Udvalg blev ikke orienteret om Naturfondens kulsorte investeringer

Den Danske Naturfonds investeringer i kul, olie og gas bliver mødt med hovedrysten hos både Christiansborgs grønne partier og hos fondens eget rådgivende udvalg, som ikke var blevet informeret om de sorte investeringer. Fonden tager kritikken til efterretning og vil nu genoverveje sine investeringer, fortæller bestyrelsesformand Bengt Holst.

Blandt Den Dan­ske Na­tur­fonds in­ve­ste­rin­ger fin­der man ad­skil­li­ge sel­ska­ber i den fos­si­le in­du­stri, her­un­der fle­re sel­ska­ber med pla­ner om at eks­pan­de­re in­den for kul. Fo­to: Ado­be Stock.

En stats­fi­nan­si­e­ret fond, som ar­bej­der for be­va­ring af na­tu­ren, skal ik­ke sam­ti­dig væ­re med til at fi­nan­si­e­re nog­le af de stør­ste CO2-ud­le­de­re på verdensplan.

Så­dan ly­der re­ak­tio­nen fra Chri­sti­ans­borg, ef­ter at det i sid­ste uge vi­ste sig, at Den Dan­ske Na­tur­fond, en af lan­dets stør­ste na­tur­fon­de, har in­ve­ste­ret mil­li­o­ner af kro­ner i en lang ræk­ke sel­ska­ber in­den for kul, olie og gas. Her­un­der sel­ska­ber, som ak­tivt in­ve­ste­rer i at ud­vin­de end­nu fle­re fos­si­le brændsler.

"Den her ty­pe in­ve­ste­rin­ger skal man jo und­gå. En grøn fond kan ik­ke med ret­te si­ge, at man sam­ti­dig ger­ne vil ha­ve ak­tier i sel­ska­ber, som gra­ver kul op – og som end­da har pla­ner om at gra­ve end­nu me­re kul op. Det skal ik­ke væ­re med i po­r­te­følj­en. Det bør væ­re et no go," si­ger Sø­ren Eg­ge Ras­mus­sen, kli­ma­ord­fø­rer i Enhedslisten.

"Det har selv­føl­ge­lig en uhel­dig sig­nal­vær­di, at net­op en fond med fo­kus på mil­jø og kli­ma har den slags in­ve­ste­rin­ger i po­r­te­følj­en. Det med­fø­rer, at fon­den får et plet­tet ima­ge, og det er jo rig­tig ær­ger­ligt," si­ger Sø­ren Eg­ge Rasmussen.

Den Dan­ske Na­tur­fonds in­ve­ste­rings­por­te­føl­je, som Fun­dats har få­et ak­tind­sigt i, om­fat­ter ak­tier og ob­liga­tio­ner i mindst 69 sel­ska­ber, som be­skæf­ti­ger sig med kul, olie og gas. Her­un­der mindst 30 sel­ska­ber, som er på dan­ske pen­sions­kas­sers eks­klu­sions­li­ster, ek­sem­pel­vis sto­re CO2-ud­le­de­re som fran­ske To­ta­lE­ner­gies, me­xi­can­ske Pe­tro­le­ras Me­xi­ca­nos, bra­si­li­an­ske Pe­tro­bras og China Lon­gyu­an Po­wer Group.

"Den Dan­ske Na­tur­fond bør hol­de op med at in­ve­ste­re i kul, olie og gas. In­ve­ste­rin­ger i fos­si­le sel­ska­ber har jo læn­ge væ­ret gen­stand for dis­kus­sion, når det hand­ler om de dan­ske pen­sions­sel­ska­ber. Så jeg er ær­ligt talt over­ra­sket over, at Den Dan­ske Na­tur­fond har den slags in­ve­ste­rin­ger," si­ger Ma­ri­an­ne Bi­gum, na­tu­r­ord­fø­rer i SF.

Uforeneligt med egen politik

Den Dan­ske Na­tur­fonds in­ve­ste­rin­ger, som kampag­ne­le­der Tho­mas Me­i­nert Lar­sen fra or­ga­ni­sa­tio­nen An­svar­lig Frem­tid har be­teg­net som "nog­le af de sor­te­ste in­ve­ste­rin­ger", sy­nes at stå i kon­trast til fon­dens er­klæ­re­de for­mål om at bi­dra­ge til at re­du­ce­re ud­led­nin­gen af driv­hus­gas­ser. I na­tur­fon­dens vedtæg­ter kan man læ­se, at fon­den blandt an­det skal ar­bej­de for, "at fon­dens ak­ti­vi­te­ter og­så bi­dra­ger til at re­du­ce­re ud­led­nin­gen af driv­hus­gas­ser el­ler for­ø­ge bin­din­gen af disse."

Sam­ti­dig frem­går det af Den Dan­ske Na­tur­fonds po­li­tik for ka­pi­tal­for­valt­ning, at in­ve­ste­rin­ger­ne skal væ­re klimaansvarlige.

"Jeg bi­der mær­ke i, at Den Dan­ske Na­tur­fond har som en del af sit for­mål at bi­dra­ge til at re­du­ce­re ud­led­nin­gen af driv­hus­gas­ser. Og fon­den har til­sy­ne­la­den­de og­så en po­li­tik om, at dens in­ve­ste­rin­ger skal væ­re an­svar­li­ge i for­hold til mil­jø og kli­ma. Der­for un­drer det mig, at man in­ve­ste­rer i kul, olie og gas. Det vir­ker ufor­e­ne­ligt med fon­dens egen po­li­tik," si­ger Ma­ri­an­ne Bigum.

En grøn fond kan ik­ke med ret­te si­ge, at man sam­ti­dig ger­ne vil ha­ve ak­tier i sel­ska­ber, som gra­ver kul op – og som end­da har pla­ner om at gra­ve end­nu me­re kul op.

Sø­ren Eg­ge Ras­mus­sen – kli­ma­ord­fø­rer, Enhedslisten

Den Dan­ske Na­tur­fonds in­ve­ste­rin­ger fo­re­ta­ges af ek­ster­ne ka­pi­tal­for­val­te­re, og det er ik­ke fon­den selv, der ud­væl­ger de en­kel­te in­ve­ste­rin­ger i po­r­te­følj­en. Men, som fon­den skri­ver i sin po­li­tik for ka­pi­tal­for­valt­ning: "Vi sør­ger der­for for, at vo­res ka­pi­tal­for­val­te­re har in­d­ar­bej­det vo­res hold­ning til an­svar­li­ge in­ve­ste­rin­ger i de­res forvaltning."

Det kal­der iføl­ge En­heds­li­stens Sø­ren Eg­ge Ras­mus­sen på kla­re af­ta­ler mel­lem fon­den og ka­pi­tal­for­val­ter­ne om, hvad fon­den ik­ke vil in­ve­ste­re i.

"Når man er en fond, som har fo­kus på na­tur og kli­ma, er det vig­tigt at væl­ge de rig­ti­ge ka­pi­tal­for­val­te­re. Og at de for­val­ter ud fra kri­te­ri­er, der le­ver op til fon­dens ret­nings­linjer, så man ik­ke en­der med kul, gas og olie i po­r­te­følj­en. Det hand­ler om at væ­re præ­cis, når ka­pi­tal­for­val­ter­ne får op­ga­ven, så man ik­ke skal til at ryd­de op bag­ef­ter," si­ger han.

Paradoksalt

Og­så in­ter­nt i Den Dan­ske Na­tur­fonds rå­d­gi­ven­de ud­valg væk­ker de nye op­lys­nin­ger om fon­dens in­ve­ste­rin­ger un­dren. Det rå­d­gi­ven­de ud­valg be­står af to uni­ver­si­tets­for­ske­re samt 11 re­præ­sen­tan­ter for or­ga­ni­sa­tio­ner med in­ter­es­ser i jord­brug, na­tur og mil­jø, og ud­val­get rå­d­gi­ver blandt an­det fon­den om ind­køb og an­ven­del­se af naturarealer.

Den Dan­ske Na­tur­fonds kon­kre­te in­ve­ste­rin­ger er ik­ke ble­vet fo­re­lagt for det rå­d­gi­ven­de ud­valg, for­tæl­ler beg­ge for­sker­ne i udvalget.

"Det vir­ker uhel­digt, at fon­den har den slags in­ve­ste­rin­ger. Det er pa­ra­doksalt, når fon­den ar­bej­der med na­tur­be­skyt­tel­se og mil­jø. Og det la­der til at stri­de mod fon­dens over­ord­ne­de for­mål," si­ger Flem­m­ing Skov, se­ni­o­r­for­sker og vi­ce­in­sti­tut­le­der ved In­sti­tut for Ecosci­en­ce på Aar­hus Uni­ver­si­tet og med­lem af fon­dens rå­d­gi­ven­de udvalg.

"Hvis vi blev spurgt i det rå­d­gi­ven­de ud­valg, vil­le jeg da an­be­fa­le, at fon­den skil­ler sig af med in­ve­ste­rin­ger i den slags sel­ska­ber. Men det er ik­ke no­get, vi har dis­ku­te­ret på mø­de­r­ne. Det er jo en fond, der er op­ret­tet af sta­ten og to af de sto­re na­tur­fon­de, så jeg har ik­ke skæn­ket en tan­ke, at der ik­ke skul­le væ­re or­den i in­ve­ste­rin­ger­ne," si­ger han med hen­vis­ning til, at Den Dan­ske Na­tur­fond blev stif­tet af den dan­ske stat sam­men med de to sto­re fon­de Vil­lum Fon­den og Aa­ge V. Jen­sen Naturfond.

Det vir­ker uhel­digt, at fon­den har den slags in­ve­ste­rin­ger. Det er pa­ra­doksalt, når fon­den ar­bej­der med na­tur­be­skyt­tel­se og miljø.

Flem­m­ing Skov – pro­fes­sor, Kø­ben­havns Universitet

No­gen­lun­de sam­me mel­ding ly­der fra et an­det med­lem af fon­dens rå­d­gi­ven­de ud­valg, Jør­gen Prim­da­hl, pro­fes­sor ved In­sti­tut for Ge­ovi­den­skab og Na­tur­for­valt­ning på Kø­ben­havns Universitet.

"Fon­dens in­ve­ste­rin­ger bør na­tur­lig­vis væ­re i over­ens­stem­mel­se med de in­ten­tio­ner, der er meldt ud. Og je­res ar­ti­kel ty­der unæg­te­lig på, at det ik­ke er til­fæl­det," si­ger Jør­gen Primdahl.

"Som jeg erin­drer, har det rå­d­gi­ven­de ud­valg på et ge­ne­relt ni­veau væ­ret ori­en­te­ret om fon­dens in­ve­ste­rin­ger, men ik­ke i de­tal­jer, og in­ve­ste­rings­po­li­tik har ik­ke fyldt me­get i det rå­d­gi­ven­de ud­valgs mø­der," si­ger han.

Formand: Vil genoverveje investeringer

Fun­dats har fo­re­lagt kri­tik­ken af fon­dens in­ve­ste­rin­ger for be­sty­rel­ses­for­mand Bengt Holst, idet fon­dens ak­ti­vi­te­ter i sid­ste en­de er be­sty­rel­sens ansvar.

"Du har selv­føl­ge­lig ret i, at be­sty­rel­sen har et an­svar. Det gæl­der bå­de for in­ve­ste­rin­ger og an­dre væ­sent­li­ge spørgs­mål. Jeg kan na­tur­lig­vis ik­ke re­fe­re­re al­le de dis­kus­sio­ner, vi har i be­sty­rel­sen, men kan si­ge, at vi ar­bej­der lø­ben­de med at til­pas­se vo­res in­ve­ste­rin­ger og ka­pi­tal­for­valt­ning. Det gæl­der og­så an­svar­lig­he­den i de in­ve­ste­rin­ger, vi fo­re­ta­ger. En an­svar­lig­hed, der grad­vist er øget gen­nem åre­ne. Det ar­bej­de fort­sæt­ter vi med, og vi vil nu drøf­te det igen," skri­ver Bengt Holst i en e-mail til Fundats.

Fun­dats har og­så spurgt ham, om fon­dens be­sty­rel­se har væ­ret be­kendt med, at in­ve­ste­rings­por­te­følj­en tæl­ler sel­ska­ber i den fos­si­le in­du­stri. Og hvil­ke kon­kre­te kri­te­ri­er, be­sty­rel­sen har op­stil­let i af­ta­ler­ne med fon­dens ka­pi­tal­for­val­te­re om, hvad fon­den ik­ke vil in­ve­ste­re i. Det frem­går nem­lig af Den Dan­ske Na­tur­fonds po­li­tik for ka­pi­tal­for­valt­ning, at ka­pi­tal­for­val­ter­ne har man­dat til at in­ve­ste­re fon­dens ka­pi­tal "in­den for ram­mer fast­lagt af Na­tur­fon­dens be­sty­rel­se". Det sid­ste sva­rer Bengt Holst ik­ke di­rek­te på.

"Som du al­le­re­de ved, er det pro­fes­sio­nel­le ka­pi­tal­for­val­te­re, der lø­ser op­ga­ven med ka­pi­tal­for­valt­ning in­den for de ram­mer og prin­cip­per, vi i be­sty­rel­se har fast­lagt, og som vi lø­ben­de har di­a­log med ka­pi­tal­for­val­ter­ne om. For­val­ter­ne ud­væl­ger så på den bag­grund de en­kel­te sel­ska­ber at in­ve­ste­re i. Der er i alt cir­ka 3.000 sel­ska­ber, og det er ik­ke mu­ligt for be­sty­rel­sen lø­ben­de at ha­ve over­blik over de en­kel­te sel­ska­ber, der er på li­sten," skri­ver Bengt Holst.

Han for­tæl­ler, at han er lyd­hør over for kri­tik­ken, og at be­sty­rel­sen nu vil gen­be­sø­ge si­ne investeringer.

"Jeg ta­ger dog de til­send­te kom­men­ta­rer til ef­ter­ret­ning og vil sam­men med re­sten af be­sty­rel­sen genover­ve­je prin­cip­per og ram­mer for vo­res in­ve­ste­rin­ger. Vi vil ta­ge en di­a­log med vo­res ka­pi­tal­for­val­te­re for at vur­de­re yder­li­ge­re eks­klu­sio­ner og be­græns­nin­ger, der kan brin­ge an­de­len af in­ve­ste­rin­ger i fos­si­le brænd­stof­fer end­nu læn­ge­re ned end den nu­væ­ren­de an­del på un­der én pro­cent. Vi læg­ger her vægt på, at sel­ska­ber bi­dra­ger til om­stil­ling væk fra fos­si­le brænds­ler," skri­ver Bengt Holst.

Fun­dats har og­så bedt om Mil­jø­mi­ni­ste­ri­et, som ind­gik af­ta­len om Den Dan­ske Na­tur­fonds op­ret­tel­se på sta­tens veg­ne, om mi­ni­ste­ri­ets syn på, at fon­den har in­ve­ste­ret i en lang ræk­ke fos­si­le sel­ska­ber, som i de­res vir­ke sy­nes at stri­de mod fon­dens for­mål. Mil­jø­mi­ni­ste­ri­et har ik­ke no­gen kom­men­tar til sa­gen, op­ly­ser mi­ni­ste­ri­ets presseafdeling.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer