Vigtig dialog er rykket ud af Forum for Forskningsfinansiering

I over halvandet år har mødeaktiviteten i Forum for Forskningsfinansiering været sat i bero. Men nu viser det sig, at arbejdet med at finde en løsning på problemet med de indirekte meromkostninger er fortsat uden for ministeriets mure.

”Vi hav­de en for­nem­mel­se af, at tin­ge­ne ik­ke rig­tig kør­te. Det ryk­ke­de sig ik­ke syn­der­ligt me­get," si­ger for­mand for Rek­tor­kol­le­gi­et om Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring (fo­to: DTU)

Hvor­dan lø­ses ud­for­drin­gen med in­di­rek­te merom­kost­nin­ger til fonds­støt­te­de forskningsprojekter?

Det spørgs­mål sat­te sta­ten, fon­de­ne og uni­ver­si­te­ter­ne sig for at fin­de svar på, da Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring blev ned­sat i 2018 af den da­væ­ren­de ud­dan­nel­ses- og forsk­nings­mi­ni­ster Sø­ren Pind (V).

Si­den forum­met blev ned­sat for tre år si­den, er der dog ik­ke sket det sto­re. Fak­tisk har der ik­ke væ­ret et ene­ste mø­de mel­lem par­ter­ne si­den marts 2020. Men nu er der nyt i sagen.

Man kan me­get vel fo­re­stil­le sig, at hvis der sid­der en højt pla­ce­ret em­beds­mand med til mø­det, så kan det læg­ge en dæm­per på ens lyst til som fond el­ler uni­ver­si­tet at luf­te kritik

An­ders Over­gaard Bjark­lev – For­mand, Rektorkollegiet

An­ders Over­gaard Bjark­lev, der er for­mand for Rek­tor­kol­le­gi­et, for­tæl­ler til Fun­dats, at mens ar­bej­det i Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring un­der Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et er gå­et i stå, så er fon­de­ne og uni­ver­si­te­ter­ne på egen hånd be­gyndt at mø­des for at fin­de en løsning.

”Vi har igen­nem de sid­ste tre til fi­re må­ne­der haft en hånd­fuld mø­der med en el­ler fle­re fon­de, hvor vi har for­søgt at få et bil­le­de af, hvad hver en­kelt fond vil væ­re med til,” si­ger han og for­kla­rer, at mi­ni­ste­ri­ets de­par­te­ments­chef har sagt god for modellen.

Forsk­nin­gens in­di­rek­te meromkostninger: 

Når et forsk­nings­pro­jekt mod­ta­ger en fonds­be­vil­ling, dæk­ker be­vil­lin­gen of­te ik­ke al­le pro­jek­tets ud­gif­ter. Om­kost­nin­ger af me­re drifts­ag­tig ka­rak­ter så­som hus­le­je, el, var­me, HR og le­del­se be­teg­nes som pro­jek­tet in­di­rek­te merom­kost­nin­ger, og de er of­te ik­ke en del af fonds­be­vil­lin­ger­ne. Når fon­de­ne ik­ke fi­nan­si­e­rer de ud­gif­ter, må uni­ver­si­te­tet fin­de mid­ler­ne an­dre ste­der. Det kan gå ud over de fag­om­rå­der, som ik­ke mod­ta­ger fonds­støt­te, og der­for er em­net ble­vet dis­ku­te­ret i årevis. 

Forummets arbejde gik i stå

Da forum­met blev ned­sat, var det in­ten­tio­nen, at der skul­le af­hol­des to år­li­ge mø­der mel­lem uni­ver­si­te­ter, fon­de og em­beds­mænd. Men den plan gav ik­ke me­get af­kast af sig.

Det for­tæl­ler An­ders Over­gaard Bjark­lev til Fundats.

”Vi hav­de en for­nem­mel­se af, at tin­ge­ne ik­ke rig­tig kør­te. Det ryk­ke­de sig ik­ke syn­der­ligt me­get. Det tred­je mø­de vi hav­de i forum­met, lig­ne­de i be­ty­de­lig grad det før­ste. Der var ik­ke den sto­re frem­drift i det,” si­ger han.

Det kan væ­re, at der kom­mer en mo­del for dæk­nin­gen af merom­kost­nin­ger­ne for lit­te­ra­tur­vi­den­skab og en an­den for medicin

An­ders Over­gaard Bjark­lev – For­mand, Rektorkollegiet

Der­for tog uni­ver­si­te­ter­nes in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tion, Dan­ske Uni­ver­si­te­ter, som Rek­tor­kol­le­gi­et er en del af, sa­gen i egen hånd. De øn­ske­de en kon­ti­nu­er­lig og langt me­re ufor­mel di­a­log med fon­de­ne om pro­ble­met med de in­di­rek­te meromkostninger.

”Vi tænk­te, at det vil­le væ­re me­re ef­fek­tivt at væ­re så få i rum­met, som mu­ligt. En del af ar­bej­det in­de­bæ­rer at af­dæk­ke nog­le af de af de pro­jek­ter, som har kørt el­ler kø­rer nu. Fon­de­ne skal ha­ve mu­lig­hed for ek­sem­pel­vis at kom­me med kri­tik, uden at det skal ha­ve nog­le kon­se­kven­ser. Man kan me­get vel fo­re­stil­le sig, at hvis der sid­der en højt pla­ce­ret em­beds­mand med til mø­det, så kan det læg­ge en dæm­per på ens lyst til som fond el­ler uni­ver­si­tet at luf­te kri­tik. Jeg tror, at vi med de her mø­der, nu har en gen­si­dig og us­agt for­stå­el­se for, at man kan ta­le så uhin­dret som mu­ligt,” si­ger An­ders Over­gaard Bjarklev.

Han sæt­ter ik­ke navn på de kon­kre­te fon­de, som Dan­ske Uni­ver­si­te­ter har mød­tes med i lø­bet af ef­ter­å­ret, men han kon­sta­te­rer, at der er ta­le om en hånd­fuld af lan­dets ab­so­lut stør­ste fonde. 

Nyt møde indkaldes formentlig snart

Hvad en kon­kret løs­ning bli­ver på pro­ble­met med de in­di­rek­te merom­kost­nin­ger er sta­dig for tid­ligt at spå om iføl­ge An­ders Over­gaard Bjark­lev. Han for­tæl­ler, at ar­bej­det sta­dig er i en me­get ind­le­den­de fa­se, og at før­ste skridt er at gen­nem­ly­se en ræk­ke ud­valg­te forsk­nings­pro­jek­ter sam­men med fon­de­ne for at se, hvad der fun­ge­re­de og ik­ke fungerede.

”Det er en stor og kom­pleks pro­blem­stil­ling. Fon­de er for­skel­li­ge, og de har hver de­res fun­dats, som de er nødt til at hol­de sig in­den­for. Vi kan ik­ke lø­se den her svæ­re knu­de i et hug, men det kan væ­re, at vi kan lø­se en del af den op ved at fo­re­slå en del­løs­ning,” si­ger han og til­fø­jer, “at det er en mu­lig­hed, at der kom­mer fle­re for­skel­li­ge mo­del­ler i brug.”

”Det kan væ­re, at der kom­mer en mo­del for dæk­nin­gen af merom­kost­nin­ger­ne for lit­te­ra­tur­vi­den­skab og en an­den for me­di­cin,” ly­der det.

For par­ter­ne er næ­ste skridt nu at fort­sæt­te med mø­der de næ­ste par må­ne­der, og så hå­ber de på, at Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et ind­kal­der til et nyt mø­de i Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring i lø­bet af foråret.

Sidst­nævn­te er der me­get, der ty­der på, at de gør.

I hvert fald skri­ver mi­ni­ste­ri­et i en mail til Fun­dats, at næ­ste mø­de i forum­met ”for­ven­tes i før­ste hal­vår 2022.”

Ordfører kritiserede ministeren for nøl

Si­den Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring blev ned­sat i 2018, har det væ­ret ud­sat for kri­tik. Så sent som i for­å­ret kri­ti­se­re­de forsk­nings­ord­fø­rer fra bå­de op­po­si­tio­nen og re­ge­rin­gens støt­te­par­ti­er forum­mets lang­som­me ar­bejds­tem­po. I ja­nu­ar i år kald­te den kon­ser­va­ti­ve forsk­nings­ord­fø­rer, Ka­ta­ri­na Am­mitzbøll, forum­met for en syl­te­kruk­ke.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer