Knap halv milliard kroner fra Carlsbergfondet til dansk forskning

Carlsbergfondet uddeler et rekordstort beløb på 456 millioner kroner fordelt på 292 forskere, mens Realdania støtter forvandlingen af et kapel i Roskilde til et nyt musikhus. Julen sætter også sit præg på ugens uddelinger, hvor blandt andre Poul Due Jensens Fond støtter flere juleindsamlinger.

Kon­cert­ka­pel­let bli­ver Roskil­des hjem­me­ba­ne for klas­sisk-aku­stisk mu­sik
(Fo­to: An­dreas Elkjær, INSP Media)

Ik­ke fær­re end 292 dan­ske for­ske­re ud­gør den nye li­ste over mod­ta­ge­re af en forsk­nings­be­vil­ling fra Carls­berg­fon­det. I alt har fon­den net­op ud­delt 456 mil­li­o­ner kro­ner, hvoraf næ­sten halv­de­len, 200 mil­li­o­ner kro­ner, går til forsk­ning in­den for hu­ma­ni­o­ra og samfundsvidenskab.

Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­ses­for­mand Flem­m­ing Be­sen­ba­cher glæ­der sig over, at fon­den i år kan ka­na­li­se­re et re­kord­s­tort be­løb ind i dansk forskning.

”Helt i tråd med Carls­berg­fon­dets vær­di­er og stra­te­gi har vi pri­o­ri­te­ret mid­ler til bå­de de yn­gre for­sker­ta­len­ter på po­st­doc-ni­veau­et og de lidt me­re etab­le­re­de for­ske­re, der har brug for støt­te til at kon­so­li­de­re sig som selv­stæn­di­ge forsk­nings­le­de­re. Des­u­den har vi pri­o­ri­te­ret en del mid­ler til forsk­nings­in­fra­struk­tur, som kan kom­me man­ge for­ske­re til gavn og der­med un­der­støt­te den yp­per­ste grund­forsk­ning på uni­ver­si­te­ter­ne ge­ne­relt,” si­ger Flem­m­ing Be­sen­ba­cher i en pres­se­med­del­el­se fra Carlsbergfondet.

Fon­dens øn­ske om at frem­me køns­di­ver­si­te­ten i dansk forsk­ning kom­mer til ud­tryk ved, at 88 an­søg­nin­ger fra kvin­de­li­ge for­ske­re er ble­vet ho­no­re­ret med en be­vil­ling ved årets ud­de­ling. Det gi­ver en suc­ces­ra­te for an­søg­nin­ger med en kvin­de­lig ho­ve­d­an­sø­ger på 48 procent.

I alt har fon­den i for­bin­del­se med årets op­slag mod­ta­get 589 an­søg­nin­ger, hvil­ket lig­ger på sam­me ni­veau som sid­ste år.

Donation bidrager til hurtigere overblik over data

Der står og­så Carls­berg­fon­det på ’fra-kor­tet’ på en 10 mil­li­o­ner kro­ners do­na­tion til Dan­marks Statistik.

Iføl­ge en pres­se­med­del­el­se fra Dan­marks Sta­ti­stik skal do­na­tio­nen bi­dra­ge til, at for­ske­re og ana­ly­ti­ke­re får hur­ti­ge­re over­blik over da­ta og mu­lig­hed for hur­ti­ge­re at af­vik­le de­res da­ta­a­na­ly­ser via Dan­marks Datavindue.
For­må­let med Dan­marks Da­ta­vin­due er at gi­ve hur­tig, sik­ker og let ad­gang til da­ta og da­ta­de­ling til ana­ly­se og sty­ring for for­ske­re og ana­ly­ti­ke­re i den of­fent­li­ge og pri­va­te sektor.

Do­na­tio­nen fra Carls­berg­fon­det sup­ple­rer ud­vik­lin­gen af Dan­marks Da­ta­vin­due på to om­rå­der. Dels gør den det mu­ligt at styr­ke fun­da­men­tet og funk­tio­na­li­te­ten gen­nem hur­ti­ge­re og me­re om­fat­ten­de do­ku­men­ta­tion af Dan­marks man­ge sam­funds­da­ta. Og dels gør pen­ge­ne det mu­ligt at op­nå er­fa­ring med da­ta­a­na­ly­ser på com­pu­te­re med me­get stor ka­pa­ci­tet (High Per­for­man­ce Computers).

”Vi­sio­nen er ét vin­due, én ad­gang, én sik­ker løs­ning. Vi tak­ker Carls­berg­fon­det for at støt­te op om vo­res am­bi­tiø­se pro­jekt. Dan­marks Da­ta­vin­due er en væ­sent­lig del af Dan­marks Sta­ti­stiks bi­drag til di­gi­ta­li­se­rin­gen af det dan­ske sam­fund, og po­ten­ti­a­let er stort,” si­ger rigs­sta­ti­sti­ker Bir­git­te An­ker fra Dan­marks Sta­ti­stik i pressemeddelelsen.

To millioner til juleindsamlinger

Ju­len står som be­kendt for dø­ren, og tra­di­tio­nen tro har fle­re fon­de blik for at hjæl­pe di­ver­se ju­le­ind­sam­lin­ger øko­no­misk. Én af dem er Po­ul Due Jen­sens Fond, som i år støt­ter fem or­ga­ni­sa­tio­ner, der ar­bej­der for, at ud­sat­te børn i Dan­mark og­så kan få go­de juleminder.

Tu­sind­vis af fat­ti­ge børn i Dan­mark op­le­ver af­savn i hver­da­gen og må und­væ­re ba­sa­le ting, vi an­dre ta­ger for gi­vet. De le­ver i fa­mi­li­er, hvor der ik­ke har råd til at hol­de bør­ne­fød­sels­dag, og hvor fri­tidsak­ti­vi­te­ter væl­ges fra, for­di de ko­ster for man­ge pen­ge. For dem er de­cem­ber en må­ned­lang på­min­del­se om, at li­vet hver­ken er let el­ler li­ge­til, po­in­te­r­er fon­den på sin hjemmeside.

I år de­ler vi ju­le­hjælp ud til 15.000 men­ne­sker, og det er godt 10 pro­cent fle­re end sid­ste år.

An­ders La­de­karl – Ge­ne­ral­se­kre­tær, Rø­de Kors

Po­ul Due Jen­sens Fond støt­ter Dansk Rø­de Kors, Mødre­hjæl­pen og Frel­sens Hær, der hver mod­ta­ger 500.000 kro­ner til juleud­de­lin­ger, mens Bør­ne­hjælps­da­gen og Dansk Fol­ke­hjælp mod­ta­ger en kvart mil­li­on kroner.

Ge­ne­ral­se­kre­tær i Rø­de Kors An­ders La­de­karl glæ­der sig over den for­skel, som ju­le­hjæl­pen kan gøre.

”I år de­ler vi ju­le­hjælp ud til 15.000 men­ne­sker, og det er godt 10 pro­cent fle­re end sid­ste år. Vi de­ler ud gen­nem vo­res 204 lo­ka­laf­de­lin­ger i he­le lan­det. For man­ge kan det be­ty­de, at man kan gi­ve bør­ne­ne en ga­ve, og nog­le stræk­ker end­da pen­ge­ne helt hen over nytå­ret,” si­ger An­ders La­de­karl i nyhe­den på Po­ul Due Jen­sens Fonds hjemmeside.

Kongelig donation til Blå Kors´ ferielejre 

Hen­des Ma­jestæt Dron­ning Mar­gret­he var selv med til be­sty­rel­ses­mø­det for ny­lig i Dron­ning Mar­gret­hes og Prins Hen­riks Fond, hvor det blev be­slut­tet at be­vil­ge 100.000 kro­ner til Blå Kors Dan­marks fe­ri­e­lej­re. Det skri­ver Blå Kors i en pressemeddelelse.

Fe­ri­e­lej­re­ne er for børn og un­ge fra fa­mi­li­er med al­ko­hol- og stof­mis­brugs­pro­ble­mer, fat­tig­dom, psy­kisk syg­dom el­ler so­ci­a­le udfordringer.

Do­na­tio­nen væk­ker glæ­de hos Blå Kors, som hvert år hol­der som­mer- og jule­lej­re for 200-300 børn og unge.

"På vo­res lej­re gi­ver vi børn og un­ge en mas­se go­de op­le­vel­ser og har fo­kus på at gi­ve dem me­re livs­mod, selv­til­lid og selv­værd og og­så gi­ve op­le­vel­sen af at væ­re en del af et fæl­les­skab," si­ger Ka­ren Klem­med Hvi­id, der er chef for Blå Kors´ ferielejre.

Der er stor for­skel på de børn, som del­ta­ger på lej­re­ne, men de har al­le sam­men det til fæl­les, at de træn­ger til et puste­rum fra det der­hjem­me, for­kla­rer Ka­ren Klem­med Hviid.

"Det er et vir­ke­lig vig­tigt puste­rum for de her børn og un­ge, og de un­der­sø­gel­ser, vi har la­vet, vi­ser, at bør­ne­ne og de un­ge får rig­tig me­get ud af at del­ta­ge. Det øger glæ­den over li­vet, og gi­ver og­så ek­stra lys og triv­sel ind i hver­da­gen ef­ter lej­re­ne," si­ger Ka­ren Klem­med Hviid.

Blå Kors´ fe­ri­e­lej­re støt­tes ud over af Dron­ning Mar­gret­hes og Prins Hen­riks Fond og­så af en lang ræk­ke an­dre fon­de, blandt an­dre Ole Kirks Fond, Au­gusti­nus fon­den, Ja­s­cha Fon­den og Hem­pel Fonden. 

Naturområde får markant løft

Cir­ka 12 ki­lo­me­ter fra cen­trum af Oden­se bli­ver der nu sat gang i trans­for­ma­tio­nen af en ned­lagt lan­de­jen­dom, der sam­men med et be­ty­de­lig løft af udea­re­a­ler og til­gæn­ge­lig­hed skal gi­ve et mar­kant løft til na­tu­r­om­rå­det Tarup-Davinde.

Pro­jek­tet er blandt an­dre støt­tet af den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia med 2,5 mil­li­o­ner kro­ner, op­ly­ser Re­al­da­nia i en pres­se­med­del­el­se, mens Oden­se og Faa­borg-Midt­fyn kom­mu­ner, der ejer Tarup-Davin­de, bi­dra­ger med 4,6 mil­li­o­ner kroner.

Det er en god dag for al­le os, der el­sker at væ­re ak­ti­ve i naturen

Ma­ria Brumvig – By­rå­ds­med­lem, Oden­se Kommune

“Vi er nu kom­met et langt skridt tæt­te­re på at kun­ne re­a­li­se­re et fæl­les mø­de­sted i Tarup-Davin­de. Det er vir­ke­lig po­si­tivt, at så man­ge bru­ge­re har væ­ret med til at ud­vik­le det­te fæl­les mø­de­sted. Et sted, som bå­de nu­væ­ren­de og de man­ge nye bru­ge­re af he­le om­rå­det skal de­le. Det er en god dag for al­le os, der el­sker at væ­re ak­ti­ve i na­tu­ren,” si­ger for­man­den for Tarup-Davin­de I/S og so­ci­al­de­mo­kra­tisk by­rå­ds­med­lem i Oden­se Ma­ria Brumvig.

Lau­ra Kri­sti­ne Bjer­re Munch, der er pro­jek­t­chef i Re­al­da­nia, po­in­te­r­er, at der ge­ne­relt er sti­gen­de in­ter­es­se for at op­hol­de sig i naturen.

”Det­te pro­jekt er et spæn­den­de ek­sem­pel på, hvor­dan et tek­nisk an­læg og­så kan dan­ne ram­me om na­tu­ro­p­le­vel­ser. Ud­vin­din­gen af grus har skabt et unikt land­skab, der nu med få byg­nings­mæs­si­ge æn­drin­ger af en tid­li­ge­re lan­de­jen­dom i om­rå­det bli­ver be­ri­get med et mø­de­sted af høj kva­li­tet, der vil ska­be end­nu bed­re ram­mer for na­tu­ro­p­le­vel­ser i om­rå­det,” si­ger Lau­ra Kri­sti­ne Bjer­re Munch.

Kapel i Roskilde omdannes til musikhus

Re­al­da­nia har og­så en øko­no­misk fin­ger med i spil­let, når Sankt Jør­gens­b­jerg Ka­pel i Roskil­de bli­ver om­dan­net til et mu­sik­hus for he­le kom­mu­nen med fo­kus på klas­sisk og aku­stisk musik.

Med en be­vil­ling på tre mil­li­o­ner kro­ner fra Re­al­da­nia er Kon­cert­ka­pel­let fuldt fi­nan­si­e­ret. De øv­ri­ge bi­drag­y­de­re til, at om­byg­nin­gen af det gam­le ka­pel nu kan sæt­tes i gang, er Roskil­de Kom­mu­ne, Au­gusti­nus Fon­den og Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sen Fon­den, som tid­li­ge­re på året gav til­sagn om til­sam­men om fem mil­li­o­ner kroner.

”Vi er gla­de for, at Re­al­da­nia vil væ­re med i pro­jek­tet. Nu kan vi for al­vor gå i gang med det pro­jekt, vi har ar­bej­det på i fem år: At gi­ve klas­sisk-aku­stisk mu­sik det eg­ne­de hjem­sted, som bå­de mu­si­ke­re, kom­po­ni­ster, ar­ran­gø­rer og pu­bli­kum læn­ges så­dan ef­ter,” si­ger Han­ne Tof­te Jes­per­sen, der er be­sty­rel­ses­for­kvin­de i for­e­nin­gen Kon­cert­ka­pel­let, i en pres­se­med­del­el­se fra Realdania.

Ar­ki­tekt og pro­jekt­le­der i Re­al­da­nia Eske Møl­ler po­in­te­r­er, at den filan­tro­pi­ske for­e­ning har stor er­fa­ring med at gen­an­ven­de hi­sto­ri­ske byg­nin­ger til gavn for fællesskabet.

”Kon­cert­ka­pel­let er en god må­de at gi­ve nyt liv til det gam­le ka­pel – og pro­jek­tet bak­ker sam­ti­dig op om et tra­di­tions­rigt mu­sik­liv i Roskil­de med man­ge fri­vil­li­ge ildsjæ­le. Vi er der­for gla­de for at støt­te Kon­cert­ka­pel­let,” si­ger Eske Møller.

Byg­ge­ri­et star­ter i 2023, og Kon­cert­ka­pel­let står ef­ter pla­nen klar som kon­cert- og mø­de­sted i 2024.

Fondsstøtte til Royal Run

Fun­dats´ gu­i­de­de tur rundt blandt ud­valg­te fonds­ud­de­lin­ger fra den se­ne­ste uge slut­ter hos No­vo Nor­disk Fon­den, som net­op har be­slut­tet at støt­te 2022-ud­ga­ven af mo­tions­lø­bet Roy­al Run med 2,5 mil­li­o­ner kroner.

Med støt­ten til Roy­al Run øn­sker vi at bi­dra­ge til at øge in­ter­es­sen for mo­tion, at hjæl­pe end­nu fle­re dan­ske­re på vej mod et liv med lidt me­re be­væ­gel­se og der­af bed­re sundhed

St­ef­fen Lü­ders – Kom­mu­ni­ka­tions­chef, No­vo Nor­disk Fonden

Lø­bet fin­der sted den 6. ju­ni 2022, 2. Pin­se­dag, i Kol­ding, Næst­ved, Aar­hus, Aal­borg og København/Frederiksberg.

”Roy­al Run er me­re end ba­re et løb. Det er et event, der sam­ler folk og får men­ne­sker i al­le al­dre til at be­væ­ge sig – og­så man­ge, der ik­ke tid­li­ge­re har mo­tio­ne­ret. Med støt­ten til Roy­al Run øn­sker vi at bi­dra­ge til at øge in­ter­es­sen for mo­tion, at hjæl­pe end­nu fle­re dan­ske­re på vej mod et liv med lidt me­re be­væ­gel­se og der­af bed­re sund­hed,” si­ger St­ef­fen Lü­ders, der er kom­mu­ni­ka­tions­chef i No­vo Nor­disk Fon­den, i en nyhed på fon­dens hjemmeside.

Roy­al Run ar­ran­ge­res i et sam­ar­bej­de mel­lem DGI, Dan­marks Idræts­for­bund og Dansk At­le­tik. Tryg­fon­den, Nor­dea-fon­den og No­vo Nor­disk Fon­den er med som stra­te­gi­ske partnere.

Lø­bet hav­de i 2021 fle­re end 79.000 tilmeldte.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer