Amnesty International: ”Der er fonde, som vi ikke vil samarbejde med”

Når Amnesty International indgår nye samarbejder med fonde, undersøger organisationen først, hvordan fonden tjener sine penge. Der er nemlig måder at komme til penge på, som menneskerettighedsorganisationen ikke vil forbindes med.

Am­ne­sty In­ter­na­tio­nal kæm­per for men­ne­ske­ret­tig­he­der overalt i ver­den. Her står or­ga­ni­sa­tio­nen bag en de­mon­stra­tion ved Ruslands am­bas­sa­de. Fo­to: Jo­hn Nielsen/Amnesty In­ter­na­tio­nal Danmark

At kæm­pe for men­ne­ske­ret­tig­he­der overalt i ver­den er dyrt.

Så dyrt, at be­ho­vet for øko­no­mi­ske mid­ler er enormt for Am­ne­sty International.

Al­li­ge­vel er der pen­ge, som men­ne­ske­ret­tig­heds­or­ga­ni­sa­tio­nen ik­ke vil vi­de af.

Det gæl­der pen­ge, der er tjent ved brug af bør­ne­ar­bej­de, tjent i vå­be­nin­du­stri­en el­ler dik­ta­tur­sta­ter, el­ler som har væ­ret gemt væk bag lås og slå i skattelylande.

Når Am­ne­sty In­ter­na­tio­nal der­for ind­le­der sam­ar­bej­der med virk­som­he­der el­ler fon­de, så un­der­sø­ger or­ga­ni­sa­tio­nen først, hvor­dan par­ter­ne er kom­met til pen­ge, og om de­res vær­di­er og syn på men­ne­ske­ret­tig­he­der mat­cher organisationen.

Det for­tæl­ler Vi­be Klarup, der er ge­ne­ral­se­kre­tær for Am­ne­sty In­ter­na­tio­nal i Danmark.

”Vi kræ­ver, at dem, vi sam­ar­bej­der med, har or­den i eget hus. Det vil si­ge, at in­den vi ind­går et fonds­sam­ar­bej­de, så kig­ger vi på, hvor­dan pen­ge­ne er tjent. Vi har en me­get hård scre­e­nings­pro­ces,” for­tæl­ler Vi­be Klarup.

Vi­be Klarup til­t­rå­d­te som ge­ne­ral­se­kre­tær i Am­ne­sty In­ter­na­tio­nal Dan­mark i de­cem­ber sid­ste år. Fo­to: Ul­rik Jantzen

Danske fonde er sorteret fra

Scre­e­nings­pro­ces­sen in­de­bæ­rer blandt an­det, at Am­ne­sty In­ter­na­tio­nal stil­ler spørgs­mål og gen­nem­går in­ve­ste­rings­rap­por­ter, in­den et part­ner­skab el­ler sam­ar­bej­de indgås.

”Der er rig­tig man­ge ele­men­ter, vi kig­ger ef­ter. Og når vi er usik­re på no­get, så spør­ger vi. Vi vil me­get ger­ne ta­le med fon­de­ne. Og­så om de ting, hvor vi er usik­re på, om der er re­ne linjer,” si­ger Vi­be Klarup.

Vo­res me­get hår­de scre­e­nings­pro­ces be­ty­der, at der er fon­de, som vi har sor­te­ret fra, og som vi ik­ke sy­nes, at vi er i stand til at ar­bej­de med

Vi­be Klarup – Ge­ne­ral­se­kre­tær, Am­ne­sty In­ter­na­tio­nal Danmark

No­get af det, som Am­ne­sty In­ter­na­tio­nal blandt an­det kig­ger ef­ter, når de for ek­sem­pel scre­e­ner virk­som­he­ders pro­duk­tions­kæ­der, er, hvor pro­duk­tio­nen er placeret.

Hvis der er ri­si­ko for, at den for ek­sem­pel fin­der sted i Ki­nas Xinji­ang-provins, hvor den mus­lim­ske mi­no­ri­tets­grup­pe uig­hu­rer ud­sæt­tes for sy­ste­ma­tisk stats­lig diskri­mi­na­tion og for­føl­gel­se, vil­le Am­ne­sty In­ter­na­tio­nal ik­ke kun­ne sam­ar­bej­de med organisationen.

”Det kun­ne vi ik­ke stå på mål for,” ly­der det fra Vi­be Klarup.

Hun for­kla­rer, at Am­ne­sty In­ter­na­tio­nal er nødt til at vær­ne om sit om­døm­me, og at det in­de­bæ­rer, at der al­drig no­gen­sin­de må kun­ne stil­les spørgs­måls­tegn ved or­ga­ni­sa­tio­nens interesser.

”Det for­ven­ter de men­ne­sker, hvis ret­tig­he­der vi kæm­per for, og det for­ven­ter vo­res med­lem­mer,” si­ger Vi­be Klarup.

Hun for­tæl­ler og­så, at det in­de­bæ­rer, at der er en ræk­ke dan­ske fon­de, som or­ga­ni­sa­tio­nen ik­ke kom­mer til at sam­ar­bej­de med.

”Vo­res me­get hår­de scre­e­nings­pro­ces be­ty­der, at der er fon­de, som vi har sor­te­ret fra, og som vi ik­ke sy­nes, at vi er i stand til at ar­bej­de med. Vi er me­get op­mærk­som­me på, at vi ik­ke kom­mer til at stå ved si­den af no­gen, som på en el­ler an­den må­de ik­ke le­ver op til vo­res al­min­de­li­ge prin­cip­per om over­hol­del­se af men­ne­ske­ret­tig­he­der. Det er vi me­get be­vid­ste om,” for­tæl­ler Vi­be Klarup uden dog at vil­le sæt­te navn på de kon­kre­te fonde.

Modtog millioner i fondsstøtte i 2020

En kig i Am­ne­sty In­ter­na­tio­nal Dan­marks se­ne­ste of­fent­lig­gjort regn­ska­ber vi­ser, at or­ga­ni­sa­tio­nen i 2020 modt­og fle­re mil­li­o­ner kro­ner fra en lil­le hånd­fuld dan­ske fon­de. Og­så fra fon­de, der ik­ke umid­del­bart er kendt for de­res eti­ske over­vej­el­ser i for­bin­del­se med investeringer.

”Der er fon­de, som har in­ve­ste­rin­ger, hvor fon­de­ne godt selv ved, at de må­ske ik­ke har fuld­stæn­dig styr på det, men hvor de er åb­ne om­kring det, og hvor de ar­bej­der på at for­bed­re det. Det kan væ­re godt nok for os, når der er en er­ken­del­se i fon­den af, at her er et for­bed­rings­po­ten­ti­a­le,” si­ger Vi­be Klarup og fortsætter:

”Man kan si­ge, at hvis man skul­le væ­re helt prin­cip­fast, så er man­ge fon­de jo helt til­ba­ge i ti­den grund­lagt på mid­ler og på han­del, hvor man i dag vil­le kun­ne si­ge, at det er pro­ble­ma­tisk for os. Så for os hand­ler det og­så om et mind­set i fon­de­ne. Om der er en be­væ­gel­se i fon­de­ne, hvor der er op­mærk­som­hed på pro­ble­mer­ne. Det er ik­ke så­dan, at vi har et me­get fast fa­cit om, hvem vi sam­ar­bej­der med, og hvem vi ik­ke gør. Men vi la­ver vo­res scre­e­ning,” for­kla­rer generalsekretæren.

Fonde bidrager med andet en penge

Selv­om der for Am­ne­sty In­ter­na­tio­nal fo­re­lig­ger et re­sear­ch­ar­bej­de, hver gang or­ga­ni­sa­tio­nen over­ve­jer nye sam­ar­bej­der med ek­sem­pel­vis fon­de, vil Vi­be Klarup ik­ke væ­re sam­ar­bej­der­ne foruden.

Tvær­ti­mod hå­ber hun på, at stra­te­gi­ske sam­ar­bej­der med fon­de kom­mer til at fyl­de end­nu me­re i de kom­men­de år.

”Dan­ske fon­de er in­de i en in­ter­es­sant ud­vik­ling, hvor man­ge af dem bli­ver me­re og me­re op­ta­ge­de af ik­ke ba­re at væ­re ud­de­len­de fon­de, men og­så in­ter­es­se­re­de i at ind­gå sam­ar­bej­der, hvor man går sam­men om at nå nog­le vig­ti­ge for­an­drin­ger og mål. Det, sy­nes vi, er enormt spæn­den­de,” for­tæl­ler Vi­be Klarup.

Iføl­ge hen­de har fon­de­ne me­get at bi­dra­ge med til Am­ne­sty In­ter­na­tio­nal, og or­ga­ni­sa­tio­nen vil der­for ger­ne sam­ar­bej­de med dem, der le­ver op til or­ga­ni­sa­tio­nens standarder.

Det er en ge­ne­rel am­bi­tion i he­le Am­ne­sty In­ter­na­tio­nal, at vi al­drig no­gen­sin­de går på kom­pro­mis med vo­res samarbejdspartnere

Vi­be Klarup – Ge­ne­ral­se­kre­tær, Am­ne­sty In­ter­na­tio­nal Danmark

”Ud­over øko­no­mi bi­dra­ger fon­de­ne med høj, fag­lig vi­den, re­la­tio­ner og net­værk, som er nye og vig­ti­ge for os, hvis vi skal nå vo­res mål, og hvis vi skal ska­be for­an­dring i ver­den. Fon­de­ne gør os dyg­ti­ge­re, og de bi­dra­ger po­si­tivt til ud­vik­ling af bå­de vo­res ind­hold og vo­res or­ga­ni­sa­tion. De ken­der nog­le in­nova­tions­pro­ces­ser, som vi by­der me­get vel­kom­men i vo­res ar­bej­de” si­ger Vi­be Klarup.

Som man­ge an­dre or­ga­ni­sa­tio­ner op­le­ver Am­ne­sty In­ter­na­tio­nal i de her år en fal­den­de med­lem­s­ra­te. Ind­til vi­de­re har det dog ik­ke haft be­tyd­ning for or­ga­ni­sa­tio­nens sam­le­de ind­tæg­ter, hvoraf 90 pro­cent kom­mer fra or­ga­ni­sa­tio­nens med­lem­mer. Men selv hvis det fal­den­de med­lem­skab på et tids­punkt skul­le få be­tyd­ning for for­e­nin­gens øko­no­mi, så får det ik­ke or­ga­ni­sa­tio­nen til at slæk­ke på kra­ve­ne til kom­men­de sam­ar­bejds­part­ne­re og do­no­rer, for­sik­rer Vi­be Klarup.

”Det er en ge­ne­rel am­bi­tion i he­le Am­ne­sty In­ter­na­tio­nal, at vi al­drig no­gen­sin­de går på kom­pro­mis med vo­res sam­ar­bejds­part­ne­re. Vi har nog­le me­get skrap­pe prin­cip­per og scre­e­nin­ger, som er ved­ta­get. Så må vi le­ve med, at vi i gi­vet fald har en min­dre øko­no­mi,” si­ger Vi­be Klarup.

Hun til­fø­jer, at hun der­for er glad for, at der er mu­lig­hed for at ud­vi­de or­ga­ni­sa­tio­nen med go­de sam­ar­bejds­part­ne­re som ek­sem­pel­vis fondene.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer