sty­rel­ses­for­mand, Den Dan­ske Ma­ri­ti­me Fond

De se­ne­ste år har fon­dens ud­byt­te fra skibs­kre­dit­sel­ska­bet dog væ­ret fal­den­de. I 2015 modt­og fon­den 83 mil­li­o­ner kro­ner i ud­byt­te, og i 2020 var det tal fal­det til 34 mil­li­o­ner kroner. 

Og den 26. fe­bru­ar i år of­fent­lig­gjor­de Dan­marks Skibs­kre­dit A/S sit 2020-regn­­skab, der blev ne­ga­tivt på­vir­ket af kon­se­kven­ser­ne af cor­o­­na-epi­­­de­­mi­en. På bag­grund af et fal­den­de re­sul­tat kan Den Dan­ske Ma­ri­ti­me Fond i år se frem til en ud­byt­te­be­ta­ling på kun 18 mil­li­o­ner kro­ner, frem­går det af det dug­fri­ske regnskab. 

Men med ram­me­be­vil­lin­gen fra A. P. Møl­ler Fon­den er fon­dens ud­de­lings­ni­veau og al­men­nyt­ti­ge ak­ti­vi­te­ter sik­ret over de kom­men­de tre år. 

Og net­op i dis­se ti­der er der i høj grad brug for fon­dens støt­te til den ma­ri­ti­me sek­tor, for­kla­rer fon­dens di­rek­tør Lot­te G. Lundberg.

“Man­ge ak­tø­rer i sø­far­ten og in­du­stri­en kæm­per li­ge nu, og der er fort­sat sto­re usik­ker­he­der i mar­ke­der­ne. Men vi er nødt til at fast­hol­de og øge vo­res po­si­tion i Dan­mark som den glo­balt fem­te stør­ste sø­fart­s­na­tion og sy­ven­de stør­ste ma­ri­ti­me in­du­stri­na­tion. Der­for er det fon­dens er­klæ­re­de mål, at vi vil med­vir­ke til, at sek­to­ren hol­der mo­men­tum. Der­for in­vi­te­rer vi helt bredt til di­a­log i for­hold til støt­te af ma­ri­ti­me ak­ti­vi­te­ter, så vi i Dan­mark sik­rer fort­sat kon­kur­ren­ce­dyg­tig­hed og in­nova­tion af sek­to­ren,” si­ger hun.

Øget synlighed

Cir­ka en tred­je­del af fon­dens be­vil­lin­ger ydes som er­hverv­slån til ma­ri­ti­me pro­jek­ter el­ler pre-se­ed lån til start-up. To tred­je­del af be­vil­lin­ger­ne er al­min­de­li­ge donationer. 

I 2019 gav fon­den støt­te for i alt 51 mio. kr. til 69 pro­jek­ter, og det er be­sty­rel­sens am­bi­tion, at så man­ge som mu­ligt sø­ger om støt­te fra fon­dens al­men­nyt­ti­ge pro­jek­ter. Der­for vil fon­den nu ar­bej­de med at øge syn­lig­he­den over­for bran­chen og in­vi­te­rer sam­ti­dig fle­re til at sen­de ansøgninger.

”Vi kom­mer til at kon­cen­tre­re os om ud­vik­lings­pro­jek­ter in­den­for blandt an­det di­gi­ta­li­se­ring og grøn om­stil­ling. Og for os er det et mål i sig selv, at vi får an­søg­nin­ger fra he­le lan­det og fra al­le fag­li­ge om­rå­der i bran­chen. Det vil vi læg­ge os i se­len for at sik­re. Jeg ser i hvert fald frem til, at Den Dan­ske Ma­ri­ti­me Fond får end­nu fle­re go­de pro­jek­ter at ta­ge stil­ling til. Og med do­na­tio­nen fra A.P. Møl­ler Fon­den er jeg sik­ker på, at det lyk­kes,” si­ger Tom­my Thomsen. 

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fundats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Professorer: Fondenes pionércentre rammer ikke målet

Pio­ner­cen­tre­ne – ét af de mest am­bi­tiø­se vir­ke­mid­ler in­den for dansk forsk­nings­fi­nan­si­e­ring – ram­mer for­bi ski­ven. Så­dan ly­der kri­tik­ken i kort form fra pro­fes­sor Kim…

Skarp politisk kritik af Realdanias investeringer i atomvåben

Der bli­ver ik­ke lagt fin­gre imel­lem i kri­tik­ken fra hver­ken re­ge­rings­par­ti­et So­ci­al­de­mo­kra­ti­et el­ler støt­te­par­ti­et En­heds­li­stens si­de, når det gæl­der den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­ni­as investeringer…

V. Kann Rasmussen Foundation vil have humanister ind i klimakampen

  De kom­men­de syv år skal et nyt uni­ver­si­tets­cen­ter på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet bi­dra­ge til den grøn­ne om­stil­ling ved at stil­le hu­ma­ni­stisk vi­den til rå­dig­hed for…

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…

Coronakrise

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Ny strategi i Realdania flytter fokus fra kvantitativ til kvalitativ vækst

”På regn­skabs­sprog hed­der det et ’til­freds­stil­len­de år’ – men i vir­ke­lig­he­den sy­nes jeg, det er gan­ske godt skul­dret.” Så­dan ly­der ka­rak­te­ri­stik­ken fra den ad­mi­ni­stre­ren­de direktør…

Mary Fonden sætter fokus på unges mistrivsel i fællesskaber

Som ud­gangs­punkt op­fat­tes fæl­les­ska­ber for un­ge som no­get trygt og po­si­tivt. Men kan un­ges fæl­les­ska­ber og­så væ­re med til at ska­be mi­striv­sel og op­le­vel­ser af…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…