Familiedonationer puster årets fondsbevillinger op til 32 milliarder

Ikke-almennyttige uddelinger for mere end 5 milliarder står bag kraftig vækst i fondenes uddelinger i 2022. Det viser den netop offentliggjorte opgørelse fra Danmarks Statistik. De nye tal sætter kraftigt lys på de omfattende familieuddelinger, som Fondenes Videnscenter bevidst nedtoner i sit oplysningsmateriale.

Maersk Line (foto: Adobe Stock Photo)
A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne Mc-Kin­ney Møl­lers Fa­mi­lie­fond er me­de­jer af A. P. Møl­ler Mær­sk A/S og kun­ne på den bag­grund i 2022 ud­de­le et stort mil­li­ard­be­løb til ef­ter­kom­me­re af stif­ter­par­ret. Fa­mi­lieud­de­lin­ger og an­dre ik­ke-al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger lå bag væk­sten i årets sam­le­de be­vil­lings­be­løb fra fonds­sek­to­ren, vi­ser nye tal fra Dan­marks Statistik.

Hver gang de dan­ske fon­de ud­de­ler seks kro­ner til et al­men­nyt­tigt for­mål, går der en kro­ne til et ik­ke-al­men­nyt­tigt formål.

Det vi­ser net­op of­fent­lig­gjor­te tal fra Dan­marks Statistik.

Ud­de­lin­ger­ne fra de dan­ske fon­de og filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger tog i 2022 et ge­val­digt spring til 32,2 mil­li­ar­der kro­ner. Det er en stig­ning på 6,3 mil­li­ar­der kro­ner i for­hold til året før, hvor det sam­le­de ud­de­lings­be­løb ud­gjor­de 25,9 mil­li­ar­der kroner.

Men hvor fonds­sek­to­rens ud­de­lin­ger i 2021 næ­sten ude­luk­ken­de gik til al­men­nyt­ti­ge for­mål, så er årets stig­ning i høj grad dre­vet af ik­ke-al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger. Det vil si­ge den ty­pe ud­de­lin­ger, som en­ten er ud­be­talt til en en­kelt pri­vat­per­son, el­ler til an­dre for­mål som ik­ke kom­mer en vi­de­re kreds af men­ne­sker til gode.

De ik­ke-al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger ud­gjor­de he­le 5,3 mil­li­ar­der kro­ner i 2022, hvil­ket sva­rer til 16,5 pro­cent af årets sam­le­de bevillingsbeløb.

Året før var tal­let kun 627 mil­li­o­ner kro­ner, men som Fun­dats tid­li­ge­re har kun­net do­ku­men­te­re, var det ik­ke-al­men­nyt­ti­ge 2021-tal væ­sent­lig un­der­vur­de­ret i Dan­marks Sta­ti­stiks opgørelse.

En gen­nem­gang af en ræk­ke fa­mi­lie­fon­des le­ga­ta­r­li­ster vi­ste, at mindst 833 mil­li­o­ner kro­ner i 2021 gik til at un­der­støt­te fonds­stif­ter­nes familiemedlemmer.

Fejl­en fik ef­ter­føl­gen­de Dan­marks Sta­ti­stik til at æn­dre prak­sis for fon­de­nes ind­be­ret­ning af ik­ke-al­men­nyt­ti­ge uddelinger.

Tre milliarder til A. P. Møller-familien

Stør­ste­delen af årets ud­de­lings­frem­gang i Dan­marks Sta­ti­stiks op­gø­rel­se over de ik­ke-al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger kom­mer fra den mindst kend­te fond i A. P. Møl­ler-dy­na­stiets fondstrojka.

Som Fun­dats kun­ne for­tæl­le tid­li­ge­re i år, ud­del­te A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne Mc-Kin­ney Møl­lers Fa­mi­lie­fond i alt 3,6 mil­li­ar­der kro­ner til ef­ter­kom­me­re af skibs­red­deren og hans hu­stru. Da fa­mi­lieud­de­lin­ger ik­ke er fradrags­be­ret­ti­ge­de på sam­me må­de som de al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger, be­ty­der det sam­ti­dig, at fa­mi­lie­fon­den er en gan­ske be­ty­de­li­ge skat­tey­der, som iføl­ge fon­dens regn­skab lag­de 985 mil­li­o­ner kro­ner i statskassen.

Fra­træk­ker man de 3,6 mil­li­ar­der fra årets sam­le­de ik­ke-al­men­nyt­ti­ge bi­drag på 5,3 mil­li­ar­der, er der så­le­des 1,7 mil­li­ar­der kro­ner til­ba­ge, som på grund af Dan­marks Sta­ti­stiks op­gø­rel­ses­me­to­der ik­ke er yder­li­ge­re spe­ci­fi­ce­ret i fonds­sta­ti­stik­ken. For selv­om Dan­marks Sta­ti­stik med det­te års op­gø­rel­se har for­søgt at ret­te de fejl­ag­ti­ge tal på det ik­ke-al­men­nyt­ti­ge om­rå­de, så har sta­ti­stik­myn­dig­he­den fort­sat ik­ke øn­sket at op­de­le de ik­ke-al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger på un­der­ka­te­go­ri­er, så­dan som det el­lers er prak­sis for de øv­ri­ge sto­re ho­ved­om­rå­der som kul­tur, forsk­ning og so­ci­a­le formål.

Der­for har of­fent­lig­he­den be­græn­set vi­den om de 16 pro­cent af fonds­ud­de­lin­ger­ne, som ik­ke tje­ner et al­ment vel­gø­ren­de el­ler et al­men­nyt­tigt formål.

Mangelfuld viden om familieuddelinger

Hel­ler ik­ke Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter ar­bej­der for, at of­fent­lig­he­den skal få me­re ind­sigt i ka­rak­te­ren af de ik­ke-al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger her­un­der om­fan­get af det mil­li­ard­be­løb, som går til­ba­ge til fonds­stif­ter­nes familiemedlemmer.

I Fon­de­nes Vi­dens­cen­ters over­sigt over de 100 mest ud­de­len­de fon­de og filan­tro­pi­ske be­vil­lin­ger er den A. P. Møl­ler­ske fa­mi­lie­fond helt ude­ladt af over­sig­ten. Det skyl­des iføl­ge fonds­for­e­nin­gen, at det ale­ne er de al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger, der har in­ter­es­se i top-100-op­gø­rel­sen. Så­le­des er og­så de be­ty­de­li­ge fa­mi­lieud­de­lin­ger fra Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond fra­reg­net i opgørelsen.

Men fle­re fa­mi­lieud­de­len­de fon­de, som ik­ke selv er med­lem­mer af Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter, frem­går al­li­ge­vel i vi­dens­cen­trets op­gø­rel­se med det ful­de ik­ke-al­men­nyt­ti­ge beløb.

Det gæl­der ek­sem­pel­vis Claus Sø­ren­sens Fond, som i sin lov­plig­ti­ge re­de­gø­rel­se for fon­dens ud­de­lings­po­li­tik op­ly­ser, at 75 pro­cent af fon­dens ud­de­lin­ger iføl­ge vedtæg­ter­ne skal ud­de­les til fa­mi­li­en. Det be­tød, at fon­den sid­ste år ud­del­te 76 mil­li­o­ner kro­ner til stif­te­rens descendenter.

Li­ge­le­des ind­gik ud­de­lin­ger­ne fra Di­rek­tør K. W. Bruuns Fa­mi­lie­fond i 2021-op­gø­rel­sen fra Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter [fon­den er ik­ke med­ta­get i 2022, red.]. Fa­mi­lie­fon­den ud­del­te det år 96 pro­cent af si­ne ud­de­lin­ger til bi­lim­por­tør-fa­mi­li­en. Og­så Nils Ke­vin Ja­cob­sens Fa­mi­lie­fond, Svend An­der­sen Fon­den, Jo­han­nes Jen­sen og Hel­le Mau Jen­sens Fond, Gud­b­jörg og Ej­nar Honore´s Fond er ek­semp­ler på fon­de med be­ty­de­li­ge fa­mi­lieud­de­lin­ger, som ind­går på Fon­de­nes Vi­dens­cen­ters top-100-liste .

Hel­ler ik­ke Køb­mand Fer­di­nand Sal­lings Min­de­fond er en rent al­men­nyt­tigt ud­de­len­de fond, idet halv­de­len af ud­de­lin­ger­ne i føl­ge vedtæg­ter­ne skal gå til me­d­ar­bej­der­ne i Sal­ling-Group ek­sem­pel­vis Føtex og Bilka.

Hvad er år­sa­gen til, at I ik­ke er kon­se­kven­te i je­res med­reg­ning af ik­ke-al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger. På den ene si­de har I ik­ke ud­de­lin­ger med fra A. P. Møl­lers Fa­mi­lie­fond el­ler Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond. På den an­den si­de har I be­ty­de­li­ge fa­mi­lieud­de­lin­ger med fra an­dre fa­mi­lie­fon­de samt fon­de med blan­de­de formål?

”Vi stræ­ber ef­ter kun at ha­ve al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger med i vo­res li­ste over de 100 mest be­vil­gen­de fon­de, og vi vil ger­ne gø­re en ek­stra ind­sats for at skel­ne mel­lem al­men­nyt­ti­ge og ik­ke-al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger - men vi ga­ran­te­rer ik­ke, at li­sten kun in­de­hol­der al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger. I ste­det gør vi det, at vi til­pas­ser li­sten, når og hvis vi bli­ver gjort op­mærk­som på kon­kre­te tal, der bør til­ret­tes,” skri­ver Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter i et e-mailsvar til Fundats.

I be­tragt­ning af at de ik­ke-al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger nu ud­gør 5,3 mil­li­ar­der kro­ner og der­med 16 pro­cent af ud­de­lin­ger­ne. Hvad me­ner I da om, at Dan­marks Sta­ti­stik ik­ke un­der­sø­ger op­de­lin­gen af dis­se på un­der­for­mål - li­ge som man gør på an­dre kategorier? 

”Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter har fra star­ten af sam­ar­bej­det med Dan­marks Sta­ti­stik få­et en in­tro­duk­tion til fonds­sta­tik­kens for­mål som na­tio­nal sta­ti­stik, der skal gi­ve in­for­ma­tion på et over­ord­net, na­tio­nalt ni­veau om fon­de­nes al­men­nyt­ti­ge be­vil­lin­ger. Der­for er sta­ti­stik­ken ik­ke de­tal­je­ret på de ik­ke-al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger,” skri­ver videnscenteret.

Iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik er for­må­let med fonds­sta­ti­stik­ken ”at sik­re en kon­ti­nu­er­lig be­lys­ning af fon­de­nes aktiviteter.”

Ar­tik­len er ret­tet 21/11 kl. 13:00 med op­lys­nin­gen om, at Di­rek­tør K. W. Bruuns Fa­mi­lie­fond ik­ke er med­ta­get på det­te års top-100-li­ste fra Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter. Li­ge­le­des frem­går det nu, at det kun er halv­de­len af Køb­mand Fer­di­nand Sal­lings Min­de­fonds ud­de­lin­ger, der går til me­d­ar­bej­der­ne og ik­ke he­le beløbet.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer