Forskere frygter, at varslet "sanering" vil udhule fondenes uddelinger

Forskere advarer om, at regeringen kan ende som en "omvendt Robin Hood" og tage penge fra almennyttige fonde for at sænke skatten for erhvervsdrivende. Erhvervsministeriet afviser at svare på spørgsmål om sagen.

Det så­kald­te Fri­gast-ud­valg skal kort­læg­ge mu­lig­he­der­ne for at skæ­re mil­li­ar­der af er­hvervs­støt­ten. CBS-for­ske­ren Mark Ør­berg fryg­ter, at man lan­der på en så­kaldt grønt­høs­ter­model, som skæ­rer bredt i de man­ge støt­te­o­rd­nin­ger og der­med og­så i fon­de­nes fradrag. "Det kan be­ty­de, at der så er 100 el­ler 200 mil­li­o­ner kro­ner min­dre til ud­de­ling til al­me­ne for­mål," si­ger han.

Fær­re pen­ge til dansk forsk­ning, til kul­tur­li­vet og til vel­gø­ren­de formål.

Det bli­ver kon­se­kven­sen, hvis re­ge­rin­gen væl­ger at fi­nan­si­e­re sin stort an­lag­te skat­tere­form ved at skæ­re i fradra­ge­ne for de dan­ske fon­de, som hvert år ud­de­ler to­cif­re­de mil­li­ard­be­løb til al­men­nyt­ti­ge formål.

Så­dan ly­der ad­vars­len fra to af de for­ske­re, der føl­ger den dan­ske fonds­ver­den tæt.

"Hvis det går ud over fon­de­nes ud­de­lin­ger, bli­ver kon­se­kven­sen, at ni­veau­et af al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger vil fal­de," si­ger Mark Ør­berg, som er ad­junkt ved CBS og til dag­ligt for­sker i dansk og in­ter­na­tio­nal fondsret.

"Fon­de­ne vil bli­ve tvun­get til at pri­o­ri­te­re, og det kan bå­de gå ud over forsk­ning og øko­no­misk vær­digt træn­gen­de. Det be­ty­der fær­re ju­le­ga­ver til børn fra fat­ti­ge fa­mi­li­er, fær­re dan­ske for­ske­re vil ar­bej­de på fi­ne ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner, og det vil bli­ve svæ­re­re at træk­ke dyg­ti­ge for­ske­re til Dan­mark," si­ger Mark Ørberg.

Han har sam­men med An­ker Brink Lund, pro­fes­sor ved CBS, skre­vet et de­bat­ind­læg i Ber­ling­s­ke, hvori de to for­ske­re ad­va­rer om, at re­ge­rin­gen kan en­de med at gen­nem­fø­re en "om­vendt Ro­bin Hood" ved at ta­ge mid­ler fra al­men­nyt­ti­ge for­e­nin­ger og fon­de for at sæn­ke skat­ten for erhvervsdrivende.

Frigast-udvalget

Fi­nan­si­e­rin­gen af skat­tere­for­men skal blandt an­det ske ved hjælp af en så­kaldt "er­hvervs­støt­tesa­ne­ring", som kort for­talt be­ty­der en op­hæ­vel­se af en ræk­ke af de nu­væ­ren­de ord­nin­ger med la­ve­re skat el­ler an­dre subsi­di­er til ud­valg­te aktører.

Al­le­re­de un­der den tid­li­ge­re re­ge­ring blev der ned­sat et eks­pert­ud­valg, som skul­le kort­læg­ge mu­lig­he­der­ne for at skæ­re mil­li­ar­der af er­hvervs­støt­ten. I spid­sen for det så­kald­te Fri­gast-ud­valg står er­hvervs­man­den Chri­sti­an Fri­gast, som er kendt for at ha­ve grund­lagt ka­pi­tal­fon­den Ax­cel og i dag be­stri­der fle­re be­sty­rel­ses­po­ster, her­un­der som for­mand for ka­pi­tal­fon­de­nes in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tion, Ak­ti­ve Eje­re. Ud­val­get skal le­ve­re si­ne an­be­fa­lin­ger til re­ge­rin­gen ad to om­gan­ge. Dem ven­der vi til­ba­ge til.

Er­hvervs­støt­te­o­rd­nin­ger­ne, som alt­så nu skal be­skæ­res, er op­stå­et grad­vist over tid, som Er­hvervs­mi­ni­ste­ri­et skri­ver i kom­mis­so­ri­et for arbejdsgruppen.

"Fæl­les for dem er, at de gi­ver virk­som­he­der og or­ga­ni­sa­tio­ner en øko­no­misk for­del, de el­lers ik­ke vil­le ha­ve haft, via di­rek­te el­ler in­di­rek­te of­fent­li­ge subsi­di­er," skri­ver ministeriet.

"Nog­le ord­nin­ger har ek­sem­pel­vis til for­mål at un­der­støt­te sær­li­ge sam­funds­mæs­si­ge og po­li­ti­ske hen­syn og pri­o­ri­te­rin­ger," ly­der det i kom­mis­so­ri­et: "An­dre gan­ge har for­må­let med er­hvervs­støt­te væ­ret at un­der­støt­te be­stem­te er­hverv, for ek­sem­pel for­di de er in­ter­na­tio­nalt kon­kur­ren­ceud­sat­te, el­ler at frem­me eks­port, in­nova­tion, iværk­sæt­te­ri, turis­me, kul­tur, me­di­er mv."

Og med så bred en de­fi­ni­tion af er­hvervs­støt­te kan man en­de med og­så at ram­me al­men­nyt­ti­ge fon­de og for­e­nin­ger, ad­va­rer de to forskere.

"I kom­mis­so­ri­et de­fi­ne­res be­gre­bet er­hvervs­støt­te på en må­de, så det om­fat­ter støt­te til al­le pri­va­te or­ga­ni­sa­tio­ner. Det kan der­med og­så gæl­de fon­de med al­men­nyt­ti­ge for­mål," si­ger Mark Ørberg.

Grønthøstermodellen

Han fryg­ter, at man lan­der på en så­kaldt grønt­høs­ter­model, som skæ­rer bredt i de man­ge støt­te­o­rd­nin­ger og der­med og­så i fon­de­nes fradrag. Og som alt­så i sid­ste en­de ram­mer de man­ge for­mål, fon­de­ne støtter.

"Når man skal skæ­re i er­hvervs­støt­ten, kan man jo gø­re det på to må­der. Man kan pri­o­ri­te­re at ta­ge fra vis­se om­rå­der, el­ler man kan ta­ge lidt fra al­le. Alt­så la­ve en grønt­høste­r­ord­ning. Og hvis man gør det sid­ste, ta­ger man jo og­så fra de al­me­ne fon­de, nok mest sand­syn­ligt de­res kon­so­li­de­rings­fradrag," si­ger Mark Ørberg.

"Det vil­le væ­re et væ­sent­ligt pro­blem for navn­lig de små og mel­lem­sto­re fon­de. Det kan be­ty­de, at der så er 100 el­ler 200 mil­li­o­ner kro­ner min­dre til ud­de­ling til al­me­ne for­mål," si­ger han.

Han un­der­stre­ger, at de 100 el­ler 200 mil­li­o­ner kro­ner er et løst esti­mat og ik­ke et re­sul­tat af kon­kre­te be­reg­nin­ger. Ud­de­lin­ger­ne til al­men­nyt­ti­ge for­mål fra de dan­ske fon­de og filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger lå i 2022 på li­ge un­der 27 mil­li­ar­der kro­ner, vi­ser de se­ne­ste tal fra Dan­marks Statistik.

Fon­de­ne er vel at mær­ke ik­ke nævnt i eks­pert­grup­pens kom­mis­so­ri­um, men kom­mis­so­ri­et ude­luk­ker hel­ler ik­ke en så­dan grønthøstermodel.

"Vi ved ik­ke, hvad ud­val­get vil an­be­fa­le. Men vi ved på bag­grund af for­mu­le­rin­gen i kom­mis­so­ri­et, at det lig­ger in­den for ud­val­gets man­dat at fo­re­slå et en fi­nan­si­e­ring, som vil in­de­bæ­re, at der ta­ges pen­ge fra fon­de­ne," si­ger Mark Ørberg.

Gode venner på Christiansborg

At de to for­ske­re ik­ke er ale­ne om at tol­ke eks­pert­grup­pens kom­mis­so­ri­um på den må­de, blev ty­de­ligt ved kon­fe­ren­cen Fonds­forum i sid­ste uge, hvor for­man­den for Fol­ke­tin­gets fi­nans­ud­valg, tid­li­ge­re er­hvervs­mi­ni­ster Si­mon Kol­lerup (S), lidt spø­gen­de sag­de: "Nu er I jo hø­fli­ge men­ne­sker, så der er in­gen, der næv­ner Fri­gast-ud­val­get i det åb­ne. Men vi kan jo li­ge så godt ta­ge den. For der bli­ver jo kig­get på frem­ti­dens er­hvervs­støt­te – og sa­ne­rin­gen af den i for­hold til at kun­ne fi­nan­si­e­re an­dre pro­jek­ter. Jeg aner ik­ke, hvor­dan el­ler hvor­når, det en­der. Men jeg kan si­ge, at når den tid kom­mer, så er det en god idé at ha­ve go­de ven­ner på Christiansborg."

Den stats­li­ge er­hvervs­støt­te ud­gjor­de i 2021 om­kring 42 mil­li­ar­der kro­ner for­delt på over 200 for­skel­li­ge ord­nin­ger. Og ef­fek­ter­ne af støt­ten står ik­ke al­tid klart, skri­ver Er­hvervs­mi­ni­ste­ri­et i eks­pert­grup­pens kommissorium.

"Sam­ti­dig for­plig­ter om­fan­get af er­hvervs­støt­te til lø­ben­de at over­ve­je, om støt­ten er tids­sva­ren­de, el­ler om mid­ler­ne hel­le­re skal fri­gi­ves til an­dre højt pri­o­ri­te­re­de om­rå­der. Det skal og­så ses i ly­set af, at sam­fun­det og er­hvervs­li­vets be­hov æn­drer sig over tid," skri­ver Erhvervsministeriet.

"Det kan godt væ­re, man i en tek­nisk, juri­disk er­hvervs­støt­te-til­gang kan se støt­te til al­me­ne fon­de som er­hvervs­støt­te," si­ger Mark Ør­berg: "Men det gi­ver ik­ke no­gen me­ning. For den støt­te går 1:1 til al­men­nyt­ti­ge for­mål. Støt­ten knyt­ter sig nem­lig til fon­de­nes al­me­ne ud­de­lin­ger og ik­ke til de­res drift el­ler even­tu­el­le ejer­skab af aktier."

Ministeriet afviser at svare

Fun­dats har spurgt Er­hvervs­mi­ni­ste­ri­et, om de to for­ske­res frygt er be­grun­det; el­ler om det al­le­re­de nu er mu­ligt at si­ge, at fon­de­nes fradrag ik­ke bli­ver be­rørt af er­hvervs­støt­tesa­ne­rin­gen. Det spørgs­mål af­vi­ser Er­hvervs­mi­ni­ste­ri­et at sva­re på.

"Din mail er vel­kom­men hos os. Dog bli­ver det desvær­re ik­ke mu­ligt at le­ve­re et svar på din hen­ven­del­se i den­ne om­gang," skri­ver en pres­se­rå­d­gi­ver fra Erhvervsministeriet.

Fun­dats har spurgt, hvor­for Er­hvervs­mi­ni­ste­ri­et ik­ke øn­sker at be­sva­re spørgs­må­let. Og om mi­ni­ste­ri­et vil sva­re på et se­ne­re tids­punkt. Det har mi­ni­ste­ri­et ik­ke sva­ret på.

Fun­dats har og­så spurgt eks­pert­grup­pens for­mand, Chri­sti­an Fri­gast, om de to for­ske­res frygt er be­grun­det. Han har ik­ke øn­sket at kom­men­te­re på sa­gen, mens grup­pens ar­bej­de står på.

Eks­pert­grup­pens ar­bej­de er op­delt i to fa­ser. Fa­se ét in­de­bæ­rer en kort­læg­ning af er­hvervs­støt­ten, an­be­fa­lin­ger til sam­fund­s­ø­ko­no­mi­ske prin­cip­per for frem­ti­dens er­hvervs­støt­te samt an­be­fa­lin­ger til pri­o­ri­te­ring af er­hvervs­støt­ten, som det hed­der i kom­mis­so­ri­et. An­be­fa­lin­ger­ne skal gi­ve re­ge­rin­gen mu­lig­hed for at sa­ne­re de nu­væ­ren­de er­hvervs­støt­te­o­rd­nin­ger med to mil­li­ar­der kro­ner årligt.

I fa­se to skal eks­pert­grup­pen kom­me med kon­kre­te an­be­fa­lin­ger til, hvor­dan re­ge­rin­gen kan etab­le­re et nyt er­hvervs­støt­te­sy­stem, som ska­ber bed­re vil­kår for er­hvervs­li­vet bredt set. Her­un­der, hvor­dan en ny pri­o­ri­te­ring af er­hvervs­støt­ten kan bi­dra­ge til at øge den struk­tu­rel­le be­skæf­ti­gel­se med yder­li­ge­re 4.000 fuldtidspersoner.

Eks­pert­grup­pen skul­le egent­lig ha­ve af­le­ve­ret si­ne an­be­fa­lin­ger fra fa­se ét i mid­ten af 2023. Men ar­bej­det er sta­dig i gang, og da En­heds­li­sten gen­nem Fol­ke­tin­gets skat­te­ud­valg spurg­te skat­te­mi­ni­ster Jep­pe Bruus (S) om sta­tus på grup­pens ar­bej­de tid­li­ge­re på må­ne­den, nø­je­des han med at sva­re, at det for­ven­tes, at eks­pert­grup­pen "in­den for en nær frem­tid" vil of­fent­lig­gø­re si­ne anbefalinger.

Eks­pert­grup­pen skal af­rap­por­te­re si­ne sup­ple­ren­de an­be­fa­lin­ger fra fa­se to se­ne­st i før­ste hal­vår 2024.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer