Fondenes investeringer er lukket land

Selv om løfter om bæredygtige og ansvarlige investeringer har vundet indpas i fondsverdenen, har kun seks af landets 100 mest uddelende fonde og filantropiske foreninger valgt at offentliggøre deres investeringslister over aktier og obligationer.

En lang ræk­ke af fon­de har in­ve­ste­rings­po­li­tik­ker med fo­kus på bæ­re­dyg­tig­hed og an­svar­lig­hed, men kun et få­tal har of­fent­lig­gjort de­res in­ve­ste­rin­ger. (Mo­del­fo­to: Ado­be Stock).

Kun seks af lan­dets 100 mest ud­de­len­de fon­de har valgt at of­fent­lig­gø­re de­res po­r­te­føl­je­in­ve­ste­rin­ger i ak­tier og ob­liga­tio­ner. Det vi­ser en gen­nem­gang af fon­de­nes hjem­mesi­der, som Fun­dats har fo­re­ta­get (se over­sig­ten un­der artiklen).

"Man­ge af de sto­re fon­de skri­ver en mas­se fi­ne ord om, hvor an­svar­li­ge de er i for­valt­nin­gen af de­res in­ve­ste­rin­ger. Det er nemt at skri­ve, hvis man ik­ke sam­ti­dig læg­ger kor­te­ne på bor­det. Og nu kan vi alt­så se, at de go­de in­ve­ste­rings­po­li­tik­ker langt­fra al­tid ud­mønt­er sig i, at fon­de­ne rent fak­tisk of­fent­lig­gør de­res ak­tiv­li­ster," si­ger Tho­mas Me­i­nert Lar­sen, kampag­ne­le­der for An­svar­lig Frem­tid, en grup­pe i Kli­ma­be­væ­gel­sen med fo­kus på kli­ma­ven­li­ge investeringer.

Han pe­ger på, at det til sam­men­lig­ning er al­min­de­lig prak­sis i pen­sions­sek­to­ren at of­fent­lig­gø­re si­ne in­ve­ste­rin­ger. En væ­sent­lig for­skel er dog, at det for pen­sions­kas­ser­nes ved­kom­men­de er med­lem­mer­nes pen­ge, man investerer.

"Hos de pri­va­te fon­de med eg­ne for­mu­er er det ik­ke på sam­me må­de an­dre folks pen­ge, man in­ve­ste­rer. Men man må si­ge, at når fle­re af fon­de­ne væl­ger at ned­fæl­de po­li­tik­ker om an­svar­lig­hed i de­res in­ve­ste­rin­ger, så vil­le det bi­dra­ge med no­get tro­vær­dig­hed, hvis de sam­ti­dig ud­vi­ste trans­pa­rens ved at of­fent­lig­gø­re, hvad de i prak­sis har in­ve­ste­ret i," si­ger Tho­mas Me­i­nert Larsen.

Op til den enkelte fond

En lang ræk­ke af fon­de har for­mu­le­re­de in­ve­ste­rings­po­li­tik­ker med fo­kus på bæ­re­dyg­tig­hed og an­svar­lig­hed in­den for mil­jø og kli­ma, so­ci­alt an­svar og virk­som­heds­le­del­se, og­så kendt un­der be­teg­nel­sen ESG-kri­te­ri­er, som in­den­for de se­ne­ste år har vun­det ind­pas på le­del­ses­gan­ge og i bestyrelseslokaler.

Det gæl­der og­så Den Dan­ske Na­tur­fond, en af lan­dets stør­ste grøn­ne fon­de, men som Fun­dats skrev i for­ri­ge uge, har fon­den ik­ke de­sto min­dre in­ve­ste­ret mil­li­o­ner af kro­ner i en lang ræk­ke sel­ska­ber in­den for kul, olie og gas. Her­un­der sel­ska­ber, som ak­tivt in­ve­ste­rer i at ud­vin­de end­nu fle­re fos­si­le brænds­ler. En hi­sto­rie, som så da­gens lys på bag­grund af ak­tind­sigt i in­ve­ste­rings­li­sten, idet Den Dan­ske Na­tur­fond er op­ret­tet ved lov og der­for om­fat­tet af of­fent­lig­heds­lo­ven. Det gæl­der imid­ler­tid kun gan­ske få an­dre fon­de, her­un­der Hel­se­fon­den, Den Dan­ske Ma­ri­ti­me Fond, Lo­ka­le og An­lægs­fon­den samt Klimaskovfonden.

Hvis der er åben­hed om in­ve­ste­rin­ger, bli­ver det og­så mu­ligt at ha­ve en dis­kus­sion om dem.

Jes­per Ol­sen – for­mand, Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal Denmark

Der­for er det op til den en­kel­te er­hvervs­dri­ven­de el­ler al­me­ne fond, om den vil læg­ge sin in­ve­ste­rings­por­te­føl­je frem. Og for langt de fle­ste sto­re fon­des ved­kom­men­de har man alt­så valgt at hol­de si­ne in­ve­ste­rin­ger for sig selv.

"Det vil­le gi­ve god me­ning, hvis fon­de­ne lag­de de­res in­ve­ste­rin­ger me­re åbent frem, så de kun­ne bli­ve må­lt på de vær­di­er, de selv an­gi­ver. Når man væl­ger at væ­re åben, bli­ver man jo sam­ti­dig hjul­pet til at sik­re, at man kan ar­gu­men­te­re for si­ne be­slut­nin­ger," si­ger Jes­per Ol­sen, for­mand for Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal Denmark.

En kvalificeret offentlig debat

Fon­de­nes in­ve­ste­rin­ger har over de se­ne­ste år skabt de­bat. Ik­ke mindst ud­lø­ste det hård kri­tik fra Chri­sti­ans­borg, da Re­al­da­nia i 2021 of­fent­lig­gjor­de sin ak­tie­li­ste, og det vi­ste sig, at fon­den hav­de in­ve­ste­rin­ger i vå­ben­sel­ska­ber, der blandt an­det pro­du­ce­rer atom­vå­ben. In­ve­ste­rin­ger, som Re­al­da­nia i før­ste om­gang for­sva­re­de, men si­den­hen skil­te sig af med.

Sam­me år vi­ste det sig, at Lo­ka­le og An­lægs­fon­den, som hvert år mod­ta­ger om­kring 90 mil­li­o­ner kro­ner fra Dan­ske Spils over­skud, via in­ve­ste­rings­fon­de hav­de statsob­liga­tio­ner i Qa­tar, som blev kri­ti­se­ret for brud på men­ne­ske­ret­tig­he­der i for­bin­del­se med vm i fod­bold 2022. Lo­ka­le og An­lægs­fon­dens in­ve­ste­rings­li­ste om­fat­te­de og­så sel­ska­ber in­den for to­bak, kul, olie og vå­ben, og af­dæk­nin­gen fik Dansk Idræts­for­bund til at ta­ge sa­gen op på be­sty­rel­ses­mø­der i fonden.

Og­så Den Dan­ske Na­tur­fonds in­ve­ste­rin­ger i den fos­si­le in­du­stri mød­te kri­tik fra fle­re si­der, og for ny­lig kun­ne me­di­et Danwatch for­tæl­le, at Grund­forsk­nings­fon­den har in­ve­ste­ret i pro­du­cen­ter af atom­vå­ben og le­ve­ran­dø­rer til mi­li­tæ­ret i Is­ra­el, der er an­kla­get for krigs­for­bry­del­ser i Ga­za, hvil­ket fik En­heds­li­sten til at kræ­ve en re­de­gø­rel­se fra regeringen.

Ud over at åb­ne in­ve­ste­rings­li­ster gør det mu­ligt at sam­men­hol­de fon­de­nes vær­di­er med de­res prak­sis, ska­ber de sam­ti­dig grund­lag for en me­re kva­li­fi­ce­ret of­fent­lig de­bat om, hvad der er etisk for­svar­ligt, på­pe­ger Jes­per Olsen.

"Hvis der er åben­hed om in­ve­ste­rin­ger, bli­ver det og­så mu­ligt at ha­ve en dis­kus­sion om dem. Der­for skal vi og­så som sam­fund kun­ne hånd­te­re den åben­hed og væ­re i stand til at fø­re en nu­an­ce­ret dis­kus­sion," si­ger han og pe­ger som ek­sem­pel på, at kri­gen i Ukrai­ne har af­født, at in­ve­ste­rin­ger i vå­be­nin­du­stri­en – som er boy­kot­tet hos fle­re dan­ske pen­sions­sel­ska­ber – er ble­vet me­re ac­cep­tab­le.

"Hvis man for to år si­den in­ve­ste­re­de i vå­ben, syn­tes al­le, at det var for­fær­de­ligt. Men med den sik­ker­heds­po­li­ti­ske si­tu­a­tion i dag er der vel nær­mest ik­ke no­get me­re rig­tigt og nød­ven­digt, man kan in­ve­ste­re i. Så tin­ge­ne æn­drer sig. På sam­me må­de har man dis­ku­te­ret, om in­ve­sto­rer i fos­sil ener­gi kan væ­re med til at skub­be sel­ska­ber­ne me­re i ret­ning af den grøn­ne om­stil­ling," si­ger Jes­per Olsen.

Velliv Foreningen: Helt naturligt

Fun­dats har fo­re­lagt sa­gen for Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter, som har en lang ræk­ke af lan­dets stør­ste fon­de på med­lem­s­li­sten, og som i 2020 gen­nem­før­te en ana­ly­se af fon­de­nes ka­pi­tal­for­valt­ning, her­un­der de­res brug af ESG-kriterier.

Fon­dens in­ve­ste­rin­ger bli­ver lø­ben­de vendt i fle­re af for­e­nin­gens net­værk, men di­rek­tør Han­ne Elisa­beth Ras­mus­sen øn­sker ik­ke at for­hol­de sig til ar­gu­men­ter­ne for, at fon­de­ne of­fent­lig­gør de­res investeringslister.

”Fon­dens in­ve­ste­rin­ger er et em­ne, som lø­ben­de kom­mer op i fonds­net­vær­ke­ne, og fon­de­ne har for­skel­li­ge til­gan­ge til of­fent­lig­hed om­kring in­ve­ste­rin­ger. Men det er snart fem år si­den, Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter ud­ar­bej­de­de en da­ta­ba­se­ret, te­ma­tisk ana­ly­se om fon­de­nes ka­pi­tal­for­valt­ning, og den er så for­æl­det, at vi ik­ke kan bi­dra­ge til spørgs­mål om fon­de­nes til­gan­ge i dag,” skri­ver Han­ne Elisa­beth Rasmussen.

Man­ge af de sto­re fon­de skri­ver en mas­se fi­ne ord om, hvor an­svar­li­ge de er i for­valt­nin­gen af de­res in­ve­ste­rin­ger. Det er nemt at skri­ve, hvis man ik­ke sam­ti­dig læg­ger kor­te­ne på bordet.

Tho­mas Me­i­nert Lar­sen – kampag­ne­le­der, An­svar­lig Fremtid

Blandt de seks filan­tro­pi­ske fon­de og for­e­nin­ger, der har valgt at of­fent­lig­gø­re de­res in­ve­ste­rin­ger, er Vel­liv For­e­nin­gen, som har en for­mue på om­kring 8,5 mil­li­ar­der, hvoraf 80 pro­cent er pla­ce­ret i ak­tier i pen­sions­sel­ska­bet Vel­liv, som for­e­nin­gen er ene­e­jer af, mens re­sten er pla­ce­ret i an­dre ak­tier og obligationer.

"Vi har of­fent­lig­gjort vo­res ak­tie­li­ste, i hvert fald si­den jeg blev an­sat i 2017," si­ger adm. di­rek­tør Lars Wallberg.

"Det har vi fun­det helt na­tur­ligt, for­di vi ik­ke er en egent­lig fond, men en med­lem­s­de­mo­kra­tisk for­e­ning, og vi vil ger­ne gi­ve vo­res med­lem­mer ind­sigt i, hvor­dan vi for­val­ter de­res pen­ge. Og så er vi i kraft af vo­res ejer­skab af Vel­liv og­så en fi­nan­si­el virk­som­hed, hvor det er al­min­de­lig prak­sis, at man of­fent­lig­gør si­ne ak­tie­in­ve­ste­rin­ger. Så for os har det væ­ret me­get na­tur­ligt at læg­ge in­ve­ste­rin­ger­ne frem, bå­de af hen­syn til med­lem­mer­ne og til sam­fun­det i al­min­de­lig­hed," si­ger Lars Wallberg.

Som Fun­dats skrev i sid­ste uge, har Nor­dea-fon­den i sin op­da­te­re­de in­ve­ste­rings­stra­te­gi be­slut­tet, at der skal væ­re fuld gen­nem­sig­tig­hed om fon­dens in­ve­ste­rin­ger. Her­un­der og­så fon­dens po­r­te­føl­je­in­ve­ste­rin­ger i ak­tie- og ob­liga­tio­ner for om­kring 2,6 mil­li­ar­der kroner.

”Gen­nem­sig­tig­hed om in­ve­ste­rin­ger er vig­tigt, for­di det er den må­de, vi tje­ner de pen­ge, vi de­ler ud. Så det er en del af vo­res ker­ne­op­ga­ve. Fon­den er ejet af sit for­mål og har ik­ke no­gen til­knyt­ning til en virk­som­hed el­ler en of­fent­lig for­valt­ning, så vi er nødt til selv at de­fi­ne­re den grad af trans­pa­rens, som vi me­ner, vi skal le­ve­re. Vi me­ner, at der skal væ­re en grad af gen­nem­sig­tig­hed, net­op for­di der ik­ke er an­dre, der stil­ler os til an­svar for det,” si­ger fon­dens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Hen­rik Le­h­mann Andersen.

Fra Nor­dea-fon­dens hjem­mesi­de kan man nu klik­ke sig di­rek­te frem til be­hold­nings­li­ster­ne i de in­ve­ste­rings­for­e­nin­ger, som fon­den via ka­pi­tal­for­val­te­re har købt sig ind i.

Og­så Tryg­fon­den, Re­al­da­nia, Damp­skibs­sel­ska­bet Ori­ents Fond og Tiet­gen­fon­den har of­fent­li­ge in­ve­ste­rings­li­ster. Hos Damp­skibs­sel­ska­bet Ori­ents Fond ind­går li­sten i fon­dens års­rap­port, mens in­ve­ste­rin­ger­ne for de øv­ri­ge fon­des ved­kom­men­de kan fin­des på sær­skil­te si­der på de­res hjemmesider.

Fokus på gennemsigtighed

Fle­re af de fon­de, som ik­ke i dag har of­fent­li­ge in­ve­ste­rings­li­ster, har dog på for­skel­li­ge må­der sø­sat ini­ti­a­ti­ver, der skal sik­re me­re gen­nem­sig­tig­hed i de­res in­ve­ste­rin­ger. Det gæl­der blandt an­dre Bikubenfonden.

Fon­dens in­ve­ste­rin­ger fo­re­går li­ge­som man­ge an­dre fon­des gen­nem ka­pi­tal­for­val­te­re, og Bi­ku­ben­fon­den har gen­nem Dan­ske Bank og bri­tisk Bail­lie Gif­ford in­ve­ste­ret i en ræk­ke ka­pi­tal­fon­de, som kan ses på fon­dens hjem­mesi­de. De kon­kre­te, un­der­lig­gen­de in­ve­ste­rin­ger frem­går ikke.

Til gen­gæld of­fent­lig­gør Bi­ku­ben­fon­den år­ligt en ESG-ana­ly­se af sin in­ve­ste­rings­por­te­føl­je, som bli­ver fo­re­ta­get af en ek­stern in­ve­ste­rings­rå­d­gi­ver. I ana­ly­sen bli­ver fon­dens ka­pi­tal­for­val­te­re må­lt på de­res po­r­te­føl­jers på­virk­ning af kli­ma, men­ne­sker og sam­fund, og der bli­ver op­li­stet ek­semp­ler på in­ve­ste­rin­ger med så­kaldt høj ESG-risiko.

"Vi får fo­re­ta­get en grun­dig ESG-rap­por­te­ring om vo­res in­ve­ste­rin­ger, som vi of­fent­lig­gør. De kon­kre­te ak­tier og ob­liga­tio­ner frem­går ik­ke, men det frem­går, hvis vi fin­der pro­ble­ma­ti­ske in­ve­ste­rin­ger. Så vi er eks­pli­cit­te om, hvor­dan vi in­ve­ste­rer, og vi læg­ger he­le ana­ly­sen frem," si­ger Sø­ren Kaa­re-An­der­sen, adm. di­rek­tør i Bikubenfonden.

Hel­ler ik­ke kli­ma­fon­den KR Fon­den, som har til­slut­tet sig in­ve­stor­be­væ­gel­sen Di­vest In­vest, som boy­kot­ter in­ve­ste­rin­ger i fos­si­le brænds­ler, har of­fent­lig­gjort sin in­ve­ste­rings­li­ste. Man kan dog læ­se på hjem­mesi­den, at al­le fon­dens in­ve­ste­rin­ger for­u­den Mer­kur An­delskas­se er fo­re­ta­get gen­nem ka­pi­tal­for­val­te­ren Tri­o­dos, som ope­re­rer med stren­ge kri­te­ri­er for bæ­re­dyg­ti­ge in­ve­ste­rin­ger, og som i si­ne eg­ne rap­por­ter op­li­ster si­ne in­ve­ste­rin­ger. KR Fon­den vil nu gø­re det let­te­re at klik­ke sig frem til de kon­kre­te in­ve­ste­rin­ger via fon­dens hjem­mesi­de, for­tæl­ler di­rek­tør Bri­an Val­b­jørn Sørensen.

”Vi vil be­nyt­te lej­lig­he­den til at op­da­te­re be­skri­vel­sen af in­ve­ste­rings­prin­cip­per­ne, så den in­klu­de­rer me­re in­for­ma­tion om vo­res kon­kre­te in­ve­ste­rin­ger,” si­ger han.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer