Danfoss-fonden skruer op for sine bæredygtighedsambitioner

Bitten og Mads Clausens Fond investerer 56 mio. kr. i opførelsen af et af verdens mest bæredygtige boligbyggerier ved havnefronten i Sønderborg. I forlængelse af de politiske klimamålsætninger og Danfoss´ høje klimaambitioner får bæredygtighed en stadig større betydning i fondens kapitalforvaltning, investeringer og uddelinger.

Med in­ve­ste­rin­gen i Dan­foss Hou­se (bil­le­det) sæt­ter Bit­ten & Mads Clau­sens Fond bar­ren hø­je­re end no­gen­sin­de før i for­hold til bæ­re­dyg­tig­hed. ”Som ho­ve­d­ak­tio­nær i Dan­foss kan vi ik­ke sid­de med hæn­der­ne ned langs si­den,” si­ger adm. di­rek­tør Per Have.

Når Dan­foss går fremad, går ejer­fon­den Bit­ten og Mads Clau­sens Fond frem i sam­me tempo.

Så­dan ly­der den kom­pri­me­re­de ud­ga­ve af for­kla­rin­gen fra di­rek­tør i Bit­ten og Mads Clau­sens Fond Per Ege­bæk Ha­ve på, at fon­den har skru­et ge­val­digt op for fo­kus på bæ­re­dyg­tig­hed – bå­de i sin ka­pi­tal­for­valt­ning, si­ne in­ve­ste­rin­ger og si­ne uddelinger.

Bæ­re­dyg­tig­hed er så­le­des og­så nøg­le­or­det i Bit­ten og Mads Clau­sens Fonds se­ne­ste sto­re in­ve­ste­ring. Det er net­op ble­vet of­fent­lig­gjort, at fon­den in­ve­ste­rer i op­fø­rel­sen af et af ver­dens 12 mest bæ­re­dyg­ti­ge bo­lig­byg­ge­ri­er, Dan­foss Hou­se, der skal stå klar i be­gyn­del­sen af 2023 ved hav­ne­fron­ten i Sønderborg.

Iføl­ge Per Ege­bæk Ha­ve er der ta­le om en in­ve­ste­ring i stør­rel­ses­or­de­nen 56 mil­li­o­ner kro­ner, og der­med bli­ver Dan­foss Hou­se et af fon­dens tre stør­ste bo­lig­pro­jek­ter i in­de­væ­ren­de år.

Som ho­ve­d­ak­tio­nær i Dan­foss kan vi ik­ke sid­de med hæn­der­ne ned langs si­den. Vi skal væ­re syn­kron med vo­res hovedvirksomhed

Per Ege­bæk Ha­ve – Di­rek­tør, Bit­ten og Mads Clau­sens Fond 

I ly­set af bå­de re­ge­rin­gens po­li­ti­ske mål­sæt­ning om en 70 pro­cent re­duk­tion af CO2-ud­led­nin­gen i 2030, og Dan­foss´ stra­te­gi­ske mål om i 2030 at væ­re CO2-neut­ral som in­du­stri­virk­som­hed, gi­ver det iføl­ge Per Ege­bæk Ha­ve rig­tig god me­ning for fon­den at sky­de de man­ge pen­ge ind i et bo­lig­pro­jekt i den ab­so­lut­te svær­vægts­klas­se i for­hold til bæredygtighed.

”Den po­li­ti­ske ret­ning i Dan­mark på bæ­re­dyg­tig­heds- og kli­ma­om­rå­det er be­stemt med 2030-pla­nen, og som ho­ve­d­ak­tio­nær i en virk­som­hed, der ar­bej­der på at bli­ve CO2-neut­ral i 2030, er vo­res ret­ning som fond be­stemt. Som ho­ve­d­ak­tio­nær i Dan­foss kan vi ik­ke sid­de med hæn­der­ne ned langs si­den. Vi skal væ­re syn­kron med vo­res ho­ved­virk­som­hed, og når Dan­foss går frem, går vi frem med sam­me skridt. Det hand­ler om, at vi som ejer ik­ke skal af­vi­ge fra he­le kon­cer­nens mil­jøpro­fil,” si­ger Per Ege­bæk Ha­ve til Fundats.

Bolig for medarbejdere

Det 1.800 kva­drat­me­ter sto­re Dan­foss Hou­se in­de­hol­der 15 lej­lig­he­der og skal pri­mært væ­re bo­lig for me­d­ar­bej­de­re, som kom­mer til Søn­der­borg i kor­te­re el­ler læn­ge­re pe­ri­o­der for at ar­bej­de på Dan­foss, samt for rå­d­gi­ve­re og kunder.

De før­ste pla­ner for hu­set med den hø­jest mu­li­ge bæ­re­dyg­tig­heds­cer­ti­fi­ce­ring blev lagt i 2020, og når byg­ge­ri­et star­ter til ok­to­ber, sker det iføl­ge Per Ege­bæk Ha­ve blandt an­det med en bæ­re­dyg­tig­heds­rap­port på 32 si­der som manual.

Rap­por­ten skal føl­ges sla­visk i for­hold til pro­ceskva­li­tet, tek­nisk kva­li­tet, byg­nin­gens so­ci­al-kul­tu­rel­le funk­tion, mil­jø­mæs­si­ge kva­li­tet og øko­no­mi­ske di­men­sion, før byg­ge­ri­et præ­mi­e­res med den ef­ter­trag­te­de platin-bæredygtighedscertificering.

Det er pla­nen, at Dan­foss lø­ben­de skal ud­vik­le og te­ste nye løs­nin­ger i byg­ge­ri­et sam­men med be­bo­er­ne. Byg­ge­ri­et får blandt an­det bå­de et cen­tralt og et de­cen­tralt var­me­sy­stem for at fin­de den op­ti­ma­le balance.

Hu­set får der­u­d­over bå­de gulv­var­me og -køling fra hen­holds­vis fjern­var­me og havvand­s­køling, og ejen­dom­men bli­ver et så­kaldt ’smart-ho­me’, hvor al­le ele­men­ter så at si­ge kan ta­le sammen.

Svær balance

Selv­om bar­ren med Dan­foss Hou­se er sat hø­je­re end no­gen­sin­de før i for­hold til bæ­re­dyg­tig­hed, er det ik­ke før­ste gang, at Bit­ten og Mads Clau­sens Fond byg­ger bæ­re­dyg­tigt. Det er så­le­des sket med fle­re byg­ge­ri­er i hav­ne­om­rå­det i Søn­der­borg, blandt an­det pre­sti­ge­pro­jek­tet Ho­tel Al­sik, som blev ind­vi­et i 2019.

Selv­om det sta­dig er en svær ba­lan­ce, hand­ler det blandt an­det om at få do­na­tions­mod­ta­ger­ne til at tæn­ke bæ­re­dyg­tig­hed ind i al­le projekter

Per Ege­bæk Ha­ve – Di­rek­tør, Bit­ten og Mads Clau­sens Fond

På ho­tel­let er ener­gi­for­bru­get sæn­ket til un­der en fjer­de­del af det nor­ma­le for­brug for den ty­pe byg­nin­ger ved hjælp af di­ver­se ener­gi­ef­fek­ti­ve løsninger.

Fon­den har og­så støt­tet ’Pro­ject Zero’, som står for at re­a­li­se­re Søn­der­borgs vi­sion om gen­nem om­stil­ling af ener­gi­sy­ste­met at re­du­ce­re by­ens CO2-ud­led­ning til nul al­le­re­de i 2029.

”Der er in­gen tvivl om, at bæ­re­dyg­tig­hed fyl­der me­re og me­re på vo­res stra­te­gi­ske agen­da i en lang ræk­ke af de til­tag, vi in­vol­ve­rer os i. Det ses og­så i de in­ter­ne dis­kus­sio­ner, vi har i be­sty­rel­sen, at der kom­mer et sta­dig stør­re fo­kus i ud­de­lings­spo­ret på bæ­re­dyg­tig­hed. Selv­om det sta­dig er en svær ba­lan­ce, hand­ler det blandt an­det om at få do­na­tions­mod­ta­ger­ne til at tæn­ke bæ­re­dyg­tig­hed ind i al­le pro­jek­ter. Dén præ­mis vil vi ger­ne i di­a­log med al­le do­na­tions­mod­ta­ger­ne om – ik­ke for at straf­fe dem, der ik­ke au­to­ma­tisk gør det, men for at åb­ne øj­ne­ne for en di­men­sion, som for os er vi­tal nu og i frem­ti­den,” un­der­stre­ger Per Ege­bæk Have.

Han til­fø­jer, at in­ter­nt i fon­den er bæ­re­dyg­tig­hed­s­tan­ke­gan­gen i gang med at bli­ve im­ple­men­te­ret i alt fra ka­pi­tal­for­valt­nin­gen over fon­dens in­ve­ste­rin­ger til uddelingerne.

Dan­foss Hou­se et af tre sto­re bo­lig­pro­jek­ter, som Bit­ten og Mads Clau­sens Fond in­ve­ste­rer i i 2021. De to an­dre er et se­ni­o­r­bo­fæl­les­skab og et leje/ejerboligkompleks med 55 bo­li­ger i Søn­der­borg, beg­ge sam­men med PFA.

Der­u­d­over er fon­den stor­in­ve­stor i et nyt fe­ri­e­resort på Nor­dals til en sam­let pris på over én mil­li­ard kro­ner, som skal stå fær­digt i 2024. Og­så her spil­ler bæ­re­dyg­tig­hed en stor rol­le i byggeriet.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer