Fondsmidler til istandsættelse af historisk teater og nødlidende kunstinstitutioner

Rundturen blandt ugens udvalgte fondsuddelinger går blandt andet forbi A.P. Møller Fonden, Augustinus Fonden og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, der støtter en omfattende renovering af Hofteatret i København, og en ny genstartspulje fra Ny Carlsbergfondet til landets kunstinstitutioner.

For­man­den for Ot­to Møn­steds Fond, Bo Stærmose, over­rak­te pri­ser til Em­ma Ho­strup og Yong Liu i ’stu­di­et’ i In­du­stri­ens Hus, hvor pris­ud­de­lin­gen blev af­vik­let den 19. maj som on­li­ne event.

Mens man­ge kul­turin­sti­tu­tio­ner lan­det over genåb­ner, står der det kom­men­de halvan­det år ned­luk­ning på pla­ka­ten for Hofteatret.

Te­a­tret på Slots­hol­men i Kø­ben­havn, som åb­ne­de helt til­ba­ge i 1767, hol­der så­le­des luk­ket frem til de­cem­ber 2022, mens det re­stau­re­res for 73,5 mil­li­o­ner kroner.

Re­stau­re­rings­pro­jek­tet re­a­li­se­res i et tæt sam­ar­bej­de mel­lem Te­a­ter­mu­se­et i Hof­te­a­tret og Slots- og Kul­tursty­rel­sen og med – som det hed­der i en pres­se­med­del­el­se fra te­a­tret – ”ge­ne­røs fonds­støt­te” fra A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne Mc-Kin­ney Møl­lers Fond til al­me­ne For­maal, Au­gusti­nus Fon­den og Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond.

Med sin pla­ce­ring på Slots­hol­men er Hof­te­a­tret en del af Chri­sti­ans­borg­kom­plek­set. Et kvart årtu­sin­des vir­ke har sat si­ne spor på te­a­tret, og nu star­ter en næn­som re­stau­re­ring af det hi­sto­ri­ske in­te­r­i­ør og publikumsfaciliteter.

Der­u­d­over etab­le­res der et helt nyt og stør­re ind­gangs­par­ti med café og butik.

”Det er en ex­cep­tio­nelt spæn­den­de pe­ri­o­de, som vi net­op nu be­fin­der os i. Det er en næn­som trans­for­ma­tion af de me­re end et kvart årtu­sin­de gam­le in­te­r­i­ø­rer, som vil styr­ke Hof­te­a­tret som hi­sto­risk at­trak­tion – ja, he­le ste­dets ånd, for­u­den op­le­vel­sen af det gam­le ba­rok­te­a­ter! Det vil ik­ke mindst løf­te for­mid­lin­gen af bå­de Hof­te­a­tret og te­a­ter­hi­sto­ri­en og gø­re den ak­tu­el og re­le­vant for nu­ti­dens be­sø­gen­de, uan­set hvem de er,” si­ger di­rek­tør Pe­ter Teil­mann i pressemeddelelsen.

Ny genstartspulje til kunstlivet

Vi fort­sæt­ter i det kunst­ne­ri­ske og kul­tu­rel­le spor med nyhe­den om, at Ny Carls­berg­fon­det har op­ret­tet sin an­den gen­start­s­pul­je på 50 mil­li­o­ner kro­ner til cor­o­na-nød­li­den­de dan­ske kunstinstitutioner.

Som føl­ge af covid-19 og den før­ste ned­luk­ning af Dan­mark ud­del­te Ny Carls­berg­fon­det sid­ste år ek­stra­or­di­nært 30 mil­li­o­ner kro­ner til dan­ske kunst­mu­se­er. Da kun­stin­sti­tu­tio­ner­ne fort­sat er øko­no­misk træng­te ef­ter end­nu en lang ned­luk­nings­pe­ri­o­de, har Ny Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­se be­slut­tet at etab­le­re en ny pul­je på op til 50 mil­li­o­ner kroner.

Vi må og­så se i øj­ne­ne, at kun­stin­sti­tu­tio­ner­ne går en læn­ge­re pe­ri­o­de med stor usik­ker­hed i mø­de. Ale­ne ned­gan­gen i turi­ster har sto­re øko­no­mi­ske kon­se­kven­ser for mange

Chri­sti­ne Buhl An­der­sen – For­kvin­de, Ny Carlsbergfondet

Pulj­en er øre­mær­ket støt­te, der kan bi­dra­ge til at af­bø­de de øko­no­mi­ske kon­se­kven­ser af covid-19 med hen­blik på gen­nem­fø­rel­se el­ler om­læg­ning af pu­bli­kums- og udstillingsaktiviteter.

”I tråd med den dan­ske mo­del, hvor vo­res kun­stin­sti­tu­tio­ner un­der­støt­tes af stat, kom­mu­ner og fon­de i fæl­les­skab, har vi valgt at etab­le­re en ny gen­start­s­pul­je. Sta­tens hjæl­pe­pak­ker un­der ned­luk­nin­ger­ne og se­ne­st re­ge­rin­gens som­mer­pak­ke på 315 mil­li­o­ner kro­ner til kul­tur- og idræts­om­rå­det er alt­af­gø­ren­de. Men vi må og­så se i øj­ne­ne, at kun­stin­sti­tu­tio­ner­ne går en læn­ge­re pe­ri­o­de med stor usik­ker­hed i mø­de. Ale­ne ned­gan­gen i turi­ster har sto­re øko­no­mi­ske kon­se­kven­ser for man­ge. Vo­res pul­je skal bi­dra­ge til, at kun­stin­sti­tu­tio­ner­ne bed­re kan om­stil­le sig til den nye vir­ke­lig­hed,” si­ger for­kvin­de i Ny Carls­berg­fon­det Chri­sti­ne Buhl An­der­sen i en pressemeddelelse.

Kunst­mu­se­er, kunst­hal­ler og ik­ke-kom­merci­el­le ud­stil­lings­ste­der kan sø­ge pulj­en frem til den 9. august.

Halv million til idérige studerende

Fra et øko­no­misk hårdt ramt kunst­liv fort­sæt­ter ud­de­lings­rund­t­u­ren til Ot­to Møn­steds Fond, som net­op for tred­je gang har ud­delt pri­sen ’Den Ly­se Idé’ på i alt en halv mil­li­on kroner.

Pri­sen blev i år over­rakt til in­ge­ni­ør­stu­de­ren­de Em­ma Ho­strup fra Aar­hus Uni­ver­si­tet og Ph.d.- stu­de­ren­de Yong Liu fra DTU, som hen­holds­vis har ud­vik­let ny­ska­bel­ser in­den­for tekstil­gen­brug og sensor-teknologi.

Her ved vi i beg­ge til­fæl­de, at pen­ge­ne gør en for­skel i at få et spi­ren­de po­ten­ti­a­le til at vok­se sig stærkt og bi­dra­ge til Dan­marks ud­vik­ling og han­del, som var no­get af det, Ot­to Møn­sted brænd­te så stærkt for

Ni­na Movin – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Ot­to Møn­steds Fond

Vin­der­nes ly­se idéer kan bi­dra­ge til at fast­hol­de Dan­marks før­en­de rol­le in­den­for bæ­re­dyg­tig­hed og ro­bot­ter, po­in­te­r­er fon­den i en pressemeddelelse.

Pri­sen er en hyl­dest til nog­le af lan­dets sto­re for­sker­ta­len­ter og en øko­no­misk hånds­ræk­ning i den fort­sat­te ud­vik­ling af de­res ide­er. Den ud­de­les i to ka­te­go­ri­er: Årets bed­ste La­te-sta­ge idé og Ear­ly-sta­ge idé.

Vin­der­ne af de to ka­te­go­ri­er mod­ta­ger hver 250.000 kroner.

”Det er fan­ta­stisk at føl­ge de man­ge ly­se ide­er, der ud­vik­les på lan­dets uni­ver­si­te­ter, og ha­ve mu­lig­he­den for at kun­ne støt­te de bed­ste. Det­te kan, som i år, væ­re en­ten ide­er i det tid­li­ge sta­die el­ler ide­er, hvor der er etab­le­ret et te­stan­læg el­ler en pro­to­ty­pe og de før­ste kun­der er fun­det. Her ved vi i beg­ge til­fæl­de, at pen­ge­ne gør en for­skel i at få et spi­ren­de po­ten­ti­a­le til at vok­se sig stærkt og bi­dra­ge til Dan­marks ud­vik­ling og han­del, som var no­get af det, Ot­to Møn­sted brænd­te så stærkt for,” si­ger Ni­na Movin, der er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Ot­to Møn­steds Fond og A/S.

’Den Ly­se Idé 2021’ blev over­rakt af fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand Bo Stærmose.

Novo Nordisk Prisen til tysk professor

Og­så No­vo Nor­disk Pri­sen 2021 er i den for­løb­ne uge ble­vet ud­delt, for­tæl­ler No­vo Nor­disk Fon­den i en pressemeddelelse.

Pris­mod­ta­ger i år er den ty­ske pro­fes­sor Marco Prinz, som får pri­sen for si­ne ny­ska­ben­de stu­di­er af, hvil­ke helt af­gø­ren­de rol­ler mi­krog­lia-cel­ler spil­ler i cen­tral­ner­ve­sy­ste­met. Pro­fes­sorens ba­ne­bry­den­de re­sul­ta­ter dan­ner grund­la­get for nye kon­cep­ter in­den for di­ag­no­stik og be­hand­ling af men­ne­sker med syg­dom­me som mul­tipel sk­lero­se og Alzhei­mers sygdom.

Det er svært at for­ud­si­ge, hvor­dan det­te felt vil ud­vik­le sig i lø­bet af de næ­ste 10 år, men det ud­vi­der sig eks­po­nen­ti­elt li­ge nu, ny­der stor in­ter­es­se og har po­ten­ti­a­le til at kun­ne hel­bre­de men­ne­sker med nog­le af dis­se in­va­li­de­ren­de og død­brin­gen­de hjer­ne­syg­dom­me. Det­te er sta­dig driv­kraf­ten i mit dag­li­ge arbejde

Marco Prinz – Pro­fes­sor og mod­ta­ger af No­vo Nor­disk Pri­sen 2021

For sin ind­sats mod­ta­ger Marco Prinz No­vo Nor­disk Pri­sen fra Dan­marks stør­ste fond. Pri­sen er på fem mil­li­o­ner kroner.

”Marco Prinz er en ene­stå­en­de kli­nisk for­sker, der er et ly­sen­de ek­sem­pel på, hvor­dan grund­forsk­ning og kli­nisk forsk­ning kan for­e­nes og ska­be ny vi­den, som fø­rer til pa­ra­dig­meskift. Han har bi­dra­get til at teg­ne et helt nyt bil­le­de af det med­fød­te im­mun­sy­stems rol­le i cen­tral­ner­ve­sy­ste­met, hvor­ved funk­tio­nen og op­rin­del­sen af hjer­nens mi­krog­lia – og de­res funk­tio­nel­le for­bin­del­se til tarm­ka­na­len og mi­kro­bio­met – er ble­vet be­lyst. Med No­vo Nor­disk Pri­sen 2021 an­er­ken­der vi pris­mod­ta­ge­rens bi­drag til at byg­ge bro over kløf­ten mel­lem grund­forsk­ning og an­vendt forsk­ning in­den for neu­roim­mu­no­lo­gi,” si­ger Jør­gen Frøkiær, der er for­mand for ko­mi­te­en, der ud­de­ler prisen.

Marco Prinz er me­get be­æ­ret over at mod­ta­ge prisen.

”For 25 år si­den var det svært at fo­re­stil­le sig, at jeg i dag vil­le mod­ta­ge dis­se hæ­ders­be­vis­nin­ger og ud­mær­kel­ser, for på det tids­punkt var der ik­ke man­ge, der var op­mærk­som­me på det­te felt, så jeg ac­cep­te­rer pri­sen med stor yd­myg­hed og stolt­hed. Det er svært at for­ud­si­ge, hvor­dan det­te felt vil ud­vik­le sig i lø­bet af de næ­ste 10 år, men det ud­vi­der sig eks­po­nen­ti­elt li­ge nu, ny­der stor in­ter­es­se og har po­ten­ti­a­le til at kun­ne hel­bre­de men­ne­sker med nog­le af dis­se in­va­li­de­ren­de og død­brin­gen­de hjer­ne­syg­dom­me. Det­te er sta­dig driv­kraf­ten i mit dag­li­ge ar­bej­de,” si­ger pro­fes­soren i fon­dens pressemeddelelse.

92 iltmaskiner til corona-hærget Indien

Rund­t­u­ren blandt ugens ud­valg­te ud­de­lin­ger slut­ter hos Po­ul Due Jen­sens Fond – el­ler ret­te­re i In­di­en, som er hårdt ramt af en ny bøl­ge af covid-19.

Po­ul Due Jen­sens Fond har net­op bi­dra­get med 250.000 kro­ner til at sen­de 92 ilt­ma­ski­ner til In­di­en. Ilt­ma­ski­ner­ne blev ved an­kom­sten mod­ta­get af den dan­ske am­bas­sa­dør i Del­hi Fred­dy Sva­ne samt en re­præ­sen­tant fra det in­di­ske uden­rigs­mi­ni­ste­ri­um, skri­ver fon­den i en nyhed på sin hjemmeside.

Næ­ste skridt bli­ver at få ma­ski­ner­ne ud på lan­dets ho­spi­ta­ler og covid-19 klinikker.
Nød­hjælpsi­ni­ti­a­ti­vet er ta­get af det dansk-in­di­ske han­delskam­mer (IDCC). Ma­ski­ner­ne er le­ve­ret pro bo­no af lo­gi­stik­fir­ma­et Kuehne+Nagel.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer