Derfor kan Jørgen Ejbøls millionbonus være i strid med loven

Det er helt oplagt, at Erhvervsstyrelsen nu undersøger sagen om bestyrelsesformandens omstridte fødselsdagsbonus på 2,1 millioner kroner, siger ekspert i fondsret.

Fondstil­sy­net i Er­hvervs­sty­rel­sen har bedt be­sty­rel­sen i Jyl­lands-Po­stens Fond om en re­de­gø­rel­se for stør­rel­sen og be­grun­del­sen for ve­der­la­ge­ne til for­mand Jør­gen Ejbøl.

Be­sty­rel­ses­for­mand Jør­gen Ejbøl kun­ne næp­pe ha­ve gjort an­det end at be­ta­le sin bonus på 2,1 mil­li­o­ner kro­ner til­ba­ge til Jyl­lands-Po­stens Fond.

Det er nem­lig sand­syn­ligt, at det var i strid med loven, at Jyl­lands-Po­stens Fond til­del­te Jør­gen Ejbøl den om­strid­te mil­li­onbonus, da han fyld­te 75 år i februar.

Det vur­de­rer Lars Ki­ertz­ner, der som statsau­to­ri­se­ret re­visor og tid­li­ge­re chef­kon­su­lent i re­visor­for­e­nin­gen FSR har be­skæf­ti­get sig ind­gå­en­de med er­hvervs­fonds­lo­ven i fle­re år.

"Der er ta­le om et ek­stra­or­di­nært højt ve­der­lag til Jør­gen Ejbøl. Det kan væ­re i strid med er­hvervs­fonds­lo­ven," si­ger han.

Jør­gen Ejbøl meld­te sent tors­dag af­ten ud, at han har be­talt de 2,1 mil­li­o­ner kro­ner til­ba­ge til Jyl­lands-Po­stens Fond som kon­se­kvens af "de se­ne­ste da­ges kritik".

Man­dag mor­gen fik Fun­dats, Po­li­ti­ken og fle­re an­dre me­di­er så ak­tind­sigt i do­ku­men­ter fra Er­hvervs­sty­rel­sen, som vi­ser, at sty­rel­sen som re­ak­tion på me­di­eom­ta­len kræ­ver svar fra Jyl­lands-Po­stens Fond om Jør­gen Ejbøls bonus, selv om sty­rel­sen har no­te­ret sig, at han iføl­ge eget ud­sagn har be­talt pen­ge­ne tilbage.

Den se­ne­ste ud­vik­ling i sa­gen over­ra­sker ik­ke Lars Ki­ertz­ner, som al­le­re­de i sid­ste uge for­tal­te til Fun­dats, at det vil­le væ­re op­lagt, at Er­hvervs­sty­rel­sen un­der­sø­ger sagen.

Høvlede væk af de frie reserver

Det vak­te hård kri­tik, da Po­li­ti­ken tid­li­ge­re på ugen skrev om det sær­li­ge ho­norar, som Jør­gen Ejbøl fik, da han fyld­te 75 år, idet der iføl­ge Ejbøl selv er tra­di­tion for at be­løn­ne fon­dens for­mand, når den­ne går på pen­sion som 75-årig.

Som Fun­dats og fle­re an­dre me­di­er har be­skre­vet, fort­sat­te Jør­gen Ejbøl imid­ler­tid som for­mand, idet be­sty­rel­sen valg­te at bry­de med al­ders­græn­sen i forretningsordenen.

CBS-lek­tor Ca­s­par Ro­se be­teg­ne­de i Po­li­ti­ken be­løn­nin­gen til Jør­gen Ejbøl som "eksor­bi­tant" og "et levn fra for­ti­den", mens tid­li­ge­re næst­for­mand for Jyl­lands-Po­stens Fond Mi­cha­el Holm ud­tal­te, at han var imod be­løn­nin­gen, som "in­gen ste­der hø­rer hjemme".

Men sa­gen er me­re al­vor­lig end som så. I hvert fald hvis man ale­ne læg­ger de for­kla­rin­ger, som Jør­gen Ejbøl har op­lyst, til grund. For er­hvervs­fonds­lo­ven re­gu­le­rer fonds­be­sty­rel­ser­nes ve­der­lag, og Er­hvervs­sty­rel­sen har til­med en re­la­tivt re­strik­tiv og præ­cis prak­sis for vur­de­ring af den til­lad­te stør­rel­se på be­sty­rel­ses­med­lem­mer­nes honorarer.

Og hvis den ek­stra be­ta­ling til Jør­gen Ejbøl for ek­sem­pel kan si­ges at over­sti­ge sæd­van­li­ge ve­der­lag el­ler væ­re ufor­svar­lig i ly­set af øko­no­mi­en i Jyl­lands-Po­stens Fond, kan be­ta­lin­gen væ­re i strid med erhvervsfondsloven.

I lovens § 49 hed­der det konkret:

"Ve­der­lag til med­lem­mer af le­del­sen må ik­ke over­sti­ge, hvad der an­ses for sæd­van­ligt ef­ter hver­vets art og ar­bej­dets om­fang, og hvad der må an­ses for for­svar­ligt i for­hold til den er­hvervs­dri­ven­de fonds og i mo­der­fon­de kon­cer­nens øko­no­mi­ske stilling."

Det op­lag­te spørgs­mål er der­for, om ve­der­la­get var ri­me­ligt i for­hold til Jyl­lands-Po­stens Fonds øko­no­mi­ske si­tu­a­tion, si­ger Lars Kiertzner.

"Det er jo ik­ke en fond, der svøm­mer i pen­ge," si­ger han.

Man må si­ge, at det er op­lagt, at Er­hvervs­sty­rel­sen rej­ser spørgs­mål om hjem­me­len for be­ta­lin­gen. Det har sty­rel­sen gjort i an­dre sa­ger, når den er ble­vet be­kendt med for­hold gen­nem pressen.

Lars Ki­ertz­ner – revisor

Jyl­lands-Po­stens Fond hav­de i 2023 et over­skud på 2,9 mil­li­o­ner kro­ner. Det frem­går af fon­dens se­ne­ste årsrapport.

Det gi­ver fon­den en sam­let ka­pi­tal ef­ter ud­de­lin­ger på 47,3 mil­li­o­ner kro­ner, hvoraf 40 mil­li­o­ner er grund­ka­pi­tal, som er bun­det i ak­tier me­di­e­hu­set JP/Politikens Hus A/S. Fon­dens ud­de­lings­ram­me for 2024 ud­gør 4,5 mil­li­o­ner kroner.

"Et ek­stra ve­der­lag til Jør­gen Ejbøl på 2,1 mil­li­o­ner kro­ner vir­ke­de me­get vold­somt i for­hold til fon­dens si­tu­a­tion. Det sva­rer til over to tred­je­de­le af over­skud­det fra sid­ste år. Man høv­le­de væk af fon­dens frie re­ser­ver," si­ger Lars Kiertzner.

"Man må si­ge, at det er op­lagt, at Er­hvervs­sty­rel­sen rej­ser spørgs­mål om hjem­me­len for be­ta­lin­gen. Det har sty­rel­sen gjort i an­dre sa­ger, når den er ble­vet be­kendt med for­hold gen­nem pres­sen," si­ger han.

Kunne kræve tilbagebetaling

Er­hvervs­sty­rel­sen kan som til­syns­myn­dig­hed be­slut­te, at be­sty­rel­ses­med­lem­mer i sa­ger om lovstri­di­ge ve­der­lag skal be­ta­le pen­ge tilbage.

Det ske­te for ek­sem­pel i 2020, da Er­hvervs­sty­rel­sen traf af­gø­rel­se om, at ve­der­la­get til be­sty­rel­sen i Fyn­s­ke Køb­stæ­ders Fond i fle­re år hav­de væ­ret alt for højt. Sty­rel­sen kræ­ve­de, at fon­dens tre be­sty­rel­ses­med­lem­mer be­tal­te i alt 1,4 mil­li­o­ner kro­ner plus ren­ter til­ba­ge til fon­den, sva­ren­de til over halv­de­len af det sam­le­de be­sty­rel­ses­ve­der­lag for en fi­re­årig pe­ri­o­de, hvor med­lem­mer­ne sam­let hav­de få­et ud­be­talt 2,5 mil­li­o­ner kroner.

Er­hvervs­sty­rel­sen gen­nem­før­te og­så i 2019 en så­kaldt te­ma­kon­trol af lan­dets godt 1.300 er­hvervs­dri­ven­de fon­des be­sty­rel­ses­ho­nora­rer for at få bragt lovstri­di­ge ve­der­lag til ophør.

Til for­skel fra ak­tie­sel­ska­ber har fon­de in­gen eje­re, og der er in­gen kon­trol­funk­tion i form af ge­ne­ral­for­sam­lin­ger til at hol­de styr på de ve­der­lag, fonds­be­sty­rel­sen væl­ger at til­de­le sig selv. Der­for har Er­hvervs­sty­rel­sen og Ci­vilsty­rel­sen som til­syns­myn­dig­he­der til op­ga­ve at fø­re kon­trol med bestyrelsesvederlagene.

“Den­ne un­der­sø­gel­se er og­så et spørgs­mål om at un­der­støt­te til­li­den til fon­de­ne. Vi skal nø­digt til­ba­ge til tid­li­ge­re ti­ders hi­sto­ri­er om luk­ke­de fonds­le­del­ser, der ud­de­ler me­get sto­re ve­der­lag til sig selv bag luk­ke­de dø­re," som sty­rel­sens di­rek­tør Ka­tri­ne Win­ding ud­tal­te dengang.

Er­hvervs­fonds­lo­ven og vederlag

Ve­der­la­get til be­sty­rel­ses­med­lem­mer skal ved­rø­re den pe­ri­o­de, de på­gæl­den­de be­sty­rel­ses­med­lem­mer har fun­ge­ret i. Det be­ty­der, at ve­der­la­get ty­pisk be­slut­tes for det for­gang­ne regnskabsår.

Ve­der­la­get ydes for en ar­bejds­ind­sats og kan be­stå af løn, bonus el­ler lig­nen­de ord­nin­ger. Ve­der­lags­be­gre­bet vil og­så om­fat­te an­dre ydel­ser som fri bil, bo­lig, te­le­fon el­ler lignende.

Når det skal vur­de­res, hvor­vidt et be­sty­rel­ses­ve­der­lag er sæd­van­ligt, vil der væ­re ta­le om en kon­kret sam­let vur­de­ring, og der kan blandt an­det læg­ges vægt på:

Be­sty­rel­sens tids­for­brug og aktiviteter

Fon­dens for­mål, ak­ti­vi­te­ter og resultater

Fon­dens stør­rel­se, her­un­der stør­rel­sen på fon­dens kapital

Be­sty­rel­ses­ho­nora­rer i sam­men­lig­ne­li­ge fonde

Kil­de: Lov­be­mærk­ning om le­del­ses­ve­der­lag til erhvervsfondsloven.

Hvad kigger styrelsen efter?

Når Er­hvervs­sty­rel­sen i si­ne kon­trol­ler af be­sty­rel­ses­ve­der­lag skal vur­de­re, om et ve­der­lag til er “sæd­van­ligt”, læg­ger sty­rel­sen blandt an­det vægt på, om der er plud­se­li­ge hop i stør­rel­sen på vederlaget.

Stør­re æn­drin­ger i ve­der­la­get kræ­ver en sag­lig for­kla­ring, ek­sem­pel­vis i form af fonds­be­sty­rel­sens fak­ti­ske tids­for­brug og ak­ti­vi­te­ter i det for­gang­ne regn­skabsår, da der ik­ke ba­re må væ­re ta­le om ”et sæd­van­ligt tids­for­brug i for­hold til be­sty­rel­sens aktiviteter.”

Der­u­d­over ser Er­hvervs­sty­rel­sen på ho­nora­rer i sam­men­lig­ne­li­ge fon­de, når den som til­syns­myn­dig­hed vur­de­rer, hvad der skal an­ses for et ”sæd­van­ligt” ve­der­lag i Er­hvervs­fonds­lo­vens for­stand. Til det for­mål får sty­rel­sen med jæv­ne mel­lem­rum ud­ar­bej­det en ve­der­lags­un­der­sø­gel­se blandt lan­dets fonds­be­sty­rel­ser for der­i­gen­nem at kun­ne do­ku­men­te­re, hvad der an­ses for at væ­re "sæd­van­ligt". Den se­ne­ste ve­der­lags­un­der­sø­gel­se blev ud­ar­bej­det af kon­su­lent­hu­set EY for sty­rel­sen i 2019.

Det er end­nu uvist, hvad Jyl­lands-Po­stens Fond har sva­ret Er­hvervs­sty­rel­sen. Sty­rel­sen op­ly­ser til Fun­dats, at den al­le­re­de fre­dag af­ten har mod­ta­get et brev fra fon­den om sa­gen, men Fun­dats har end­nu ik­ke få­et ak­tind­sigt i brevet.

Fun­dats har og­så bedt om Jør­gen Ejbøls kom­men­tar til vur­de­rin­gen af, at be­ta­lin­gen kan væ­re i strid med Er­hvervs­fonds­lo­vens § 49. Og spurgt, hvad den sag­li­ge be­grun­del­se for ve­der­la­get var. Det gjor­de vi, før det tors­dag blev meldt ud, at han be­ta­ler pen­ge­ne til­ba­ge til fonden.

Jør­gen Ejbøl har ik­ke be­sva­ret henvendelsen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer