Tipsmidler investeres i Qatar og tobaksvirksomheder

Lokale og Anlægsfonden (LOA) modtager hvert år omkring 90 millioner kroner fra udlodningsmidlerne, som hentes fra Danske Spils overskud. LOA investerer dele af pengene via investeringsfonde i statsobligationer i Qatar, der er hårdt kritiseret for brud på menneskerettigheder i forbindelse med fodbold-vm 2022. Også investeringer i tobak, kul og olie samt militærvåben er på investeringslisten, viser en aktindsigt Fundats har fået. Dansk Idrætsforbund vil tage sagen på næste bestyrelsesmøde i LOA.

Lo­ka­le og An­lægs­fon­den in­ve­ste­rer si­ne tips­mid­ler i en lang ræk­ke kon­tro­ver­si­el­le ak­tie­sel­ska­ber og statsob­liga­tio­ner - blandt an­det i Qa­tar, som fra fle­re si­der er ble­vet kri­ti­se­ret, for­di mi­gran­t­ar­bej­de­re i stort tal har mi­stet li­vet un­der byg­ge­ri­er af fod­bold­sta­dions til ver­dens­mester­ska­bet i fod­bold næ­ste år.

Hvert år mod­ta­ger Lo­ka­le og An­lægs­fon­den om­kring 90 mil­li­o­ner kro­ner sva­ren­de til små ti pro­cent af al­le ud­lod­nings­mid­ler­ne. Pen­ge­ne til­de­les via fi­nans­lo­ven fra over­skud­det i Dan­ske Spil A/S, hvor den dan­ske stat er kon­trol­le­ren­de ak­tio­nær med 80 pro­cent ejer­skab. Dan­marks Idræts­for­bund (DIF) og Dan­ske Gym­na­stik- og Idræts­for­e­nin­ger (DGI) ejer de re­ste­ren­de 20 procent.

Lo­ka­le og An­lægs­fon­den, der er en stats­lig, an­søg­nings­dre­vet fond, ud­de­ler de fle­ste af pen­ge­ne til idræts-, fril­ufts- og kul­tur­li­vet. Men en po­r­tion af pen­ge­ne in­ve­ste­res via in­ve­ste­rings­fon­de i ak­tier og ob­liga­tio­ner, der ud­gør en min­dre for­mue med en mar­keds­vær­di på 500 mil­li­o­ner kroner.

En del af de pen­ge, som Lo­ka­le og An­lægs­fon­den ud­de­ler til ”frem­ti­dens mø­de­ste­der, der er til­gæn­ge­li­ge, gi­ver me­ning og sæt­ter spor,” er bl.a. in­ve­ste­ret i in­ve­ste­rings­fon­de in­de­hol­den­de statsob­liga­tio­ner ud­stedt af sty­ret i Qatar.

Det vi­ser Fun­dats’ ak­tind­sigt fra Lo­ka­le og An­lægs­fon­den, der - som of­fent­lig ak­tør un­der Kul­tur­mi­ni­ste­ri­et - er un­der­lagt offentlighedsloven.

No­get af over­skud­det fra Dan­ske Spil in­ve­ste­res alt­så som lå­ne­ka­pi­tal til sta­ten Qa­tar. Dan­ske tips­mid­ler fi­nan­si­e­rer så­le­des ak­ti­vi­te­ter i Qa­tar, der er svært kri­ti­se­ret for kræn­kel­se af ar­bejds- og men­ne­ske­ret­tig­he­der i for­bin­del­se med in­fra­struk­tur og sta­dionbyg­ge­ri­er op til VM i fod­bold næ­ste år.

Fon­dens le­del­se har ik­ke over­blik de en­kel­te in­ve­ste­rin­ger, men pe­ger på, at pla­ce­rin­gen i vær­di­pa­pi­rer iføl­ge in­ve­ste­rings­man­da­tet skal ret­te sig ef­ter Nor­deas eksklusionsliste.

”Vi er i øje­blik­ket i kon­takt med Nor­dea for at fin­de ud af, hvad der kon­kret lig­ger i vo­res in­ve­ste­rings­be­hold­ning. Hvis der lig­ger no­get, som stri­der imod det, vi øn­sker, vil vi selv­føl­ge­lig sør­ge for at ret­te på det,” si­ger kon­sti­tu­e­ret di­rek­tør i Lo­ka­le og An­lægs­fon­den, Car­sten Haurum.

Sam­me mel­ding kom­mer fra næst­for­mand i Dansk Idræts For­bunds be­sty­rel­se Hans Na­torp, der er be­sty­rel­ses­med­lem i Lo­ka­le og Anlægsfonden.

”Det er en dis­kus­sion, som jeg på bag­grund af je­res ob­ser­va­tio­ner vil ta­ge op på næ­ste be­sty­rel­ses­mø­de,” si­ger han.

For­hol­de­ne i Qa­tar har bl.a. med­ført, at hvis Dan­marks fod­bold­lands­hold kva­li­fi­ce­rer sig til VM øn­sker stor­sponsoren, Ar­bej­der­nes Lands­bank, ik­ke at ha­ve sit navn på spil­le­rens trø­jer, for­di ban­ken ik­ke vil for­bin­de sit brand til VM i Qatar.

Iføl­ge The Gu­ar­di­an har op mod 6.500 mi­gran­t­ar­bej­de­re fra lan­de som In­di­en, Paki­stan, Ne­pal og Bang­la­desh mi­stet li­vet, si­den Qa­tar blev til­delt vært­s­ska­bet i 2010 og på­be­gyndt ar­bej­de med at byg­ge fod­bold­sta­dio­ner og til­hø­ren­de in­fra­struk­tur til ver­dens­mester­ska­bet næ­ste år.

Des­u­den har The New York Ti­mes do­ku­men­te­ret, at FI­FA-de­le­ge­re­de er an­kla­get for at ha­ve mod­ta­get be­stik­kel­se fra sty­ret i Qa­tar for at stem­me på lan­det som VM-vært til­ba­ge i 2010.

Amnesty: et særligt ansvar

Om­stæn­dig­he­der­ne om­kring Qa­tar er ble­vet hårdt kri­ti­se­ret af Dan­marks Idræts­for­bund, som har ind­skudt ka­pi­tal i Lo­ka­le og An­lægs­fon­dens etab­le­ring i 1994 og i øje­blik­ket er re­præ­sen­te­ret i fon­dens be­sty­rel­se ved Hans Natorp.
Og­så Am­ne­sty In­ter­na­tio­nal er kri­tisk og me­ner, at of­fent­li­ge pen­ge er un­der­lagt et sær­ligt ansvar.

”Vo­res ge­ne­rel­le hold­ning er, at en of­fent­lig or­ga­ni­sa­tion har et sær­ligt an­svar for at sik­re, at in­ve­ste­rin­ger ik­ke bi­dra­ger til ak­ti­vi­te­ter, som er i ri­si­ko for kræn­kel­se af men­ne­ske­ret­tig­he­der. Der­med me­ner vi, at man skal sør­ge for at føl­ge FN´ ret­nings­linjer for men­ne­ske­ret­tig­he­der og er­hverv til punkt og prik­ke, og gø­re alt for at un­der­sø­ge om fi­nan­si­e­rin­gen er koblet til de åben­ly­se pro­ble­mer, der er i Qa­tar,” si­ger An­net­te Stubkja­er Rim­mer, Po­li­cy Ad­visor hos Am­ne­sty In­ter­na­tio­nal Denmark.

Og­så an­svars­ha­ven­de re­dak­tør på Tips­bla­det Tro­els Ba­ger Thø­ger­sen er for­tør­net over, at dan­ske tips­mid­ler fi­nan­si­e­rer sty­ret i Qa­tar. Han har fulgt de­bat­ten tæt gen­nem læn­ge­re tid og har ind­gå­en­de kend­skab til elitesporten.

”Idræt­tens or­ga­ni­sa­tio­ner i Dan­mark be­ret­ti­ger del­ta­gel­sen i VM 2022 i Qa­tar med, at man fø­rer kri­tisk di­a­log med sty­ret i Qa­tar og der­med for­sø­ger at for­bed­re for­hol­de­ne for mi­gran­t­ar­bej­de­re og ar­bej­det for men­ne­ske­ret­tig­he­der i et land, hvor mi­gran­t­ar­bej­de­re i man­ge til­fæl­de ud­nyt­tes og end­da mi­ster li­vet på grund af far­li­ge ar­bejds­for­hold. Så er det jo dybt kri­tisa­belt, hvis man ad an­dre ka­na­ler sam­ti­dig har in­ve­ste­ret pen­ge i det selv­sam­me, au­to­ri­tæ­re land, som man ger­ne vil for­an­dre via di­a­log, uden at man mig be­kendt har for­talt of­fent­lig­he­den, eg­ne sta­ke­hol­ders el­ler po­li­ti­ker­ne, at man har den­ne po­r­te­føl­je af ob­liga­tio­ner i Qa­tar,” si­ger Tro­els Ba­ger Thøgersen.

Investeringspolitikken tillader det meste

I hen­hold til Lo­ka­le og An­lægs­fon­dens in­ve­ste­rings­po­li­tik skal in­ve­ste­rin­ger føl­ge Nor­deas eksklusionsliste.
Men sam­ti­dig til­la­des in­ve­ste­rin­ger i pas­si­ve for­val­te­de ak­tie- el­ler ob­liga­tions­fon­de, her­un­der og­så i statsob­liga­tio­ner i lan­de, der of­te an­ses som væ­ren­de på kant med grund­læg­gen­de menneskerettigheder.
Ud­over statsob­liga­tio­ner i Qa­tar in­ve­ste­rer Lo­ka­le og An­lægs­fon­den og­så i statsob­liga­tio­ner fra Rusland, Ki­na og Saudi-Arabien.

Der er en mærk­vær­dig du­a­li­tet i, at fon­den har in­ve­ste­ret i sel­ska­ber som Ga­zprom, Lukoil og an­dre sto­re ak­tø­rer i olie- og kulin­du­stri­en, sam­ti­dig med at DIF og DBU, gan­ske pris­vær­digt, ar­bej­der for re­a­li­se­rin­gen af FN's 17 verdensmål

Tro­els Ba­ger Thø­ger­sen – An­svars­ha­ven­de re­dak­tør, Tipsbladet

Des­u­den af­slø­rer en scre­e­ning af in­ve­ste­rings­fon­de­ne, at der in­ve­ste­res i tre to­baks­virk­som­he­der, Bri­tish To­bac­co Com­pa­ny, Phil­lip Mor­ris og Swe­dish Match samt et utal af glo­ba­le kul- og olie­sel­ska­ber, hvoraf fle­re pro­du­ce­rer olie fra tjæ­resand, som har ko­los­sa­le mil­jø­mæs­si­ge kon­se­kven­ser, li­ge­som det kraf­tigt på­vir­ker lo­kal­be­folk­nin­gers so­ci­a­le og kul­tu­rel­le værdier.

Det dre­jer sig bl.a. om BHP, BP, Shell, To­tal, Si­nopec, China Of­fsho­re Oil, Lukoil og Co­no­coP­hil­lips. I alt er Tips­mid­ler­ne via in­ve­ste­rings­fon­de in­ve­ste­ret i cir­ka 100 ak­tier el­ler ob­liga­tio­ner for­delt på 38 for­skel­le fos­si­le sel­ska­ber. Des­u­den vi­ser scre­e­nin­gen, at Lo­ka­le og An­lægs­fon­den in­ve­ste­rer i fle­re le­ve­ran­dø­rer til militærvåben.

”Der er en mærk­vær­dig du­a­li­tet i, at fon­den har in­ve­ste­ret i sel­ska­ber som Ga­zprom, Lukoil og an­dre sto­re ak­tø­rer i olie- og kulin­du­stri­en, sam­ti­dig med at DIF og DBU, gan­ske pris­vær­digt, ar­bej­der for re­a­li­se­rin­gen af FN's 17 ver­dens­mål. På en­dog rig­tig man­ge af de 17 mål om­kring ek­sem­pel­vis mil­jø og sund­hed er det svært at se, hvor­dan ek­sem­pel­vis Ga­zproms mas­si­ve foru­re­ning i Ark­tis og i Rusland spil­ler po­si­tivt sam­men med ver­dens­må­le­ne,” si­ger Tro­els Ba­ger Thø­ger­sen, der pe­ger på, at Rusland er en sær­de­les kon­tro­ver­si­el ak­tør i idrætsverdenen.

”Rusland er en me­get kon­tro­ver­si­el ak­tør i spor­tens ver­den, hvor det rus­si­ske fod­bold­lands­hold ek­sem­pel­vis kun via en nø­je til­ret­telagt juri­disk ope­ra­tion af idræt­tens eg­ne or­ga­ni­sa­tio­ner kan få lov til at del­ta­ge i EM i fod­bold med en kamp mod Dan­mark i Kø­ben­havn i ju­ni, selv­om rus­sisk sport egent­lig er ude­luk­ket fra in­ter­na­tio­na­le tur­ne­rin­ger på grund af hi­sto­ri­ens må­ske stør­ste do­pings­kan­da­le,” si­ger Tro­els Ba­ger Thøgersen.

Rådgiver bag investeringer i tobak, kul og våben

Af ak­tind­sig­ten frem­går det des­u­den, at Lo­ka­le og An­lægs­fon­den år­ligt be­ta­ler 70.000 kro­ner for in­ve­ste­rings­rå­d­giv­ning fra Aros Ca­pi­tal Fonds­mæg­ler­sel­skab. Rå­d­giv­nin­gen be­står af et år­ligt mø­de og om­hand­ler bl.a. gen­nem­gang af ak­tie­in­ve­ste­rings­for­e­nin­ger­nes ”un­der­lig­gen­de eks­po­ne­ring på re­gio­ner, sek­to­rer, og på størrelse.”

Hvis der er in­ve­ste­rin­ger, der ik­ke flug­ter med Lo­ka­le og An­lægs­fon­dens vær­di­er el­ler stri­der mod fon­dens fo­kus på ver­dens­må­le­ne må vi kig­ge på det og drøf­te med vo­res bank og in­ve­ste­rings­rå­d­gi­ver, om der skal la­ves no­get om

Hans Na­torp – Næst­for­mand, Dansk Idræts for­bunds be­sty­rel­se og be­sty­rel­ses­med­lem, Lo­ka­le og Anlægsfonden

I in­ve­ste­rings­ver­de­nen ind­går to­bak un­der sek­to­ren ’sta­bilt for­brug’, fos­si­le brænd­stof­fer un­der ’Ener­gi’ og vå­ben­pro­du­cen­ter of­te un­der ’In­du­stri’. Des­u­den er rå­d­gi­ve­re end­nu ik­ke un­der­lagt lov­mæs­si­ge for­plig­tel­ser - den så­kald­te fi­duci­ary duty - til at op­ly­se om ESG (En­viron­men­tal, So­ci­al og Gover­nan­ce) ri­si­ci og spør­ge ind til kun­dens præ­fe­ren­cer for bæ­re­dyg­tig­hed. Aros Ca­pi­tal Fonds­mæg­ler­sel­skab har så­le­des an­ta­ge­ligt rå­d­gi­vet kor­rekt, men til­sy­ne­la­den­de ik­ke me­get om an­svar­lig­hed, ver­dens­mål og Parisaftale.

Aros Ca­pi­tal Fonds­mæg­ler­sel­skab har ik­ke øn­sket at ud­ta­le sig om sagen.

Dan­marks Idræts­for­bund (DIF), der har ud­peg­nings­ret til be­sty­rel­sen i Lo­ka­le og An­lægs­fon­dens, me­ner at Ver­dens­mester­ska­bet 2022 al­drig skul­le væ­re til­delt Qa­tar og at der skal ”læg­ges pres på magt­ha­ver­ne i landet.”

DIFs re­præ­sen­tant, Hans Na­torp, vil drøf­te Lo­ka­le og An­lægs­fon­dens in­ve­ste­rings­po­li­tik med be­sty­rel­sen og investeringsrådgiveren.

”Hvis der er in­ve­ste­rin­ger, der ik­ke flug­ter med Lo­ka­le og An­lægs­fon­dens vær­di­er el­ler stri­der mod fon­dens fo­kus på ver­dens­må­le­ne må vi kig­ge på det og drøf­te med vo­res bank og in­ve­ste­rings­rå­d­gi­ver, om der skal la­ves no­get om,” si­ger Hans Na­torp, næst­for­mand Dansk Idræts for­bunds be­sty­rel­se og be­sty­rel­ses­med­lem i Lo­ka­le og Anlægsfonden.

 

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Joachim Kattrup
Joachim Kattrup
Freelancejournalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer