Louisiana-fondene får påbud om udskiftning i bestyrelsen

Erhvervsstyrelsen påbyder nu de to fonde bag Louisiana at ændre bestyrelserne, så der ikke er fuldt overlap med bestyrelsen i kunstmuseet. Det strider nemlig imod Erhvervsfondsloven, at de to fonde ikke er tilstrækkeligt uafhængige af deres eneste uddelingsmodtager, afgør fondstilsynet. Tilsynet påpeger desuden risikoen for inhabilitet.

De to fon­de bag kunst­mu­se­et i Hum­le­bæk skal skif­te ud i de­res be­sty­rel­se for at sik­re uaf­hæn­gig­hed ift. mu­se­et. Det har Er­hvervs­sty­rel­sen net­op afgjort.

De to fon­de bag Lou­i­si­a­na Mu­se­um of Mo­dern Art i Hum­le­bæk skal skif­te ud i de­res be­sty­rel­ser. Det frem­går af et på­bud fra Er­hvervs­sty­rel­sen, som den 7. de­cem­ber er sendt til fon­de­nes advokat.

Det sker ef­ter Fun­dats tid­li­ge­re i år kun­ne for­tæl­le, at fle­re fonds­ret­s­eks­per­ter vur­de­rer, at fond­s­kon­struk­tio­nen ik­ke over­hol­der Er­hvervs­fonds­lo­ven og fondstil­sy­nets praksis.

Bå­de Mu­se­ums­fon­den af 7. de­cem­ber 1966, der er ho­ve­d­e­jer af Gyl­den­dal A/S, og Lou­i­si­a­na-Fon­den har blandt an­det til for­mål at støt­te mu­se­et øko­no­misk. Sam­ti­dig har beg­ge fonds­be­sty­rel­ser i åre­vis væ­ret 100 pro­cent sam­men­fal­den­de med be­sty­rel­sen i kunstmuseet.

Og det er en over­træ­del­se af fonds­reg­ler­ne, for­di en fonds­be­sty­rel­se skal væ­re uaf­hæn­gig af væ­sent­li­ge uddelingsmodtagere.

”Det er Er­hvervs­sty­rel­sens vur­de­ring, at be­sty­rel­ser­ne i de to fon­de ik­ke har den for­nød­ne uaf­hæn­gig­hed i hen­hold de fonds­ret­li­ge ka­rak­te­ri­sti­ka i er­hvervs­fonds­lo­vens § 1, stk. 2, idet al­le be­sty­rel­ses­med­lem­mer i beg­ge fon­de og­så ud­gør be­sty­rel­sen i fon­de­nes ene­ste ud­de­lings­mod­ta­ger Lou­i­si­a­na Mu­se­um of Mo­dern Art,” skri­ver fondstil­sy­net i sin afgørelse.

Mindst to uvildige

Iføl­ge vedtæg­ter­ne i Mu­se­ums­fon­den af 1966 skal fon­den le­des af en be­sty­rel­se, som til en­hver tid skal væ­re iden­tisk med be­sty­rel­sen i Lou­i­si­a­na-Fon­den, der dri­ver bu­tik, café og pu­bli­kums­af­de­ling på mu­se­et. De to fon­de har til­sam­men den ful­de ud­peg­nings­ret til mu­se­ets be­sty­rel­se. Og i fle­re år­ti­er har de to fonds­be­sty­rel­ser be­nyt­tet ud­peg­nings­ret­ten til at pla­ce­re sig selv i mu­se­ets bestyrelse.

På den bag­grund gi­ver fondstil­sy­net i Er­hvervs­sty­rel­sen på­bud om, at fon­de­ne skif­ter mindst to per­so­ner ud i be­sty­rel­ser­ne, så der ik­ke læn­ge­re er fuldt be­sty­rel­ses­sam­men­fald mel­lem mu­se­et og fondene.

”Sty­rel­sen skal der­for på­by­de, jf. er­hvervs­fonds­lo­vens § 24, stk. 2, at be­sty­rel­ser­ne i de to fon­de ta­ger ini­ti­a­tiv til, at der for frem­ti­den ik­ke er et 100 pct. over­lap mel­lem be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne i de to fon­de og mu­se­et. Be­sty­rel­ser­ne i de to fon­de vil som ud­gangs­punkt an­ses for at væ­re uaf­hæn­gi­ge og uvil­di­ge, hvis mindst to be­sty­rel­ses­med­lem­mer ik­ke og­så er med­lem­mer af be­sty­rel­sen for mu­se­et,” skri­ver Erhvervsstyrelsen.

Vi vil selvsagt føl­ge sty­rel­sens på­bud. Den kon­kre­te ud­mønt­ning ta­ger vi stil­ling til på et be­sty­rel­ses­mø­de in­den jul

Lars Munch – Be­sty­rel­ses­for­mand, Mu­se­ums­fon­den og Louisiana-Fonden

Da Fun­dats i au­gust i år bad fle­re eks­per­ter vur­de­re Lou­i­si­a­nas fond­s­kon­struk­tion, på­pe­ge­de de des­u­den, at kon­struk­tio­nen med fuldt be­sty­rel­ses­sam­men­fald og­så in­de­bæ­rer en ri­si­ko for inhabilitet.

I for­bin­del­se med fon­de­nes di­a­log med fondstil­sy­net om sa­gen, har fon­dens ad­vo­kat dog ar­gu­men­te­ret for, at be­sty­rel­ses­sam­men­fal­det ik­ke in­de­bæ­rer pro­ble­mer med in­ha­bi­li­tet. I sit brev til sty­rel­sen på­pe­ger fon­de­ne, at Er­hvervs­fonds­lo­vens be­stem­mel­se om in­ha­bi­li­tet ef­ter sin ord­lyd fin­der an­ven­del­se på ”af­ta­ler” og der­for som ud­gangs­punkt ik­ke i for­bin­del­se med uddelinger.

Det af­vi­ser Er­hvervs­sty­rel­sen i sin afgørelse:

”For så vidt an­går fon­de­nes over­vej­el­ser om even­tu­el in­ha­bi­li­tet i for­bin­del­se med fon­de­nes ud­de­lin­ger til mu­se­et, skal sty­rel­sen be­mær­ke, at er­hvervs­fonds­lo­vens be­stem­mel­se om in­ha­bi­li­tet og­så fin­der an­ven­del­se i for­bin­del­se med be­sty­rel­sens be­slut­nin­ger om ud­de­lin­ger,” skri­ver styrelsen.

Der­for sen­der Er­hvervs­sty­rel­sen og­så en ad­var­sel til fon­de­ne om frem­over at væ­re op­mærk­som­me på ri­si­ko­en for in­ha­bi­li­tet, selv ef­ter fon­de­ne har ef­ter­kom­met på­bud­det og skif­tet ud i fondsbestyrelserne.

”Uan­set at fonds­be­sty­rel­ser­ne kon­kret har vur­de­ret, at der ik­ke fo­re­lig­ger in­ha­bi­li­tet i for­bin­del­se med be­sty­rel­ser­nes be­slut­nin­ger om ud­de­lin­ger til mu­se­et, så kan det ef­ter sty­rel­sens vur­de­ring ik­ke af­vi­ses, at der i frem­ti­den kan op­stå si­tu­a­tio­ner, hvor de en­kel­te be­sty­rel­ses­med­lem­mer vil ha­ve en væ­sent­lig in­ter­es­se, der kan væ­re stri­den­de mod fon­dens, i for­bin­del­se med be­slut­nin­ger om at fo­re­ta­ge ud­de­lin­ger til mu­se­et. Be­sty­rel­ser­ne skal der­for væ­re sær­lig op­mærk­som­me på det­te, da in­ha­bi­li­tet – og­så ef­ter en til­pas­ning af be­sty­rel­ses­sam­men­sæt­nin­gen – kan med­fø­re, at be­sty­rel­ser­ne ik­ke er be­slut­nings­dyg­ti­ge,” frem­går det af fondstil­sy­nets afgørelse.

Bestyrelsesformand: Vi retter ind

Lars Munch, der alt­så i øje­blik­ket er be­sty­rel­ses­for­mand i bå­de Mu­se­ums­fon­den, Lou­i­si­a­na-Fon­den samt mu­se­et har end­nu ik­ke ta­get stil­ling til, hvor­dan be­sty­rel­sen vil ef­ter­le­ve på­bud­det. Om man evt. vil nø­jes med at skif­te ud i to fonds­be­sty­rel­ser, el­ler om man sam­ti­dig vil fo­re­ta­ge ud­skift­nin­ger i museumsbestyrelsen.

Det op­ly­ser han i et email-svar til Fundats:

”Vi vil selvsagt føl­ge sty­rel­sens på­bud. Den kon­kre­te ud­mønt­ning ta­ger vi stil­ling til på et be­sty­rel­ses­mø­de in­den jul. Den nu­væ­ren­de kon­struk­tion er mig be­kendt nær 50 år gam­mel, og in­gen har væ­ret op­mærk­som på, at den ik­ke fulg­te bo­gen. Det er vi nu, og vi age­rer der­ef­ter,” si­ger Lars Munch.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer