Folketinget får ikke udleveret beregninger om Frigast-modeller

Efter flere måneders offentlig debat om fondenes fradrag har SF gennem Folketingets Erhvervsudvalg bedt erhvervsminister Morten Bødskov om konkrete beregninger for Frigast-udvalgets fire modeller for en ny fondsbeskatning. Den slags beregninger kan Folketinget ikke få, lyder ministerens svar. Dermed kan politikerne blive ved med at diskutere fondsbeskatning i blinde, lyder kritikken.

SF har gen­nem Fol­ke­tin­gets Er­hverv­s­ud­valg bedt er­hvervs­mi­ni­ster Mor­ten Bødskov om at over­sen­de be­reg­nin­ger på prove­nu­et fra hver af Fri­gast-ud­val­gets fi­re mo­del­ler for fonds­be­skat­ning. Fo­to: Erhvervsministeriet

Fol­ke­tin­get får ik­ke svar på, hvad statskas­sen får ud af at æn­dre på fon­de­nes skat­te­reg­ler med de fi­re mo­del­ler, som Fri­gast-ud­val­get har fremlagt.

Det står klart i et svar, som er­hvervs­mi­ni­ster Mor­ten Bødskov (S) har sendt til Fol­ke­tin­gets Erhvervsudvalg.

De øko­no­mi­ske kon­se­kven­ser ved at æn­dre på de er­hvervs­dri­ven­de fon­des fradrag har væ­ret gen­stand for de­bat på Chri­sti­ans­borg og i fonds­sek­to­ren, si­den Fri­gast-ud­val­get tid­li­ge­re på året of­fent­lig­gjor­de si­ne an­be­fa­lin­ger for frem­ti­dens erhvervsstøtte.

Pro­fes­sor An­ker Brink Lund og ad­junkt Mark Ør­berg fra CBS har ad­va­ret om, at det kan få al­vor­li­ge kon­se­kven­ser for mod­ta­ger­ne af fon­de­nes do­na­tio­ner, hvis der skæ­res i fon­de­nes fradrag, hvil­ket i sid­ste en­de kan ram­me forsk­nin­gen, sund­heds­om­rå­det, kul­tu­ren og det so­ci­a­le område.

Tæn­ket­an­ken Kra­ka har til­sva­ren­de ad­va­ret imod at skæ­re i fon­de­nes fradrag for ud­de­lin­ger, mens for­hen­væ­ren­de for­mand for Lund­beck­fon­den og Tryg­fon­den Jør­gen Hu­no Ras­mus­sen har kri­ti­se­ret Fri­gast-rap­por­ten, for­di den med­vir­ker til at ska­be usik­ker­hed om erhvervsfondsmodellen.

Pro­ble­met er, at sva­ret ik­ke fø­rer os vi­de­re i de­bat­ten om fon­de­nes fradrag. På den må­de bli­ver vi ved at dis­ku­te­re for og imod en æn­dring i fonds­be­skat­nin­gen uden at kom­me nær­me­re, hvad det egent­lig in­de­bæ­rer i praksis

Si­gurd Ager­snap – skat­te­o­rd­fø­rer, SF

På bag­grund af de­bat­ten har en af de po­li­ti­ke­re, der har væ­ret mest ak­tiv i den of­fent­li­ge sam­ta­le om fon­de­nes fradrag, SF’s skat­te­o­rd­fø­rer Si­gurd Ager­snap, gen­nem Fol­ke­tin­gets Er­hverv­s­ud­valg bedt mi­ni­ste­ren om at over­sen­de be­reg­nin­ger på prove­nu­et fra hver af Fri­gast-ud­val­gets fi­re mo­del­ler for en ju­ste­ring af fondsbeskatningsreglerne.

I ste­det skri­ver Mor­ten Bødskov, hvad Fri­gast-ud­val­get i for­vej­en har skre­vet i sin rap­port: At de er­hvervs­dri­ven­de fon­des sær­li­ge skat­te­reg­ler, blandt an­det i form af fradrag for de­res al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger, sva­rer til en sam­let skat­teud­gift på 3,6 mil­li­ar­der kroner.

Der­for vil hver af Fri­gast-ud­val­gets mo­del­ler gi­ve sta­ten et prove­nu på et sted mel­lem nul kro­ner og 3,6 mil­li­ar­der kro­ner, kon­sta­te­rer Bødskov.

"Jeg sy­nes, at sva­ret fra mi­ni­ste­ren er tyndt. Vi mang­ler tal­le­ne for hver af de fi­re mo­del­ler i den po­li­ti­ske pro­ces om frem­ti­dens er­hvervs­støt­te," si­ger Si­gurd Agersnap.

"Pro­ble­met er, at sva­ret ik­ke fø­rer os vi­de­re i de­bat­ten om fon­de­nes fradrag. På den må­de bli­ver vi ved at dis­ku­te­re for og imod en æn­dring i fonds­be­skat­nin­gen uden at kom­me nær­me­re, hvad det egent­lig in­de­bæ­rer i prak­sis," si­ger han.

Fri­gast-ud­val­gets fi­re modeller

Fri­gast-ud­val­get frem­læg­ger i sin rap­port fi­re mu­li­ge bud på mo­del­ler for en ju­ste­ring af fondsbeskatningsreglerne.

A) Be­græn­se fradrag for ud­de­lin­ger til al­le al­men­vel­gø­ren­de for­mål (inkl. forskning)

Fon­de­nes fradrag for al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger kan be­græn­ses, så der ik­ke læn­ge­re gi­ves fuldt fradrag.

B) Be­græn­se (el­ler fjer­ne) fradrag for al­men­vel­gø­ren­de ud­de­lin­ger (eks­kl. forskning)

Fon­de­nes ud­de­lin­ger til god­kend­te forsk­nings­in­sti­tu­tio­ner kan li­ge­stil­les med sel­ska­bers fradrag, så­som at fon­de – li­ge som sel­ska­ber – ale­ne har fradrag for ud­de­lin­ger til al­men­nyt­tig forsk­ning. Al­ter­na­tivt kan fon­des fradrag til an­dre al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger begrænses.

C) Ind­fø­re et år­ligt loft over fradrags­ret­ten for den en­kel­te aktør

Der kan ind­fø­res loft over fon­de­nes fradrag for ud­de­lin­ger i lø­bet af et år.

D) Fuld sa­ne­ring af skat­te­o­rd­nin­ger og op­ret­tel­se af stats­lig pulje

Det er mu­ligt at fjer­ne det sær­li­ge skat­te­fradrag for al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger helt og an­ven­de en del af mer­prove­nu­et til at op­ret­te en ny stats­lig pul­je, hvor fon­de­ne kan sø­ge med­fi­nan­si­e­ring, når de støt­ter al­men­nyt­ti­ge for­mål. Det vil sam­ti­dig ska­be bud­get­sik­ker­hed for sta­ten, for­di mo­del­len læg­ger et loft over det of­fent­li­ge min­dre­prove­nu. Der må på­reg­nes ud­gif­ter til at ad­mi­ni­stre­re en stats­lig pulje.

Udhuler pointen

To af Fri­gast-ud­val­gets mo­del­ler ly­der på at be­græn­se el­ler fjer­ne fradrag for al­le ud­de­lin­ger til al­men­nyt­ti­ge for­mål, in­klu­si­ve el­ler eks­klu­si­ve forsk­ning. Den tred­je mo­del in­de­bæ­rer et år­ligt loft over fradrags­ret­ten, mens den fjer­de og mest vid­træk­ken­de er en fuld af­skaf­fel­se af skat­te­fradra­get for al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger. En del af mer­prove­nu­et skal i ste­det gå til en stats­lig pul­je til uddelinger.

"Mo­del A-C be­skri­ver for­skel­li­ge må­der at stram­me fonds­be­skat­nings­reg­ler­ne ved at be­græn­se fradrags­vær­di­en af al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger el­ler ved at sæt­te et loft over de ud­de­lin­ger, der kan fradra­ges. Prove­n­u­virk­nin­gen af dis­se mo­del­ler vil af­hæn­ge af den kon­kre­te mo­del og vil kun­ne ska­le­res ved at ju­ste­re på stør­rel­sen af fradrags­vær­di­en og/eller stør­rel­sen på lof­tet. Prove­n­u­virk­nin­gen vil så­le­des af­hæn­gig af den kon­kre­te ud­form­ning kun­ne gi­ve et mer­prove­nu på mel­lem 0 og 3.600 mio. kr. år­ligt ef­ter til­ba­ge­løb og ad­færd," skri­ver Mor­ten Bødskov til erhvervsudvalget.

"Mo­del D in­de­bæ­rer en fuld sa­ne­ring af fon­de­nes sær­li­ge fradrags­mu­lig­he­der, hvor en del af prove­nu­et an­ven­des til op­ret­tel­se af en stats­lig pul­je til med­fi­nan­si­e­ring af fon­de­nes støt­te til al­men­nyt­ti­ge for­mål. Sa­ne­rin­gen vil med­fø­re et mer­prove­nu sva­ren­de til he­le skat­teud­gif­ten. Der­til kom­mer en mer­ud­gift sva­ren­de til stør­rel­sen på den stats­li­ge pul­je, der op­ret­tes," skri­ver Bødskov videre.

"Jeg sy­nes, det er et mær­ke­ligt svar. Der er ik­ke no­gen po­in­te i at ope­re­re med fi­re mu­li­ge mo­del­ler, hvis de al­le er så frit ska­ler­ba­re, at prove­nu­et ba­re lig­ger et el­ler an­det sted mel­lem nul og 3,6 mil­li­ar­der kro­ner," si­ger Si­gurd Agersnap.

Intet svar om uddelinger til udlandet

SF-skat­te­o­rd­fø­re­ren har sam­ti­dig stil­let spørgs­mål til Mor­ten Bødskov om et af Fri­gast-ud­val­gets cen­tra­le ar­gu­men­ter for at skæ­re i fon­de­nes fradrag. Nem­lig at der i dag gi­ves skat­te­fradrag for fon­des ud­de­lin­ger til ud­lan­det, som bor­ger­ne i Dan­mark ik­ke nød­ven­dig­vis får gavn af.

Et ar­gu­ment, der ik­ke mindst har få­et vind i sej­le­ne ef­ter ud­ta­lel­ser fra No­vo Nor­disk Fon­dens for­mand Lars Re­bi­en Sø­ren­sen om, at fon­den vil flyt­te en stør­re an­del af si­ne do­na­tio­ner til udlandet.

Si­gurd Ager­snap har der­for spurgt, om er­hvervs­mi­ni­ste­ren me­ner, "at det er ri­me­ligt, at er­hvervs­dri­ven­de fon­des al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger uden for Dan­mark er fradrags­be­ret­ti­ge­de, så­le­des at dan­ske skat­tey­de­re in­di­rek­te med­fi­nan­si­e­rer fon­des ud­de­lin­ger uden for lan­dets grænser."

Jeg sy­nes, at sva­ret fra mi­ni­ste­ren er tyndt. Vi mang­ler tal­le­ne for hver af de fi­re mo­del­ler i den po­li­ti­ske pro­ces om frem­ti­dens erhvervsstøtte

Si­gurd Ager­snap – skat­te­o­rd­fø­rer, SF

Hel­ler ik­ke det spørgs­mål sva­rer Mor­ten Bødskov kon­kret på.

"Dan­mark har en stærk tra­di­tion for er­hvervs­dri­ven­de fon­de, som bå­de har sat et mar­kant præg på det er­hvervs­mæs­si­ge land­skab, og som via de­res ud­de­lin­ger har bi­dra­get til ud­vik­lin­gen af det dan­ske sam­fund bredt set. Fon­de­nes fradrag ved­rø­ren­de al­men­nyt­ti­ge for­mål er dog ste­get be­ty­de­ligt de se­ne­re år, og der er ik­ke sam­me grad af de­mo­kra­tisk kon­trol med, hvad pen­ge­ne går til, sam­men­lig­net med den di­rek­te of­fent­lig støt­te, som be­slut­tes fx i for­bin­del­se med de år­li­ge fi­nans­lo­ve," skri­ver erhvervsministeren.

Ik­ke al­le uddelinger

Det er vel at mær­ke kun en del af fon­de­nes ud­de­lin­ger, der er i spil, ef­ter­som en be­ty­de­lig del af ud­de­lin­ger­ne for en er­hvervs­dri­ven­de fond i for­vej­en ik­ke er fradragsberettiget.

Ud­byt­tet fra et sel­skab, som fon­den ejer mindst ti pro­cent af, til­går nem­lig fon­den som skat­te­fri­ta­get ud­byt­te, og der­for er de pen­ge ik­ke om­fat­tet af fradrag, når de ef­ter­føl­gen­de bli­ver uddelt.

Det er iføl­ge den så­kald­te pri­o­ri­te­rings­re­gel de pen­ge, fon­den skal ud­de­le først. Fon­dens øv­ri­ge ind­tæg­ter, ek­sem­pel­vis fra ak­tiepor­te­følj­en, bli­ver der­i­mod be­skat­tet i for­vej­en, og der­for er de om­fat­tet af fradrag, når de bli­ver uddelt.

Noget at diskutere

For­mu­le­rin­gen om den mang­len­de de­mo­kra­ti­ske kon­trol med ud­de­lin­ger­ne er hen­tet fra Fri­gast-ud­val­gets rapport.

Mor­ten Bødskov hen­vi­ser der­u­d­over til, at en dansk fonds al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger til ud­lan­det ef­ter reg­ler­ne i dag er fradragsberettigede.

"Det er jo hel­ler ik­ke et sær­lig kon­kret svar. Men jeg læ­ser det dog så­dan, at mi­ni­ste­ren og­så me­ner, at der er no­get at dis­ku­te­re her," si­ger Si­gurd Ager­snap med hen­vis­ning til mi­ni­ste­rens for­mu­le­ring om mang­len­de de­mo­kra­tisk kon­trol med uddelingerne.

"Så jeg tol­ker det så­dan, at mi­ni­ste­ren me­ner, at det er et om­rå­de, man kan dis­ku­te­re, om man bør ind­ret­te an­der­le­des. For el­lers kun­ne han jo ba­re ha­ve sva­ret, at fon­des ud­de­lin­ger til ud­lan­det er helt fi­ne," si­ger han.

SF vil nu stil­le Mor­ten Bødskov op­føl­gen­de spørgs­mål om sa­gen gen­nem Fol­ke­tin­gets Erhvervsudvalg.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer