Styrelse undersøger Grundforskningsfondens klimaskadelige investeringer

Grundforskningsfondens investeringer i kul, olie og gas bliver mødt med hård kritik fra flere af Folketingets partier. Forskningsminister Christina Egelund oplyser nu, at hun forventer en redegørelse fra fonden.

Forsk­nings­mi­ni­ster Chri­sti­na Ege­lund af­ven­ter nu en re­de­gø­rel­se fra Dan­marks Grund­forsk­nings­fond, ef­ter at Fun­dats har om­talt, at forsk­nings­fon­den har ak­tier i ad­skil­li­ge fos­si­le sel­ska­ber. Fo­to: Ud­dan­nel­ses- og Forskningsministeriet

Dan­marks Grund­forsk­nings­fond bli­ver nu af­kræ­vet svar om si­ne in­ve­ste­rin­ger i nog­le af ver­dens mest foru­re­nen­de virksomheder.

Det for­tæl­ler ud­dan­nel­ses- og forsk­nings­mi­ni­ster Chri­sti­na Ege­lund (M), ef­ter at Fun­dats i sid­ste uge kun­ne do­ku­men­te­re, at den sto­re stats­fi­nan­si­e­re­de forsk­nings­fond har ak­tier for fle­re mil­li­o­ner kro­ner i en lang ræk­ke sel­ska­ber in­den for kul, olie og gas. Her­un­der nog­le af de sel­ska­ber, der ud­le­der al­ler­mest CO2 på verdensplan.

”Jeg for­ven­ter na­tur­lig­vis, at Dan­marks Grund­forsk­nings­fond føl­ger sin egen po­li­tik om, at fon­dens in­ve­ste­rin­ger skal un­der­støt­te Pa­ris­af­ta­lens mål. Jeg no­te­rer mig, at Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­sty­rel­sen va­re­ta­ger sin rol­le som til­syns­myn­dig­hed og nu un­der­sø­ger sa­gen nær­me­re ved at ind­hen­te en ud­ta­lel­se fra Dan­marks Grund­forsk­nings­fond,” si­ger mi­ni­ste­ren i et skrift­ligt svar til Fundats.

"Skandaløst"

Sam­ti­dig bli­ver Grund­forsk­nings­fon­dens in­ve­ste­rin­ger i den fos­si­le in­du­stri mødt med hård kri­tik fra Christiansborg.

Det er dybt pro­ble­ma­tisk, at Dan­marks Grund­forsk­nings­fond har in­ve­ste­ret pen­ge fra den dan­ske stat i nog­le af de mest foru­re­nen­de virk­som­he­der på ver­dens­plan, si­ger Chri­sti­na Olu­me­ko, forsk­nings­ord­fø­rer for Al­ter­na­ti­vet og med­lem af Fol­ke­tin­gets ud­dan­nel­ses- og forskningsudvalg.

"Jeg var me­get over­ra­sket, da jeg læ­ste, at Dan­marks Grund­forsk­nings­fond har de her in­ve­ste­rin­ger. Jeg sy­nes, det er skan­da­løst, at vi har en stats­fi­nan­si­e­ret fond, som fo­re­ta­ger sor­te in­ve­ste­rin­ger," si­ger Chri­sti­na Olumeko.

"Vi skal jo stop­pe de sor­te in­ve­ste­rin­ger for at nå i mål med Pa­ris­af­ta­len, og jeg er be­kym­ret over, at vi bru­ger skat­te­kro­ner på at un­der­gra­ve den grøn­ne om­stil­ling," si­ger Chri­sti­na Olumeko.

Langt stør­ste­delen af de fos­si­le sel­ska­ber, som Grund­forsk­nings­fon­den er med til at fi­nan­si­e­re, er sort­li­s­tet af dan­ske pen­sions­sel­ska­ber. Af de 40 fos­si­le sel­ska­ber i Grund­forsk­nings­fon­dens in­ve­ste­rings­por­te­føl­je kan 37 sel­ska­ber fin­des på dan­ske pen­sions­sel­ska­bers eksklusionslister.

Og­så hos SF bli­ver Grund­forsk­nings­fon­dens in­ve­ste­rin­ger mødt med kritik.

"Jeg sy­nes, at al­le sel­ska­ber og fon­de, uan­set om de er fi­nan­si­e­ret af sta­ten el­ler ej, bur­de la­de væ­re med at in­ve­ste­re i den slags fos­si­le sel­ska­ber," si­ger Ma­ri­an­ne Bi­gum, glo­bal kli­ma­ord­fø­rer i SF.

"Det er po­si­tivt, at det trods alt bli­ver af­dæk­ket, at fon­den har dis­se in­ve­ste­rin­ger. For det er vig­tigt, at der er fo­kus på om­rå­det, og at al­le in­ve­ste­rer på en må­de, der un­der­støt­ter den grøn­ne om­stil­ling," si­ger hun.

Jeg sy­nes, det er skan­da­løst, at vi har en stats­fi­nan­si­e­ret fond, som fo­re­ta­ger sor­te investeringer.

Chri­sti­na Olu­me­ko – forsk­nings­ord­fø­rer, Alternativet

Fle­re af sel­ska­ber­ne i fon­dens po­r­te­føl­je har li­ge­frem pla­ner om at ud­vi­de for­ret­nin­gen in­den for kul, olie el­ler gas – og alt­så bi­dra­ge til, at der bli­ver hen­tet end­nu fle­re fos­si­le brænds­ler op af jor­den. Det dre­jer sig ek­sem­pel­vis om ame­ri­kan­ske Air Pro­ducts and Che­mi­cals, fran­ske To­tal, bri­ti­ske Shell og span­ske Rep­sol.

"Den slags in­ve­ste­rin­ger bør Grund­forsk­nings­fon­den selv­føl­ge­lig ik­ke fo­re­ta­ge," ly­der det fra En­heds­li­stens kli­ma­ord­fø­rer, Sø­ren Eg­ge Rasmussen.

"Vi bli­ver jo nødt til at pri­o­ri­te­re den bæ­re­dyg­ti­ge ud­vik­ling. Og skil­le­linj­en for in­ve­ste­rin­ger er ef­ter min me­ning, om det er sel­ska­ber, der fort­sat har tænkt sig at væ­re kul- og olie­sel­ska­ber, el­ler om det er sel­ska­ber, der li­ge­som Ør­sted har en skarp plan om at be­væ­ge sig ud af den fos­si­le tidsal­der," si­ger Sø­ren Eg­ge Rasmussen.

Han sæt­ter grund­læg­gen­de spørgs­måls­tegn ved, om Grund­forsk­nings­fon­den skal rå­de over en for­mue og fo­re­ta­ge kapitalforvaltning.

"En an­den mu­lig­hed var, at Grund­forsk­nings­fon­den var på fi­nans­lo­ven med fler­åri­ge be­vil­lin­ger. Så­dan at de­res ka­pi­tal ik­ke lig­ger hos fon­den selv, men bli­ver ud­mønt­et via akt­styk­ker. Det er en mu­lig må­de at sik­re sig mod, at den her slags fo­re­går – når det nu er sta­tens pen­ge, og man har en fond, som til­sy­ne­la­den­de ik­ke kan fin­de ud af at la­ve den rig­ti­ge ka­pi­tal­for­valt­ning," si­ger han.

Strider mod Parisaftalen

De man­ge sor­te in­ve­ste­rin­ger stri­der mod Grund­forsk­nings­fon­dens egen in­ve­ste­rings­po­li­tik om at un­der­støt­te Pa­ris­af­ta­len, vur­de­re­de bå­de pro­fes­sor i kli­ma­fy­sik Jens He­s­sel­b­jerg Chri­sten­sen fra Ni­els Bo­hr In­sti­tu­tet ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet og kampag­ne­le­der Tho­mas Me­i­nert Lar­sen fra or­ga­ni­sa­tio­nen An­svar­lig Frem­tid i sid­ste uge.

Pa­ris­af­ta­len, som Dan­mark ind­gik sam­men med de øv­ri­ge med­lem­slan­de i FN's kli­ma­kon­ven­tion un­der COP21 i Pa­ris i 2015, er juri­disk bin­den­de, og kli­maaf­ta­les mål­sæt­nin­ger kræ­ver, at ud­led­nin­gen af glo­ba­le driv­hus­gas­ser bli­ver hal­ve­ret in­den 2030, og at driv­hus­gas­ser­ne i 2050 har neut­ral klimapåvirkning.

Grund­forsk­nings­fon­den "støt­ter den­ne over­gang og ta­ger høj­de for det­te ved at in­ve­ste­re i over­ens­stem­mel­se med Pa­ris­af­ta­lens mål," hed­der det i fon­dens investeringspolitik.

"En po­r­te­føl­je med de her in­ve­ste­rin­ger er jo ik­ke i over­ens­stem­mel­se med, hvad Grund­forsk­nings­fon­den selv skri­ver. Det er den sim­pelt­hen ik­ke," lød det i sid­ste uge fra Jens He­s­sel­b­jerg Chri­sten­sen, som i man­ge år har væ­ret med­lem af FN’s kli­ma­pa­nel og er ho­ved­for­fat­ter på ad­skil­li­ge af kli­ma­pa­ne­lets sto­re rapporter.

Vil genoverveje investeringer

Al­ter­na­ti­vets Chri­sti­na Olu­me­ko vil nu gen­nem Fol­ke­tin­gets ​​ud­dan­nel­ses- og forsk­nings­ud­valg stil­le spørgs­mål til ud­dan­nel­ses- og forsk­nings­mi­ni­ster Chri­sti­na Ege­lund om sagen.

"Jeg vil ger­ne ha­ve af­kla­ret, om det her er no­get, man er op­mærk­som på i mi­ni­ste­ri­et. Og hvad mi­ni­ste­ren me­ner om den her af­slø­ring. For sa­gen vir­ker jo helt skør, og det me­ner jeg, re­ge­rin­gen må ta­ge stil­ling til," si­ger hun.

Dan­marks Grund­forsk­nings­fond har over for Fun­dats fast­holdt, at fon­dens in­ve­ste­rin­ger er i over­ens­stem­mel­se med Pa­ris­af­ta­len. Her­un­der, at fon­den ik­ke in­ve­ste­rer i sel­ska­ber, som ud­vi­der pro­duk­tio­nen af fos­si­le brænd­stof­fer i strid med Det In­ter­na­tio­na­le Ener­gi­a­gen­turs så­kald­te Net Zero Emis­sion sce­na­rie for 2050.

En po­r­te­føl­je med de her in­ve­ste­rin­ger er jo ik­ke i over­ens­stem­mel­se med, hvad Grund­forsk­nings­fon­den selv skriver.

Jens He­s­sel­b­jerg Chri­sten­sen – pro­fes­sor, Kø­ben­havns Universitet

Der er dog nog­le sel­ska­ber i fon­dens po­r­te­føl­je, som ik­ke le­ver op til det­te, men som "i et vist om­fang har vist vil­je til om­stil­ling, for ek­sem­pel ved at sel­ska­bet har kli­ma­mål el­ler har ta­get de før­ste skridt mod at om­stil­le for­ret­nin­gen," for­tal­te vi­ce­di­rek­tør Ste­en Marcus i sid­ste uge.

Vis­se af in­ve­ste­rin­ger­ne på ak­tie­li­sten vil Grund­forsk­nings­fond dog genover­ve­je, for­tal­te han.

Grund­forsk­nings­fon­den øn­sker ik­ke at kom­men­te­re yder­li­ge­re på sa­gen i an­led­ning af po­li­ti­ker­nes kritik.

”Vi hen­hol­der os til de svar, der al­le­re­de er gi­vet, og vi har ik­ke yder­li­ge­re at til­fø­je for nu,” skri­ver fon­dens pres­se­af­de­ling på veg­ne af Ste­en Marcus.

Også våben i porteføljen

Spør­ger man Dansk Fol­ke­par­tis Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt, som for­u­den for­mand­ska­bet og­så er par­tiets forsk­nings­ord­fø­rer, er pro­ble­met dog til at overse.

"Jeg går ud fra, at der er ta­le om lov­li­ge ak­ti­vi­te­ter? Hvem der hol­der ak­tier­ne i en pe­ri­o­de på­vir­ker ik­ke drif­ten, så jeg for­står ik­ke pro­ble­met," si­ger han.

Man kan selv­føl­ge­lig dis­ku­te­re den kon­kre­te be­tyd­ning for sel­ve sel­ska­ber­ne. Spørgs­må­let er, om det bør væ­re pen­ge fra den dan­ske stat, som har un­der­skre­vet Pa­ris­af­ta­len, der med­vir­ker til at fi­nan­si­e­re de sel­ska­ber, som iføl­ge eks­per­ter mod­ar­bej­der sam­me aftale.

"Jeg kan ik­ke se, at det på­vir­ker et sel­skabs drift, hvem der har ak­tier­ne – med min­dre man har en så stor an­del, at man sid­der på en kon­trol­le­ren­de del," si­ger Mor­ten Messerschmidt.

Det er uvist, hvor­når Grund­forsk­nings­fon­dens re­de­gø­rel­se til Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­sty­rel­sen lander.

Si­de­lø­ben­de med Fun­dats' af­dæk­ning af fon­dens fos­si­le in­ve­ste­rin­ger har me­di­et Danwatch – som Fun­dats har få­et ak­tind­sigt i Grund­forsk­nings­fon­dens in­ve­ste­rings­por­te­føl­je i sam­ar­bej­de med – do­ku­men­te­ret, at fon­den og­så in­ve­ste­rer i vå­ben­le­ve­ran­dø­rer til Is­ra­el, som er ind­kla­get for krigs­for­bry­del­ser ved den In­ter­na­tio­na­le Dom­stol (ICJ). Her­un­der vå­ben­fir­ma­er, som pro­du­ce­rer ar­til­le­ri­sy­ste­mer, der bru­ges til at bom­be Ga­za, og luft-til-jord-mis­si­ler, som af­fy­res fra is­ra­el­ske kampfly.

En sag, der til­sva­ren­de har ud­løst kri­tik fra fle­re af Fol­ke­tin­gets par­ti­er. Der­for skal Grund­forsk­nings­fon­den i sin re­de­gø­rel­se og­så for­hol­de sig til, om fon­dens in­ve­ste­rin­ger sker in­den for ram­mer­ne af de in­ter­na­tio­na­le kon­ven­tio­ner og trak­ta­ter, som Dan­mark og EU har tiltrådt.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer