Trods medarbejdervækst er fonde stadig store kunder hos kommunikationsbureauer

En række danske fonde og filantropiske foreninger som Lego Fonden, Trygfonden og Aage V. Jensen Naturfond udliciterer presse- og kommunikationsopgaver til eksterne bureauer. Det sker parallelt med, at de store fondes sekretariater på få år har fået det dobbelte antal medarbejdere, hvoraf hver tiende arbejder med kommunikation. Trygfonden er stor kunde hos bureauet Mannov: ”Jeg skal ikke have endnu en fuldtidsmedarbejder ansat til at lave pressearbejde, som i sæsoner ikke har så meget at lave,” siger Trygfondens kommunikationsdirektør.

”Som led i den åben­ly­se pro­fes­sio­na­li­se­ring, der på al­le mu­li­ge må­der er sket af fon­de­ne de se­ne­ste 10-15 år, er der og­så sket me­get i for­hold til de me­to­der, fon­de­ne be­nyt­ter til at ska­be for­an­dring. Og her er kom­mu­ni­ka­tion ét af de man­ge vig­ti­ge værk­tø­jer, fon­de­ne bru­ger me­re pro­fes­sio­nelt for at kun­ne gø­re en for­skel,” si­ger bran­ding­di­rek­tør i bu­reau­et Ope­ra­te Mor­ten Ar­leth Skov.

Selv­om der bli­ver fle­re og fle­re me­d­ar­bej­de­re i de dan­ske fon­de og en stor del er an­sat til at lø­se kom­mu­ni­ka­tions­op­ga­ver, fort­sæt­ter en ræk­ke fon­de med at ud­li­ci­te­re op­ga­ver af kom­mu­ni­ka­tiv ka­rak­ter til ek­ster­ne bureauer.

Fun­dats kun­ne i sid­ste må­ned do­ku­men­te­re, at der i de 50 mest ud­de­len­de fon­de og filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger på ba­re fem år – fra 2017 til 2022 – er sket en stig­ning på 80 pro­cent i an­tal­let af fundtidsansatte.

Tid­li­ge­re i år vi­ste en un­der­sø­gel­se i Fun­dats, at hver tien­de me­d­ar­bej­der i top-50-fon­de­ne ar­bej­der med kom­mu­ni­ka­tion og Pu­blic Af­fairs med stil­lings­be­skri­vel­ser som for ek­sem­pel kom­mu­ni­ka­tions­kon­su­lent, pres­se­me­d­ar­bej­der, So­Me-me­d­ar­bej­der, PA-kon­su­lent el­ler grafiker.

Trods væk­sten i in­ter­ne an­sæt­tel­ser kø­ber fon­de som Le­go Fon­den, Tryg­fon­den og Aa­ge V. Jen­sen Na­tur­fond sta­dig og i stor stil kom­mu­ni­ka­tionsy­del­ser hos kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­er, når de skal ha­ve kom­mu­ni­ka­tions­mæs­sig hjælp og blandt an­det for­sø­ger at kom­me i pressen.

I Dan­marks næst­stør­ste fond må­lt på be­vil­lin­ger­nes stør­rel­se i 2022, Le­go Fon­den, er an­tal­let af me­d­ar­bej­de­re me­re end for­doblet de se­ne­ste fem år, fra 46 i 2017 til 111 sid­ste år. Men når fon­den for ek­sem­pel ud­sen­der pres­se­med­del­el­ser og an­dre tips til pres­sen om nyhe­der, sker det of­te via PR- og kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et Ge­el­muy­den Kiese.

”Le­go Fon­den støt­ter pro­jek­ter, der frem­mer børns læ­ring og leg over he­le ver­den, og stør­ste­delen af fon­dens be­vil­lin­ger går til pro­jek­ter uden for Dan­mark. Det af­spej­ler sig og­så i Le­go Fon­dens me­d­ar­bej­der­sam­men­sæt­ning, hvor­for det til ti­der kan væ­re vær­di­fuldt at få støt­te fra et ek­ster­nt bu­reau for at kun­ne ser­vi­ce­re dan­ske me­di­er på dansk,” ly­der for­kla­rin­gen i en mail til Fun­dats fra Chri­sti­na Witcomb, som er fun­ge­ren­de an­svar­lig for ad­vo­ca­cy og kom­mu­ni­ka­tion i Le­go Fonden.

Ud over de pres­se­re­la­te­re­de op­ga­ver, som lan­der hos Ge­el­muy­den Ki­e­se, bru­ger Le­go Fon­den og­så bu­reau­et til ”for­skel­li­ge rå­d­giv­nings­op­ga­ver og spar­ring,” op­ly­ser Chri­sti­na Witcomb. Det sker ad hoc og ik­ke med en ”fast ka­den­ce”, un­der­stre­ger fon­dens fun­ge­ren­de kommunikationsansvarlige.

Én pressemedarbejder til 700 donationer

Tryg­fon­den, hvor det sam­le­de an­tal me­d­ar­bej­de­re de se­ne­ste fem år er ste­get fra 64 til 75, er stor kun­de hos PR- og kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et Man­nov. Som kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tør i Tryg­fon­den og Tryg­heds­grup­pen Mor­ten Jakob­sen siger:

”Vi bru­ger Man­nov tem­me­lig me­get. De har en spid­s­eks­per­ti­se ef­ter at ha­ve ar­bej­det for os i man­ge år, og for­di de og­så ar­bej­der for man­ge an­dre kun­der. Den topkva­li­fi­ce­re­de eks­per­ti­se, de har, vil det væ­re svært for os selv at opbygge.”

Når Tryg­fon­den blandt an­det har ud­li­ci­te­ret en del af sit pres­se­ar­bej­de til Man­nov, skyl­des det iføl­ge Mor­ten Jakob­sen, at fon­den har cir­ka 700 do­na­tio­ner om året og kun én pres­se­me­d­ar­bej­der til at for­sø­ge at få do­na­tio­ner­ne om­talt i me­di­er­ne. Sam­me pres­se­me­d­ar­bej­der lø­ser og­så op­ga­ver ved­rø­ren­de Tryg­heds­grup­pen og medlemsarbejdet.

”Ak­tu­elt bru­ger vi Man­nov til at for­sø­ge at kom­me i pres­sen med vo­res re­gio­na­le, of­te min­dre, do­na­tio­ner. Det gør vi af to ho­ved­år­sa­ger: Den ene er for at støt­te op om de lo­ka­le ini­ti­a­ti­ver el­ler pro­jek­ter, som vi har gi­vet en do­na­tion til, så man i lo­ka­l­om­rå­det bli­ver klar over, der sker no­get – det kræ­ver en hånd­holdt pres­se­ind­sats. Og den an­den er, at vi der­i­gen­nem for­sø­ger at in­spi­re­re an­dre i sam­me bold­ga­de til at sø­ge os, hvis man har ide­er, der kan øge tryg­he­den i Dan­mark,” for­kla­rer Tryg­fon­dens kommunikationsdirektør.

Den topkva­li­fi­ce­re­de eks­per­ti­se, de har, vil det væ­re svært for os selv at opbygge

Mor­ten Jakob­sen – Kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tør, Tryg­fon­den og Tryg­heds­grup­pen - om bu­reau­et Mannov

Mor­ten Jakob­sen me­ner, at pres­sen er et godt red­skab til at ska­be op­mærk­som­hed om Tryg­fon­dens do­na­tio­ner, men un­der­stre­ger, at det kræ­ver en stor ind­sats at få me­di­eom­ta­le af det filan­tro­pi­ske arbejde.

”Der­for gi­ver det me­ning at ha­ve et bu­reau som Man­nov til at hjæl­pe os, sam­ti­dig med at vi har mu­lig­he­den for at skrue op og ned for ind­sat­ser­ne i sæ­so­ner. Jeg skal ik­ke ha­ve end­nu en fuld­tids­me­d­ar­bej­der an­sat til at la­ve pres­se­ar­bej­de, som i sæ­so­ner ik­ke har så me­get at la­ve,” si­ger Mor­ten Jakobsen.

Tryg­fon­den ar­bej­der og­så sam­men med kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­er på fle­re af fon­dens kampag­ner. Det sker iføl­ge Mor­ten Jakob­sen, for­di fon­den der­i­gen­nem til­kø­ber eks­per­ti­se, som den ik­ke selv vil kun­ne an­sæt­te os til, ”med­min­dre vi skal til at væ­re vir­ke­lig man­ge mennesker.”

- Ser du et pa­ra­doks i, at fon­de­ne og de filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger, her­i­blandt Tryg­fon­den, bli­ver fle­re og fle­re me­d­ar­bej­de­re til blandt an­det at ar­bej­de med kom­mu­ni­ka­tion, sam­ti­dig med at der til­sy­ne­la­den­de sker en vok­sen­de ud­li­ci­te­ring af ar­bejds­op­ga­ver in­den for kommunikationsområdet?

”Nu har jeg kun væ­ret an­sat si­den 1. maj, men jeg op­le­ver ik­ke, at vi har øget bru­gen af hver­ken Man­nov el­ler an­dre kon­su­lent­hu­se. Når vi er ble­vet fle­re me­d­ar­bej­de­re i Tryg­fon­den til blandt an­det at ar­bej­de med kom­mu­ni­ka­tion, er der blandt an­det for­di, vi dri­ver 12 so­ci­a­le me­di­er og har fi­re web­s­i­tes kø­ren­de. Det ko­ster i det he­le ta­get at kom­mu­ni­ke­re. Til gen­gæld kan vi så og­så kon­sta­te­re, at vi er i me­di­er­ne 5.000 gan­ge om året, sva­ren­de til 15 gan­ge hver dag, og det sker kun sjæl­dent, for­di pres­sen hen­ven­der sig til os. Vi skal ar­bej­de hårdt for at få al den pres­se­op­mærk­som­hed, der gør, at vi der­i­gen­nem kan støt­te de pro­jek­ter, vi gi­ver pen­ge til, og gø­re fle­re folk op­mærk­som på, at de kan sø­ge os,” si­ger Mor­ten Jakobsen.

Handler om kvalitet og økonomi

Da Aa­ge V. Jen­sen Na­tur­fond i slut­nin­gen af novem­ber pr. mail ud­send­te en pres­se­med­del­el­se om, at fon­den do­ne­rer 41 mil­li­o­ner kro­ner til forsk­ning i ha­vet, var af­sen­de­ren kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et Cor­pora­te Matters.

Aa­ge V. Jen­sen Na­tur­fond har i alt 16 fuld­tids­me­d­ar­bej­de­re an­sat mod 13 for fem år si­den. Når det trods væk­sten sta­dig er nød­ven­digt at læg­ge pen­ge hos et ek­ster­nt kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau, hæn­ger det iføl­ge di­rek­tør i na­tur­fon­den Han­ne Haa­ck Lar­sen di­rek­te sam­men med stil­lings­be­skri­vel­ser­ne hos medarbejderne.

”Vi er et lil­le se­kre­ta­ri­at og har ik­ke no­gen an­sat til kun at va­re­ta­ge kom­mu­ni­ka­tions­op­ga­ver. Der­for har vi gen­nem ef­ter­hån­den en del år haft et set-up, hvor vi be­nyt­ter os af ek­stern bi­stand på kom­mu­ni­ka­tions­om­rå­det fra Cor­pora­te Mat­ters, når der er brug for det,” si­ger Han­ne Haa­ck Larsen.

Når vi væl­ger at kø­be kom­mu­ni­ka­tions­bi­stand hos ek­ster­ne par­ter frem for at an­sæt­te folk til at lø­se op­ga­ver­ne in-hou­se, hand­ler det bå­de om den kva­li­tet, vi får, og om økonomi

Han­ne Haa­ck Lar­sen – Di­rek­tør, Aa­ge V. Jen­sen Naturfond

Ud over nog­le helt kon­kre­te kom­mu­ni­ka­tions­op­ga­ver, bru­ger Han­ne Haa­ck Lar­sen og­så Cor­pora­te Mat­ters til spar­ring om fon­dens kommunikation.

”Når vi væl­ger at kø­be kom­mu­ni­ka­tions­bi­stand hos ek­ster­ne par­ter frem for at an­sæt­te folk til at lø­se op­ga­ver­ne in-hou­se, hand­ler det bå­de om den kva­li­tet, vi får, og om øko­no­mi. Vi har et godt sam­ar­bej­de med Cor­pora­te Mat­ters, men vi har og­så fo­kus på at op­ti­me­re vo­res pen­ge­for­brug,” un­der­stre­ger fon­dens direktør.

Cor­pora­te Mat­ters er ik­ke det ene­ste sted, hvor Aa­ge V. Jen­sen Na­tur­fond kø­ber kom­mu­ni­ka­tions­mæs­sig assistance.

”Vi be­nyt­ter og­så ek­stern bi­stand til vo­res so­ci­a­le me­di­er. Vi er li­ge kom­met på Lin­ke­dIn, og den kon­to be­sty­rer jeg selv sam­men med vo­res vi­ce­di­rek­tør, mens vi har en ek­stern hjæl­per, som ik­ke er fra Cor­pora­te Mat­ters, til at pas­se fon­dens ak­ti­vi­te­ter på In­s­ta­gram og Face­book,” si­ger Han­ne Haa­ck Larsen.

Arbejder for de fleste af Danmarks største fonde

Ope­ra­te, der star­te­de i 2002 som kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau og i dag kal­der sig et ’for­an­drings­bu­reau’, er ét af de ste­der, hvor man­ge fon­de står på kun­de­li­sten. Ope­ra­te hjæl­per pri­mært fon­de­ne med at ud­ar­bej­de filan­tro­pi­ske stra­te­gi­er, ana­ly­ser og la­ve Pu­blic Af­fairs-ar­bej­de, og bu­reau­et lø­ser og­så klas­si­ske kom­mu­ni­ka­tions­op­ga­ver ty­pisk som et del­e­le­ment af stør­re af­ta­ler med fondene.

”Som for­an­drings­bu­reau er vi spe­ci­a­li­se­re­de i at hjæl­pe fon­de­ne ret bredt, og det er klart, at kom­mu­ni­ka­tion er en stor del af det, vi hjæl­per fon­de­ne med,” si­ger bran­ding­di­rek­tør i Ope­ra­te Mor­ten Ar­leth Skov.

Iføl­ge Mor­ten Ar­leth Skov har Ope­ra­te ar­bej­det for de fle­ste af de 10 mest ud­de­len­de fon­de og om­trent li­ge så man­ge af de mel­lem­sto­re fonde.

”Som led i den åben­ly­se pro­fes­sio­na­li­se­ring, der på al­le mu­li­ge må­der er sket af fon­de­ne de se­ne­ste 10-15 år, er der og­så sket me­get i for­hold til de me­to­der, fon­de­ne be­nyt­ter til at ska­be for­an­dring. Og her er kom­mu­ni­ka­tion ét af de man­ge vig­ti­ge værk­tø­jer, fon­de­ne bru­ger me­re pro­fes­sio­nelt for at kun­ne gø­re en for­skel, hvil­ket er på linje med, hvad vi og­så ser i or­ga­ni­sa­tio­ner, virk­som­he­der og myn­dig­he­der,” si­ger Mor­ten Ar­leth Skov.

Det er min op­le­vel­se, at fon­de­ne bru­ger bu­reau­er sta­dig me­re pro­fes­sio­nelt og på en me­get kon­kret og se­ri­øs måde

Mor­ten Ar­leth Skov – Bran­ding­di­rek­tør, Operate

Bran­ding­di­rek­tø­ren for­tæl­ler, at fon­de­ne kig­ger på, om det bedst kan be­ta­le sig for dem at an­sat­te folk med de nød­ven­di­ge kom­pe­ten­cer el­ler ad hoc at kø­be sig til spe­ci­a­list­kom­pe­ten­cer i kortva­ri­ge en­ga­ge­men­ter med Ope­ra­te el­ler an­dre bureauer.

”Det er min op­le­vel­se, at fon­de­ne bru­ger bu­reau­er sta­dig me­re pro­fes­sio­nelt og på en me­get kon­kret og se­ri­øs må­de – det hand­ler ik­ke om, at de ba­re vil fejre de­res logo, og de kom­mer ik­ke og si­ger: ’Her er en kom­mu­ni­ka­tions­op­ga­ve, løs den!’. Vi bli­ver of­te bredt og fra et tid­ligt sta­di­um in­vol­ve­ret i fon­de­nes pro­jek­ter og er der­ved med til at sik­re mak­si­mal ef­fekt i for­hold til den el­ler de sam­funds­ud­for­drin­ger, som fon­de­ne ar­bej­der med at lø­se,” si­ger Mor­ten Ar­leth Skov.

Når det gæl­der fon­de­nes brug af bu­reau­er til at ge­ne­re­re pres­seom­ta­le, er det Mor­ten Ar­leth Sko­vs op­le­vel­se, at det kan væ­re vig­tigt for fondene.

”Men jeg har end­nu ik­ke op­le­vet, at en fond kom­mer og si­ger, at ’nu skal vi ba­re på for­si­den’ el­ler ’nu skal det hand­le om os’. Det er der­i­mod de kon­kre­te pro­jek­ter og pro­blem­stil­lin­ger, som fon­de­ne ar­bej­der med, de ger­ne vil ha­ve i me­di­er­ne – tit gen­nem de sam­ar­bejds­part­ne­re, der er i de på­gæl­den­de pro­jek­ter,” for­kla­rer Mor­ten Ar­leth Skov.

Forventer status quo

I Tryg­fon­den tror kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tør Mor­ten Jakob­sen ik­ke på stå­en­de fod, at reg­nin­ger til kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­er kom­mer til at fyl­de me­re, end det al­le­re­de sker, i den næ­re fremtid.

”Umid­del­bart ser jeg ik­ke for mig, at vi i de kom­men­de år kom­mer til at skrue op for vo­res brug af PR- og kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­er,” si­ger Mor­ten Jakobsen.

Han­ne Haa­ck Lar­sen fra Aa­ge V. Jen­sen Na­tur­fond for­ven­ter, at fon­dens brug af ek­stern kom­mu­ni­ka­tions­bi­stand vil for­bli­ve på sam­me ni­veau som nu – i hvert fald når hun ser ét år frem.

”Ind­til vi­de­re fort­sæt­ter vi med at kø­be os til kom­mu­ni­ka­tions­hjælp, når vi har brug for det, men jeg kan ik­ke si­ge, om det skal væ­re så­dan al­tid. Fo­re­lø­big er det vo­res plan at fort­sæt­te i 2024 med at bru­ge Cor­pora­te Mat­ters til for­skel­li­ge kom­mu­ni­ka­tionsy­del­ser,” si­ger Han­ne Haa­ck Larsen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer