A.P. Møller Fonden giver rygstød til Den Danske Maritime Fond

Helt ekstraordinært har A. P. Møller Fonden doneret op til 45 mio. kr. til Den Danske Maritime Fond, som nu opfordrer det Blå Danmark og de maritime forskningsmiljøer til at søge støtte.

Maersk Line (foto: Adobe Stock Photo)
Den Dan­ske Ma­ri­ti­me Fond har få­et en do­na­tion på op til 45 mil­li­o­ner kro­ner fra A. P. Møl­ler Fon­den. Pen­ge­ne skal gå til al­men­nyt­ti­ge pro­jek­ter i den ma­ri­ti­me sektor.

A.P. Møl­ler Fon­den gi­ver nu en øko­no­misk hånds­ræk­ning til en af de filan­tro­pi­ske fond­skol­le­ger på det ma­ri­ti­me felt. 

Den Dan­ske Ma­ri­ti­me fond har helt ek­stra­or­di­nært få­et en be­vil­ling på op til 45 mil­li­o­ner kro­ner over de næ­ste tre, op­ly­ser fonden. 

”Vi er me­get tak­nem­me­li­ge for den sto­re do­na­tion fra A.P. Møl­ler Fon­den. Vi kom­mer til at bru­ge den til en ræk­ke al­men­nyt­ti­ge pro­jek­ter til gavn for ud­vik­ling og der­med vækst og be­skæf­ti­gel­se i Det Blå Dan­mark,” si­ger for­mand for Den Dan­ske Ma­ri­ti­me Fond Tom­my Thomsen. 

Fon­den blev stif­tet i 2005, da den stats­li­ge fi­nan­si­e­rings­ord­ning, Dan­marks Skibs­kre­dit­fond, blev pri­va­ti­se­ret og om­dan­net til ak­tie­sel­ska­bet Dan­marks Skibs­kre­dit A/S.

I for­bin­del­se med om­dan­nel­sen fik Den Ma­ri­ti­me Fond en ak­tiepost på 10 pct. af Dan­marks Skibs­kre­dit A/S. Ak­tieud­byt­ter­ne her­fra ud­gør fon­dens væ­sent­lig­ste ind­tægts­grund­lag og dan­ner ba­sis for de al­men­nyt­ti­ge aktiviteter.

Hvert år ud­de­ler fon­den 50 til 60 mio. kr. til ud­dan­nel­se, forsk­ning, grøn om­stil­ling og bran­che­re­la­te­re­de pro­jek­ter in­den­for den ma­ri­ti­me sektor. 

For os er det et mål i sig selv, at vi får an­søg­nin­ger fra he­le lan­det og fra al­le fag­li­ge om­rå­der i branchen

Tom­my Thom­sen – Be­sty­rel­ses­for­mand, Den Dan­ske Ma­ri­ti­me Fond

De se­ne­ste år har fon­dens ud­byt­te fra skibs­kre­dit­sel­ska­bet dog væ­ret fal­den­de. I 2015 modt­og fon­den 83 mil­li­o­ner kro­ner i ud­byt­te, og i 2020 var det tal fal­det til 34 mil­li­o­ner kroner. 

Og den 26. fe­bru­ar i år of­fent­lig­gjor­de Dan­marks Skibs­kre­dit A/S sit 2020-regn­skab, der blev ne­ga­tivt på­vir­ket af kon­se­kven­ser­ne af cor­o­na-epi­de­mi­en. På bag­grund af et fal­den­de re­sul­tat kan Den Dan­ske Ma­ri­ti­me Fond i år se frem til en ud­byt­te­be­ta­ling på kun 18 mil­li­o­ner kro­ner, frem­går det af det dug­fri­ske regnskab. 

Men med ram­me­be­vil­lin­gen fra A. P. Møl­ler Fon­den er fon­dens ud­de­lings­ni­veau og al­men­nyt­ti­ge ak­ti­vi­te­ter sik­ret over de kom­men­de tre år. 

Og net­op i dis­se ti­der er der i høj grad brug for fon­dens støt­te til den ma­ri­ti­me sek­tor, for­kla­rer fon­dens di­rek­tør Lot­te G. Lundberg.

“Man­ge ak­tø­rer i sø­far­ten og in­du­stri­en kæm­per li­ge nu, og der er fort­sat sto­re usik­ker­he­der i mar­ke­der­ne. Men vi er nødt til at fast­hol­de og øge vo­res po­si­tion i Dan­mark som den glo­balt fem­te stør­ste sø­fart­s­na­tion og sy­ven­de stør­ste ma­ri­ti­me in­du­stri­na­tion. Der­for er det fon­dens er­klæ­re­de mål, at vi vil med­vir­ke til, at sek­to­ren hol­der mo­men­tum. Der­for in­vi­te­rer vi helt bredt til di­a­log i for­hold til støt­te af ma­ri­ti­me ak­ti­vi­te­ter, så vi i Dan­mark sik­rer fort­sat kon­kur­ren­ce­dyg­tig­hed og in­nova­tion af sek­to­ren,” si­ger hun.

Øget synlighed

Cir­ka en tred­je­del af fon­dens be­vil­lin­ger ydes som er­hverv­slån til ma­ri­ti­me pro­jek­ter el­ler pre-se­ed lån til start-up. To tred­je­del af be­vil­lin­ger­ne er al­min­de­li­ge donationer. 

I 2019 gav fon­den støt­te for i alt 51 mio. kr. til 69 pro­jek­ter, og det er be­sty­rel­sens am­bi­tion, at så man­ge som mu­ligt sø­ger om støt­te fra fon­dens al­men­nyt­ti­ge pro­jek­ter. Der­for vil fon­den nu ar­bej­de med at øge syn­lig­he­den over­for bran­chen og in­vi­te­rer sam­ti­dig fle­re til at sen­de ansøgninger.

”Vi kom­mer til at kon­cen­tre­re os om ud­vik­lings­pro­jek­ter in­den­for blandt an­det di­gi­ta­li­se­ring og grøn om­stil­ling. Og for os er det et mål i sig selv, at vi får an­søg­nin­ger fra he­le lan­det og fra al­le fag­li­ge om­rå­der i bran­chen. Det vil vi læg­ge os i se­len for at sik­re. Jeg ser i hvert fald frem til, at Den Dan­ske Ma­ri­ti­me Fond får end­nu fle­re go­de pro­jek­ter at ta­ge stil­ling til. Og med do­na­tio­nen fra A.P. Møl­ler Fon­den er jeg sik­ker på, at det lyk­kes,” si­ger Tom­my Thomsen. 

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer