Annoncespot_img

"Man kan ikke afvise, at Frigast-udvalget har en pointe, og at der er en stor gråzone"

Fondene prioriterer områder, der kommer deres egne datterselskaber til gavn, påpeger Frigast-udvalget. Og det er et væsentligt argument i diskussionen om at skære i fondenes fradrag, siger SF’s skatteordfører, Sigurd Agersnap. Ikke mindst Novo-formand Lars Rebien Sørensens seneste udtalelser har understreget Frigast-udvalgets pointe, siger han.

Det er uvist om en re­duk­tion af fon­de­nes skat­te­fradrag over­ho­ve­det ind­går i re­ge­rin­gens over­vej­el­ser ef­ter, de blev bragt i spil af Fri­gast-ud­val­gets an­be­fa­lin­ger. Men fon­de­ne bi­dra­ger selv til at hol­de de­bat­ten varm, og SF er fort­sat klar til at dis­ku­te­re mu­lig­he­der­ne, hvis ud­de­lings­fradra­ge­ne igen bli­ver gen­stand for po­li­ti­ske forhandlinger.

Når Chri­sti­ans­borg i den kom­men­de tid skal ta­ge stil­ling til, om fon­de­nes fradrag skal ind­gå i den stort an­lag­te sa­ne­ring af lan­dets 37 mil­li­ar­der kro­ner dy­re er­hvervs­støt­te­o­rd­nin­ger, er det værd at ske­le til, om der er et ele­ment af egen­nyt­te i fon­de­nes uddelinger.

Så­dan ly­der et af de om­dis­ku­te­re­de ar­gu­men­ter i det så­kald­te Fri­gast-ud­valgs læn­ge ven­te­de an­be­fa­lin­ger til et nyt er­hvervs­støt­te­sy­stem, som blandt man­ge an­dre støt­te­o­rd­nin­ger har bragt fon­de­nes fradrag i spil.

Fon­de­ne pri­o­ri­te­rer nem­lig i et vist om­fang om­rå­der, der kom­mer de­res eg­ne dat­ter­sel­ska­ber til gavn, på­pe­ger udvalget.

Og spør­ger man en af de po­li­ti­ke­re, der har væ­ret mest ak­tiv i de­bat­ten om fon­de­nes fradrag, har Fri­gast-ud­val­get en po­in­te: Det bør tæl­le med i den po­li­ti­ske vur­de­ring af en mu­lig be­skæ­ring af fon­de­nes fradrag, at fon­de­ne blandt an­det pri­o­ri­te­rer ud­de­lin­ger, de­res eg­ne sel­ska­ber i sid­ste en­de kan tje­ne pen­ge på. Det si­ger SF’s skat­te­o­rd­fø­rer, Si­gurd Agersnap.

"Jeg sy­nes ik­ke, man kan af­vi­se, at Fri­gast-ud­val­get har en po­in­te, og at der er en ret stor gråzo­ne," si­ger han.

Han un­der­stre­ger, at han ik­ke me­ner, at fon­de­ne gør no­get ulov­ligt, når de pri­o­ri­te­rer eg­ne in­ter­es­se­om­rå­der. Som ad­junkt Mark Ør­berg fra CBS og­så har på­pe­get her i Fun­dats, for­hin­drer lov­giv­nin­gen ik­ke, at fon­de­nes ud­de­lin­ger in­di­rek­te kan kom­me de­res dat­ter­sel­ska­ber til go­de, så læn­ge der er ta­le om ud­de­lin­ger til al­men­nyt­ti­ge formål.

"Men jeg sy­nes og­så, at de gæl­den­de reg­ler ef­ter­la­der et ret stort rum, som ud­gør en gråzo­ne," si­ger Si­gurd Agersnap.

Fri­gast-ud­val­get, som er an­ført af er­hvervs­man­den Chri­sti­an Fri­gast, pe­ger kon­kret på, at ud­de­lin­ger til gavn for fon­de­nes dat­ter­sel­ska­ber ek­sem­pel­vis hand­ler om pri­o­ri­te­rin­ger af be­stem­te forsk­nings­om­rå­der samt ud­de­lin­ger med en "bran­ding­mæs­sig vær­di" for selskaberne.

Fri­gast-ud­val­get næv­ner in­gen kon­kre­te fon­de, men Fun­dats brag­te i sid­ste uge en ræk­ke ek­semp­ler på ud­de­lin­ger, der kan si­ges at fal­de in­den for ud­val­gets karakteristik.

Ek­sem­pel­vis at No­vo Nor­disk Fon­den støt­ter di­a­be­tes­forsk­ning, Lund­beck­fon­den støt­ter hjer­ne­forsk­ning, Hem­pel Fon­den støt­ter ud­vik­ling af skibs­ma­ling, mens Le­go Fon­den og Grund­fos Fon­den støt­ter pro­jek­ter i ud­lan­det, der be­nyt­ter Grund­fos-pum­per og legoklodser.

Ik­ke al­le uddelinger

Det er vel at mær­ke kun en del af fon­de­nes ud­de­lin­ger, der er i spil, ef­ter­som en be­ty­de­lig del af ud­de­lin­ger­ne for en er­hvervs­dri­ven­de fond i for­vej­en ik­ke er fradragsberettiget.

Ud­byt­tet fra et sel­skab, som fon­den ejer mindst ti pro­cent af, til­går nem­lig fon­den som skat­te­fri­ta­get ud­byt­te, og der­for er de pen­ge ik­ke om­fat­tet af fradrag, når de ef­ter­føl­gen­de bli­ver uddelt.

Det er iføl­ge den så­kald­te pri­o­ri­te­rings­re­gel de pen­ge, fon­den skal ud­de­le først. Fon­dens øv­ri­ge ind­tæg­ter, ek­sem­pel­vis fra ak­tiepor­te­følj­en, bli­ver der­i­mod be­skat­tet i for­vej­en, og der­for er de om­fat­tet af fradrag, når de bli­ver uddelt.

Lars Rebien og økosystemet

Net­op No­vo Nor­disk Fon­den er fle­re gan­ge ble­vet su­get ind i de­bat­ten om fon­de­nes fradrag, idet for­mand Lars Re­bi­en Sø­ren­sen si­den Fri­gast-ud­val­gets an­be­fa­lin­ger bå­de har ud­talt, at fon­den vil flyt­te en stør­re an­del af si­ne do­na­tio­ner til ud­lan­det – en an­den af Fri­gast-ud­val­gets po­in­ter – og at en del af fon­dens for­mål er at støt­te "øko­sy­ste­met" om­kring sel­ska­ber­ne No­vo Nor­disk A/S og No­vozy­mes A/S, hvor fon­den ejer ak­tier sva­ren­de til hen­holds­vis 28 pro­cent og 29 pro­cent af aktiekapitalen.

Fri­gast-ud­val­gets frem­hæv­ning af ud­de­lin­ger med en bran­ding­mæs­sig vær­di for eg­ne sel­ska­ber an­ser Si­gurd Ager­snap ik­ke som et ar­gu­ment for at skæ­re i fon­de­nes fradrag.

"Når man gi­ver pen­ge til no­get godt, så vil det selv­føl­ge­lig ha­ve en bran­din­g­ef­fekt. Det er li­ge­gyl­digt, om det er en lo­kal fod­bold­ba­ne el­ler et stort kul­tur­til­bud. Jeg me­ner, at det er helt fint, at ud­de­lin­ger­ne har en bran­din­g­ef­fekt," si­ger Si­gurd Agersnap.

Men, si­ger skatteordføreren:

"Man kom­mer der­i­mod tæt­te­re på no­get, som man kan ud­nyt­te re­sul­ta­ter­ne af, når fon­de­ne un­der­støt­ter øko­sy­ste­mer­ne om­kring eg­ne virk­som­he­der, som Lars Re­bi­en Sø­ren­sen og­så si­ger. Der kom­mer man over i no­get, der lig­ner er­hvervs­støt­te. Jeg sy­nes, at det ek­sem­pli­fi­ce­rer den pro­blem­stil­ling, Fri­gast-ud­val­get sæt­ter fin­ge­ren på."

Han med­gi­ver, at det kan væ­re svært at kvan­ti­fi­ce­re, hvor­dan en ud­de­ling in­di­rek­te kom­mer et dat­ter­sel­skab til gavn. No­vo Nor­disk Fon­den har via pres­se­chef Chri­sti­an Mo­strup her i Fun­dats for­talt, at der "in­gen kom­merci­el­le for­mål" er for­bun­det med No­vo Nor­disk Fon­dens støt­te til etab­le­rin­gen af Steno Di­a­be­tes Cen­tre i lan­dets fem re­gio­ner; "hver­ken di­rek­te el­ler in­di­rek­te". Cen­tre­ne er byg­get på do­na­tio­ner på i alt 7,8 mil­li­ar­der kro­ner fra No­vo Nor­disk Fon­den, som og­så lø­ben­de støt­ter di­a­be­tes­forsk­ning og pa­tient­be­hand­ling med be­ty­de­li­ge millionbeløb.

"Men sam­ti­dig si­ger Lars Re­bi­en Sø­ren­sen, at man un­der­støt­ter øko­sy­ste­mer­ne om­kring eg­ne virk­som­he­der. Der er jo net­op en gråzo­ne mel­lem øko­sy­ste­mer og øko­no­mi­ske in­ter­es­ser, for de to vil jo smel­te sam­men et el­ler an­det sted," si­ger Si­gurd Agersnap.

Er det mu­ligt, når det nu er van­ske­ligt at må­le på ud­de­lin­ger­nes in­di­rek­te gavn for sel­ska­ber­ne, at op­stil­le nog­le me­nings­fyld­te kri­te­ri­er for hvil­ke ud­de­lin­ger, der skal beskattes?

"Det sy­nes jeg i hvert fald, at man skal af­sø­ge. Hvis vi skal vur­de­re det her po­li­tisk, vil jeg me­ne at vi skal se på, hvor tæt ud­de­lin­ger­ne må lig­ge på dat­ter­sel­ska­ber­nes for­ret­nings­om­rå­de. Det er der, jeg tror, man kan af­græn­se det."

"Vi har i for­vej­en lov­giv­ning på er­hvervs­om­rå­det, som hand­ler om, hvad virk­som­he­der­nes in­ter­es­ses­fæ­re er. Og hvil­ken bran­che, de ar­bej­der in­den for. Det kun­ne man jo ske­le til her. Men det er ik­ke no­gen sim­pel øvel­se. Og jeg har ik­ke en løs­ning, jeg li­ge kan hi­ve op ad hat­ten," si­ger Si­gurd Agersnap.

Fire modeller

Fri­gast-ud­val­get le­ve­rer selv fi­re over­ord­ne­de bud på mo­del­ler for en ju­ste­ring af fonds­be­skat­nings­reg­ler­ne. Den ene er at be­græn­se fradrag for al­le ud­de­lin­ger til al­men­nyt­ti­ge for­mål, in­klu­si­ve forsk­ning. Den an­den er at be­græn­se el­ler fjer­ne fradrag for al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger, und­ta­gen forsk­ning, så­dan at fon­de­nes ud­de­lin­ger til god­kend­te forsk­nings­in­sti­tu­tio­ner li­ge­stil­les med sel­ska­bers fradrag.

Den tred­je mo­del er at ind­fø­re et år­ligt loft over fradrags­ret­ten for den en­kel­te ak­tør, mens den fjer­de og mest vid­træk­ken­de er en fuld af­skaf­fel­se af skat­te­fradra­get for al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger og i ste­det an­ven­de en del af mer­prove­nu­et til at op­ret­te en stats­lig pul­je, hvor fon­de­ne kan sø­ge med­fi­nan­si­e­ring til al­men­nyt­ti­ge formål.

Man kom­mer tæt­te­re på no­get, som man kan ud­nyt­te re­sul­ta­ter­ne af, når fon­de­ne un­der­støt­ter øko­sy­ste­mer­ne om­kring eg­ne virk­som­he­der, som Lars Re­bi­en Sø­ren­sen og­så siger.

Si­gurd Ager­snap – skat­te­o­rd­fø­rer, SF

Fon­de­nes fradrag ind­går dog ik­ke i eks­pert­grup­pens eget kon­kre­te ud­spil, som vil sløj­fe 58 er­hvervs­støt­te­o­rd­nin­ger til en sam­let vær­di af 2,3 mil­li­ar­der kro­ner. Eks­per­ter­ne læg­ger blandt an­det op til at spa­re 600 mil­li­o­ner kro­ner på straks­af­skriv­ning af ud­gif­ter til com­pu­ter­softwa­re, 308 mil­li­o­ner kro­ner på eks­port- og in­ve­ste­rings­frem­me og 300 mil­li­o­ner kro­ner på for­læn­ge­de mom­skre­dit­ter til små og mel­lem­sto­re virksomheder.

På fonds­om­rå­det nø­jes Fri­gast-ud­val­get der­i­mod med at frem­hæ­ve ar­gu­men­ter bå­de for og imod en æn­dring i fradra­get, som po­li­ti­ker­ne kan over­ve­je i ud­mønt­nin­gen af den kom­men­de erhvervsstøttesanering.

Så­le­des an­er­ken­der ud­val­get, at det ”grund­læg­gen­de er po­si­tivt, når pri­va­te ud­de­ler mid­ler til al­men­nyt­ti­ge for­mål, der gav­ner sam­fun­det som hel­hed. Ek­sem­pel­vis kan ud­de­lin­ger til forsk­ning fø­re til hø­je­re vel­stand, og ud­de­lin­ger til kul­tu­rel­le for­mål kan kom­me man­ge bor­ge­re til gode.”

Fri­gast-ud­val­gets fi­re modeller

Fri­gast-ud­val­get frem­læg­ger i sin rap­port fi­re mu­li­ge bud på mo­del­ler for en ju­ste­ring af fondsbeskatningsreglerne.

A) Be­græn­se fradrag for ud­de­lin­ger til al­le al­men­vel­gø­ren­de for­mål (inkl. forskning)

Fon­de­nes fradrag for al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger kan be­græn­ses, så der ik­ke læn­ge­re gi­ves fuldt fradrag.

B) Be­græn­se (el­ler fjer­ne) fradrag for al­men­vel­gø­ren­de ud­de­lin­ger (eks­kl. forskning)

Fon­de­nes ud­de­lin­ger til god­kend­te forsk­nings­in­sti­tu­tio­ner kan li­ge­stil­les med sel­ska­bers fradrag, så­som at fon­de – li­ge som sel­ska­ber – ale­ne har fradrag for ud­de­lin­ger til al­men­nyt­tig forsk­ning. Al­ter­na­tivt kan fon­des fradrag til an­dre al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger begrænses.

C) Ind­fø­re et år­ligt loft over fradrags­ret­ten for den en­kel­te aktør

Der kan ind­fø­res loft over fon­de­nes fradrag for ud­de­lin­ger i lø­bet af et år.

D) Fuld sa­ne­ring af skat­te­o­rd­nin­ger og op­ret­tel­se af stats­lig pulje

Det er mu­ligt at fjer­ne det sær­li­ge skat­te­fradrag for al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger helt og an­ven­de en del af mer­prove­nu­et til at op­ret­te en ny stats­lig pul­je, hvor fon­de­ne kan sø­ge med­fi­nan­si­e­ring, når de støt­ter al­men­nyt­ti­ge for­mål. Det vil sam­ti­dig ska­be bud­get­sik­ker­hed for sta­ten, for­di mo­del­len læg­ger et loft over det of­fent­li­ge min­dre­prove­nu. Der må på­reg­nes ud­gif­ter til at ad­mi­ni­stre­re en stats­lig pulje.

For letkøbt at pege på almennytte

Til­sva­ren­de har tæn­ket­an­ken Kra­ka for ny­lig slå­et til lyd for, at fon­de­nes ud­de­lin­ger til al­men­nyt­ti­ge for­mål un­der al­le om­stæn­dig­he­der er ga­ver til sam­fun­det, som al­le dan­ske­re kan få glæ­de af. Og at den be­ty­de­li­ge del af ud­de­lin­ger­ne, der går til forsk­ning og ud­vik­ling, kan bi­dra­ge til at gø­re Dan­mark rigere.

"Jeg sy­nes, der er man­ge ar­gu­men­ter for at fin­de en ba­lan­ce i det her," si­ger Si­gurd Agersnap.

"Der er nog­le go­de ting ved at ha­ve dis­se fon­de. De har lang­sig­tet ejer­skab af virk­som­he­der­ne, og over­skud­det lan­der ik­ke i pri­va­te lom­mer som pro­fit, men går til­ba­ge til sam­fun­det. Det er helt cen­tra­le ar­gu­men­ter, som man skal hu­ske på. Men jeg sy­nes, det er for let­købt at si­ge, at hvis no­get er al­men­nyt­tigt, så må det og­så godt bi­dra­ge til dat­ter­sel­ska­ber­nes pro­fit," si­ger han.

"Min til­gang er for ek­sem­pel, at det kom­mer os al­le sam­men til gavn, at vi har en virk­som­hed som No­vo Nor­disk. I sig selv er det godt for fæl­les­ska­bet. Men det, vi ta­ler om her, er, om der i sær­li­ge til­fæl­de er ud­de­lin­ger, vi ik­ke fort­sat vil skat­te­fri­ta­ge. Der­for sy­nes jeg ik­ke ba­re, man ge­ne­relt kan si­ge, at man­ge af de her ud­de­lin­ger kom­mer sam­fun­det til go­de, og der­for skal der ik­ke be­ta­les skat af dem," si­ger han:

"Så vil­le man kun­ne skat­te­fri­ta­ge næ­sten alt på er­hvervs­om­rå­det, for rig­tig me­get af det, virk­som­he­der­ne la­ver, kom­mer jo sam­fun­det til gode."

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer