A.P. Møller Fonden giver rygstød til Den Danske Maritime Fond

Helt ek­stra­or­di­nært har A. P. Møl­ler Fon­den do­ne­ret op til 45 mio. kr. til Den Dan­ske Ma­ri­ti­me Fond, som nu op­for­drer det Blå Dan­mark og de ma­ri­ti­me forsk­nings­mil­jø­er til at sø­ge støtte.

Maersk Line (foto: Adobe Stock Photo)
Den Dan­ske Ma­ri­ti­me Fond har få­et en do­na­tion på op til 45 mil­li­o­ner kro­ner fra A. P. Møl­ler Fon­den. Pen­ge­ne skal gå til al­men­nyt­ti­ge pro­jek­ter i den ma­ri­ti­me sektor.

A.P. Møl­ler Fon­den gi­ver nu en øko­no­misk hånds­ræk­ning til en af de filan­tro­pi­ske fond­skol­le­ger på det ma­ri­ti­me felt. 

Den Dan­ske Ma­ri­ti­me fond har helt ek­stra­or­di­nært få­et en be­vil­ling på op til 45 mil­li­o­ner kro­ner over de næ­ste tre, op­ly­ser fonden. 

”Vi er me­get tak­nem­me­li­ge for den sto­re do­na­tion fra A.P. Møl­ler Fon­den. Vi kom­mer til at bru­ge den til en ræk­ke al­men­nyt­ti­ge pro­jek­ter til gavn for ud­vik­ling og der­med vækst og be­skæf­ti­gel­se i Det Blå Dan­mark,” si­ger for­mand for Den Dan­ske Ma­ri­ti­me Fond Tom­my Thomsen. 

Fon­den blev stif­tet i 2005, da den stats­li­ge fi­nan­si­e­rings­ord­ning, Dan­marks Skibs­kre­dit­fond, blev pri­va­ti­se­ret og om­dan­net til ak­tie­sel­ska­bet Dan­marks Skibs­kre­dit A/S.

I for­bin­del­se med om­dan­nel­sen fik Den Ma­ri­ti­me Fond en ak­tiepost på 10 pct. af Dan­marks Skibs­kre­dit A/S. Ak­tieud­byt­ter­ne her­fra ud­gør fon­dens væ­sent­lig­ste ind­tægts­grund­lag og dan­ner ba­sis for de al­men­nyt­ti­ge aktiviteter.

Hvert år ud­de­ler fon­den 50 til 60 mio. kr. til ud­dan­nel­se, forsk­ning, grøn om­stil­ling og bran­che­re­la­te­re­de pro­jek­ter in­den­for den ma­ri­ti­me sektor. 

For os er det et mål i sig selv, at vi får an­søg­nin­ger fra he­le lan­det og fra al­le fag­li­ge om­rå­der i branchen

Tom­my Thom­sen – Be­sty­rel­ses­for­mand, Den Dan­ske Ma­ri­ti­me Fond

De se­ne­ste år har fon­dens ud­byt­te fra skibs­kre­dit­sel­ska­bet dog væ­ret fal­den­de. I 2015 modt­og fon­den 83 mil­li­o­ner kro­ner i ud­byt­te, og i 2020 var det tal fal­det til 34 mil­li­o­ner kroner. 

Og den 26. fe­bru­ar i år of­fent­lig­gjor­de Dan­marks Skibs­kre­dit A/S sit 2020-regn­­skab, der blev ne­ga­tivt på­vir­ket af kon­se­kven­ser­ne af cor­o­­na-epi­­­de­­mi­en. På bag­grund af et fal­den­de re­sul­tat kan Den Dan­ske Ma­ri­ti­me Fond i år se frem til en ud­byt­te­be­ta­ling på kun 18 mil­li­o­ner kro­ner, frem­går det af det dug­fri­ske regnskab. 

Men med ram­me­be­vil­lin­gen fra A. P. Møl­ler Fon­den er fon­dens ud­de­lings­ni­veau og al­men­nyt­ti­ge ak­ti­vi­te­ter sik­ret over de kom­men­de tre år. 

Og net­op i dis­se ti­der er der i høj grad brug for fon­dens støt­te til den ma­ri­ti­me sek­tor, for­kla­rer fon­dens di­rek­tør Lot­te G. Lundberg.

“Man­ge ak­tø­rer i sø­far­ten og in­du­stri­en kæm­per li­ge nu, og der er fort­sat sto­re usik­ker­he­der i mar­ke­der­ne. Men vi er nødt til at fast­hol­de og øge vo­res po­si­tion i Dan­mark som den glo­balt fem­te stør­ste sø­fart­s­na­tion og sy­ven­de stør­ste ma­ri­ti­me in­du­stri­na­tion. Der­for er det fon­dens er­klæ­re­de mål, at vi vil med­vir­ke til, at sek­to­ren hol­der mo­men­tum. Der­for in­vi­te­rer vi helt bredt til di­a­log i for­hold til støt­te af ma­ri­ti­me ak­ti­vi­te­ter, så vi i Dan­mark sik­rer fort­sat kon­kur­ren­ce­dyg­tig­hed og in­nova­tion af sek­to­ren,” si­ger hun.

Øget synlighed

Cir­ka en tred­je­del af fon­dens be­vil­lin­ger ydes som er­hverv­slån til ma­ri­ti­me pro­jek­ter el­ler pre-se­ed lån til start-up. To tred­je­del af be­vil­lin­ger­ne er al­min­de­li­ge donationer. 

I 2019 gav fon­den støt­te for i alt 51 mio. kr. til 69 pro­jek­ter, og det er be­sty­rel­sens am­bi­tion, at så man­ge som mu­ligt sø­ger om støt­te fra fon­dens al­men­nyt­ti­ge pro­jek­ter. Der­for vil fon­den nu ar­bej­de med at øge syn­lig­he­den over­for bran­chen og in­vi­te­rer sam­ti­dig fle­re til at sen­de ansøgninger.

”Vi kom­mer til at kon­cen­tre­re os om ud­vik­lings­pro­jek­ter in­den­for blandt an­det di­gi­ta­li­se­ring og grøn om­stil­ling. Og for os er det et mål i sig selv, at vi får an­søg­nin­ger fra he­le lan­det og fra al­le fag­li­ge om­rå­der i bran­chen. Det vil vi læg­ge os i se­len for at sik­re. Jeg ser i hvert fald frem til, at Den Dan­ske Ma­ri­ti­me Fond får end­nu fle­re go­de pro­jek­ter at ta­ge stil­ling til. Og med do­na­tio­nen fra A.P. Møl­ler Fon­den er jeg sik­ker på, at det lyk­kes,” si­ger Tom­my Thomsen. 

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

spot_img

Skri­bent

Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fundats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her: