Kun hvert tredje bestyrelsesmedlem i Danmarks største fonde er en kvinde

En opgørelse, som Fundats har foretaget, viser, at der er 33 procent kvinder i bestyrelserne i landets 100 mest uddelende fonde. Dermed er der ”plads til forbedring”, lyder det blandt andet fra Tuborgfondets Anne-Marie Skov.

Be­sty­rel­ser­ne i de 100 mest ud­de­len­de fon­de og fonds­lig­nen­de for­e­nin­ger ud­de­ler ca. 15 mia. kr. om året. To tred­je­de­le af be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne er mænd.

For hver gang, der er et kvin­de­ligt be­sty­rel­ses­med­lem i en af Dan­marks 100 stør­ste fon­de, er der to mænd.

Det vi­ser en gen­nem­gang af be­sty­rel­ser­ne i lan­dets 100 stør­ste fon­de og fonds­lig­nen­de for­e­nin­ger må­lt på ud­de­lin­ger, som Fun­dats har fo­re­ta­get. I kon­kre­te tal er der ta­le om 191 kvin­der ud af i alt 566 bestyrelsesmedlemmer.

10 af fon­de­ne har ude­luk­ken­de mænd i be­sty­rel­ser­ne, og der er in­gen til­sva­ren­de be­sty­rel­ser ude­luk­ken­de med kvinder.

Den skæ­ve køns­for­de­ling væk­ker fru­stra­tion, men kom­mer ik­ke bag på An­ne-Ma­rie Skov, der selv er for­mand for Tu­borg­fon­det og be­sty­rel­ses­med­lem i Fon­de­nes Videnscenter.

Hun me­ner, at tal­le­ne un­der­stre­ger, at der er plads til for­bed­rin­ger, når nye be­sty­rel­ses­med­lem­mer re­k­rut­te­res til fondene.

”Der er plads til for­bed­rin­ger på det her punkt, for jeg sy­nes grund­læg­gen­de, at man skal stræ­be ef­ter, at der er li­ge ba­lan­ce,” si­ger An­ne-Ma­rie Skov.

Ensartet bestyrelse kan give blinde vinkler

Når dis­kus­sio­nen om be­sty­rel­ses­med­lem­mer­nes køn over­ho­ve­det er re­le­vant, er der fle­re år­sa­ger, for­kla­rer Anet­te Bor­chorst, der er pro­fes­sor på Aal­borg Uni­ver­si­tet med spe­ci­a­le i blandt an­det ar­bejds­mar­ke­dets køns­op­de­ling og køn og ledelse.

For det før­ste er der en re­el ret­fær­dig­heds­dis­kus­sion, hvor der er kon­sensus om, at magt skal de­les li­ge­ligt mel­lem køn­ne­ne. For det an­det, er der en dis­kus­sion om, hvad di­ver­si­tet i le­del­sen be­ty­der for en or­ga­ni­sa­tion, for­tæl­ler hun.

”Der kan væ­re en ten­dens til, at dem, der har sam­me køn, al­der og et­ni­ci­tet træf­fer den sam­me ty­pe be­slut­nin­ger. Di­ver­si­tet gi­ver en min­dre ho­mo­gen le­del­ses­stil og fær­re blin­de vink­ler. Det kan væ­re i for­hold til nye te­ma­tik­ker, men og­så i for­hold til no­get, som ud­for­drer tid­li­ge­re be­slut­nin­ger,” si­ger Anet­te Borchorst.

Det bil­le­de kan An­ne-Ma­rie Skov gen­ken­de fra sit be­sty­rel­ses­ar­bej­de i Tuborgfondet.

”No­get af det, som jeg sæt­ter størst pris på i Tu­borg­fon­dets be­sty­rel­se, er, at folk kom­mer med me­get for­skel­li­ge bag­grun­de. Det gæl­der køn, men og­så er­fa­rings­bag­grun­de og vi­den. Det gi­ver de bed­ste dis­kus­sio­ner og der­med og­så det bed­ste grund­lag at træf­fe de rig­ti­ge be­slut­nin­ger på,” si­ger hun og til­fø­jer, at ri­si­ko­en ved for stor ens­ar­tet­hed i be­sty­rel­ses­lo­ka­let kan væ­re, at der er mu­lig­he­der, man ik­ke får øje på.

Ud af Tu­borg­fon­dets be­sty­rel­ses­med­lem­mer er der tre mænd og fi­re kvinder.

”Når vi kig­ger på, hvem der skal sid­de I Tu­borg­fon­dets be­sty­rel­se, så er ud­gangs­punk­tet, at vi har de rig­ti­ge kom­pe­ten­cer, og at vi re­præ­sen­te­rer for­skel­li­ge om­rå­der, som vil væ­re til gavn for im­ple­men­te­rin­gen af Tu­borg­fon­dets stra­te­gi. Her spil­ler køn, al­der, et­ni­ci­tet og an­dre for­mer for for­skel­lig­hed ind. Det er vig­tigt, at der er ba­lan­ce, og at den di­ver­si­tet, man ser i sam­fun­det og­så er re­præ­sen­te­ret hos os,” si­ger An­ne-Ma­rie Skov.

Bestyrelsesmedlemmer ligner hinanden

Nør køns­ba­lan­cen ik­ke er stør­re i be­sty­rel­ses­lo­ka­ler­ne, skyl­des det iføl­ge An­ne-Ma­rie Skov, at der ge­ne­relt er be­hov for et bre­de­re ud­syn, når fonds­be­sty­rel­ser­ne sammensættes.

”Når vi ser på be­sty­rel­ser­ne, går rig­tig man­ge nav­ne igen. Jeg tror, at det er en af år­sa­ger­ne til, at der ik­ke er fle­re kvin­der. Når man re­k­rut­te­rer nye be­sty­rel­ses­med­lem­mer, ta­ger man­ge fat i de­res eget net­værk og ser må­ske ik­ke de mu­lig­he­der, der er for at kig­ge me­re bredt ud,” si­ger hun og til­fø­jer, at fonds­sek­to­ren dog i dag har et langt stør­re fo­kus på di­ver­si­tet end tidligere.

Anet­te Bor­chorst ken­der ik­ke til de en­kel­te fon­des må­der at re­k­rut­te­re be­sty­rel­ses­med­lem­mer på, men hun på­pe­ger, at en me­get skæv køns­ba­lan­ce i be­sty­rel­ser el­ler di­rek­tio­ner fo­re­kom­mer, når de an­sæt­ter el­ler ud­pe­ger nog­le, som "lig­ner dem selv.”

Fondene gør det bedre end virksomhederne

Selv­om mænd og kvin­der ik­ke er li­ge­ligt re­præ­sen­te­ret i fonds­be­sty­rel­ses­lo­ka­ler­ne, hæf­ter bå­de An­ne-Ma­rie Skov og Anet­te Bor­chorst sig ved, at køns­di­ver­si­te­ten er stør­re i fon­de­ne end i lan­dets stør­ste virksomheder.

I lan­dets børsno­te­re­de virk­som­he­der med over 250 an­sat­te, ud­gjor­de kvin­der­ne i 2019 20,6 pro­cent af be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne. Det er det se­ne­ste op­gjor­te tal fra Erhvervsstyrelsen.

Udviklingen går den rigtige vej

Da Fun­dats tid­li­ge­re op­gø­rel­ser over køns­di­ver­si­tet i lan­dets fonds­be­sty­rel­ser ta­ger ud­gangs­punkt i de 100 stør­ste fon­de må­lt på egen­ka­pi­tal, og den­ne un­der­sø­gel­se føl­ger Fon­de­nes Vi­dens­cen­ters de­fi­ni­tion, hvor fon­dens stør­rel­se må­les på de­res år­li­ge ud­de­lings­be­løb, er det ik­ke mu­ligt at sam­men­lig­ne nær­væ­ren­de un­der­sø­gel­se med Fun­dats tid­li­ge­re opgørelser.

Det er der­for hel­ler ik­ke mu­ligt at pe­ge på en ud­vik­ling i den ene el­ler den an­den ret­ning. Al­li­ge­vel vil An­ne-Ma­rie Skov godt vove pel­sen og for­ud­se, at næ­ste års op­gø­rel­se for­ment­lig vil vi­se en frem­gang i an­tal­let af kvin­de­li­ge fondsbestyrelsesmedlemmer.

”Jeg hå­ber og tror, at der er kom­met så me­get fo­kus på di­ver­si­tet, at det og­så vil få be­tyd­ning for de valg, der træf­fes i be­sty­rel­ser­ne,” si­ger hun.

Til at un­der­byg­ge sit syns­punkt næv­ner hun en helt kon­kret op­le­vel­se, da hun i 2019 var i gang med at re­k­rut­te­re et mand­ligt be­sty­rel­ses­med­lem til Tuborgfondet.

”Det mand­li­ge be­sty­rel­ses­med­lem, som vi var i pro­ces med at re­k­rut­te­re, spurg­te sim­pelt­hen: ”Hvor­dan er køns­ba­lan­cen? Jeg er jo mand, og det be­ty­der me­get for mig, at Tu­borg­fon­det har en be­sty­rel­se, hvor der er ba­lan­ce. Så spør­ger du og­så nog­le kvin­der?”” for­tæl­ler An­ne-Ma­rie Skov og til­fø­jer, at det si­ger no­get om, hvad der fo­re­går i fonds­ver­de­nen li­ge nu.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer