Lønfest i fondseliten: Fondsdirektører får over tre mio. kr. i årsløn

Direktørerne i Danmarks mest uddelende fonde hævede i gennemsnit en årsløn på 3,1 mio. kr. i 2021, viser Fundats’ nye kortlægning. Dermed får direktørerne i fondseliten mere end dobbelt så meget i løn som den gennemsnitlige direktør i det private erhvervsliv. Arbejdsmarkedsforsker sætter spørgsmålstegn ved, om fondsbestyrelserne afsøger markedet grundigt nok, når der ansættes nye direktører.

Fun­dats har gen­nem­gå­et op­lys­nin­ger­ne om di­rek­tø­rer­nes løn i de 100 mest ud­de­len­de fon­de. Se op­gø­rel­sen i ta­bel­len un­der artiklen.

Sid­ste år hav­de 52 fonds­di­rek­tø­rer i den dan­ske fond­se­li­te en gen­nem­snit­lig årsløn på 3,1 mil­li­o­ner kroner.

Det vi­ser en gen­nem­gang af års­regn­ska­ber­ne, som Fun­dats har fo­re­ta­get med ud­gangs­punkt i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ters op­gø­rel­se over de 100 mest ud­de­len­de fon­de og filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger i Danmark.

Der er stor for­skel på fon­de­nes vil­lig­hed til trans­pa­rens om løn­nin­ger­ne, og man­ge af fon­de­ne på li­sten har ik­ke an­sat en egent­lig di­rek­tion. Vi­den­cen­trets op­gø­rel­se om­fat­ter des­u­den bå­de er­hvervs­dri­ven­de fon­de med ejer­skab til sto­re børsno­te­re­de sel­ska­ber samt rent ud­de­len­de fon­de og for­e­nin­ger, som ale­ne be­skæf­ti­ger sig med al­men­nyt­ti­ge be­vil­lin­ger ba­se­ret på af­ka­stet fra en investeringsformue.

Blandt de fon­de og filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger, som sid­ste år of­fent­lig­gjor­de fonds­di­rek­tø­rer­nes sam­le­de ve­der­lag, er der he­le ni di­rek­tø­rer med en sam­let årsløn på mini­mum fem mil­li­o­ner kroner.

I den mod­sat­te en­de af lønspek­t­ret fin­der man syv fon­de, hvor di­rek­tø­ren må ta­ge til tak­ke med min­dre end én mil­li­on kro­ner om året.

Gen­nem­gan­gen af regn­ska­ber­ne vi­ser, at der er en­dog me­get stor for­skel på, hvor man­ge ka­sket­ter di­rek­tø­rer­ne bæ­rer i fon­den, og der­med hvor man­ge ele­men­ter der ind­går i den sam­le­de løn. Nog­le af de hø­jest løn­ne­de fonds­di­rek­tø­rer får en del af de­res løn fra fon­dens hol­dings­el­skab el­ler en be­sty­rel­ses­post i et el­ler fle­re af fond­s­kon­cer­nens datterselskaber.

Der­til kom­mer, at fle­re af de stør­ste løn­nin­ger er sam­men­sat af løn plus be­sty­rel­ses­ho­norar fra koncerndatterselskaber.

I den op­gø­rel­se, der kan ses i ta­bel­len her­un­der, har Fun­dats valgt at op­gø­re to­tal­tal­let for hver en­kelt di­rek­tør for at gi­ve et så præ­cist bil­le­de som mu­ligt af, hvad en di­rek­tør­post i fond­se­li­ten re­elt ud­lø­ser i sam­let ve­der­lag an­no 2021.

Lene Skole og Per Have er topscorere

De to ab­so­lut­te top­sco­re­re på 2021-li­sten er Le­ne Sko­le, der er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i den er­hvervs­dri­ven­de fond Lund­beck­fon­den, og Per Ege­bæk Ha­ve, der ind­til april i år var ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i den er­hvervs­dri­ven­de fond Bit­ten & Mads Clau­sens Fond.

Øverst på po­di­et står Le­ne Sko­le, som fik en sam­let løn på 16,4 mil­li­o­ner kro­ner i 2021 – her­af 5,4 mil­li­o­ner kro­ner fra moderfonden.

Le­ne Sko­les løn af­spej­ler stil­lin­gens kom­plek­si­tet, kom­pe­ten­ce­kra­vet om at væ­re næst­for­mand i tre sto­re dat­ter­sel­ska­ber og at væ­re an­svar­lig for sto­re di­rek­te, fi­nan­si­el­le investeringer

St­ef­fen Kragh – Be­sty­rel­ses­for­mand, Lundbeckfonden

Lund­beck­fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand St­ef­fen Kragh un­der­stre­ger, at Le­ne Sko­le ik­ke kun er chef for en af Dan­marks stør­ste ud­de­le­re til dansk sund­heds­vi­den­ska­be­lig forsk­ning, men sam­ti­dig er CEO for en stor er­hvervs­kon­cern, der be­står af børsno­te­re­de virk­som­he­der og en glo­bal po­r­te­føl­je af bi­o­tek- og sundhedsvirksomheder.

”Le­ne Sko­les løn af­spej­ler stil­lin­gens kom­plek­si­tet, kom­pe­ten­ce­kra­vet om at væ­re næst­for­mand i tre sto­re dat­ter­sel­ska­ber og at væ­re an­svar­lig for sto­re di­rek­te, fi­nan­si­el­le in­ve­ste­rin­ger. Det er i Lund­beck­fon­den sam­let un­der CEO at væ­re bå­de er­hvervsansvar­lig og ud­de­len­de, og der­ved ad­skil­ler den sig fra en ræk­ke an­dre fon­de, som af­løn­ner for er­hvervsak­ti­vi­te­ten i et hol­dings­el­skab,” skri­ver St­ef­fen Kragh i en mail.

Som svar på, hvor­for Le­ne Sko­les sam­le­de løn fra 2020 til 2021 er ble­vet hæ­vet med 2,2 mil­li­o­ner kro­ner – fra 14,2 til 16,4 mil­li­o­ner kro­ner – skri­ver Lund­beck­fon­dens bestyrelsesformand:

”Ben­ch­mark for Le­ne Sko­les løn er kom­merci­el­le hol­dings­el­ska­ber og af­løn­nings­ni­veau for bre­de er­hvervskom­pe­ten­cer i sto­re kon­cer­ner. I kom­pen­sa­tio­nen ind­går in­ci­ta­men­t­ord­ning med fast­hol­del­ses­e­le­ment, og for 2021 af­spej­ler den, at Lund­beck­fon­den le­ve­re­de sit bed­ste fi­nan­si­el­le re­sul­tat no­gen­sin­de og lyk­ke­des med man­ge ak­ti­vi­te­ter,” po­in­te­r­er St­ef­fen Kragh.

Lønnedgang på fem mio. kr.

I Bit­ten & Mads Clau­sens Fond ef­ter­fulg­te Per Ege­bæk Ha­ve i april i år Pe­ter Mads Clau­sen som be­sty­rel­ses­for­mand og fra­t­rå­d­te sam­ti­dig som fon­dens direktør.

Fun­dats op­gø­rel­se vi­ser, at Per Ege­bæk Ha­ves di­rek­tør­løn i 2020 lå på 20,6 mil­li­o­ner kro­ner, mens den i 2021 faldt med næ­sten fem mil­li­o­ner kro­ner og end­te på 15,85 mil­li­o­ner kro­ner, hvil­ket gør ham til det for­gang­ne års næst­bedst løn­ne­de fondsdirektør.

Per Ege­bæk Ha­ve har ik­ke haft mu­lig­hed for at stil­le op til te­le­fo­nin­ter­view om di­rek­tør­løn­nen, op­ly­ser fon­dens kom­mu­ni­ka­tions­af­de­ling i en mail. Men Fun­dats’ hen­ven­del­se har væ­ret fo­re­lagt bå­de Per Ege­bæk Ha­ve og di­rek­tør Lars Tve­en, og på den bag­grund er der ud­ar­bej­det et skrift­ligt svar.

”Per Ege­bæk Ha­ves løn som di­rek­tør in­de­holdt blandt an­det en ’stay-on’ bonus, som blev trap­pet ud over tid. Det­te er bag­grun­den for, at løn­nen i 2021 var la­ve­re end i 2020,” for­kla­res det i mai­len fra kom­mu­ni­ka­tions­af­de­lin­gen i Bit­ten & Mads Clau­sens Fond

Om det hø­je di­rek­tør­løn­ni­veau i Dan­foss-fon­den skri­ver kommunikationsafdelingen:

”De over­vej­el­ser, der lig­ger bag fast­sæt­tel­sen af di­rek­tø­rens løn i Bit­ten & Mads Clau­sens Fond, vil iføl­ge Per Ege­bæk Ha­ve fremad­ret­tet ba­se­re sig på de sam­me ele­men­ter som hidtil. Her­i­blandt en lø­ben­de ben­ch­mark in­den­for så­vel be­sty­rel­ses­ho­norar som drifts­mæs­si­ge for­hold samt fo­kus på at fast­hol­de de nød­ven­di­ge kom­pe­ten­cer re­la­te­ret til in­ter­ne governance-processer.”

Bit­ten & Mads Clau­sens Fond øn­sker ik­ke her og nu at op­ly­se, hvil­ken løn Lars Tve­en, der har ef­ter­fulgt Per Ege­bæk Ha­ve i di­rek­tør­sto­len, er ble­vet an­sat til. Det of­fent­lig­gø­res først i for­bin­del­se med fon­dens 2022-års­rap­port til for­å­ret 2023.

Bonus på 10 mio. kr.

Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Jo­hn Ri­is An­der­sen i den er­hvervs­dri­ven­de fond Claus Sø­ren­sens Fond, der til­li­ge er di­rek­tør i fon­dens 100 pro­cen­te­je­de hol­dings­el­skab, er i år den tred­je­bedst løn­ne­de fonds­di­rek­tør. Det skyl­des en ek­stra­or­di­nær bonus­ud­be­ta­ling i fon­dens holdingselskab.

Som om­talt i Fun­dats i marts i år blev 2021 et de­ci­de­ret frem­ra­gen­de år rent øko­no­misk for Claus Sø­ren­sens Fond, der er num­mer 43 på li­sten over de mest ud­de­len­de dan­ske fon­de. I op­gø­rel­sen fra Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter er dog med­ta­get fon­dens ud­de­lin­ger til fa­mi­lie­for­mål, som ud­gør 75 pro­cent af de år­li­ge uddelinger.

Der­for skri­ver Fun­dats om løn

Ko­mitéen for god fonds­le­del­se anbefaler:

3.1.2 Det an­be­fa­les, at der i års­regn­ska­bet gi­ves op­lys­ning om det sam­le­de ve­der­lag, som hvert en­kelt med­lem af be­sty­rel­sen og en even­tu­el di­rek­tion mod­ta­ger fra den er­hvervs­dri­ven­de fond og fra fon­dens dat­ter­virk­som­he­der og as­so­ci­e­re­de virk­som­he­der. End­vi­de­re bør der op­ly­ses om even­tu­el­le an­dre ve­der­lag, som be­sty­rel­ses­med­lem­mer og en even­tu­el di­rek­tion mod­ta­ger for ud­fø­rel­se af an­det ar­bej­de el­ler op­ga­ver for fon­den, fon­dens dat­ter­virk­som­he­der el­ler as­so­ci­e­re­de virksomheder.

Ko­mitéens vej­le­den­de kom­men­tar: Da er­hvervs­dri­ven­de fon­de ik­ke har eje­re, er det væ­sent­ligt, at der er trans­pa­rens om den sam­le­de ve­der­læg­gel­se af be­sty­rel­sen og en even­tu­el direktion.

Kil­de: Ko­mitéen for god fondsledelse

Fon­dens for­mue blev for­doblet fra knap 1,5 mil­li­ar­der kro­ner i 2020 til 2,85 mil­li­ar­der kro­ner i 2021, og sam­ti­dig er fon­dens over­skud for det for­gang­ne år op­gjort til godt 1,4 mil­li­ar­der kro­ner. Det ek­stra­or­di­nært sto­re plus skyl­des fra­salg af sel­ska­bet Claus Sø­ren­sen A/S, der dri­ver kø­le- og frysehuse.

Den sam­le­de løn til fonds­di­rek­tio­nen i 2021 var på 13 mil­li­o­ner kro­ner. Og i en mail til Fun­dats op­ly­ser Jakob Søe Øster­by, der er Group CFO i Claus Sø­ren­sen Grup­pen, på veg­ne af fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand Ka­ro­li­ne Ama­lie Kri­sten­sen, at her­af ud­gør 10 mil­li­o­ner kro­ner en bonus ud­løst af fra­sal­get af sel­ska­bet Claus Sø­ren­sen A/S.

Bonus­sen er ud­be­talt til Jo­hn Ri­is An­der­sen i hans egen­skab af di­rek­tør i fon­dens hol­dings­el­skab som an­er­ken­del­se af ”en stor og en­ga­ge­ret indsats.”

Jo­hn Ri­is An­der­sen har kun sid­det i di­rek­tør­sto­len i fon­den si­den 1. juli 2021, hvor han af­lø­ste Kri­stof­fer Jarl Kri­sten­sen, der er ol­de­barn af fon­dens stif­ter og bror til be­sty­rel­ses­for­mand Ka­ro­li­ne Ama­lie Kristensen.

Dobbelt så høj løn som direktører i privat erhvervsliv

Med en gen­nem­snit­lig di­rek­tør­løn på 3,1 mil­li­o­ner kro­ner i de mest ud­de­len­de dan­ske fon­de gi­ver di­rek­tø­rer­ne i top­pen af fonds­sek­to­ren i dén grad bag­hjul til di­rek­tørkol­le­ger­ne i det pri­va­te erhvervsliv.

Iføl­ge den år­li­ge løn­sta­ti­stik fra Le­der­ne hav­de or­ga­ni­sa­tio­nens med­lem­mer på di­rek­tør­ni­veau i 2021 en gen­nem­snit­lig årsløn på knap 1,4 mil­li­o­ner kroner.

Fond­se­li­tens di­rek­tø­rer hø­ster alt­så med an­dre ord me­re end dob­belt så me­get i løn som di­rek­tørkol­le­ger­ne i det pri­va­te er­hvervs­liv. For­skel­len er be­mær­kel­ses­vær­dig, me­ner ar­bejds­mar­keds­for­sker på Aal­borg Uni­ver­si­tet, cand.oecon. og Ph.d. Jør­gen Stamhus.

”Den pri­mæ­re ar­bejds­mar­keds­for­kla­ring på den hø­je løn i fonds­sek­to­ren er umid­del­bart, at der sim­pelt­hen er et be­græn­set ud­bud af per­so­ner, der kan va­re­ta­ge de funk­tio­ner, som de her fon­de på­kræ­ver. Det hand­ler om ud­bud og ef­ter­spørgsel, og det dri­ver løn­nin­ger­ne i vej­ret,” si­ger Jør­gen Stamhus.

Når pri­va­te virk­som­he­der kan fin­de de­res di­rek­tø­rer til en løn på gen­nem­snit­ligt 1,4 mil­li­o­ner kro­ner, kan man sæt­te spørgs­måls­tegn ved, om fonds­be­sty­rel­ser­ne har af­søgt mar­ke­det grun­digt nok i for­bin­del­se med direktøransættelserne

Jør­gen Stam­hus – Ar­bejds­mar­keds­for­sker, , cand.oecon., Aal­borg Universitet

Ar­bejds­mar­keds­for­ske­ren min­der dog sam­ti­dig om, at det er fonds­be­sty­rel­ser­nes an­svar at sør­ge for, at de ad­mi­ni­stra­ti­ve funk­tio­ner i fon­de­ne bli­ver dæk­ket til, som han ud­tryk­ker det, ”den rig­ti­ge pris”.

”Når pri­va­te virk­som­he­der kan fin­de de­res di­rek­tø­rer til en løn på gen­nem­snit­ligt 1,4 mil­li­o­ner kro­ner, kan man sæt­te spørgs­måls­tegn ved, om fonds­be­sty­rel­ser­ne har af­søgt mar­ke­det grun­digt nok i for­bin­del­se med di­rek­tøran­sæt­tel­ser­ne. Der er i hvert fald in­di­ka­tio­ner på, at der fin­des nog­le ty­per af le­de­re, som må­ske kun­ne kom­me i be­tragt­ning til de her fonds­di­rek­tørstil­lin­ger, og som er vil­li­ge til at ar­bej­de til en no­get la­ve­re løn,” si­ger Jør­gen Stamhus.

Han til­fø­jer, at med til bil­le­det hø­rer, at di­rek­tør­løn­nin­ger i stør­rel­ses­or­de­nen tre mil­li­o­ner kro­ner om året re­elt ik­ke fyl­der me­get i fon­de­nes regnskaber.

”Det er sta­dig små tal i for­hold til, hvad fon­de ge­ne­re­rer af ind­tæg­ter fra de­res fi­nan­si­el­le pla­ce­rin­ger og for­rent­nin­gen af de­res ka­pi­tal. Net­op der­for vil no­gen fonds­be­sty­rel­ser sik­kert ar­gu­men­te­re for, at man ger­ne vil be­ta­le for at få de bed­ste, og det snæv­rer mar­ke­det ind. Der­u­d­over kon­kur­re­rer fon­de­ne på det­te felt med fi­nan­si­el­le virk­som­he­der bå­de i Dan­mark og ud­lan­det, hvor løn­nin­ger­ne og­så er derop­pe af,” si­ger Jør­gen Stamhus.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Jobannoncespot_img

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer