Gads Fond har i årevis uddelt til datterselskab på bekostning af kirkelige formål

En tredjedel af uddelingerne fra Gads Fond skulle gå til kirkelige formål. Men over de seneste ni år er 86 procent af uddelingerne gået til forlagsfondens eget datterselskab Trap Danmark A/S, hvis bestyrelse samtidig har et betydeligt personsammenfald med fondens. Konstruktionen strider mod erhvervsfondsloven, vurderer ekspert, mens Gads Fond fastholder, at fonden lever op til gældende regler.

I føl­ge vedtæg­ter­ne i G. E. C. Gads Fond skal en tred­je­del af ud­de­lin­ger­ne hvert år gå til kir­ke­li­ge in­sti­tu­tio­ner og for­e­nin­ger. Det har dog langt fra væ­ret til­fæl­det de se­ne­ste ni år, hvor næ­sten 90 pro­cent af ud­de­lin­ger­ne i ste­det er gå­et til fon­dens to datterselskaber.

En tred­je­del af ud­de­lin­ger­ne fra G.E.C. Gads Fond skal gå til kir­ke­li­ge for­mål. Det står klart i fon­dens vedtæg­ter og i fon­dens årsrapport.

Ik­ke de­sto min­dre har fon­den i fle­re år ud­delt be­ty­de­ligt min­dre til kir­ke­li­ge for­mål. Langt stør­ste­delen af ud­de­lin­ger­ne er gå­et til fon­dens eg­ne datterselskaber.

"En tred­je­del af Gads Fonds ud­de­lin­ger skal gå til kir­ke­li­ge for­mål. Og hvis man læg­ger det til grund, så er for­må­let ik­ke op­fyldt," si­ger statsau­to­ri­se­ret re­visor Lars Ki­ertz­ner, som Fun­dats har fo­re­lagt sa­gens do­ku­men­ter for.

Han er tid­li­ge­re chef­kon­su­lent i re­visor­for­e­nin­gen FSR og har i fle­re år be­skæf­ti­get sig ind­gå­en­de med erhvervsfondsloven.

"Udsu­lt­ning af et ud­de­lings­for­mål fal­der til­ba­ge på he­le be­sty­rel­sen. Det er dår­lig fonds­le­del­se," si­ger han.

G.E.C. Gads Fond, som for­trins­vis er kendt for at eje Gads For­lag, blev op­ret­tet i 1954 af Fre­de­rik Gad, søn af bog­hand­ler Gott­lieb Ernst Clau­sen Gad. Fon­den har som er­hvervs­for­mål at dri­ve for­lags­virk­som­hed og støt­ter der­u­d­over vi­den­ska­be­li­ge, kul­tu­rel­le og kir­ke­li­ge formål.

Fon­den be­slut­te­de i 2014 at op­ret­te dat­ter­virk­som­he­den Trap Dan­mark A/S, der har til op­ga­ve at fo­re­stå ud­gi­vel­sen og di­gi­ta­li­se­rin­gen af det na­tio­na­le topo­gra­fi­ske ho­ved­værk Trap Danmark.

Fon­den har i åre­ne 2015 til 2023 ud­delt 71,6 mil­li­o­ner kro­ner (se tabel).

Her­af er 61,4 mil­li­o­ner ud­delt til Trap Dan­mark A/S, sva­ren­de til he­le 86 pro­cent af ud­de­lin­ger­ne. Yder­li­ge­re to mil­li­o­ner kro­ner er gå­et til Gads For­lag, hvil­ket brin­ger fon­dens ud­de­lin­ger til eg­ne dat­ter­sel­ska­ber op på 89 procent.

Kun 11 procent tilbage

To tred­je­de­le af fon­dens over­skud skal iføl­ge vedtæg­ter­ne an­ven­des dels til vi­den­ska­be­li­ge og an­dre kul­tu­rel­le for­mål, her­un­der en­ten til vi­den­ska­be­li­ge pu­bli­ka­tio­ner el­ler som an­er­ken­del­se af sær­ligt frem­ra­gen­de vi­den­ska­be­ligt ar­bej­de, og dels til ufor­mu­en­de stu­de­ren­de ved hø­je­re læreanstalter.

En tre­di­e­del af over­skud­det "skal ef­ter fonds­be­sty­rel­sens skøn ud­be­ta­les til kir­ke­li­ge in­sti­tu­tio­ner og for­e­nin­ger. De nær­me­re reg­ler her­om fast­sæt­tes af fondsbestyrelsen."

Det for­tol­ker be­sty­rel­sen iføl­ge års­rap­por­ten for 2023 så­le­des, at en tred­je­del af "ud­de­lings­ram­men" an­ven­des til støt­te for kir­ke­li­ge formål.

Og mens Trap Dan­mark og Gads For­lag kan si­ges at hø­re til ka­te­go­ri­en vi­den­ska­be­li­ge og kul­tu­rel­le for­mål, ef­ter­la­der ud­de­lin­ger­ne til de to dat­ter­sel­ska­ber kun 11 pro­cent til al­le an­dre ud­de­lin­ger. Her­un­der alt­så til kir­ke­li­ge for­mål, som skul­le mod­ta­ge en tred­je­del af uddelingerne.

Der­for er der i prak­sis ta­le om, at Gads Fond neg­li­ge­rer det ene af fon­dens pri­o­ri­te­re­de ud­de­lings­for­mål, om end fon­den blandt an­det har ud­delt til en ræk­ke kir­ke­li­ge ud­gi­vel­ser som "Kir­ke­hi­sto­ri­en i sko­len" og "Kir­ke­retsan­to­lo­gi 2023".

"Selv hvis man for­u­den kir­ke­li­ge in­sti­tu­tio­ner og­så tæl­ler kir­ke­li­ge bog­ud­gi­vel­ser og den slags med, så kan jeg ik­ke se, at man kom­mer i nær­he­den af en tred­je­del af ud­de­lin­ger­ne. Så det vir­ker me­get mær­ke­ligt, at man skri­ver i års­rap­por­ten, at man ud­de­ler en tred­je­del til kir­ke­li­ge for­mål," si­ger Lars Kiertzner.

Bestyrelsessammenfald

Sa­gen bli­ver ik­ke min­dre op­sigtsvæk­ken­de af, at samt­li­ge be­sty­rel­ses­med­lem­mer i Gads Fond og­så er be­sty­rel­ses­med­lem­mer i Trap Danmark.

Som for­mand for beg­ge be­sty­rel­ser sid­der Axel Ki­er­ke­gaard, hæ­der­kro­net ad­vo­kat og blandt an­det kendt som Bo­dum-kon­cer­nens for­mand og Au­gusti­nus Fon­dens tid­li­ge­re for­mand. Den 83-åri­ge for­mand, som des­u­den er kendt som for­sva­rer for Erik Ninn-Han­sen i Ta­milsa­gen og ud­spør­ger for PET-kom­mis­sio­nen, har sid­det i fon­dens be­sty­rel­se si­den 1998.

De to an­dre be­sty­rel­ses­med­lem­mer i Gads Fond, pro­fes­sor eme­ri­tus Hol­ger Ber­nt Han­sen og cand.polit. Astrid Gün­tel­berg-Gra­ve­sen, sid­der og­så beg­ge i be­sty­rel­sen for Trap Dan­mark, som des­u­den om­fat­ter Ni­els Kri­sti­an Ag­ner, der sam­ti­dig er fonds­di­rek­tør i Gads Fond.

Med an­dre ord har Gads Fond en fuld­stæn­digt over­lap­pen­de be­sty­rel­se med fon­dens eget dat­ter­sel­skab, som med 86 pro­cent af ud­de­lin­ger­ne sam­ti­dig og­så er fon­dens væ­sent­lig­ste bevillingsmodtager.

Den usæd­van­li­ge kon­stel­la­tion er ik­ke ale­ne i strid med an­be­fa­lin­ger­ne for god fonds­le­del­se, hvori det hed­der, at fler­tal­let af be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne i en er­hvervs­dri­ven­de fond ik­ke sam­ti­dig bør væ­re med­lem­mer af be­sty­rel­sen i fon­dens dattervirksomhed.

Be­sty­rel­ses­sam­men­fal­det er og­så i strid med er­hvervs­fonds­lo­ven, vur­de­rer Lars Kiertzner.

"Be­sty­rel­sen er ik­ke uvil­dig ef­ter de fonds­ret­li­ge ka­rak­te­ri­sti­ka i § 1 stk. 2. Det er et grund­læg­gen­de fonds­ret­lig prin­cip, at fon­den for­val­ter en ud­skilt for­mue, som in­gen an­dre har ejen­doms­ret til. Så når der er et fuld­stæn­digt per­son­sam­men­fald med be­sty­rel­sen i Trap Dan­mark, så op­fyl­der Gads Fond ik­ke uvil­dig­heds­kra­vet til be­sty­rel­sen," si­ger Lars Kiertzner.

Ville formentlig udløse en påtale

Hans vur­de­ring un­der­støt­tes af en ny­lig af­gø­rel­se fra Er­hvervs­sty­rel­sen. I de­cem­ber 2021 fik det mo­der­ne kunst­mu­se­um Lou­i­si­a­na nem­lig et på­bud om, at der ik­ke må væ­re 100 pro­cent per­son­sam­men­fald mel­lem mu­se­ets be­sty­rel­se og de to fon­de, der ud­de­ler be­vil­lin­ger til museet.

"Det er Er­hvervs­sty­rel­sens vur­de­ring, at be­sty­rel­ser­ne i de to fon­de ik­ke har den for­nød­ne uaf­hæn­gig­hed i hen­hold de fonds­ret­li­ge ka­rak­te­ri­sti­ka i er­hvervs­fonds­lo­vens § 1, stk. 2, idet al­le be­sty­rel­ses­med­lem­mer i beg­ge fon­de og­så ud­gør be­sty­rel­sen i fon­de­nes ene­ste ud­de­lings­mod­ta­ger, Lou­i­si­a­na Mu­se­um of Mo­dern Art," skrev sty­rel­sen dengang.

"Har fon­den i kraft af ak­tie­be­sid­del­se en væ­sent­lig ind­fly­del­se på et sel­skab, vil per­so­ner, der re­præ­sen­te­rer sel­ska­bet el­ler er i af­hæn­gig­heds­for­hold til det­te, ik­ke kun­ne an­ses for uvil­di­ge," ud­dy­ber Er­hvervs­sty­rel­sen i sin afgørelse.

Det er et grund­læg­gen­de fonds­ret­lig prin­cip, at fon­den for­val­ter en ud­skilt for­mue, som in­gen an­dre har ejen­doms­ret til. Så når der er et fuld­stæn­digt per­son­sam­men­fald med be­sty­rel­sen i Trap Dan­mark, så op­fyl­der Gads Fond ik­ke uvil­dig­heds­kra­vet til bestyrelsen.

Lars Ki­ertz­ner – revisor

"Der­med er sa­gen pa­ral­lel med Lou­i­si­a­na-sa­gen, hvor be­sty­rel­sen fik at vi­de, at sa­gen skul­le brin­ges i or­den, så be­sty­rel­sen var uaf­hæn­gig," si­ger Lars Kiertzner.

"Hvis Er­hvervs­sty­rel­sen hav­de ud­ta­get Gads Fond til en kon­trol, vil­le fon­den for­ment­lig få at vi­de, at man skul­le æn­dre på be­sty­rel­sens sam­men­sæt­ning, så­dan at der er mindst ét uaf­hæn­gigt be­sty­rel­ses­med­lem," si­ger han.

Det be­ty­der vel at mær­ke ik­ke, at be­sty­rel­sen i Gads Fond ik­ke har væ­ret be­slut­nings­dyg­tig i sel­ve spørgs­må­let om ud­de­lin­ger til Trap Dan­mark, ef­ter­som de en­kel­te be­sty­rel­ses­med­lem­mer ef­ter alt at døm­me ik­ke har per­son­li­ge øko­no­mi­ske in­ter­es­ser i sel­ska­bet, på­pe­ger Lars Kiertzner.

"Men det er et prin­ci­pi­elt krav, at man for at op­fyl­de de fonds­ret­li­ge ka­rak­te­ri­sti­ka skal ha­ve et uaf­hæn­gigt be­sty­rel­ses­med­lem. Net­op i til­fæl­de af en si­tu­a­tion, hvor be­sty­rel­sen rent fak­tisk kom­mer i en in­ter­es­se­kon­flikt. Det dur jo ik­ke, hvis he­le be­sty­rel­sen er in­ha­bil og der­for skal træ­de uden for dø­ren, når der skal træf­fes be­slut­nin­ger," si­ger han.

Det sam­me be­sty­rel­ses­sam­men­fald gør sig gæl­den­de mel­lem Gads Fond og fon­dens an­det dat­ter­sel­skab, Gads For­lag A/S, som med tre pro­cent af ud­de­lin­ger­ne dog ik­ke er en væ­sent­lig bevillingsmodtager.

I for­la­gets be­sty­rel­se fin­der man li­ge­le­des for­mand Axel Ki­er­ke­gaard og be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne Hol­ger Ber­nt Han­sen og Astrid Gün­tel­berg-Gra­ve­sen. Så­le­des er der og­så her et fuld­stæn­digt be­sty­rel­ses­sam­men­fald på fon­dens si­de, mens for­la­gets be­sty­rel­se og­så om­fat­ter fonds­di­rek­tør Ni­els Kri­sti­an Ag­ner og to an­dre medlemmer.

En særlig situation

Be­sty­rel­ses­sam­men­fal­det mel­lem Gads Fond og Trap Dan­mark har vel at mær­ke kun stå­et på i en be­græn­set periode.

Det skyl­des den sær­li­ge si­tu­a­tion, at Trap Dan­mark har væ­ret un­der fu­sio­ne­ring. Den sid­ste ud­ga­ve af kort­vær­ket er nu ud­gi­vet, og Trap Dan­mark er der­for af­slut­tet som pro­jekt. Frem til de­cem­ber 2022 hav­de sel­ska­bet en an­den be­sty­rel­se, og der var alt­så ik­ke et be­sty­rel­ses­sam­men­fald mel­lem fon­den og datterselskabet.

"Da pro­jek­tet nær­me­de sig sin af­slut­ning, og da det var be­slut­tet at fu­sio­ne­re Trap Dan­mark med Gads For­lag, æn­dre­des be­sty­rel­sens op­ga­ve sig mar­kant til en af­vik­lings­op­ga­ve, hvor­ef­ter be­sty­rel­sen i Trap Dan­mark – mest hen­sigts­mæs­sigt – kom til at be­stå af fon­dens be­sty­rel­se og fon­dens di­rek­tør," for­kla­rer fonds­di­rek­tør Ni­els Kri­sti­an Ag­ner i en email til Fundats.

Selv hvis man for­u­den kir­ke­li­ge in­sti­tu­tio­ner og­så tæl­ler kir­ke­li­ge bog­ud­gi­vel­ser og den slags med, så kan jeg ik­ke se, at man kom­mer i nær­he­den af en tred­je­del af uddelingerne.

Lars Ki­ertz­ner – revisor

Be­slut­nin­gen om at ind­fu­sio­ne­re sel­ska­bet i Gads For­lag blev for­melt truf­fet ved et be­sty­rel­ses­mø­de 25. marts i år. Fu­sio­nen er dog ik­ke re­gi­stre­ret i CVR endnu.

For­kla­rin­gen æn­drer så­le­des ik­ke på, at be­sty­rel­ses­sam­men­fal­det har stå­et på i over et år, og at den se­ne­ste ud­de­ling på fi­re mil­li­o­ner kro­ner fra Gads Fond til Trap Dan­mark fandt sted, mens der var et bestyrelsessammenfald.

Direktør: Overholder regler og anbefalinger

At be­sty­rel­ses­sam­men­fal­det i Gads Fond og Trap Dan­mark ik­ke ef­ter­le­ver an­be­fa­lin­ger­ne for god fonds­le­del­se her­sker der ik­ke tvivl om. Det kon­sta­te­rer be­sty­rel­sen selv i et an­det dokument.

I an­be­fa­lin­ger­ne fra Ko­mitéen for god fonds­le­del­se ly­der en cen­tral an­be­fa­ling, at fler­tal­let af be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne i en er­hvervs­dri­ven­de fond ik­ke sam­ti­dig er med­lem­mer af be­sty­rel­sen el­ler di­rek­tio­nen i fon­dens dattervirksomhed.

Og i det lov­plig­ti­ge rap­pop­r­te­rings­ske­ma, som al­le er­hvervs­dri­ven­de fon­de skal ud­fyl­de og of­fent­lig­gø­re, skri­ver Gads Fond som svar på, hvor­vidt fon­den over­hol­der den anbefaling:

"Nej (…) Sam­men­hæn­gen mel­lem fon­dens stif­ters vir­ke og dat­ter­virk­som­he­der­ne Trap Dan­mark A/S og Gads For­lag A/S gør det na­tur­ligt, at fon­dens be­sty­rel­se er repræsenteret."

Ik­ke de­sto min­dre fast­hol­der fonds­di­rek­tør Ni­els Kri­sti­an Ag­ner, at Gads Fond le­ver op til "gæl­den­de reg­ler og anbefalinger."

Be­sty­rel­ses­sam­men­fal­det mel­lem Gads Fond og Trap Dan­mark har stå­et på i lidt over et år. Me­ner I, at be­sty­rel­ses­sam­men­fal­det bry­der med er­hvervs­fonds­lo­vens krav om en uaf­hæn­gig bestyrelse? 

"Fon­den me­ner fort­sat, at vi le­ver op til gæl­den­de reg­ler og anbefalinger."

"Sel­ska­bet Trap Dan­mark har si­den stif­tel­sen væ­ret i to for­skel­li­ge fa­ser. I før­ste fa­se – drifts- og ud­vik­lings­fa­sen, hvor uaf­hæn­gig­hed hav­de be­tyd­ning, var be­sty­rel­sen sam­men­sat med hen­blik på at le­ve op til at va­re­ta­ge dis­se op­ga­ver bedst mu­ligt. I den an­den fa­se, hvor te­ma­et var en for­svar­lig afvikling/fusion, blev be­sty­rel­sen æn­dret med hen­blik på at lø­se den­ne op­ga­ve bedst mu­ligt og på for­svar­lig vis. At be­sty­rel­ses­sam­men­fal­det – som du næv­ner – har stå­et på i lidt over et år, er der in­tet usæd­van­ligt i. Fu­sions­pro­ces­ser er ik­ke ukom­pli­ce­re­de; og ta­ger tid," skri­ver Ni­els Kri­sti­an Agner.

Hver­ken er­hvervs­fonds­lo­ven el­ler an­be­fa­lin­ger­ne for god fonds­le­del­se in­de­hol­der pas­sa­ger om, at sel­ska­ber un­der af­vik­ling el­ler fu­sion er und­ta­get i spørgs­må­let om uaf­hæn­gi­ge bestyrelser.

Hvad an­går an­be­fa­lin­ger­ne for god fonds­le­del­se på­pe­ger Ni­els Kri­sti­an Ag­ner, at der ale­ne er ta­le om anbefalinger.

"Fonds­be­sty­rel­sen be­stræ­ber sig – i størst mu­ligt om­fang – på at føl­ge an­be­fa­lin­ger­ne for god Fonds­le­del­se. Be­mærk dog ven­ligst, at der ale­ne er ta­le om an­be­fa­lin­ger, og ik­ke reg­ler," skri­ver Ni­els Kri­sti­an Agner.

Uddelinger eller kapitalisering

Han vur­de­rer og­så, at Gads Fond over­hol­der vedtæg­ter­ne i spørgs­må­let om at ud­de­le en tred­je­del af mid­ler­ne til kir­ke­li­ge for­mål. Han pe­ger på, at fon­den i ste­det for ud­de­lin­ger­ne kun­ne ha­ve valgt at til­fø­re Trap Dan­mark mid­ler på an­dre måder.

"For så vidt an­går ud­de­lin­ger er det og­så fon­dens op­fat­tel­se, at vedtæg­ter­ne ef­ter­le­ves. Trap Dan­mark var ind­til fu­sio­nen ul­ti­mo 2023 et he­le­jet dat­ter­sel­skab af Gads Fond. Man kun­ne fra sel­ska­bets etab­le­ring ha­ve valgt at ka­pi­ta­li­se­re Trap Dan­mark, men på grund af pro­jek­tets me­get sto­re om­fang blev det be­slut­tet, at fi­nan­si­e­re pro­jek­tet – og der­med sel­ska­bet – suc­ces­sivt. Her­ved blev Gads Fonds bi­drag til ud­gi­vel­sen af Trap regn­skabs­mæs­sigt ka­te­go­ri­se­ret som ud­de­lin­ger," skri­ver Ni­els Kri­sti­an Agner.

Ads­purgt om den kon­kre­te år­sag til at ka­te­go­ri­se­re bi­dra­ge­ne til Trap Dan­mark som ud­de­lin­ger i ste­det for ka­pi­ta­li­se­ring for­tæl­ler han dog og­så, at bi­dra­ge­ne iføl­ge regn­skabs­reg­ler­ne skal ka­te­go­ri­se­res som uddelinger.

"At bi­dra­ge­ne til Trap Dan­mark er ka­te­go­ri­se­ret som ud­de­lin­ger, er gan­ske en­kelt en føl­ge af gæl­den­de regn­skabs­reg­ler. Det­te er af­stemt med sel­ska­bets re­vi­sion," skri­ver han.

For at af­kla­re om Er­hvervs­sty­rel­sen er gå­et ind i sa­gen om be­sty­rel­ses­sam­men­fal­det mel­lem Gads Fond og Trap Dan­mark, har Fun­dats bedt om ak­tind­sigt hos sty­rel­sen, som med­del­er, at der ik­ke fin­des do­ku­men­ter om en så­dan sag.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer